Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500 MG 100X500MG Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11681

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500 MG 100X500MG Tabl. s řízeným uvol.

1/5


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls167957/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pentasa Slow Release Tablets 500 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
(Mesalazinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek PENTASA Slow Release Tablets a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PENTASA Slow Release Tablets
užívat
3. Jak se přípravek PENTASA Slow Release Tablets užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek PENTASA Slow Release Tablets uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK PENTASA Slow Release Tablets A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PENTASA tablety s prodlouženým uvolňováním je střevní protizánětlivý lék obsahující mesalazin.
Tableta s prodlouženým uvolňováním umožňuje pomalé a konstatní uvolňování mesalazinu v průběhu
celého střeva téměř nezávisle na kyselosti střevního obsahu a době průchodu.

Přípravek působí specificky na zánětem postiženou tkáň střeva.

Přípravek se používá pro léčbu:
- Crohnovy choroby (vleklý zánět postihující sliznici různých částí střeva)
- ulcerózní kolitidy (vředovitý zánět tlustého střeva)
v akutní fázi onemocnění i k udržovací léčbě.
Pro použití u dětí, v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody. O vhodnosti
užívání přípravku u dětí a těhotných a kojících žen rozhoduje lékař podle závažnosti onemocnění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PENTASA
Slow Release Tablets UŽÍVAT

Neužívejte přípravek PENTASA Slow Release Tablets :
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mesalazin, salicyláty nebo na kteroukoli další složku
přípravku PENTASA Slow Release Tablets
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater
2/5


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PENTASA Slow Release Tablets je zapotřebí

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, protože se mohou u Vás objevit
alergické reakce i na mesalazin
jestliže máte zhoršenou funkci ledvin nebo jater
jestliže jste náchylný/á ke krvácení
jestliže užíváte léky s rizikem poškození ledvin, jako jsou nesteroidní antirevmatika (léky
proti bolestem a zánětům)
jestliže máte onemocnění plic především astma
jestliže užíváte léky obsahující azathioprinu ( imunosupresivní látky, užívané např. u
některých autoimunitních chorob)
jestliže užíváte léky obsahující 6-merkaptopurin nebo thioguanin ( chemoterapie používaná
k léčbě leukémie)
jestliže se u Vás vyskytnou křeče, bolest v břiše, horečka, silná bolest hlavy, kožní vyrážka
je třeba léčbu okamžitě přerušit


Krevní testy (krevní obraz, jaterní testy, především aminotransferázy, dále sérový kreatinin),
vyšetření moči (testovací proužky/sediment) musí být provedeny před zahájením léčby a dále v
jejím průběhu na základě posouzení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky je podrobněji uvedeno v kapitole Zvláštní opatrnosti
při použití přípravku Pentasa.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku PENTASA Slow Release Tablets s jídlem a pitím
Přípravek PENTASA tablety s prodlouženým uvolňováním se nesmí kousat. Tablety je možno dělit,
pro usnadnění polknutí se mohou tablety rozptýlit v 50 ml studené vody. Zamíchejte a ihned vypijte.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pro použití v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody.

O vhodnosti užívání přípravku u těhotných a kojících žen rozhoduje lékař podle závažnosti
onemocnění.

Údaje o podávání mesalazinu těhotným ženám jsou omezené.U novorozenců léčených matek byly
hlášeny poruchy krve. U kojených novorozenců se mohou vyskytnou alergické reakce jako je např.
průjem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Užívání přípravku PENTASA Slow Release Tablets nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla
nebo používat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK PENTASA Slow Release Tablets UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek PENTASA Slow Release Tablets přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


3/5
Dávku stanovuje vždy lékař individuálně.

Dospělí včetně starších pacientů a mladiství:
Akutní fáze
Obvyklá denní dávka nepřesahuje 4 g mesalazinu a je rozdělená do několika jednotlivých dávek (např.
4krát 2 tablety nebo 4krát 1 tabletu denně atd.).

Udržovací léčba:
Doporučená udržovací dávka je 2 g jednou denně při ulcerózní kolitidě a individuálně až 4 g denně
v rozdělených 2 4 dávkách při Crohnově chorobě.

Děti a mladiství ve věku 6-18 let:
Dávku přípravku určí lékař.
Zpravidla se pro děti s hmotností do 40 kg doporučují poloviční dávky než jsou určeny pro dospělé
pacienty, dětem nad 40 kg lze podávat stejnou dávku jako dospělým.
Při akutní fázi by celková dávka neměla překročit 4g/den, při udržovací léčbě by celková dávka
neměla překročit 2g/den.

Způsob použití:
Přípravek PENTASA tablety s prodlouženým uvolňováním se nesmí kousat. Tablety je možno dělit,
pro usnadnění polknutí se mohou tablety rozptýlit v 50 ml studené vody. Zamíchejte a ihned vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PENTASA Slow Release Tablets, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití granulí dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PENTASA Slow Release Tablets
Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku nebo ji z nějakého důvodu vynecháte, užijte tablety jakmile to
zjistíte, nejpozději s příští dávkou. Vynecháte-li několik dávek, pokračujte v léčbě dle předepsaného
rozpisu a co nejdříve vyhledejte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PENTASA nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek PENTASA je obecně dobře snášen, přesto se mohou objevit některé nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):
- průjem
- nevolnost
- bolesti břicha
- bolesti hlavy
- zvracení
- kožní vyrážka (včetně kopřivky nebo ekzému).


Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000):


4/5
- závrať
- zánět srdečního svalu a osrdečníku ( myokarditida a perikarditida)
- zvýšení hladiny enzymu amyláza
- zánět slinivky břišní

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
- změny v krevním obraze eosinofilie (jako součást alergické reakce), anémie ( pokles počtu
červených krvinek) , aplastická anémie ( chudokrevnost z útlumu kostní dřeně), leukopenie -
pokles počtu bílých krvinek (včetně granulocytopenie a neutropenie), trombocytopenie,
agranulocytóza, pancytopenie
- pankolitida (zánět tlustého střeva)
- poruchy nervového systému - periferní neuropatie
- alergické plicní reakce (včetně dušnosti, kašle, alergické alveolitidy, plicní eosinofilie,
intersticiálního plicního onemocnění, plicní infiltrace, pneumonitidy)
- porucha funkce jater (zvýšení hladiny bilirubinu a jaterních enzymů cholestatických hodnot,
zánět jater, cirhóza, jaterní selhání,)
- přechodná ztráta vlasů,
- bolesti ve svalech a kloubech, onemocnění podobné systémovému lupus erythematodes (červené
zabarvení kůže v obličeji motýlovitého tvaru)
- zhoršení funkce ledvin (včetně intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu, změna barvy moči)
- dočasná oligospemie (snížená tvorba spermií)
Některé z těchto nepříznivých reakcí mohou být projeven samotné choroby.
Při výskytu jakékoli nepříznivé nebo neobvyklé reakce se proto neprodleně poraďte se svým lékařem.
V případě podezření na nežádoucí reakce, jejichž příznakem může být krvácení, modřiny, bolest v
krku a zvýšená teplota, a v případě zánětu srdečního svalu nebo osrdečníku teplota a bolest na hrudi
doprovázená dušností je nutno léčbu přerušit a neprodleně informovat lékaře.

5. JAK PŘÍPRAVEK PENTASA Slow Release Tablets UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání Uchovávejte
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu!
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí !

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co PŘÍPRAVEK PENTASA Slow Release Tablets obsahuje
- Léčivou látkou je mesalazinum ( 5-aminosalicylová kyselina, 5 - ASA) 500 mg v jedné tabletě
s prodlouženým uvolňováním
- Pomocnými látkami jsou: povidon, ethylcelulosa, magnesium-stearát, mastek, mikrokrystalická
celulosa


Jak přípravek PENTASA Slow Release Tablets vypadá a co obsahuje toto balení

PENTASA Slow Release Tablets jsou šedobílé až světle hnědé skvrnité kulaté, ploché tablety se
zkosenými hranami, označené na jedné straně " PENTASA", na druhé straně " 500 " nad a "mg" pod
půlící rýhou.5/5
Velikost balení:
100 tablet


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ferring Léčiva,a.s., Jesenice u Prahy, Česká republika


Výrobce:
Ferring GmbH, Kiel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 5.9.2012
Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 11681
Kód EAN: 8595029601427
Kód SÚKL: 83136
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá pro léčbu nespecifického ložiskového zánětu stěny střeva a konečníku (Crohnova choroba, enteritis regionalis) a nespecifického vředovitého zánětu tlustého střeva a konečníku (idiopatická proktocolitida, ulcerosní kolitida) u dospělých i dětí od 2 let věku.

Recenze

Recenze produktu PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500 MG 100X500MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu PENTASA SLOW RELEASE TABLETS 500 MG 100X500MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám