Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

PENTASA 28X1GM Čípek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11674

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 11674
Kód EAN: 5702920561528
Kód SÚKL: 83135
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE
Přípravek se používá pro léčbu nespecifického vředovitého zánětu stěny konečníku (idiopatická proktitis) a nespecifického ložiskovitého zánětu (Crohnova choroba) lokalizovaného v konečníku. Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 2 let věku.

Příbalový leták

sp. zn. sukls237738/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Pentasa

 

 

čípky  

mesalazinum 

 
 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Pentasa a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentasa užívat  

3. 

Jak se přípravek Pentasa užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Pentasa uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Pentasa  a k čemu se používá 

 
Pentasa  je  střevní  protizánětlivý  léčivý  přípravek  obsahující  mesalazin.  Mesalazin  má  specifický 
protizánětlivý účinek na sliznici střeva v oblasti konečníku. 
Přípravek se používá k léčbě ulcerózní kolitidy (chronického zánětlivého onemocnění tlustého střeva) 
v oblasti konečníku u dospělých.  
Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a dospívajícím jsou omezené. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentasa užívat 

 
Neužívejte přípravek Pentasa 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mesalazin, salicyláty nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Pentasa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, protože se mohou u Vás objevit 

alergické reakce i na mesalazin 

  jestliže máte zhoršenou funkci ledvin nebo jater 

  jestliže jste náchylný/á ke krvácení 

  jestliže užíváte léky s rizikem poškození ledvin, jako jsou nesteroidní antirevmatika ( léky 

proti bolesti a zánětu)  

  jestliže máte onemocnění plic především astma 

  jestliže užíváte léky obsahující azathioprin ( imunosupresivní látka, užívaná např. u některých 

autoimunitních chorob) 

 

jestliže užíváte léky obsahující 6-merkaptopurin nebo thioguanin ( chemoterapie používaná 
k léčbě leukémie)

 

 
Jestliže se u Vás vyskytnou křeče, bolest v břiše, horečka, silná bolest hlavy, kožní vyrážka je třeba 
léčbu okamžitě přerušit. 
 

Krevní testy (krevní obraz, jaterní testy, především aminotransferázy, dále sérový kreatinin), 
vyšetření moči (testovací proužky/sediment) musí být provedeny před zahájením léčby a dále v 
jejím průběhu na základě posouzení lékaře.

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Pentasa 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky je podrobněji uvedeno v části Upozornění a opatření. 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Pro použití u dětí, v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody.  
 
O  vhodnosti  užívání  přípravku  u  dětí  a  těhotných  a  kojících  žen  rozhoduje  lékař  podle  závažnosti 
onemocnění. 
 
Údaje  o  podávání  mesalazinu  těhotným  a  kojícím  ženám  jsou  omezené.  U  novorozenců  léčených 
matek  byly  hlášeny  poruchy  krve.  U  kojených  novorozenců  se  mohou  vyskytnout  alergické  reakce, 
jako je např. průjem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Užívání přípravku 

Pentasa

 nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.  

 
 
 
3. 

Jak se přípravek Pentasa užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávku stanovuje lékař vždy individuálně. 
 
Dospělí 
Akutní fáze onemocnění a prevence relapsu (opětovné vzplanutí onemocnění, které bylo v klidovém 
období): do konečníku zavést 1 čípek jednou denně.  
 
Pediatrická populace:  
Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a dospívajícím jsou omezené. 
 
Způsob použití:  
 

Před zavedením čípku do konečníku se doporučuje jít na stolici a vyprázdnit se. 

 

Čípek vyjměte z obalu roztržením folie v místě značky. 

 

 Z  hygienických  důvodů  použijte  ochranný  gumový  prst.  Čípek  zaveďte  do  konečníku  nad 
svěrač, až ucítíte, že neklade odpor. 

 

Jestliže čípek vyklouzne během prvních 10 minut, zaveďte další. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pentasa, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pentasa 
Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku nebo ji z nějakého důvodu vynecháte, užijte přípravek, jakmile 
to zjistíte a pokračujte v předepsaném dávkování. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pentasa nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Po užití čípku 

Pentasa

 

může dojít k mírným projevům podráždění, jako je svědění, nepříjemný pocit v 

konečníku a pocit nucení na stolici. 
 
Příležitostně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 
-  průjem 
-  nevolnost 
-  bolesti břicha 
-  bolesti hlavy 
-  zvracení  
-  kožní vyrážka (včetně kopřivky nebo ekzému) 
-  svědění 
 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 1000): 
-  diskomfort v oblasti konečníku 
-  podráždění v místě aplikace 
-  pocit neúplného vyprázdnění stolice 
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 
-  závrať 
-  zánět srdečního svalu a osrdečníku (myokarditida a perikarditida) 
-  zvýšení hladiny enzymu amyláza  
-  zánět slinivky břišní 
-  plynatost 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):  
-  poruchy krve – eosinofilie (jako součást alergické reakce), anémie (pokles počtu červených 

krvinek), aplastická anémie (chudokrevnost z útlumu kostní dřeně), leukopenie - pokles počtu 
bílých krvinek (včetně granulocytopenie a neutropenie), trombocytopenie, agranulocytóza, 
pancytopenie 

-  reakce přecitlivělosti včetně alergické vyrážky, syndrom přecitlivělosti (DRESS syndrom),  

horečka 

-  pankolitida (zánět tlustého střeva) 
-  poruchy nervového systému - periferní neuropatie 
-  alergické plicní reakce (včetně dušnosti, kašle, alergické alveolitidy, plicní eosinofilie, 

intersticiálního onemocnění, plicní infiltrace, pneumonitidy) 

-  porucha funkce jater (zvýšení hladiny bilirubinu a jaterních enzymů cholestatických hodnot, zánět 

jater, cirhóza, jaterní selhání)  

-  přechodná ztráta vlasů,  
-  bolesti ve svalech a kloubech, onemocnění podobné systémovému lupus erythematodes (červené 

zabarvení kůže v obličeji motýlovitého tvaru)  

-  zhoršení funkce ledvin (včetně intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu, změna barvy moči) 
-  dočasná oligospermie (snížená tvorba spermií) 
 

Některé z těchto nepříznivých reakcí mohou být projevem samotné choroby. 

V případě nežádoucích účinků jako je krvácení, vznik modřin, bolest v krku a zvýšená teplota, nebo 
bolest na hrudi doprovázená dušností je nutno léčbu okamžitě přerušit a neprodleně informovat lékaře.  

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku

 

 
5. 

Jak přípravek Pentasa uchovávat 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte  v původním 
obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení  a další informace 

 
Co přípravek Pentasa obsahuje 
-  Léčivou látkou je mesalazinum 1g v 1 čípku 
-  Pomocnými látkami jsou  povidon, magnesium-stearát, mastek, makrogol  6000 
 

Jak přípravek Pentasa vypadá a co obsahuje toto balení 
Pentasa jsou bílé až světlehnědé podlouhlé bikonvexní čípky s mramorovitou strukturou. 
 
Velikost balení: 
28 čípků 
4x28 čípků 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ferring – Léčiva,a.s., K Rybníku 475,  252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika 
 
Výrobce: 
Ferring GmbH, Wittland 11, D-21409 Kiel, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:  
1. 3. 2017 
 
 
Překlad cizojazyčných zkratek na malém vnitřním obalu: 
Batch No. : číslo šarže 
Expiry date: použitelné do 
Suppositories: čípky 
 

Recenze

Recenze produktu PENTASA 28X1GM Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu PENTASA 28X1GM Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám