Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28020

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Kód výrobku: 28020
Kód EAN: 8595029602042
Kód SÚKL: 17998
Držitel rozhodnutí: FERRING-LÉČIVA A.S., JESENICE U PRAHY
Přípravek se užívá k léčbě ulcerózní kolitidy v oblasti konečníku a esovité kličky tlustého střeva v dospělém věku.

Příbalový leták

1/6 

sp. zn. sukls237738/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PENTASA 1 g 

 rektální suspenze  

mesalazinum 

  
 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci Viz bod 4.

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci :  
 
1. 

Co je přípravek Pentasa1g  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentasa 1g  užívat  

3. 

Jak se přípravek Pentasa 1g  užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Pentasa 1g  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Pentasa 1g a k čemu se používá 

Pentasa  1g  je  přípravek  určený  k  léčbě  zánětlivých  střevních  onemocnění.  Léčivou  látkou  je 
mesalazin, který má specifický protizánětlivý účinek na sliznici střeva v oblasti konečníku. 

Pentasa 1g se užívá k léčbě ulcerózní kolitidy v oblasti konečníku a esovité kličky tlustého střeva v 
dospělém věku. 

Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a dospívajícím jsou omezené. 

 

 2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentasa 1g užívat

  

Neužívejte přípravek Pentasa 1g 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mesalazin, salicyláty nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Pentasa 1 g  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfasalazin, protože se mohou u Vás objevit 

alergické reakce i na mesalazin 

  jestliže máte zhoršenou funkci ledvin nebo jater 

  jestliže jste náchylný/á ke krvácení 

2/6 

  jestliže užíváte léky s rizikem poškození ledvin, jako jsou nesteroidní antirevmatika (léky 

proti bolesti a zánětu) 

  jestliže máte onemocnění plic především astma 

  jestliže užíváte léky obsahující azathioprin ( imunosupresivní látka, užívaná např. u některých 

autoimunitních chorob) 

 

jestliže užíváte léky obsahující 6-merkaptopurin nebo thioguanin (chemoterapie používaná 
k léčbě leukémie)

 

 
Jestliže se u Vás vyskytnou křeče, bolest  v břiše, horečka, silná bolest hlavy, kožní vyrážka je třeba 
léčbu okamžitě přerušit. 
 
Krevní testy (krevní obraz, jaterní testy, především aminotransferázy, dále sérový kreatinin), vyšetření 
moči (testovací proužky/sediment) musí být provedeny před zahájením léčby a dále v jejím průběhu 
na základě posouzení lékaře. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Pentasa 1g 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Účinky přípravku a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky je podrobněji uvedeno v části Upozornění a opatření. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Pro použití v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody. 

O  vhodnosti  užívání  přípravku  u  těhotných  a  kojících  žen  rozhoduje  lékař  podle  závažnosti 
onemocnění.  

Údaje  o  podávání  mesalazinu  těhotným  a  kojícím  ženám  jsou  omezené.  U  novorozenců  léčených 
matek  byly  hlášeny  poruchy  krve.  U  kojených  novorozenců  se  mohou  vyskytnout  alergické  reakce  
jako je např. průjem. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Užívání přípravku PENTASA nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Pentasa 1g užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí: 
Obvykle 1g (1 lahvička) denně večer před spaním. 
 
Lékař  může  předepsat  i  jiné  použití  a  dávkování,  než  je  zde  uvedeno.  V  takovém  případě  je  nutno 
dodržet nařízení lékaře. 
 
Pediatrická populace: 
Dostupná dokumentace a zkušenosti s podáváním přípravku dětem a dospívajícím jsou omezené. 

 

Způsob použití 

Přípravek je určen k zavedení do konečníku. 

3/6 

 

1. 

Bezprostředně před použitím 

vyjměte přípravek z aluminiové folie 
a obsah dobře protřepejte.

 

 

2. 

Pro uvolnění pojistky 

otočte uzávěrem ve směru 
hodinových ručiček o 
jednu celou otáčku (ryska 
na uzávěru by měla být ve 
stejné poloze jako před 
otáčením)  

 

 

3. 

Vložte ruku do jednoho z 

přiložených umělohmotných 
sáčků.

  

 

4. 

Uchopte nádobku 

tak, jak je uvedeno 
na obrázku. 

 

 

5. 

Pro aplikaci přípravku ulehněte na 

levý bok a levou nohu nechte 
nataženou, pro udržení rovnováhy 
ohněte pravou nohu vpřed. Opatrně 
zasuňte horní část aplikátoru do 
konečníku. Vytlačování obsahu 
nádobku provádějte dostatečně silným 
rovnoměrným tlakem ruky. Obsah 
nádobky by se měl aplikovat max. 30 – 
40 vteřin.

  

6. 

Jakmile je nádobka 

prázdná vyjměte aplikátor 
se stále stisknutou 
nádobkou.

 

 

7. 

Suspenze by měla zůstat 

ve střevech. Zůstaňte ležet 
ještě 5-10 minut nebo dokud 
nezmizí nucení k vypuzení 
suspenze.

  

 

8. 

Přetáhněte 

umělohmotný sáček 
přes prázdnou 
lahvičku. Vyhoďte 
jej a umyjte si ruce. 

 

 

Doporučujeme chránit prostěradlo a ložní prádlo před potřísněním, neboť rektální suspenze Pentasa 1g 
může změnit barvu tkaniny. Pokud dojde k potřísnění, postižené prádlo okamžitě namočte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pentasa 1g, než jste měl(a) 

Pokud máte podezření na předávkování, poraďte se se svým lékařem.

 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pentasa 1g 

 

Jestliže  si  zapomenete  vzít  jednu  dávku  nebo  ji  z nějakého  důvodu  vynecháte,

  pokračujte  v 

léčbě  dle  předepsaného  dávkování.    Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil  (a) 
vynechanou dávku. Při vynechání několika dávek je třeba v léčbě pokračovat a co nejdříve vyhledat 
lékaře. 
 

4/6 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Pentasa 1g nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Příležitostně se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti. 

 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 

-  průjem 
-  nevolnost 
-  bolesti břicha 
-  bolesti hlavy 
-  zvracení  
-  kožní vyrážka (včetně kopřivky nebo ekzému) 
-  svědění 
 

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 1000): 

-  diskomfort v oblasti konečníku 

-  podráždění v místě aplikace 
-  pocit neúplného vyprázdnění stolice 
 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 

-  závrať 
-  zánět srdečního svalu a osrdečníku (myokarditida a perikarditida) 
-  zvýšení hladiny enzymu amyláza  
-  zánět slinivky břišní 
-  plynatost 
 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):  

-  poruchy krve – eosinofilie (jako součást alergické reakce), anémie (pokles počtu červených 

krvinek), aplastická anémie (chudokrevnost z útlumu kostní dřeně), leukopenie - pokles počtu 
bílých krvinek (včetně granulocytopenie a neutropenie), trombocytopenie, agranulocytóza, 
pancytopenie 

-  reakce přecitlivělosti včetně alergické vyrážky, syndrom přecitlivělosti (DRESS syndrom), 

,horečka 

-  pankolitida (zánět tlustého střeva) 
-  poruchy nervového systému - periferní neuropatie 
-  alergické plicní reakce (včetně dušnosti, kašle, alergické alveolitidy, plicní eosinofilie, 

intersticiálního plicního onemocnění, plicní infiltrace, pneumonitidy) 

-  porucha funkce jater (zvýšení hladiny bilirubinu a jaterních enzymů cholestatických hodnot, zánět 

jater, cirhóza, jaterní selhání)  

-  přechodná ztráta vlasů  
-  bolesti ve svalech a kloubech, onemocnění podobné systémovému lupus erythematodes (červené 

zabarvení kůže v obličeji motýlovitého tvaru)  

-  zhoršení funkce ledvin (včetně intersticiální nefritidy, nefrotického syndromu, změna barvy moči) 
-  dočasná oligospemie (snížená tvorba spermií) 
 

5/6 

Některé z těchto nepříznivých reakcí mohou být projevem samotné choroby. 
 

V případě nežádoucích účinků jako je krvácení, vznik modřin, bolest v krku a zvýšená teplota, nebo 
bolest na hrudi doprovázená dušností je nutno léčbu okamžitě přerušit a neprodleně informovat lékaře.  

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  

 
 
5. 

Jak přípravek Pentasa uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte 
před chladem nebo mrazem. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí! 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  zkratkou  EXP.

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Pentasa  1g obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je mesalazinum 1g ve 100 ml rektální suspenze (odpovídá 1 lahvičce) 

-  Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, disiřičitan sodný (E 223), trihydrát octanu 

sodného, kyselina chlorovodíková k úpravě pH, čištěná voda  

 
 
Jak přípravek Pentasa  1g vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Pentasa 1g je bílá až světle žlutá suspenze. 
 
Velikost balení: 
7 lahviček + 7 PE sáčků 
 

6/6 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Ferring – Léčiva,a.s.,

 K Rybníku 475, 252 42 

 Jesenice u Prahy, Česká republika 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

1. 3. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu PENTASA 1 G 7X1GM Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám