Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 66001
Kód EAN:
Kód SÚKL: 104549
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Tento léčivý přípravek je určen: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopné pumpovat dostatečné množství krve do těla podle momentální potřeby); - ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, kdy krevní zásobení srdce je sníženo nebo přerušeno) a u pacientů, kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci pro zlepšení krevního zásobení srdce rozšířením tepen, které srdeční sval zásobují.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls113296/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 mg
tablety
(perindoprilum erbuminum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Perindopril-ratiopharm 4 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Perindopril-ratiopharm 4 mg užívat
3. Jak se Perindopril-ratiopharm 4 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg
6. Další informace

1. CO JE Perindopril-ratiopharm 4 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku, perindopril, patří do skupiny léčiv nazývaných ACE inhibitory.
Tento léčivý přípravek je určen:
- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),
- k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopné pumpovat dostatečné množství krve do
těla podle momentální potřeby),
- ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat u pacientů se stabilním
onemocněním věnčitých tepen (stav, kdy krevní zásobení srdce je sníženo nebo přerušeno) a u
pacientů, kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci pro zlepšení krevního zásobení srdce
rozšířením tepen, které srdeční sval zásobují.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Perindopril-ratiopharm 4
mg UŽÍVAT
Neužívejte Perindopril-ratiopharm 4 mg:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku nebo na
jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů;
- jestliže se u Vás v minulosti objevila alergická reakce s náhlým otokem rtů a obličeje, krku,
nebo též rukou a nohou nebo dušení a nebo chrapot (angioedém) po užití inhibitoru ACE;
- jestliže se angioedém vyskytl ve Vaší rodině nebo Vy sám(sama) jste měl(a) angioedém za
jiných okolností;
- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg je zapotřebí:
Je možné, že přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg tablety pro Vás není vhodný nebo že Váš stav
bude potřebovat individuální přístup k léčbě. Před zahájením léčby přípravkem Perindopril-
ratiopharm 4 mg proto informujte svého lékaře o následujících skutečnostech:
- jestliže jste byl(a) informován(a), že máte snížené nebo přerušené zásobení srdečního svalu krví
(ischemická choroba srdeční - onemocnění věnčitých tepen);
- jestliže jste byl(a) informován(a), že máte zvětšené srdce, nebo že máte změny na srdečních
chlopních;
2/7
- jestliže jste byl(a) informován(a), že máte zúžení tepny zásobující ledvinu krví (stenóza renální
artérie);
- jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus);
- jestliže trpíte jiným onemocněním ledvin, jater nebo srdce;
- jestliže podstupujete dialýzu nebo jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledviny;
- jestliže máte dietu s omezením soli, silně zvracíte nebo máte průjem, užíváte léky zvyšující
množství moči (diuretika);
- jestliže užíváte lithium k léčbě mánie nebo deprese;
- jestliže užíváte doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík;
- informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět.
Užívání přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a
třetí třetině těhotenství se přípravek nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození
plodu viz bod Těhotenství a kojení.

Jestliže se během užívání přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg objeví následující příznaky,
měl(a) byste o tom ihned informovat svého lékaře:
- Závrať po první dávce. Někteří pacienti mají pocit závratě, slabosti, mdloby nebo nevolnosti.
- Náhle vzniklý otok rtů a obličeje, krku, někdy rukou a nohou, nebo dýchavičnost nebo chrapot.
Tento stav se nazývá angioedém. Může se objevit kdykoliv během léčby. Otok střev nazývaný
intestinální angioedém s příznaky jako bolest břicha, zvracení a průjem. Inhibitory ACE
způsobují angioedém častěji u černošské populace než u jiných ras.
- Horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech (možné příznaky infekce způsobené snížením
počtu bílých krvinek).
- Žluté zbarvení kůže a očního bělma (žloutenka), které může být příznakem onemocnění jater.
- Suchý kašel, který přetrvává dlouhou dobu. Kašel byl zaznamenán v souvislosti s léčbou
inhibitory ACE, ale může být též příznakem jiných chorob horních cest dýchacích.
Na začátku léčby a/nebo v období, kdy je léčebná dávka upravována, jsou nezbytné častější kontroly u
lékaře. Tyto návštěvy byste neměl(a) vynechávat, i když se cítíte dobře. Lékař Vám určí termíny
kontrolních vyšetření.

Aby se předešlo možným komplikacím během léčby, měl(a) byste informovat lékaře, že užíváte
tablety Perindopril-ratiopharm 4 mg v případě, že:
- máte dostat narkózu a/nebo podstoupit operaci (včetně chirurgického výkonu u zubního lékaře),
- máte dostávat léky na zmírnění projevů alergie na včelí nebo vosí bodnutí (desenzibilizace),
- máte podstoupit hemodialýzu nebo aferézu LDL cholesterolu (odstranění cholesterolu z těla
pomocí přístroje).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Neužívejte léky bez lékařského předpisu bez porady s lékařem. Týká se to zejména následujících
skupin léčivých přípravků:

- kombinované přípravky na nachlazení, které obsahují jako léčivé látky pseudoefedrin nebo
fenylefrin,
- analgetika (léky proti bolesti) včetně kyseliny acetylsalicylové látky obsažené v řadě léčivých
přípravků používaných ke zmírnění bolesti, snížení tělesné teploty a také ke snížení krevní
srážlivosti)
- doplňky s obsahem draslíku,
- doplňky solí obsahující draslík.

Prosím, informujte svého lékaře, že užíváte některý z následujících léků, abyste se ujistil(a), že je
bezpečné užívat současně Perindopril-ratiopharm 4 mg:
- jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku a /nebo srdečního selhání, včetně léků zvyšujících
množství moči (diuretika),
3/7
- léky k léčbě nepravidelné srdeční činnosti (prokainamid),
- léky k léčbě cukrovky (inzulin nebo perorální antidiabetika),
- léky k léčbě dny (allopurinol),
- léky užívané ke zmírnění bolesti, ztuhnutí a zánětů spojených s bolestí, zvláště těch, které
postihují svaly, kosti a klouby (nesteroidní protizánětlivé léky), jako je ibuprofen,
indomethacin, diklofenak nebo kyselina acetylsalicylová (léčivá látka obsažená v řadě léků
užívaných ke zmírnění bolesti, snížení horečky a také ke snížení krevní srážlivosti),
- protizánětlivé léky (systémové kortikoidy),
- léky potlačující růst nádorů (cytostatika),
- léky snižující imunitní reakci organismu (imunosupresiva),
- léky se stimulačním účinkem na určité části nervového systému jako je efedrin, noradrenalin
nebo adrenalin (sympatomimetika),
- léky užívané k léčbě mánie nebo deprese (lithium),
- tablety obsahující draslík
- zlato (injekčně podávané).

Užívání přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg s jídlem a pitím
Doporučuje se užívat tablety ráno před jídlem, aby se snížil vliv potravy na účinek léku. Pití alkoholu
během léčby může vyvolat pocit závratě a točení hlavy. Měl(a) byste se poradit s lékařem, zda je pro
Vás pití vhodné.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile
zjistíte, že jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku není vhodné na počátku
těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg nesmí užívat,
protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
V případě, že otěhotníte během léčby přípravkem Perindopril-ratiopharm 4 mg, přestaňte ihned lék
užívat a poraďte se co nejdříve o další léčbě s lékařem.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Perindopril-ratiopharm 4
mg není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména
pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Příležitostně se mohou vyskytnout závratě (zejména na začátku léčby, nebo když je dávka zvyšována
anebo když je současně konzumován alkohol), což může nepříznivě ovlivnit řízení motorových
vozidel a obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg
Tablety obsahují monohydrát laktosy. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.


3. JAK SE Perindopril-ratiopharm 4 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku při léčbě vysokého krevního tlaku je 4 mg perindoprilu jednou denně (1
tableta Perindoprilu-ratiopharm 4 mg). V případě potřeby je možné zvýšit dávku na 8 mg perindoprilu
jednou denně (2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 4 mg).

4/7
Obvyklá dávka při léčbě srdečního selhání je 2 mg perindoprilu jednou denně (1/2 tablety
Perindoprilu-ratiopharm 4 mg); tato dávka může být dle potřeby zvýšena na 4 mg perindoprilu jednou
denně (1 tableta přípravku Perindopril ratiopharm 4 mg).

Obvyklá počáteční dávka při léčbě ischemické choroby srdeční je 4 mg perindoprilu jednou denně (1
tableta Perindoprilu-ratiopharm 4 mg); jestliže je tato dávka dobře tolerována, je možné ji zvýšit na 8
mg perindoprilu jednou denně (2 tablety Perindoprilu-ratiopharm 4 mg).

Tablety se užívají ráno před snídaní, pokud možno každý den ve stejnou dobu a zapíjejí se
dostatečným množstvím vody.
Během léčby lékař upraví dávkování podle účinnosti léčby a podle potřeby pacienta.
Lékař může snížit dávku:
- u starších pacientů,
- u pacientů s poruchou funkce ledvin,
- u pacientů, u kterých je vysoký krevní tlak způsoben zúžením tepen, které zásobují ledviny krví
(renovaskulární hypertenze),
- u pacientů, kteří jsou současně léčeni léky, které zvyšují množství moči (diuretika),
- u pacientů s vysokým krevním tlakem, u nichž léčba diuretiky nemůže být přerušena,
- u pacientů se závažným srdečním selháním,
- u pacientů, kteří užívají léky rozšiřující cévy - vazodilatancia.

Lékař určí délku léčby podle Vašeho zdravotního stavu.
Účinnost a bezpečnost nebyla u dětí a dospívajících (do 18 let věku) stanovena. Proto se podávání
dětem a dospívajícím nedoporučuje.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg je příliš silný nebo příliš
slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg, než jste měl(a)
Kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo lékárníka. Nejpravděpodobnějším projevem předávkování
je náhlý pokles krevního tlaku (hypotenze). K dalším příznakům patří rychlá nebo pomalá srdeční
akce, nepříjemné pocity z nepravidelné akce a/nebo bušení srdce, příliš rychlé a hluboké dýchání,
závratě, úzkost a/nebo kašel. Při výrazném poklesu krevního tlaku se doporučuje lehnout si do polohy
s nohama výše než je hlava a použít pouze malý polštářek pod hlavu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg
Je důležité užívat přípravek každý den. Jestliže však zapomenete užít jednu dávku, jednoduše
pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou
dávku. Jestliže zapomenete užít více než jednu dávku, vezměte si další dávku hned, jakmile si
vzpomenete a pak pokračuje podle předepsaného dávkování.

Následky přerušení léčby přípravkem Perindopril-ratiopharm 4 mg
Po přerušení léčby se může krevní tlak opět zvýšit a tím může stoupnout riziko komplikací
způsobených vysokým krevním tlakem, zejména srdečních, mozkových a ledvinových. Stav pacientů
se srdečním selháním se může zhoršit natolik, že je třeba i hospitalizace. Pokud uvažujete o ukončení
léčby perindoprilem, je třeba se nejdříve poradit s lékařem.
Máte-li další dotazy ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Perindopril-ratiopharm 4 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Výskyt nežádoucích účinků:
velmi časté (více než 1 z 10 pacientů)
časté (u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů)
méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů)
5/7
vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 pacientů)
velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů)
neznámé (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému:
Velmi vzácně byly zaznamenány: snížení látky obsažené v červených krvinkách, která váže a roznáší
kyslík do těla (hemoglobin) a relativní snížení množství červených krvinek v krvi (hematokrit),
abnormálně nízký počet krevních destiček (buňky, které zahajují srážení krve) v krvi
(trombocytopenie), abnormální snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), snížení počtu určitého
druhu bílých krvinek- neutrofilů (neutropenie), a případy výrazného poklesu počtu určitého druhu
bílých krvinek- granulocytů (agranulocytosa) nebo abnormální nedostatek všech krevních buněk
(červené krvinky a bílé krvinky a destičky pancytopenie).
U pacientů s vrozeným deficitem určitého enzymu (glukoso-6-fosfát dehydrogenázy-G-6PDH) byly
velmi vzácně zaznamenány případy anémie (snížený počet červených krvinek) vzniklé na podkladě
rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).

Poruchy metabolismu a výživy
Neznámé: nízká hladina krevního cukru (hypoglykémie)


Psychiatrické poruchy:
Méně časté: změny nálady a poruchy spánku.

Poruchy nervového systému:
Časté: bolest hlavy, závratě, pocit závratě (vertigo), pocit mravenčení v rukou nebo nohou
(parestézie).
Velmi vzácné: zmatenost.

Poruchy oka:
Časté: poruchy vidění.

Poruchy ucha a labyrintu:
Časté: zvonění v uších, hučení, ozvěna, cvakání v uších (tinnitus).

Srdeční poruchy:
Velmi vzácné: abnormální srdeční rytmus (arytmie), bolest na hrudi (angina pectoris), srdeční příhoda
pravděpodobně způsobená příliš rychlým poklesem krevního tlaku u vysoce rizikových pacientů.

Cévní poruchy:
Časté: nízký krevní tlak (hypotenze) a účinky spojené s hypotenzí
Velmi vzácné: mozková příhoda pravděpodobně způsobená příliš rychlým poklesem krevního tlaku u
vysoce rizikových pacientů.
Neznámé: zánět cév (vaskulitida)


Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Časté: kašel, dušnost (dyspnoe),
Méně časté: zúžení dýchacích cest způsobené spasmem svalů (bronchospasmus),
Velmi vzácné: zánět plic spojený s nahromaděním určitých krevních buněk (eosinofily) v plicní tkáni
(eosinofilní pneumonie), zánět nosní sliznice (rhinitis).

Gastrointestinální poruchy:
Časté: nevolnost (nausea), zvracení (vomitus), bolest v břiše, změny chuti (dysgeusie), pocit tlaku
v žaludku (dyspepsie), průjem, zácpa,
Vzácné: sucho v ústech,
Velmi vzácné: zánět slinivky břišní (pankreatitis).
6/7

Poruchy jater a žlučových cest:
Velmi vzácné: zánět jater (hepatitis).

Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Časté: vyrážka, svědění (pruritus),
Méně časté: reakce přecitlivělosti s náhlým otokem obličeje, krku, rtů, sliznic, jazyka, hlasivek a/nebo
hrtanu (s chrapotem a sípáním), je možný i otok rukou a nohou (angioedém), kopřivka (urtikaria),
Velmi vzácné: alergická vyrážka projevující se jako růžově-červené ploché skvrny (erythema
multiforme).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:
Časté: svalové křeče.

Poruchy ledvin a močových cest:
Méně časté: snížená funkce ledvin,
Velmi vzácné: akutní selhání ledvin.

Poruchy reprodukčního systému a prsu:
Méně časté: neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci (impotence).

Celkové poruchy reakce v místě aplikace:
Časté: slabost (astenie),
Méně časté: pocení.


Vyšetření:
Mohou se objevit zvýšené hodnoty zbytkových látek (močoviny v krvi a kreatininu v plazmě) a vysoké
hladiny draslíku (hyperkalémie), které se však vrací k normě po ukončení léčby. Tyto změny
v laboratorních hodnotách se vyskytují zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin, závažným
srdečním selháním a vysokým krevním tlakem způsobeným zúžením tepen, které zásobují ledviny krví
(renovaskulární hypertenze). Vzácně byla zaznamenána zvýšená aktivita jaterních enzymů a hladina
bilirubinu v séru (oranžově-žlutý pigment ve žluči).
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU Perindopril-ratiopharm 4 mg
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 C. Uchovávejte v původním obalu.

Doba použitelnosti
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg obsahuje

- Léčivou látkou je perindoprilum erbuminum 4 mg v jedné tabletě, odpovídající 3,338 mg
perindoprilum.
- Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan sodný,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
7/7

Jak přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.

Velikost balení: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo


Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Krka, d.d., Novo Mesto, Slovinsko
Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Perindopril-ratiopharm 4 mg
Dánsko: Tanipril 2 mg
Tanipril 4 mg
Finsko: Perindopril ratiopharm 4 mg
Francie: Perindopril ratiopharm 2 mg, comprimé
Perindopril ratiopharm 4 mg, comprimé sécable
Itálie: Perindopril ratiopharm 4 mg compresse
Maďarsko: Perindopril-Teva 2 mg tabletta
Perindopril-Teva 4 mg tabletta
Nizozemsko: Perindopril tert-butylamine ratiopharm 2 mg, tabletten
Perindopril tert-butylamine ratiopharm 4 mg, tabletten.
Polsko: Perindopril-ratiopharm
Portugalsko: Perindopril ratiopharm 4 mg comprimidos
Slovensko: Perindopril-ratiopharm 4 mg
Velká Británie: Perindopril 2 mg Tablets
Perindopril 4 mg TabletsDatum poslední revize textu: 16.7.2011

Recenze

Recenze produktu PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG 20X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG 20X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze