Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 18786
Kód EAN: 4024773005914
Kód SÚKL: 89991
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
K prodloužení vzdálenosti, kterou mohou ujít pacienti s chronickou arteriální oklusní chorobou Fontainovy stupnice IIb (intermitentní klaudikací), pokud nejsou možné nebo indikované jiné léčebné metody jako je trénink chůze, balónková angioplastika a/nebo chirurgická rekonstrukce arterií.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls112961/2008
Příbalová informace : informace pro uživatele
Pentoxifyllin AL 400 retard
tablety s prodlouženým uvolňováním
pentoxifyllinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Pentoxifyllin AL 400 retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pentoxifyllin AL 400 retard užívat
3. Jak se Pentoxifyllin AL 400 retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Pentoxifyllin AL 400 retard uchovávat
6. Další informace
1. Co je Pentoxifyllin AL 400 retard a k čemu se používá
Pentoxifyllin AL 400 retard je určen k léčbě periferní arteriální okluzní choroby.
Používá se k prodloužení vzdálenosti, kterou mohou ujít pacienti s chronickou arteriální oklusní
chorobou Fontainovy stupnice IIb (intermitentní klaudikací), pokud nejsou možné nebo indikované
jiné léčebné metody jako je trénink chůze, balónková angioplastika a/nebo chirurgická rekonstrukce
arterií.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pentoxifyllin AL 400 retard užívat
Neužívejte Pentoxifyllin AL 400 retard
Pentoxifyllin AL 400 retard nesmíte používat za těchto podmínek:
- přecitlivělost na pentoxifylin, jiné methylxantiny nebo některou ze složek přípravku
- akutní infarkt myokardu
- krvácení do mozku nebo jiná klinicky významná krvácení
- vředy žaludku a/nebo střeva
- zvýšený sklon ke krvácení (hemoragická diatéza)
- krvácení do sítnice
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Pentoxifyllin AL 400 retard je zapotřebí:
V následujících případech můžete přípravek Pentoxifyllin AL 400 retard užívat pouze s velkou
opatrností. Poraďte se se svým lékařem také, pokud se vás některé z těchto podmínek týkaly dříve.
- Pečlivé sledování je zapotřebí zejména u pacientů se srdeční arytmií, arteriální hypotenzí (nízkým
krevním tlakem) nebo koronární arteriosklerózou (zúžení nebo ucpání koronárních artérií) a u
pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu nebo právě podstoupili chirurgický zákrok.
- Vylučování pentoxifylinu může být opožděné u pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance
kreatininu pod 30 ml/min) nebo s těžkou poruchou jaterních funkcí. U těchto pacientů je třeba snížit
dávku a pečlivě je sledovat. (viz Dávkování a způsob podání, délka léčby).
2/5
V případě krvácení do sítnice v průběhu léčby pentoxifylinem je třeba přípravek ihned vysadit.
Riziko krvácení vzniklé při současném používání pentoxifylinu a látek snižujících krevní srážlivost
(perorálních antikoagulancií) vyžaduje pečlivé sledování a časté kontroly krevní srážlivosti.
Při léčbě pentoxifylinem je třeba provádět pravidelně kontrolu krevního obrazu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Další léky mohou ovlivnit účinek přípravku Pentoxifyllin AL 400 retard a Pentoxifyllin AL 400 retard
může ovlivnit účinky jiných léků.
- Léky snižující krevní tlak (antihypertenziva):
Pentoxifylin může zvyšovat účinek léků snižujících krevní tlak, což může vést ke
(zvýšenému/významnému) snížení krevního tlaku.
- Léky užívané k inhibici krevní srážlivosti ( antikoagulancia):
Pentoxifylin může zvyšovat účinek antikoagulancií. Pacienti se zvýšeným sklonem ke krvácivým
příhodám, např. díky současnému užívání antikoagulancií, vyžadují zvlášť pečlivé sledování (např.
periodické kontroly krevní srážlivosti), protože krvácivé příhody mohou být závažnější.
- Perorální antidiabetika (léky užívané k léčbě cukrovky), inzulín:
Pentoxifylin může zvyšovat hypoglykemizující účinek, což vede ke snížení glykemie. V pravidelných
intervalech je třeba provádět kontrolu glykemie.
- Theofylin:
Pentoxifylin může zvyšovat koncentrace theofylinu v krvi a tedy potenciálně zvyšovat nežádoucí
účinky theofylinu při léčbě onemocnění dýchacích cest.
- Cimetidin:
Cimetidin může zvyšovat plasmatickou koncentraci pentoxifylinu a jeho účinky.
Užívání přípravku Pentoxifyllin AL 400 retard s jídlem a pitím
Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapijí se dostatkem vody.
Těhotenství a kojení:
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Pentoxifyllin AL retard se nemá užívat v průběhu těhotenství.
Přestože se pentoxifylin vylučuje mateřským mlékem, je množství požité kojencem velmi malé.
Nežádoucí účinky na kojence tedy nejsou pravděpodobné, pokud je jeho použití u kojící matky
opodstatněné.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek může, zejména při výskytu některých nežádoucích účinků, jako jsou závratě nebo bolesti
hlavy, nepříznivě ovlivnit pozornost při výše uvedených činnostech. Tyto činnosti byste měl/a
vykonávat jen na základě výslovného souhlasu vašeho lékaře.
3. Jak se Pentoxifyllin AL 400 retard užívá
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
3/5
Dávkování
Níže uvedené pokyny platí, pokud vám lékař nepředepsal Pentoxifyllin AL retard jinak. Prosím,
dodržujte předepsané dávkování, aby byla léčba přípravkem Pentoxifyllin AL 400 retard účinná a
bezpečná.
Pokud není uvedeno jinak, užívejte jednu tabletu Pentoxifyllin AL 400 retard 3x denně (odpovídá
1200 mg pentoxifylinu denně).
Délku léčby určí ošetřující lékař.
Pacientům s nízkým nebo kolísavým krevním tlakem lékař dávku upraví.
Pacienti s poruchou funkcí ledvin ( clearance kreatininu pod 30 ml/min) by měli mít dávku upravenu
podle individuální snášenlivosti.
Pacienti s těžkým poškozením jater potřebují individuální snížení dávky, které určí lékař podle
závažnosti onemocnění a snášenlivosti přípravku.
Způsob použití
Tablety se užívají nerozkousané po jídle a zapijí se dostatkem vody.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Pentoxifyllin AL 400 retard než jste měl(a)
Pokud máte podezření na předávkování přípravkem Pentoxifyllin AL 400 retard, kontaktujte svého
lékaře. Ten rozhodne o léčbě podle vašich příznaků.
V případě otravy ihned vyhledejte lékařskou pomoc v nemocnici.
Předávkování pentoxifylinem se projeví jako závratě, nucení na zvracení, pokles krevního tlaku,
tachykardie, zarudnutí v obličeji s pocitem horka, ztráta vědomí, horečka, neklid, areflexie, tonicko
klonické křeče, zvracení se zvratky podobnými kávové sedlině a arytmie.
Krátce po předávkování je vhodný výplach žaludku nebo lze zamezit další absorpci léku podáním
živočišného uhlí. Další léčba je symptomatická. Monitorování na jednotce intenzivní péče (zejména
krevního tlaku a dýchání) může být zapotřebí, aby se zabránilo komplikacím.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Pentoxifyllin AL 400 retard
Nezdvojujte další dávku abyste nahradili zapomenutou tabletu. Pokračujte v předepsané léčbě.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pentoxifyllin AL 400 retard
Nepřerušujte nebo předčasně neukončujte léčbu přípravkem Pentoxifyllin AL 400 retard bez porady
s vaším lékařem.
Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Pentoxifyllin AL 400 retard nežádoucí účinky, ačkoli se
neprojeví u každého.
Velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10
Časté: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10
Méně časté: vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100
Vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Pokud některý z těchto příznaků zaznamenáte, ihned lék vysaďte a zavolejte lékaře, mohou to být
počáteční příznaky těžké reakce z přecitlivělosti:
4/5
dušnost, zvracení, pocení a závratě.
V případě krvácení do sítnice musíte přípravek Pentoxifyllin AL 400 retard ihned vysadit.
Časté nežádoucí účinky:
- nevolnost, zvracení, pocit plnosti, tlak v epigastriu nebo průjem
Měně časté nežádoucí účinky:
- zarudnutí v obličeji s pocitem horka
- poruchy vidění
Vzácné nežádoucí účinky:
- přerušení toku žluče (intrahepatická cholestáza) a zvýšení jaterních enzymů (transaminázy, alkalické
fosfatázy)
- srdeční arytmie (např. tachykardie), angina pectoris, zadržení tekutin ve tkáních (periferní edém)
- pokles krevního tlaku
- hypoglykémie
- bronchospasmus, dušnost
- kožní alergické reakce jako je svědění, zarudnutí kůže, kopřivka (vyrážka a svědění), angioedém,
zvýšené pocení. Tento přípravek musí být vysazen ihned, jakmile lékař zjistí první příznaky alergické
reakce.
- anafylaktický šok. V ojedinělých případech došlo do několika minut od podání k rozvoji těžké
alergické reakce (angioneurotický edém, bronchospasmus, anafylaktický šok). V takovém případě je
třeba lék vysadit a zavolat lékaře při prvních náznacích reakce z přecitlivělosti.
- neklid, poruchy spánku
- závratě, bolesti hlavy
Velmi vzácné nežádoucí účinky:
- zvýšení krevního tlaku
- krvácení (např. do kůže a/nebo do sliznic, nebo do žaludku, střev a urogenitálního traktu),
intrakraniální krvácení (krvácení do lebky) a krvácení do sítnice. Byly také ojediněle popsány případy
odchlípení sliznice.
- parestézie (nepříjemné pocity)
- závažné postižení kůže (toxická epidermální nekrolýza a Stevens-Johnsonův syndrom)
- trombocytopenie (abnormálně nízký počet krevních destiček) s krvácením do kůže
(trombocytopenická purpura) a v některých případech fatální aplastickou anemií (nízkou nebo žádnou
tvorbou všech typů krvinek, pancytopenií). Jsou tedy nutné pravidelné kontroly krevního obrazu.
- zánět spojivek
- třes, horečka, křeče
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
5. Jak Pentoxifyllin AL 400 retard uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
5/5
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Pentoxifyllin AL 400 retard obsahuje
Léčivá látka
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 400 mg pentoxifyllinum
Pomocné látky:
mikrokrystalická celulosa, dimetikonová emulze SE 2, hypromelosa, makrogol-400-stearát, makrogol
6000, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, hypromelosa 2910.
Jak přípravek Pentoxifyllin AL 400 retard vypadá a co obsahuje toto balení
Pentoxifyllin AL 400 retard: bílé, kulaté, potahované tablety, bez označení a dělící rýhy.
Balení s 20, 30, 50 a 100 tabletami s prodlouženým uvolňováním
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ALIUD PHARMA GmbH and Co.KG
Gottlieb Daimler Str.19
D-89150 Laichingen, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.2. 2011

Recenze

Recenze produktu PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD 50X400MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD 50X400MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze