Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

PECTODRILL 5% Sirup pro dospělé na vlhký kašel 200 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101730

80 % 1 recenze

PECTODRILL 5% sirup užijte při onemocnění dýchacích cest spojeném se snahou odkašlat.

Více informací

132

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

PECTODRILL 5% sirup užijte při onemocnění dýchacích cest spojeném se snahou odkašlat.

Informace o produktu

Značka: PECTODRILL
Kód výrobku: 101730
Kód EAN: 3577056006395
Kód SÚKL: 107970

K čemu se používá Pectodrill 5% sirup užijte při onemocnění dýchacích cest spojeném se snahou odkašlat. Tento lék tedy upravuje kvalitu hlenu v průduškách a pomáhá jeho vykašlávání. Proto se doporučuje ho užívat v případě počínajících infekcí dýchacích cest (v akutním stadiu) spojených s obtížným vykašláním hlenu z průdušek. Není určen pro pacienty s chronickým (trvalým) kašlem. Pectodrill 5% sirup pro dospělé na vlhký kašel bez cukru je určen pouze pro dospělé pacienty. Celková doba užívání by neměla překročit 5 dní.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls121296/2015 
a sukls121280/2015, sukls171402/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PECTODRILL 5% sirup pro dospělé na vlhký kašel bez cukru 

Sirup 

Carbocisteinum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje

.  

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
- Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci

1.  Co je přípravek PECTODRILL a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PECTODRILL užívat 
3.  Jak se přípravek PECTODRILL užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek PECTODRILL uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek PECTODRILL a k čemu se používá 

Přípravek PECTODRILL sirup patří do skupiny léků zvaných mukolytika (léky usnadňující 
vykašlávání).  Karbocystein,  léčivá  látka  přípravku  PECTODRILL,  mění  strukturu  hlenů 
v dýchacích cestách. Rozrušuje chemické vazby v jejich gelové fázi a normalizuje nadměrnou 
vazkost  hlenu,  čímž  pozitivně  působí  na  vylučování  hlenu  z průdušek  a  usnadňuje  jeho 
vykašlání. 
 
Přípravek PECTODRILL se užívá v případě počínajících infekcí dýchacích cest (v akutním 
stádiu) spojených s vlhkým kašlem a obtížným vykašláváním hlenu z průdušek. 
 
Přípravek PECTODRILL je určen pouze pro dospělé pacienty. 
Pokud  se  do  5  dnů  nebudete  cítit  lépe  nebo  pokud  se  Vám  přitíží,  musíte  se  poradit 
s lékařem.  
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PECTODRILL užívat 

 
Neužívejte přípravek PECTODRILL   

Jestliže  jste  alergický(á)  na  karbocystein  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  

Jestliže máte aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku. 

 
Upozornění a opatření 

 

2/4 

Před užitím přípravku PECTODRILL se poraďte s lékařem: 

-  jestliže trpíte závažným onemocněním dýchacích cest; 
-  jestliže jste v minulosti měl(a) vředy žaludku nebo dvanáctníku; 

Nekombinujte tento přípravek s léky, které brání vykašlávání a tlumí kašel (tzv. antitusika, jao 
např. dextromethorfan či kodein) nebo s látkami vysušujícími hlen (atropiny). 

 

Jestliže máte horečky déle jak 3 dny nebo při vykašlávání hnisu či krve je nutné poradit se 
s lékařem.  
Přípravek PECTODRILL není určen pro pacienty s chronickým (trvalým) kašlem. 
 
Pokud si nejste jisti, zda se Vás některý s uvedených bodů týká, poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
  
Další léčivé přípravky a přípravek PECTODRILL  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Nekombinujte tento přípravek s léky, které brání vykašlávání a tlumí kašel (tzv. antitusika, 
jako např. dextromethorfan či kodein) nebo s látkami vysušujícími hlen (atropiny). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Tento přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a v období kojení.  
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 Užívání tohoto přípravku nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. 
 
Přípravek  PECTODRILL  obsahuje  malé  množství  alkoholu,  méně  než  100  mg  v jedné 
dávce. 
Přípravek  PECTODRILL  obsahuje  asi  0,1  g sodíku  v jedné  15  ml  dávce.  Je  nutno  vzít 
v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
Přípravek PECTODRILL také obsahuje methylparaben. Může způsobit alergické reakce 
(pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3.  

Jak se přípravek PECTODRILL užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Dávkování 
Doporučené dávkování pro dospělé: 1 odměrka (15 ml)  3x denně na počátku léčby. Dávka se 
po dosažení požadovaného účinku může snížit na 10 ml 3 x denně. Maximální denní dávka je 
45 ml (3 odměrky denně). 
Jedna odměrka (15 ml) obsahuje 750 mg karbocysteinu. 
Uvolňování a vykašlávání hlenu je podporováno dostatečným příjmem tekutin.  
 
Odměrku vždy po použití opláchněte vodou. 

 

3/4 

 
Délka léčby 
Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní. 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
Při užívání tohoto přípravku se snažte cíleně odkašlávat, aby se usnadnil odchod hlenů. 
 
Pokud se domníváte, že je účinek přípravku PECTODRILL příliš silný nebo naopak slabý, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PECTODRILL  
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku v pravidelný čas, užijte ji co nejdříve a dále pokračujte 
podle dávkovacího schématu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku PECTODRILL než jste měl(a)
 
Při náhodném užití velké dávky vyhledejte lékaře. 
Nadměrné dávky karbocysteinu mohou vyvolat nejčastěji nevolnost, zvracení, bolest žaludku 
či průjem. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Mohou  se  vyskytnout  následující  nežádoucí  účinky,  jejichž  frekvence  není  známa 
(z dostupných údajů nelze určit): 

-  bolesti žaludku, nevolnost, zvracení, průjem. 
-  kožní  alergické  reakce,  jako  jsou  vyrážka,  svědění,  kopřivka,  angioedém  (náhlý  otok 

kůže nebo sliznic, obvykle postihující obličej a hrdlo doprovázený ztíženým dýcháním 
a otokem) a fixovaná kožní vyrážka. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
 
5.  

Jak přípravek PECTODRILL uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 14 dní. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete snížené jakosti např. změna barvy, vůně. 

 

4/4 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PECTODRILL obsahuje 
Léčivou látkou jeCarbocisteinum 5,00 g ve 100 ml sirupu 
Dalšími složkami jsou: sodná sůl sacharinu, methylparaben (E218), hyetelosa, složené aroma, 
hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda. 
Složené aroma: rum, med, kakaová tinktura, pomerančová tinktura, třešňová tinktura, kapradí 
jelení jazyk, tonkové boby, lékořice, vanilín, ethylvanilín, maltol, acetylmetylcarbinol, 
ethylacetát, karamelové barvivo, propylenglykol 
 
Jak přípravek PECTODRILL vypadá a co obsahuje toto balení 
Je to hnědavý čirý sirup vonící po karamelu.  
Láhev ze žlutohnědého skla (hydrolytická tř. III) o objemu 150 ml či 200 ml, bíle lakovaný Al 
šroubovací uzávěr s LDPE těsněním, s PP odměrkou (15 ml). 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Pierre Fabre Medicament 
45, place Abel Gance 
92 100 Boulogne, Francie 
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production 
Chateaurenard, Francie 
nebo 
Pierre Fabre Médicament Production 
Gien, Francie

 

 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  4.10.2016 
 

Recenze (1)

Recenze produktu PECTODRILL 5% Sirup pro dospělé na vlhký kašel 200 ml

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

zatím nemohu

ještě jsem jej nevyzkoušela

Diskuze

Diskuze k produktu PECTODRILL 5% Sirup pro dospělé na vlhký kašel 200 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 09/02/2013

zatím nemohu

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám