Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

PENTALONG 50 MG 60X50MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34336

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM
Kód výrobku: 34336
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17240
Držitel rozhodnutí: SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM
Dlouhodobá léčba ischemické choroby srdeční (onemocnění věnčitých tepen, které způsobuje poruchy prokrvení srdečního svalu). Prevence záchvatů anginy pectoris (krátkodobé nedokrevnosti srdečního svalu, zpravidla provázené charakteristickou záchvatovitou bolestí). Upozornění: Pentalong 50 mg není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris.

Příbalový leták

sp.zn. sukls43771/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Pentalong 50 mg  

Tablety  

 

Pentaerithrityli tetranitras 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře,nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Pentalong 50 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentalong 50 mg užívat  

3. 

Jak se přípravek Pentalong 50 mg užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Pentalong 50 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Pentalong 50 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek Pentalong 50 mg působí rozšíření cév (vasodilatační účinek) a je určen k léčbě poruch 
prokrvení srdečního svalu (věnčitých cév srdce). Používá se k dlouhodobé léčbě ischemické choroby 
srdeční (onemocnění věnčitých tepen, které způsobuje poruchy prokrvení srdečního svalu), k prevenci 
záchvatů anginy pectoris (krátkodobé nedokrevnosti srdečního svalu, zpravidla provázené 
charakteristickou záchvatovitou bolestí). 
 
Přípravek Pentalong 50 mg není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pentalong 50 mg užívat  

 
Neužívejte přípravek Pentalong 50 mg: 

jestliže jste alergický(á) na pentaerythrityl-tetranitrát, sloučeniny dusíku nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže se u Vás rozvine stav šoku 

jestliže máte velmi nízký krevní tlak (systolický krevní tlak < 90 mmHg ) 

jestliže trpíte kardiogenním šokem (pokud není intraaortální zpětnou pulsací nebo positivně 
inotropním farmakem zajištěn dostatečně vysoký levoventrikulární konečný diastolický tlak) 

jestliže trpíte akutním srdečním infarktem 

-  

jestliže současně užíváte přípravky s obsahem sildenafilu ( např. VIAGRA), neboť sildenafil 
může značně posílit účinek přípravku Pentalong 50 mg na snížení krevního tlaku   

 
V následujícím textu jsou uvedeny případy, kdy můžete užívat Pentalong 50 mg pouze za určitých 
podmínek, s obzvláštní opatrností a za pečlivého klinického sledování. V těchto případech se, prosím, 
poraďte se svým lékařem. Totéž platí, jestliže se dále uvedené komplikace u vás vyskytly dříve: 

jestliže trpíte onemocněním srdečního svalu se zúžením vnitřního srdečního prostoru  

 

( hypertroficku obstrukční kardiomyopatií) 

jestliže trpíte svíravým zánětem osrdečníku ( konstriktivní perikarditidou) 

jestliže trpíte ucpáním osrdečníku ( tamponádou perikardu) 

jestliže trpíte nízkým plnícím tlakem , např. při omezené funkci levé srdeční komory  

 

(levostranná insuficience). Mělo by se zabránit poklesu krevního systolického tlaku pod 90 
mm Hg. 

jestliže máte zúžení ústí aortální a/nebo mitrální chlopně (aortální a/nebo mitrální stenoza) 

jestliže máte sklon k poruchám regulace krevního oběhu v důsledku nízkého tlaku 
(ortostatické poruchy regulace krevního oběhu) 

jestliže trpíte onemocněním, které se objevuje spolu se zvýšením nitrolebečního 
(intrakraniálního) tlaku, (dosud bylo pozorováno další zvýšení tlaku pouze při nitrožilním 
podávání vysokých dávek nitroglycerinu) 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Pentalong 50 mg se poraďte se svým lékařem. 
 
Pentalong 50 mg není vhodný k léčbě akutního záchvatu anginy pectoris. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Pentalong 50 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Pentalong 50 mg se mohou navzájem ovlivňovat s účinky jiných současně 
užívaných léků.  
 
Současné užívání jiných cévy rozšiřujících léků (vasodilatantů), léků na snížení tlaku, receptorových 
betablokátorů, blokátorů vápníkového kanálu, neuroleptik nebo tricyklických antidepresiv a rovněž 
požití alkoholu může zesílit účinek Pentalong 50 mg na pokles krevního tlaku.  
 
Při současném užívání látek, které dodávají dusík, jako je např. léčivá látka obsažena v přípravku 
Pentalong 50 mg, a sildenafilu (např. VIAGRA) může dojít ke značnému posílení účinku na pokles 
tlaku (Neužívejte přípravek Pentalong 50 mg). 
 
Je-li přípravek Pentalong 50 mg současně užíván s dihydroergotaminem může dojít ke zvýšení 
koncentrace DHE a v důsledku toho k posílení účinku na zvýšení krevního tlaku. 
 
Všechny výše uvedené interakce mohou nastat i tehdy, jestliže užívání zmíněných léků skončilo krátce 
před zahájením léčby přípravkem Pentalong 50 mg. 
 
Přípravek Pentalong 50 mg s jídlem a pitím 
Užívejte tablety s malým množstvím tekutiny ½ až 1 hodinu před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Použití Pentalong 50 mg během těhotenství a při kojení se nedoporučuje. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Pentalong 50 mg může i při správném a odpovídajícím užívání změnit schopnost reakce do 
té míry, že dochází k omezení způsobilosti k aktivní účasti na dopravním provozu, obsluze strojů, či 
výškových pracích. Toto platí ve zvýšené míře především při zahájení léčby, zvýšení dávky, změně 
léčebného přípravku a rovněž při požití alkoholu. 
Při užívání tohoto přípravku nesmí pacient řídit motorová vozidla ani vykonávat další činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění se a koordinace pohybů. 

 
Přípravek

 

Pentalong 50 mg obsahuje monohydrát laktosy a sorbitol.  

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
  
3. 

Jak se přípravek

 

Pentalong 50 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud lékař neurčí jiný postup, platí následující údaje.  
 
Doporučená dávka přípravku je 2 až 3 krát denně 1 tableta (tedy 100 až 150 mg pentaerythrityl-
tetranitrátu denně). 
Užívejte tablety s malým množstvím tekutiny ½ až 1 hodinu před jídlem. 

O době léčby rozhoduje Váš ošetřující lékař. 
 

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné 

dávky. 

 
Jestliže jste užil(a více přípravku Pentalong 50 mg, než jste měl(a) 
Při podezření na předávkování je třeba podávání Pentalong 50 mg okamžitě přerušit a informovat 
lékaře. 
 
V závislosti na rozsahu předávkování může dojít k silnému poklesu krevního tlaku s reflektorickým 
zvýšením tepové frekvence, může se objevit pocit slabosti, závratě a malátnosti, ospalost, rovněž 
bolest hlavy, zrudnutí pokožky, nevolnost, zvracení a průjem. 
 
Při vysokém předávkování ( více než 20 mg/kg tělesné hmotnosti) může dojít k tvorbě 
methemoglobinu (změna červeného krevního barviva na formu, která není schopna transportovat 
kyslík), k výskytu cyanózy ( modravé zbarvení kůže, k němuž dochází v důsledku nedostatečného 
zásobení krve kyslíkem) a k zrychlenému dýchání. K těmto poruchám dochází v důsledku výskytu 
nitrátových iontů, které vznikají při rozpadu pentaerythrityl-tetranitrátu. Tato vážná situace vyžaduje 
neprodlené přivolání rychlé lékařské pomoci. Do příjezdu lékaře se pokuste vyvolat u pacienta v 
předklonu zvracení podrážděním hltanu, načež ho uložte do vodorovné polohy se zvednutými dolními 
končetinami. Lékaři při příjezdu předložte krabičku léku, který pacient užíval a tuto příbalovou 
informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pentalong 50 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
Pokračujte v předepsaném dávkovacím schématu. 
 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pentalong 50 mg 
V případě, že chcete přerušit nebo ukončit léčbu tímto přípravkem, poraďte se, prosím, s lékařem. 
Přerušení, eventuelně vysazení léčby by nemělo být náhlé, nýbrž pozvolné, aby se vyloučila 
negativní reakce na vysazení (abstinenční efekt). 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
Obzvláště při zahájení léčby se může objevit tlak ve spáncích, bolest hlavy ( tzv. nitrátová bolest 
hlavy), které, dle zkušenosti, většinou odezní po několika dnech pokračující léčby. 
 
Občas se vyskytuje zarudnutí obličeje, může se objevit pokles krevního tlaku při vstávání a stání, 
ospalost, dále malátnost, závratě, pocit slabosti, rovněž i zvýšení tepové frekvence (reflexní 
tachykardie). 
 
Ojediněle se mohou vyskytnout žaludeční potíže, nevolnosti a zvracení nebo nastat projevy kožní 
přecitlivělosti, zvláště svědění. 
 
Vzácně se vyskytly : kolapsové stavy, někdy doprovázené zpomalenou srdeční tepovou frekvencí 
(bradykardie), synkopami ( náhlá krátkodobá ztráta vědomí) a silným poklesem krevního tlaku se 
zesílenými symptomy anginy pectoris. 
 
V rámci doporučeného dávkování nebyl dosud u přípravku Pentalong 50 mg pozorován žádný útlum 
účinku. Přesto je možný vývoj tolerance, eventuelně zkřížené reakce (tolerance) vůči dalším nitrátům, 
která je běžná u jiných léků této skupiny. 
 
Při podávání přípravku Pentalong 50 mg může dojít, v důsledku relativně zvýšeného průtoku krve v 
málo vzduchem zásobovaných plicních sklípcích (hypoventilace alveol), ke snížení obsahu kyslíku v 
arteriální krvi (hypoxemie) a u pacientů s poruchami průtoku krve věnčitými cévami srdečními 
(koronární onemocnění srdce) může dojít ke sníženému prokrvování srdečního svalu (ischemie). 
 
Při prvním náznaku jakékoli známky přecitlivělosti nesmí být Pentalong 50 mg již nikdy užíván. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,nebo lékárníkovi.  
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Pentalong 50 mg uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné 
do.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Pentalong 50 mg obsahuje 

 
Léčivou látkou je 

pentaerithrityli tetranitras

Jedna tableta obsahuje pentaerithrityli tetranitras 50 mg 

-  Pomocnými látkami jsou mastek, magnesium-stearát, bramborový škrob, sorbitol, želatina, 

koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalickou celulosa, monohydrát laktosy 

 
Jak přípravek Pentalong 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Bílé, kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro 

snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 

 
Velikost balení: 30, 60, 100 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

PUREN Pharma 

GmbH & Co.KG 

Willy-Brandt-Allee 2 
81829 München 
Německo 
Telefon: 089/558909 - 0 
Telefax: 089/558909 - 240 
 
Výrobce 
Aesica Pharmaceuticals GmbH, Monheim, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.1.2016 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu PENTALONG 50 MG 60X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PENTALONG 50 MG 60X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám