Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

PERINDOPRIL ARGININE 2,5 MG SERVIER 30X2.5 MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 35312

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PERINDOPRIL ARGININE 2,5 MG SERVIER 30X2.5 MG Potahované tablety

1
Sp.zn.sukls262456/2011

Příbalová informace: informace pro pacienta

Perindopril Arginine 2,5 mg Servier, potahované tablety
perindoprilum argininum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Perindopril Arginine 2,5 mg Servier a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Perindopril Arginine 2,5 mg Servier užívat
3. Jak se Perindopril Arginine 2,5 mg Servier užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Perindopril Arginine 2,5 mg Servier uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Perindopril Arginine 2,5 mg Servier a k čemu se používá

Perindopril Arginine 2,5 mg Servier je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE). Tyto
přípravky rozšiřují cévy, čímž usnadňují Vašemu srdci pumpovat krev cévami.

Perindopril Arginine 2,5 mg Servier se používá:
- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),
- k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopno pumpovat takové množství krve, jaké
tělo potřebuje),
- ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním
onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce
krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví
prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Perindopril Arginine 2,5 mg Servier užívat

Neužívejte Perindopril Arginine 2,5 mg Servier
- jestliže jste alergický/á na perindopril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6), nebo na jiný inhibitor ACE,
- jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal/a příznaky jako sípání, otok
obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto
příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá
angioedém),
- jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Perindopril Arginine 2,5
mg Servier ani na počátku těhotenství viz bod těhotenství),
- jestliže máte cukrovku nebo onemocnění ledvin a jste léčeni aliskirenem.

Upozornění a opatření
2
Jestliže se Vás týká některá z následujících situací, prosím, promluvte si se svým lékařem nebo
lékárníkem nebo zdravotní sestrou, dříve než začnete užívat přípravek Perindopril Arginine 2,5 mg
Servier:
- jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní tepny, která vede ze srdce) nebo hypertrofní
kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která
zásobuje ledviny krví),
- jestliže máte jakékoliv potíže se srdcem,
- jestliže máte potíže s játry,
- jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete hemodialýzu,
- jestliže trpíte kolagenózou (onemocnění pojivové tkáně) jako např. systémový lupus
erythematosus nebo sklerodermie,
- jestliže máte cukrovku,
- jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,
- jestliže máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci,
- jestliže máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve pomocí
přístroje),
- máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí,
- jestliže jste v nedávné době měl/a průjem nebo zvracel/a, nebo jste dehydratovaný/á,
- jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům,
- jestliže užíváte aliskiren (lék používaný k léčbě hypertenze).

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Přípravek
Perindopril Arginine 2,5 mg Servier není doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván,
jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud
se užívá během tohoto stádia (viz bod těhotenství).

Děti a dospívající
Perindopril Arginine 2,5 mg Servier není doporučen k použití u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Perindopril Arginine 2,5 mg Servier
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Léčbu přípravkem Perindopril Arginine 2,5 mg Servier mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky. Patří
mezi ně:
- jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně aliskirenu, diuretik (léky, které zvyšují tvorbu
moči v ledvinách),
- draslík šetřící léky (např. triamteren, amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující
draslík,
- draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách mezi
12,5 mg až 50 mg denně,
- lithium k léčbě mánie nebo deprese,
- nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky
acylpyrinu,
- léky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin),
- baklofen (užívaný k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená skleróza),
- léky k léčbě duševních poruch jako deprese, úzkost, schizofrenie atd. (např. tricyklická
antidepresiva, antipsychotika),
- imunosupresiva (léky, které snižují obranné mechanismy těla) používané k léčbě autoimunitních
chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin, takrolimus),
- trimetoprim (k léčbě infekcí),
- estramustin (používaný k léčbě rakoviny),
- alopurinol (k léčbě dny),
- prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního tepu),
- vazodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),
- heparin (lék k ředění krve),
- léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin
nebo adrenalin),
3
- soli zlata, především k nitrožilnímu podání (používané k léčbě příznaků revmatické artritidy).

Perindopril Arginine 2,5 mg Servier s jídlem a pitím
Přípravek Perindopril Arginine 2,5 mg Servier by měl být užíván před jídlem.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Váš doktor Vám
normálně doporučí ukončení léčby přípravkem Perindopril Arginine 2,5 mg Servier než otěhotníte
nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám jiný přípravek místo přípravku Perindopril
Arginine 2,5 mg Servier. Přípravek Perindopril Arginine 2,5 mg Servier není doporučen v časných
stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit
závažné poškození Vašeho dítěte, pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství.

Kojení
Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit. Perindopril Arginine 2,5 mg Servier je
kontraindikován u kojících matek a Váš lékař Vám zvolí jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště, je-
li Vaše dítě novorozeně nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Perindopril Arginine 2,5 mg Servier obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může
vyskytnout závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem. Jestliže jste takto ovlivněn/a, Vaše
schopnost řídit a obsluhovat stroje může být narušena.

Perindopril Arginine 2,5 mg Servier obsahuje laktosu
Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, kontaktujte svého lékaře,
dříve než začnete užívat tento lék.


3. Jak se Perindopril Arginine 2,5 mg Servier užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před jídlem. Dávku,
která je pro vás vhodná, určí lékař.

Doporučené dávky jsou:
Vysoký krevní tlak: obvyklá úvodní a udržovací dávka je 5 mg jednou denně. Za měsíc může být tato
dávka v případě potřeby zvýšena na 10 mg jednou denně. 10 mg denně je maximální doporučená
dávka u vysokého krevního tlaku.
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za měsíc může být
tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a poté, je-li to nutné, až na 10 mg jednou denně.
Srdeční selhání: obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Po dvou týdnech může být tato dávka
zvýšena na 5 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka u srdečního selhání.
Stabilní onemocnění věnčitých tepen: obvyklá úvodní dávka je 5 mg jednou denně. Po dvou týdnech
může být tato dávka zvýšena na 10 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka u této
indikace.
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Za týden může být
tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a za další týden na 10 mg jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících
Užívání u dětí a dospívajících není doporučeno.

Jestliže jste užil(a) více Perindopril Arginine 2,5 mg Servier, než jste měl(a)
4
Jestliže jste užil/a nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo o tom okamžitě
řekněte svému lékaři. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, kvůli
kterému se Vám může točit hlava, nebo můžete omdlít. Pokud k tomu dojde, může Vám pomoci
ulehnutí a zdvižení nohou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Perindopril Arginine 2,5 mg Servier
Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba je nejúčinnější. Pokud si však
zapomenete vzít svou dávku přípravku Perindopril Arginine 2,5 mg Servier, vezměte si další dávku
v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Perindopril Arginine 2,5 mg Servier
Jelikož léčba přípravkem Perindopril Arginine 2,5 mg Servier je obvykle celoživotní, měl/a byste
vysazení tohoto přípravku předem probrat se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a ihned informujte svého lékaře,
pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků:
- otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání,
- silné závratě nebo mdloby,
- neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep nebo bolest na hrudi,
- silná bolest břicha.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se snižující se četností:
- Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
Bolest hlavy, závrať, mravenčení, poruchy zraku, tinitus (hučení v uších), točení hlavy
následkem nízkého krevního tlaku, kašel, dušnost, trávící obtíže (nevolnost, zvracení, bolest
břicha, poruchy chuti, zažívací obtíže, průjem, zácpa), alergické reakce (např. vyrážka, svědění),
svalové křeče, únava.
- Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
Změny nálady, poruchy spánku, zúžení dýchacích cest (tlak na hrudi, sípání a dušnost), sucho
v ústech, angioedém (příznaky jako sípání, otok obličeje, jazyka nebo krku), silné svědění nebo
závažné kožní vyrážky, tvorba puchýřků na kůži, ledvinové obtíže, impotence, pocení, zvýšený
počet eozinofilů (typ bílých krvinek), spavost, mdloba, bušení srdce (palpitace), zrychlení
srdečního tepu (tachykardie), vaskulitida (zánět cév v kůži), reakce fotosenzitivity (zvýšená
citlivost kůže na slunce), artralgie (bolest kloubů), myalgie (bolest svalů), bolest na hrudi,
nevolnost, periferní otok, horečka, pád, změna v laboratorních hodnotách: vysoká hladina
draslíku v krvi, vratná po přerušení léčby, nízká hladina sodíku, hypoglykémie (velmi nízká
hladina cukru v krvi) u diabetiků, zvýšená hladina močoviny v krvi a zvýšená hladina kreatininu
v krvi.
- Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
Změny v laboratorních hodnotách: Zvýšené hladiny jaterních enzymů, vysoká hladina sérového
bilirubinu.
- Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů):
Zmatenost, kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, srdeční záchvat a cévní
mozková příhoda), eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic), rýma (ucpaný nos nebo
vodnatý výtok z nosu), erythema multiforme, akutní renální selhání, změny hodnot v krevním
obraze jako je nízký počet bílých a červených krvinek, nízký hemoglobin, nízký počet krevních
destiček, zánět slinivky (který způsobuje silnou bolest břicha a zad), nebo jater (hepatitida).

Hlášení nežádoucích účinků
5
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Perindopril Arginine 2,5 mg Servier uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Perindopril Arginine 2,5 mg Servier obsahuje
- Léčivou látkou je perindoprilum argininum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 1,6975 mg
perindoprilu (což odpovídá 2,5 mg perindoprilum argininum).
- Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, maltodextrin,
methylovaný oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
a v potahové vrstvě: glycerol, hypromelosa, makrogol 6000, magnesium-stearát, oxid titaničitý.

Jak Perindopril Arginine 2,5 mg Servier vypadá a co obsahuje toto balení
Perindopril Arginine 2,5 mg Servier jsou bílé, kulaté, vypouklé, potahované tablety.
Tablety jsou dostupné v krabičce o obsahu 5, 10, 14, 20, 30, 50, 60 (60 nebo 2 tuby o obsahu 30), 90
(90 nebo 3 tuby o obsahu 30), 100 (100 nebo 2 tuby o obsahu 50), 120 (120 nebo 4 tuby o obsahu 30)
nebo 500 tablet (500 nebo 10 tub o obsahu 50).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot
92284 Suresnes cedex - Francie

Výrobce
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy - Francie

a

Servier (Ireland) Industries Ltd
6
Gorey Road
Arklow - Co. Wicklow - Irsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko COVERSUM-ARGININ 2.5 mg-Filmtabletten
Belgie COVERSYL 2.5 mg
Kypr COVERSYL 2.5 mg
Česká republika Perindopril Arginine 2,5 mg Servier
Dánsko COVERSYL NOVUM 2,5 mg
Finsko COVERSYL NOVUM 2,5 mg
Francie COVERSYL 2,5 mg pelliculé
Německo COVERSUM Arginin 2.5 mg
Řecko COVERSYL 2,5 mg /tab
Island COVERSYL NOVUM 2,5 mg
Irsko COVERSYL Arginine 2.5 mg film-coated tablets
Itálie COVERSYL 2.5 mg
Lotyšsko PRESTARIUM 2.5 mg
Litva PRESTARIUM 2.5 mg
Lucembursko COVERSYL 2.5 mg
Malta COVERSYL 2.5 mg
Nizozemsko COVERSYL arg 2,5 mg
Norsko PERINDOPRILARGININ SERVIER 2,5 mg
Polsko PRESTARIUM 2.5 mg
Portugalsko COVERSYL 2.5 mg
Slovenská republika PRESTARIUM A 2.5 mg
Slovinsko BIOPREXANIL 2.5 mg filmsko oblozene tablete
Švédsko COVERSYL NOVUM 2,5 mg
Velká Británie COVERSYL Arginine 2.5 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8/2013.

Informace o produktu

Výrobce: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK
Kód výrobku: 35312
Kód EAN: 3594456100058
Kód SÚKL: 19310
Držitel rozhodnutí: SERVIER (IRELAND) INDUSTRIES LTD., ARKLOW, CO.WICK

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Perindopril Arginine 2,5 mg Servier se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopno pumpovat takové množství krve, jaké tělo potřebuje); - ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.

Recenze

Recenze produktu PERINDOPRIL ARGININE 2,5 MG SERVIER 30X2.5 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PERINDOPRIL ARGININE 2,5 MG SERVIER 30X2.5 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám