Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PENTALONG 50 MG 60X50MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34336

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM
Kód výrobku: 34336
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17240
Držitel rozhodnutí: SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM
Dlouhodobá léčba ischemické choroby srdeční (onemocnění věnčitých tepen, které způsobuje poruchy prokrvení srdečního svalu). Prevence záchvatů anginy pectoris (krátkodobé nedokrevnosti srdečního svalu, zpravidla provázené charakteristickou záchvatovitou bolestí). Upozornění: Pentalong 50 mg není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls235320/2011 a příloha ke sp.zn.sukls235327/2011
Milá pacientko, milý paciente,
Čtěte, prosím, pozorně následující informaci pro použití léku, neboť obsahuje důležité
sdělení o tom, nač byste při užívání tohoto léku měli dbát. Případné dotazy
konzultujte prosím se svým lékařem
Informace pro použití
Pentalong 50 mg Tablety
Léčivá látka: Pentaerithrityli tetranitras
Složení:
1 Tableta obsahuje:
- léčivou látku: 50 mg pentaerithrityl-tetranitrát
- pomocné látky: mastek, magnesium-stearát, bramborový škrob,
sorbitol, želatinu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalickou celulosu, monohydrát
laktosy
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Deutschland GmbH & Co.KG
Willy-Brandt-Alle 2
81829 München
Německo
Telefon: 02173/1674 - 0
Telefax: 02173/1674 - 240
Výrobce
Aesica Pharmaceuticals GmbH, Monheim, Německo
Indikační skupina
Vazodilatans - prostředek k léčbě poruch prokrvení srdečního svalu (věnčitých cév srdce)
Indikace
Dlouhodobá léčba ischemické choroby srdeční (onemocnění věnčitých
tepen, které způsobuje poruchy prokrvení srdečního svalu);
Prevence záchvatů anginy pectoris (krátkodobé nedokrevnosti
srdečního svalu, zpravidla provázené charakteristickou záchvatovitou
bolestí);
Upozornění:
Pentalong 50 mg není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris
Kontraindikace
2/5
Kdy nesmí být Pentalong 50 mg užíván?
Pentalong 50 mg nesmí být aplikován v následujících případech:
- přecitilivělost na sloučeniny dusíku nebo nějakou z pomocných látek obsažených v
přípravku
- stavy šoku
- velmi nízký krevní tlak (systolický krevní tlak < 90 mmHg )
- kardiogenní šok, pokud není intraaortální zpětnou pulsací nebo positivně
inotropním farmakem zajištěn dostatečně vysoký levoventrikulární konečný
diastolický tlak
- akutní srdeční infarkt
- současné užívání sildenafilu (VIAGRA), neboť sildenafil může značně posílit
účinek Pentalong 50 mg na snížení krevního tlaku
Kdy můžete užívat Pentalong 50 mg až po poradě se svým lékařem?
V následujícím textu jsou uvedeny případy, kdy můžete užívat Pentalong 50 mg pouze
za určitých podmínek, s obzvláštní opatrností a za pečlivého klinického sledování. V těchto
případech se, prosím, poraďte se svým lékařem. Totéž platí, jestliže se dále uvedené komplikace u vás
vyskytly dříve:
- onemocnění srdečního svalu se zúžením vnitřního srdečního prostoru ( hypertrofická
obstrukční kardiomyopatie)
- svíravý zánět osrdečníku ( konstriktivní perikarditida)
- ucpání osrdečníku ( tamponáda perikardu)
- nízký plnící tlak , např. při omezené funkci levé srdeční komory ( levostranná
insuficience). Mělo by se zabránit poklesu krevního systolického tlaku pod 90 mmHg
- zúžení ústí aortální a/nebo mitrální chlopně ( aortální a/nebo mitrální stenoza)
- sklon k poruchám regulace krevního oběhu v důsledku nízkého tlaku (ortostatické
poruchy regulace krevního oběhu)
- onemocnění, které se objevuje spolu se zvýšením nitrolebečního (intrakraniálního) tlaku,
(dosud bylo pozorováno další zvýšení tlaku pouze při nitrožilním podávání vysokých dávek
nitroglycerinu)
Pentalong 50 mg není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.
Na co musíte dbát v těhotenství a době kojení?
Použití Pentalong 50 mg během těhotenství a při kojení se nedoporučuje.
Preventivní opatření při užívání přípravku
Na co musíte dát pozor při dopravním provozu, při obsluze strojů či práci ve výškách?
Pentalong 50 mg může i při správném a odpovídajícím užívání změnit schopnost
reakce do té míry, že dochází k omezení způsobilosti k aktivní účasti na dopravním
provozu, obsluze strojů, či výškových pracích. Toto platí ve zvýšené míře především
při zahájení léčby, zvýšení dávky, změně léčebného přípravku a rovněž při požití
alkoholu.
Při užívání tohoto přípravku nesmí pacient řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti
vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění se a koordinace pohybů.
3/5
Interakce při současném užívání jiných léčivých přípravků
Jaké další léky ovlivňují účinky Pentalong 50 mg?
Účinky Pentalong 50 mg se mohou navzájem ovlivňovat s účinky jiných
současně užívaných léků. Váš lékař by proto měl být informován o všech
lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to jak na
lékařský předpis, tak bez něho.
Současné užívání jiných cévy rozšiřujících léků (vasodilatantů), léků na snížení tlaku,
receptorových betablokátorů, blokátorů vápníkového kanálu, neuroleptik nebo tricyklických
antidepresiv a rovněž požití alkoholu může zesílit účinek Pentalong 50 mg na
pokles krevního tlaku.
Při současném užívání donátorů dusíku, jako je např. léčivá látka obsažena v Pentalong
50 mg a sildenafilu (VIAGRA.) může dojít ke značnému posílení účinku na pokles
tlaku ( viz kontraindikace).
Je-li Pentalong 50 mg současně užíván s dihydroergotaminem může dojít ke zvýšení
koncentrace DHE a v důsledku toho k posílení účinku na zvýšení krevního tlaku.
Všechny výše uvedené interakce mohou nastat i tehdy, jestliže užívání
zmíněných léků skončilo krátce před zahájením léčby Pentalong 50 mg.
Návod dávkování, způsob a délka užívání
Pokud lékař neurčí jiný postup, platí následující údaje. Dodržujte prosím pokyny
k užívání, neboť v opačném případě Pentalong 50 mg nemůže správně působit!
Kolik a jak často byste měli Pentalong 50 mg užívat?
Obyklá dávka je 2 až 3 krát denně 1 tableta (tedy 100 až 150 mg pentaerythrityl-tetranitrátu
denně).
Jak a kdy byste měli Pentalong 50 mg užívat?
Užívejte tablety s malým množstvím tekutiny až 1 hodinu před jídlem.
Jak dlouho byste měli Pentalong 50 mg užívat?
O době léčby rozhoduje Váš ošetřující lékař
Předávkování a jiné chyby, kterých byste se mohli dopustit
Co je třeba učinit, byl-li Pentalong 50 mg užit v příliš velkém množství ( úmyslné
či neúmyslné předávkování)?
Při podezření na předávkování je třeba podávání Pentalong 50 mg okamžitě
přerušit a informovat lékaře.
V závislosti na rozsahu předávkování může dojít k silnému poklesu krevního tlaku s reflektorickým
zvýšením tepové frekvence, může se objevit pocit slabosti,
závratě a malátnosti, ospalost, rovněž bolest hlavy, zrudnutí pokožky, nevolnost, zvracení
a průjem.
4/5
Při vysokém předávkování ( více než 20 mg/kg tělesné váhy) může dojít k tvorbě methemoglobinu (
změna červeného krevního barviva na formu, která není schopna transportovat kyslík), k výskytu
cyanózy ( modravé zbarvení kůže, k němuž dochází v důsledku nedostatečné saturace krve kyslíkem)
a k zrychlenému dýchání. K těmto poruchám dochází v důsledku existence nitrátových iontů, které
vznikají při rozpadu PETN. Tato vážná situace vyžaduje neprodlené přivolání rychlé lékařské pomoci.
Do příjezdu lékaře se pokuste vyvolat u pacienta v předklonu zvracení podrážděním hltanu, načež ho
uložte do vodorovné polohy se zvednutými dolními končetinami. Lékaři při příjezdu předložte
krabičku léku, který pacient užíval a tuto příbalovou informaci.
Jak byste měl/a postupovat, jestliže jste užil/a příliš malou dávku Pentalong 50 mg, nebo
jste ho užít zapomněl/a?
Neberte si při příštím užívání dvojitou dávku, ale pokračujte v předepsaném dávkovacím
schématu.
Jak postupovat, jestliže chcete přerušit nebo předčasně ukončit léčbu?
V případě, že chcete přerušit nebo ukončit léčbu tímto přípravkem, poraďte se, prosím,
s lékařem.
Přerušení, eventuelně vysazení léčby by nemělo být náhlé, nýbrž pozvolné, aby se vyloučila
negativní reakce na vysazení (abstinenční efekt).
Nežádoucí účinky
Jaké mohou být vedlejší účinky při léčbě Pentalong 50 mg?
V případě, že byste na sobě pozorovali vedlejší účinky, které nejsou v této příbalové informaci
uvedeny, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Obzvláště při zahájení léčby se může objevit tlak ve spáncích, bolest hlavy ( tzv. nitrátová
bolest hlavy), které, dle zkušenosti, většinou odezní po několika dnech pokračující léčby.
Občas se vyskytuje zarudnutí obličeje, může se objevit pokles krevního tlaku při vstávání
a stání, ospalost, dále malátnost, závratě, pocit slabosti, rovněž i zvýšení tepové frekvence
( reflexní tachykardie).
Ojediněle se mohou vyskytnout žaludeční potíže, nevolnosti a zvracení nebo nastat projevy
kožní přecitlivělosti, zvláště svědění.
Vzácně se vyskytly : kolapsové stavy, někdy doprovázené zpomalenou srdeční
tepovou frekvencí ( bradykardie), synkopami ( náhlá krátkodobá ztráta vědomí) a silným
poklesem krevního tlaku se zesílenými symptomy anginy pectoris.
V rámci doporučeného dávkování nebyl dosud u Pentalong 50 mg pozorován žádný
útlum účinku. Přesto je možný vývoj tolerance, eventuelně křížené reakce
( tolerance) vůči dalším nitrátům, která je běžná u jiných léků této skupiny.
Upozornění:
Při podávání Pentalong 50 mg může dojít, v důsledku relativně zvýšeného průtoku krve
v málo vzduchem zásobovaných plicních sklípcích (hypoventilace alveol), ke snížení obsahu kyslíku
v arteriální krvi (hypoxemie) a u pacientů s poruchami průtoku krve věnčitými cévami srdečními
( koronární onemocnění srdce) může dojít ke sníženému prokrvování srdečního svalu (ischemie).
5/5
Jaká protiopatření je třeba učinit v případě výskytu nežádoucích účinků?
V případě, že byste na sobě pozorovali shora uvedené nežádoucí účinky, informujte svého
lékaře, aby podle stupně potíží mohl rozhodnout o odpovídajících opatřeních.
Při prvním náznaku jakékoli známky přecitlivělosti nesmí být Pentalong 50 mg již
nikdy užíván.
Upozornění
Přípravek Pentalong 50 mg obsahuje monohydrát laktosy a sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Pentalong 50 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Balení:
30 tablet
60 tablet
100 tablet
Datum poslední revize textu
25.11.2011

Recenze

Recenze produktu PENTALONG 50 MG 60X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PENTALONG 50 MG 60X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám