Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Gynekologické léčivé přípravky » Léčivé přípravky spermicidy

PHARMATEX Vaginální krém 72 g - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13078

91 % 19 recenzí

Přípravek Pharmatex vaginální krém je určen pro lokální (místní) kontracepci, která značně snižuje riziko otěhotnění.

Více informací

252

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (19)
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Pharmatex vaginální krém je určen pro lokální (místní) kontracepci, která značně snižuje riziko otěhotnění.

Informace o produktu

Výrobce: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE
Značka: PHARMATEX
Kód výrobku: 13078
Kód EAN: 3400970001040
Kód SÚKL: 12423
Držitel rozhodnutí: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE

Vaginální krém Pharmatex je určen pro lokální (místní) kontracepci. Jeho použití se doporučuje zejména v následujících případech: - dočasná nebo trvalá kontraindikace orální kontracepce; - kontraindikace pro používání nitroděložního tělíska nebo jeho nesnášenlivost; - kontracepce v období po porodu nebo potratu a v období před menopauzou; - kontracepce při náhodném (epizodním) pohlavním styku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PHARMATEX vaginální krém

Benzalkonii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální krém používat
3. Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Pharmatex vaginální krém a k čemu se používá

Přípravek Pharmatex vaginální krém je určen pro lokální (místní) kontracepci. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost metody se zvyšuje správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá).

Použití vaginálního krému Pharmatex se doporučuje zejména v následujících případech

 • dočasná nebo trvalá kontraindikace orální kontracepce
 • kontraindikace pro používání nitroděložního tělíska nebo jeho nesnášenlivost
 • kontracepce v období po porodu nebo potratu, během kojení a v období před menopauzou
 • kontracepce při náhodném (epizodním) pohlavním styku.
 • příležitostná antikoncepce v případě, že si žena zapomněla vzít antikoncepční tabletu: je nutné používat obě kontracepční metody do konce cyklu
 • společně s lokální kontracepcí nitroděložním tělískem, zvláště u žen, které současně užívají nesteroidní antirevmatika.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pharmatex vaginální krém používat

Nepoužívejte přípravek Pharmatex vaginální krém

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • současně s touto kontracepcí nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. Jestliže je nutná léčba jiným vaginálním přípravkem, je nutné vyčkat do konce této léčby, než zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.
 • nepoužívejte tento přípravek současně s mýdlem

Upozornění a opatření
Kontracepční účinek vaginálního krému je okamžitý a přetrvává nejméně po dobu 10 hodin. Tato kontracepční metoda značně snižuje riziko otěhotnění, ale nevylučuje jej úplně: účinnost metody je zlepšena správným dodržováním pokynů k použití (viz bod 3, Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá). Přípravek Pharmatex vaginální krém je lokální (místní) kontraceptivum se spermicidním účinkem (ničícím oplozovací schopnost spermií).

Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem
1. Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná pouze bez použití mýdla.
2. S poševním výplachem po pohlavním styku je třeba vyčkat nejméně 2 hodiny. Používání a současné podávání jiných vaginálních přípravků je zakázáno pro možné nežádoucí interakce.
3. Ze stejných důvodů se nesmějí provádět poševní výplachy před pohlavním stykem.

Před použitím přípravku se dokonale seznamte s principem tohoto typu kontracepce. Přípravek by neměl být používán bez seznámení se s návodem. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s vaším lékařem.

Při jakémkoliv příznaku onemocnění pohlavních cest (pocit pálení v pochvě, výtok) užívání této kontracepce okamžitě přerušte. Nejbezpečnější metoda ochrany proti sexuálně přenosným nemocem (kromě sexuální abstinence) je použití latexového kondomu.

Další léčivé přípravky a přípravek Pharmatex vaginální krém
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Současně s tímto přípravkem nesmí být použit žádný jiný vaginální přípravek. Pokud používáte jiný vaginální přípravek, musíte jej přestat používat dříve, než zahájíte kontracepci vaginálním krémem Pharmatex.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Tento přípravek je možné používat během kojení, protože benzalkonium chlorid neprochází do krve.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pharmatex vaginální krém nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Pharmatex vaginální krém používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vaginální krém Pharmatex používejte systematicky před každým stykem nezávisle na fázi menstruačního cyklu
1. Připevněte aplikátor na tubu s krémem a naplňte jej až po značku. Naplňujte jej pozorně, aby se v náplni nevytvořily vzduchové bubliny. Jedna dávka přípravku je přibližně 4,5 g.
2. Sejměte aplikátor z tuby s krémem, vsuňte jej co nejhlouběji do pochvy a pomalým stlačováním pístu aplikátoru vytlačte krém do pochvy. Poté aplikátor vyjměte. Podání krému si usnadníte polohou vleže.
3. Při opakovaném pohlavním styku aplikujte další dávku krému.
4. Spermicidní (ničící oplozovací schopnost spermií) účinek tohoto přípravku se ztrácí při jakémkoliv kontaktu s mýdlem i v minimálním množství. Hygiena zevních pohlavních orgánů po sexuálním styku je možná výhradně za použití čisté vody a bez použití mýdla.

Jestliže jste použila více přípravku Pharmatex vaginální krém, než jste měla
Případy předávkování jsou velmi vzácné. Projevy se shodují s příznaky vyskytujícími se při přecitlivělosti (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

 • Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000) - pocity místního pálení nebo svědění
 • Neznámá četnost (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit) - alergie na některou ze složek přípravku

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Pharmatex vaginální krém uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Pharmatex vaginální krém obsahuje
Léčivou látkou je benzalkonii chloridi solutio 500 g/l 2,40 g (ekv. Benzalkonii chloridum 1,20 g) ve 100 g vag. krému. Pomocnými látkami jsou bezvodá kyselina citronová, makrogol-palmitostearát, levandulová silice, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda.

Jak přípravek Pharmatex vaginální krém vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý mastný krém s charakteristickou vůní.
Balení obsahuje tubu se 72 g vaginálního krému a aplikátor.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil, France

Výrobce
Innothera Chouzy, Chouzy sur Cisse, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.5.2016

sp.zn.sukls76034/2016

Recenze (19)

Recenze produktu PHARMATEX Vaginální krém 72 g

Recenze od 19 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Ze zdravotních důvodů bohužel nemohu užívat hormonální antikoncepci a kondomy mi nevyhovují, tento krém je tedy skvělá účinná alternativa, V plodné dny doporučuji přesto raději kombinovat s přer. s., nebo kondomem, používám tento krém několik měsíců a zatím žádné otěhotnění, takže naprostá spokojenost, určitě doporučuji:)

skvělá alternativa pro ty, co nemohou nebo nechtějí užívat hormonální antikoncepci
funguje zároveň jako lubrikant
účinkuje okamžitě narozdíl od globulí
příjemná vůně
žádné nežádoucí účinky narozdíl od hormon. antikoncepce
v kombinaci s kondomem je stejně účinný jako an. pilulky
nedá se kombinovat s jinými vaginálními přípravky( zrušily by antikoncepční účinek pharmatexu)
80 %

100 %

80 %

vše má dvě mince, popsáno výše

nehormonální, lokální
zároveň zabraňuje jiným infekcím
cena
parfemace
teče
narušení spontánnosti
40 %

tento produkt jsem si vybrala, protože dále nechci přijímat hormony z h. antikoncepce produkt má záhřevný účinek, bohužel vytéká hustý bílý gel

chrání před početím
lepkavý
100 %

Pochvaluji si jej.

100 %

Vyhovuje mě i partnerovi.

60 %

100 %

nejlepsi spermicidni krem na trhu

Diskuze

Diskuze k produktu PHARMATEX Vaginální krém 72 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana M.

100 % 19/04/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám