Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PIRAMIL 10 MG 10X10MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 35421

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 35421
Kód EAN:
Kód SÚKL: 1963
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
K čemu se Piramil používá? - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - ke snížení možnosti úmrtí u pacientů s mírným až středně těžkým srdečním selháváním po akutním stadiu infarktu myokardu; - ke snížení úmrtí a nemocnosti u vysoce rizikových pacientů s onemocněním srdce nebo cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu) s dalšími rizikovými faktory; - k léčbě závažného onemocnění ledvin u pacientů, kteří nemají cukrovku (manifestní nediabetické glomerulární neuropatie); - k léčbě počínajícího onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou a vysokým krevním tlakem (diabetické neuropatie). Ramipril snižuje cévní rezistenci (odpor, který musí srdce překonávat při své činnosti) a tím usnadňuje srdci zásobování vnitřních orgánů a všech částí těla krví. Tím se sníží krevní tlak. U mnoha pacientů s chronickým srdečním selháním ramipril pomáhá zlepšovat srdeční činnost. Neléčený vysoký tlak může vést k poškození životně důležitých orgánů (srdce, ledviny). Vysoký tlak se nemusí projevovat žádnými příznaky onemocnění, ale může způsobit cévní mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, selhání ledvin nebo postupné zhoršování zraku vedoucí až ke slepotě. Váš ošetřující lékař vám doporučí vhodnou individuální cílovou hodnotu krevního tlaku a vysvětlí, jakým způsobem ji můžete dosáhnout. Srdeční selhání (nedostatečnost) je stav, při kterém srdeční sval nestačí efektivně zásobovat krví důležité tělesné orgány. Někdy se toto onemocnění vyvine jako následek srdečního infarktu. Užívání Piramilu pacientům pomůže zpomalit rozvoj srdečního selhání a prodloužit život. Piramil také snižuje riziko srdečního infarktu a nutnost pobytu v nemocnici v souvislosti se srdečním selháním. U pacientů s postižením ledvin (diabetická nebo nediabetická nefropatie). Piramil snižuje vylučování bílkoviny do moči (albuminurie).

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls161822/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Piramil 1,25 mg
Piramil 2,5 mg
Piramil 5 mg
Piramil 10 mg
tablety
ramiprilum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Piramil a k čemu se používá
PIRAMIL obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).
PIRAMIL účinkuje takto:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak
uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
PIRAMIL se může používat:
k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici
ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte
cukrovku nebo ne)
k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)
jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.
1. Co je přípravek Piramil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piramil užívat
3. Jak se přípravek Piramil užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Piramil uchovávat
6. Obsah balení a další informace
2/8
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piramil užívat
Neužívejte PIRAMIL:
jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře,
hrdla nebo jazyka.
jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo
očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem PIRAMIL pro Vás
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.
pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální
stenóza).
v období posledních 6-ti měsíců těhotenství (viz bod níže Těhotenství a kojení).
pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte PIRAMIL. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se
svého lékaře dříve, než začnete PIRAMIL užívat.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Piramil se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:
jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.
jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením
než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací
tablety) nebo dialýzou).
jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace).
zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu
zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem PIRAMIL jeden den předem - poraďte se
proto se svým lékařem.
zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy).
jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes.
pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po
dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku PIRAMIL nedoporučuje a jeho užívání po
3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže Těhotenství a
kojení).
Děti a dospívající
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku PIRAMIL nedoporučuje vzhledem
k tomu, že bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí dosud stanovena.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete PIRAMIL užívat.
Další léčivé přípravky a Piramil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že PIRAMIL může ovlivnit způsob účinku
jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku PIRAMIL.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit
účinek přípravku PIRAMIL:
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé
léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).
3/8
Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu
nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní
tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Tyto léky mohou při současném
užívání s přípravkem PIRAMIL zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé
léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)
Protinádorové léky (chemoterapie)
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. PIRAMIL může mít vliv na
jejich účinek:
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulin.
PIRAMIL může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu
užívání léku PIRAMIL.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). PIRAMIL Vám může zvýšit množství
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete PIRAMIL užívat.
PIRAMIL s jídlem a alkoholem
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem PIRAMIL může způsobit, že budete pociťovat závrať
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v
období, kdy užíváte PIRAMIL, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek
léků snižujících krevní tlak.
PIRAMIL se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se PIRAMIL nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce
nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.
Otěhotníte-li během léčby přípravkem PIRAMIL, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou
vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.
Pokud kojíte, nesmíte PIRAMIL užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě přípravkem PIRAMIL můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby
přípravkem PIRAMIL, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať,
neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.
3. Jak se přípravek Piramil užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
4/8
Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.
Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.
Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby
přípravkem PIRAMIL diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice
Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.
Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami
Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.
Léčba srdečního selhání
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více přípravku PIRAMIL, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PIRAMIL
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
5/8
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat PIRAMIL a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících
závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou
pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na PIRAMIL.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na
hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.
Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než
obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o
příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo
poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
Bolest hlavy nebo pocit únavy
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem PIRAMIL nebo když začnete
užívat vyšší dávku.
Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si
rychle sednete.
Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida),
ztížené dýchání
Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Bolest na hrudníku
Křeče ve svalech nebo bolest svalů
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
Problémy s rovnováhou (vertigo)
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži
(parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem
6/8
Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle
Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo
zadržuje více vody než obvykle.
Zčervenání
Rozmazané vidění
Bolest kloubů
Horečka
Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)
Pocit nejistoty nebo zmatenosti
Červený a oteklý jazyk
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Kožní vyrážka nebo modřiny
Skvrny na kůži a studené končetiny
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Porucha sluchu a zvonění v uších
Pocit slabosti
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu
- prokazuje se krevními testy.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)
vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
Problémy se soustředěním
Otok úst
Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem
Méně sodíku v krvi než obvykle prokázáno krevním testem
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo
jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
Zvětšení prsů u mužů
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Pocit pálení
Změny vnímání vůně
Vypadávání vlasů
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Piramil uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
7/8
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do: nebo
EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do
25°C v původním obalu.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Piramil obsahuje
Piramil 1,25 mg
Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid
křemičitý, glycin-hydrochlorid (E 640), glycerol-dibehenát.
Piramil 2,5 mg
Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid
křemičitý, glycin-hdyrochlorid (E 640), glycerol-dibehenát, žlutý oxid železitý (E 172).
Piramil 5 mg
Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid
křemičitý, glycin-hydrochlorid (E 640), glycerol-dibehenát, žlutý oxid železitý (E 172).
Piramil 10 mg
Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid
křemičitý, glycin-hydrochlorid (E 640), glycerol-dibehenát.
Jak přípravek Piramil vypadá a obsah balení
Piramil 1,25 mg:
Podlouhlé, bílé až téměř bílé tablety s půlící rýhou po obou stranách.
Tablety jsou zabaleny ve stripech nebo blistrech 20, 28, 30, 50, 100, 250 tablet a blistr s jednou
dávkou: 100 x 1 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Piramil 2,5 mg:
Podlouhlé, světležluté tablety s půlící rýhou po jedné straně.
Tablety jsou zabaleny ve stripech nebo blistrech 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tablet a blistr
s jednou dávkou: 100 x 1 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Piramil 5 mg:
Podlouhlé, světlerůžové tablety s půlící rýhou po jedné straně.
Tablety jsou zabaleny ve stripech nebo blistrech 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tablet a blistr
s jednou dávkou: 100 x 1 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
8/8
Piramil 10 mg:
Podlouhlé, bílé až téměř bílé tablety s půlící rýhou po jedné straně.
Tablety jsou zabaleny ve stripech nebo blistrech 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tablet a blistr
s jednou dávkou: 100 x 1 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Výrobce:
Lek S.A., Stryków, Polsko
Lek S.A., Warsaw. Polsko
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Další informace o přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.11.2012

Recenze

Recenze produktu PIRAMIL 10 MG 10X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PIRAMIL 10 MG 10X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám