Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG 20X4MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 66001

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 66001
Kód EAN:
Kód SÚKL: 104549
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Tento léčivý přípravek je určen: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopné pumpovat dostatečné množství krve do těla podle momentální potřeby); - ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, kdy krevní zásobení srdce je sníženo nebo přerušeno) a u pacientů, kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci pro zlepšení krevního zásobení srdce rozšířením tepen, které srdeční sval zásobují.

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls142218/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Perindopril-ratiopharm 4 mg 

tablety 

perindoprilum erbuminum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je Perindopril-ratiopharm 4 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Perindopril-ratiopharm 4 mg užívat 

3. 

Jak se Perindopril-ratiopharm 4 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Perindopril-ratiopharm 4 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Perindopril-ratiopharm 4 mg a k čemu se používá 

 
Léčivá látka přípravku, perindopril, patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory angiotenzin-
konvertujícího enzymu (ACE). 
Tento léčivý přípravek je určen: 

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), 

k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopné pumpovat dostatečné množství krve do 
těla podle momentální potřeby),  

ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat u pacientů se stabilním 
onemocněním věnčitých tepen (stav, kdy krevní zásobení srdce je sníženo nebo přerušeno) a u 
pacientů, kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci pro zlepšení krevního zásobení srdce 
rozšířením tepen, které srdeční sval zásobují. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Perindopril-ratiopharm 4 mg užívat 

 
Neužívejte Perindopril-ratiopharm 4 mg: 

jestliže jste alergický(á) na perindopril, kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) nebo na jiné léky ze skupiny inhibitorů ACE; 

jestliže se u Vás v minulosti objevila alergická reakce s náhlým otokem rtů a obličeje, krku, 
nebo též rukou a nohou nebo dušení anebo chrapot (angioedém) po užití inhibitoru ACE; 

jestliže se angioedém vyskytl ve Vaší rodině nebo Vy sám (sama) jste měl(a) angioedém za 
jiných okolností;   

pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku 
těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení), 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
 
 
 

2/7 

Upozornění a opatření 
Je možné, že přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg tablety pro Vás není vhodný nebo že Váš stav 
bude vyžadovat pravidelné osobní prohlídky. Před užitím přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg se 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem     

jestliže jste byl(a) informován(a), že máte snížené nebo přerušené zásobení srdečního svalu krví  
(ischemická choroba srdeční - onemocnění věnčitých tepen); 

jestliže jste byl(a) informován(a), že máte zvětšené srdce, nebo že máte potíže se srdečními 
chlopněmi; 

jestliže jste byl(a) informován(a), že máte zúžení tepny zásobující ledvinu krví (stenóza renální 
artérie); 

jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus); 

jestliže trpíte jiným onemocněním ledvin, jater nebo srdce; 

jestliže podstupujete dialýzu nebo jste v nedávné době podstoupil(a) transplantaci ledviny; 

jestliže máte dietu s omezením soli, silně zvracíte, máte průjem, nebo užíváte léky zvyšující 
množství moči (diuretika); 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

o

  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany – například 

valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem 

o

  aliskiren 

Váš lékář může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě „Neužívejte Perindopril-ratiopharm 4 mg“. 

jestliže užíváte lithium k léčbě mánie nebo deprese; 

jestliže užíváte doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík; 

jestliže užíváte některé z následujících přípravků, zvyšuje se riziko angioedému (rychlého 
podkožního otoku, např. v krku): 

•  racekadotril (používaný k léčbě průjmu) 
•  sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTor 

(používané k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem) 

 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Užívání 
přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg není doporučeno na počátku těhotenství a po 3. měsíci 
těhotenství se nesmí užívat, protože v tomto období může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte 
(viz bod Těhotenství a kojení).  
 
Během užívání přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg 
Jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků, informujte o tom ihned svého lékaře:   

Závrať po první dávce. Někteří pacienti mají po první dávce nebo po zvýšení dávky pocit 
závratě, slabosti, mdloby nebo nevolnosti. 

Náhlý otok rtů a obličeje, krku, někdy rukou a nohou, nebo sípot nebo chrapot. Tento stav se 
nazývá angioedém. Může se objevit kdykoliv během léčby.  

Otok střev nazývaný „intestinální angioedém“ s příznaky jako bolest břicha, zvracení a průjem. 
Inhibitory ACE způsobují angioedém častěji u černošské populace než u jiných ras.  

Horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech (možné příznaky infekce způsobené snížením 
počtu bílých krvinek). 

Žluté zbarvení kůže a očního bělma (žloutenka), které může být příznakem onemocnění jater. 

Suchý kašel, který přetrvává dlouhou dobu. Kašel byl zaznamenán v souvislosti s léčbou 
inhibitory ACE, ale může být též příznakem jiných chorob horních cest dýchacích. 

Na začátku léčby a/nebo v období, kdy je léčebná dávka upravována, jsou nezbytné častější kontroly u 
lékaře. Tyto návštěvy nevynechávejte, i když se cítíte dobře. Lékař Vám určí termíny kontrolních 
vyšetření.   
 
Aby se předešlo možným komplikacím během léčby, informujte svého lékaře, že užíváte tablety 
Perindopril-ratiopharm 4 mg také v případě, že: 

máte dostat narkózu a/nebo podstoupit operaci (včetně chirurgického výkonu u zubního lékaře), 

3/7 

máte dostávat léky na zmírnění projevů alergie na včelí nebo vosí bodnutí (desenzibilizace), 

máte podstoupit hemodialýzu nebo aferézu LDL cholesterolu (odstranění cholesterolu z těla 
pomocí přístroje).  

    
Další léčivé přípravky a Perindopril-ratiopharm 4 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Neužívejte léky bez lékařského předpisu bez porady s lékařem. Týká se to zejména následujících 
skupin léčivých přípravků: 

kombinované přípravky na nachlazení, které obsahují jako léčivé látky pseudoefedrin nebo 
fenylefrin,  

analgetika (léky proti bolesti) včetně kyseliny acetylsalicylové – látky obsažené v řadě léčivých 
přípravků používaných ke zmírnění bolesti, snížení tělesné teploty a také ke snížení krevní 
srážlivosti) 

doplňky s obsahem draslíku, 

doplňky solí obsahující draslík. 

 
Prosím, informujte svého lékaře, že užíváte některý z následujících léků, abyste se ujistil(a), že je 
bezpečné užívat současně Perindopril-ratiopharm 4 mg: 

jiné léky k léčbě vysokého krevního tlaku a /nebo srdečního selhání, včetně léků zvyšujících 
množství moči (diuretika) 

léky k léčbě nepravidelné srdeční činnosti (prokainamid), 

léky k léčbě cukrovky (inzulin nebo perorální antidiabetika), 

léky k léčbě dny (alopurinol), 

léky užívané ke zmírnění bolesti, ztuhnutí a zánětů spojených s bolestí, zvláště těch, které 
postihují svaly, kosti a klouby (nesteroidní protizánětlivé léky), jako je ibuprofen, indometacin, 
diklofenak nebo kyselina acetylsalicylová (léčivá látka obsažená v řadě léků užívaných ke 
zmírnění bolesti, snížení horečky a také ke snížení krevní srážlivosti), 

protizánětlivé léky (systémové kortikoidy), 

léky potlačující růst nádorů (cytostatika), 

léky snižující imunitní reakci organismu (imunosupresiva), 

léky se stimulačním účinkem na určité části nervového systému jako je efedrin, noradrenalin 
nebo adrenalin (sympatomimetika), 

léky užívané k léčbě mánie nebo deprese (lithium), 

tablety obsahující draslík 

další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin nebo kotrimoxazol, 
označovaný též trimethoprim/sulfamethoxazol 

zlato (injekčně podávané).  

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotensin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Neužívejte Perindopril-ratiopharm 4 mg“ a „Upozornění a opatření“. 

 
Léčbu přípravkem Perindopril-ratiopharm 4 mg mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky. Lékař může 
změnit Vaši dávku a/nebo zavést jiná opatření. Patří mezi ně: 

léky, které se nejčastěji používají k léčbě průjmu (racekadotril) nebo k zabránění odmítnutí 
transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny 
tzv. inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření” 

 
Perindopril-ratiopharm 4 mg s jídlem, pitím a alkoholem
 
Doporučuje se užívat tablety ráno před jídlem, aby se snížil vliv potravy na účinek léku. Pití alkoholu 
během léčby může vyvolat pocit závratě a točení hlavy. Poraďte se se svým lékařem, zda je pro Vás 
pití vhodné. 
 
 
 

4/7 

Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař 
Vám doporučí vysazení přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg ještě dříve, než otěhotníte, nebo 
jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku není doporučeno na 
počátku těhotenství a od třetího měsíce těhotenství se přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg nesmí 
užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho 
dítěte. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Perindopril-ratiopharm 4 
mg není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména 
pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Příležitostně se mohou vyskytnout závratě (zejména na začátku léčby, když je dávka zvyšována anebo 
když je současně konzumován alkohol), což může nepříznivě ovlivnit řízení motorových vozidel a 
obsluhu strojů.  
 
Perindopril-ratiopharm 4 mg obsahuje laktosu. 
Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než 
začnete tento přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Perindopril-ratiopharm 4 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku při léčbě vysokého krevního tlaku je 4 mg perindoprilu jednou denně (1 
tableta přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg). V případě potřeby je možné zvýšit dávku na 8 mg 
perindoprilu jednou denně (2 tablety přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg). 
 
Doporučená dávka při léčbě srdečního selhání je 2 mg perindoprilu jednou denně (1/2 tablety 
přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg); tato dávka může být dle potřeby zvýšena na 4 mg 
perindoprilu jednou denně (1 tableta přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg).  
 
Doporučená počáteční dávka při léčbě ischemické choroby srdeční je 4 mg perindoprilu jednou denně 
(1 tableta přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg); jestliže je tato dávka dobře tolerována, je možné ji 
zvýšit na 8 mg perindoprilu jednou denně (2 tablety přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg).  
 
Tablety užívejte ráno před snídaní, pokud možno každý den ve stejnou dobu, a zapíjejte dostatečným 
množstvím vody.  
 
Během léčby lékař upraví dávkování podle účinnosti léčby a podle potřeby pacienta.  
Lékař může snížit dávku: 

u starších pacientů, 

u pacientů s poruchou funkce ledvin, 

u pacientů, u kterých je vysoký krevní tlak způsoben zúžením tepen, které zásobují ledviny krví 
(renovaskulární hypertenze), 

u pacientů, kteří jsou současně léčeni léky, které zvyšují množství moči (diuretika), 

u pacientů s vysokým krevním tlakem, u nichž léčba diuretiky nemůže být přerušena, 

u pacientů se závažným srdečním selháním, 

u pacientů, kteří užívají léky rozšiřující cévy - vazodilatancia.   

5/7 

 

Lékař určí délku léčby podle Vašeho zdravotního stavu. 

 

Účinnost a bezpečnost nebyla u dětí a dospívajících (do 18 let věku) stanovena. Proto se podávání 
dětem a dospívajícím nedoporučuje.  
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg je příliš silný nebo příliš 
slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Perindopril-ratiopharm 4 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo lékárníka. 
Nejpravděpodobnějším projevem předávkování je náhlý pokles krevního tlaku (hypotenze). K dalším 
příznakům patří rychlá nebo pomalá srdeční akce, nepříjemné pocity z nepravidelné akce a/nebo 
bušení srdce, příliš rychlé a hluboké dýchání, závratě, úzkost a/nebo kašel. 
Při výrazném poklesu krevního tlaku se doporučuje lehnout si do polohy s nohama výše než je hlava a 
použít pouze malý polštářek pod hlavu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg 
Je důležité užívat přípravek každý den. Jestliže však zapomenete užít jednu dávku, jednoduše 
pokračujte v obvyklém dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. Jestliže zapomenete užít více než jednu dávku, vezměte si další dávku hned, 
jakmile si vzpomenete a pak pokračuje podle předepsaného dávkování.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg 
Po přerušení léčby se může krevní tlak opět zvýšit a tím může stoupnout riziko komplikací 
způsobených vysokým krevním tlakem, zejména srdečních, mozkových a ledvinových. Stav pacientů 
se srdečním selháním se může zhoršit natolik, že je třeba i hospitalizace. Pokud uvažujete o ukončení 
léčby perindoprilem, je třeba se nejdříve poradit s lékařem.   
   
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Výskyt nežádoucích účinků: 
 
Časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů 
bolest hlavy, závratě, pocit točení hlavy (vertigo), brnění nebo mravenčení v rukou nebo nohou 
(parestézie), poruchy vidění, zvonění, bzučení, hučení, cvakání v uších atd. (tinitus), nízký krevní tlak 
(hypotenze) a účinky spojené s hypotenzí, kašel, dušnost (dyspnoe), pocit na zvracení (nauzea), 
zvracení, bolest břicha, změny chuti (dysgeusie), bolest, tlak či zvláštní pocity v žaludku (dyspepsie), 
průjem, zácpa, vyrážka, svědění (pruritus), svalové křeče, slabost (astenie). 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů 
změny nálady a poruchy spánku, zúžení dýchacích cest způsobené spasmem svalů (bronchospasmus), 
sucho v ústech, reakce přecitlivělosti s náhlým otokem obličeje, krku, rtů, sliznic, jazyka, hlasivek 
a/nebo hrtanu (s chrapotem a dušením), je možný i otok rukou a nohou (angioedém), kopřivka 
(urtikarie), snížená funkce ledvin, neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci (impotence), pocení. 
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů 
vzácně byla hlášena zvýšená aktivita jaterních enzymů a hladina bilirubinu v séru (oranžově-žlutý 
pigment ve žluči), zhoršení lupénky. 
 

6/7 

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů 
velmi vzácně bylo hlášeno snížení množství látky obsažené v červených krvinkách, která váže a 
roznáší kyslík do těla (hemoglobin) a relativní snížení množství červených krvinek v krvi (hematokrit), 
abnormálně nízký počet krevních destiček (buňky, které se podílí na srážení krve) v krvi 
(trombocytopenie), abnormální snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), snížení počtu určitého 
druhu bílých krvinek - neutrofilů (neutropenie), a případy výrazného poklesu počtu určitého druhu 
bílých krvinek- granulocytů (agranulocytosa) nebo abnormální nedostatek všech krevních buněk 
(červené krvinky a bílé krvinky a destičky – pancytopenie); 
zmatenost, abnormální srdeční rytmus (arytmie), bolest na hrudi (angina pectoris), srdeční příhoda 
pravděpodobně způsobená příliš rychlým poklesem krevního tlaku u vysoce rizikových pacientů, cévní 
mozková příhoda pravděpodobně způsobená příliš rychlým poklesem krevního tlaku u vysoce 
rizikových pacientů, zánět plic spojený s nahromaděním určitých krevních buněk (eosinofily) v plicní 
tkáni (eosinofilní pneumonie), zánět nosní sliznice (rinitida), zánět slinivky břišní (pankreatitida), 
alergická reakce v tenkém střevě (střevní angioedém), zánět jater (hepatitida), alergická vyrážka 
projevující se jako růžově-červené ploché skvrny (erythema multiforme), akutní selhání ledvin. 
 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 
U pacientů s vrozeným nedostatkem určitého enzymu (glukoso-6-fosfát dehydrogenázy-G-6PDH) byly 
velmi vzácně hlášeny případy anémie (snížený počet červených krvinek) vzniklé při rozpadu 
červených krvinek (hemolytická anémie). 
Nízká hladina krevního cukru (hypoglykémie), zánět cév (vaskulitida). 
Mohou se objevit zvýšené hodnoty zbytkových látek (močoviny v krvi a kreatininu v plazmě) a vysoké 
hladiny draslíku (hyperkalemie), které se však vrací k normě po ukončení léčby. Tyto změny 
v laboratorních hodnotách se vyskytují zejména u pacientů se sníženou funkcí ledvin, závažným 
srdečním selháním a vysokým krevním tlakem způsobeným zúžením tepen, které zásobují ledviny krví 
(renovaskulární hypertenze). 
  
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.   
 
5. 

Jak přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.    
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg obsahuje
 

7/7 

Léčivou látkou je perindoprilum erbuminum 4 mg v jedné tabletě, odpovídající perindoprilum 
3,34 mg. 

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan 
sodný, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Perindopril-ratiopharm 4 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety se zkosenými hranami a půlicí rýhou na jedné straně.  
 
K dispozici jsou krabičky obsahující 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, nebo 100 tablet v blistrech. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079

 

Ulm, Německo 

 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
Krka, d.d., Novo Mesto, Slovinsko 
Krka Polska Sp.z.o.o., Varšava, Polsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika:   

Perindopril-ratiopharm 4 mg 

Finsko: 

 

 

Perindopril ratiopharm 4 mg tabletti 

Francie: 

 

 

Perindopril ratiopharm 4 mg, comprimé sécable 

Itálie:  

 

 

Perindopril ratiopharm 4 mg compresse 

Maďarsko:   

 

Perindopril-Teva 4 mg tabletta 

Nizozemsko: 

 

Perindopril tert-butylamine Teva 4 mg, tabletten. 

Portugalsko:  

 

Perindopril ratiopharm 4 mg comprimidos 

Slovenská republika: 

Perindopril-ratiopharm 4 mg 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 7. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG 20X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PERINDOPRIL-RATIOPHARM 4 MG 20X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám