Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL 200 ML/10GM+ODM Sirup - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 101733
PECTODRILL 5% sirup užijte při onemocnění dýchacích cest spojeném se snahou odkašlat.

Více informací

132
Běžná cena: 146 Kč, Ušetříte: 10 % (14 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL 200 ML/10GM+ODM Sirup

PECTODRILL 5% sirup užijte při onemocnění dýchacích cest spojeném se snahou odkašlat.

sp.zn.sukls121296/2015 a sukls121280/2015, sukls171402/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

PECTODRILL 5% sirup pro dospělé na vlhký kašel

Sirup Carbocisteinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek PECTODRILL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PECTODRILL užívat
 3. Jak se přípravek PECTODRILL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek PECTODRILL uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek PECTODRILL a k čemu se používá

Přípravek PECTODRILL sirup patří do skupiny léků zvaných mukolytika (léky usnadňující vykašlávání). Karbocystein, léčivá látka přípravku PECTODRILL, mění strukturu hlenů v dýchacích cestách. Rozrušuje chemické vazby v jejich gelové fázi a normalizuje nadměrnou vazkost hlenu, čímž pozitivně působí na vylučování hlenu z průdušek a usnadňuje jeho vykašlání.

Přípravek PECTODRILL se užívá v případě počínajících infekcí dýchacích cest (v akutním stádiu) spojených s vlhkým kašlem a obtížným vykašláváním hlenu z průdušek.

Přípravek PECTODRILL je určen pouze pro dospělé pacienty.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PECTODRILL užívat

Neužívejte přípravek PECTODRILL

 • Jestliže jste alergický(á) na karbocystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže máte aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PECTODRILL se poraďte s lékařem:

 • jestliže trpíte závažným onemocněním dýchacích cest;
 • jestliže jste v minulosti měl(a) vředy žaludku nebo dvanáctníku; Nekombinujte tento přípravek s léky, které brání vykašlávání a tlumí kašel (tzv. antitusika, jao např. dextromethorfan či kodein) nebo s látkami vysušujícími hlen (atropiny).

Jestliže máte horečky déle jak 3 dny nebo při vykašlávání hnisu či krve je nutné poradit se s lékařem. Přípravek PECTODRILL není určen pro pacienty s chronickým (trvalým) kašlem.

Pokud si nejste jisti, zda se Vás některý s uvedených bodů týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek PECTODRILL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Nekombinujte tento přípravek s léky, které brání vykašlávání a tlumí kašel (tzv. antitusika, jako např. dextromethorfan či kodein) nebo s látkami vysušujícími hlen (atropiny).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání tohoto přípravku nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek PECTODRILL obsahuje 6 g sacharózy v jedné 15 ml dávce.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek PECTODRILL obsahuje asi 0,1 g sodíku v jedné 15 ml dávce.

Je nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Přípravek PECTODRILL také obsahuje methylparaben.

Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. Jak se přípravek PECTODRILL užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Doporučené dávkování pro dospělé: 1 odměrka (15 ml) 3x denně na počátku léčby. Dávka se po dosažení požadovaného účinku může snížit na 10 ml 3 x denně. Maximální denní dávka je 45 ml (3 odměrky denně). Jedna odměrka (15 ml) obsahuje 750 mg karbocysteinu. Uvolňování a vykašlávání hlenu je podporováno dostatečným příjmem tekutin.

Odměrku vždy po použití opláchněte vodou. Délka léčby

Pokud se příznaky onemocnění do 5 dnů nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní. Nepřekračujte doporučené dávkování. Při užívání tohoto přípravku se snažte cíleně odkašlávat, aby se usnadnil odchod hlenů.

Pokud se domníváte, že je účinek přípravku PECTODRILL příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek PECTODRILL

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku v pravidelný čas, užijte ji co nejdříve a dále pokračujte podle dávkovacího schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku PECTODRILL než jste měl(a)

Při náhodném užití velké dávky vyhledejte lékaře. Nadměrné dávky karbocysteinu mohou vyvolat nejčastěji nevolnost, zvracení, bolest žaludku, někdy i průjem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky, jejichž frekvence není známa (z dostupných údajů nelze určit):

 • bolesti žaludku, nevolnost, zvracení, průjem.
 • kožní alergické reakce, jako jsou vyrážka, svědění, kopřivka, angioedém (náhlý otok kůže nebo sliznic, obvykle postihující obličej a hrdlo doprovázený ztíženým dýcháním a otokem) a fixovaná kožní vyrážka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek PECTODRILL uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 14 dní. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete snížené jakosti, např. změna barvy, vůně. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek PECTODRILL obsahuje

Léčivou látkou je: Carbocisteinum 5,00 g na 100 ml sirupu Pomocnými látkami jsou: Sacharosa, methylparaben (E218), karamelové aroma, hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda.

Jak přípravek PECTODRILL vypadá a co obsahuje toto balení

Je to žlutý až slabě hnědý čirý sirup se slabou vůní připomínající karamel. Láhev ze žlutohnědého skla (hydrolytická tř. III) o objemu 150 ml či 200 ml, bíle lakovaný Al šroubovací uzávěr s LDPE těsněním, s PP odměrkou (15 ml). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pierre Fabre Medicament 45, place Abel Gance 92 100 Boulogne, Francie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production Gien, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.10.2016

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Značka: PECTODRILL
Kód výrobku: 101733
Kód EAN: 3577056006388
Kód SÚKL: 107973
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se používá Pectodrill 5% sirup užijte při onemocnění dýchacích cest spojeném se snahou odkašlat. Tento lék tedy upravuje kvalitu hlenu v průduškách a pomáhá jeho vykašlávání. Proto se doporučuje ho užívat v případě počínajících infekcí dýchacích cest (v akutním stadiu) spojených s obtížným vykašláním hlenu z průdušek. Není určen pro pacienty s chronickým (trvalým) kašlem. Pectodrill 5% sirup pro dospělé na vlhký kašel je určen pouze pro dospělé pacienty. Celková doba užívání by neměla překročit 5 dní.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL 200 ML/10GM+ODM Sirup – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL 200 ML/10GM+ODM Sirup zobrazíte nebo stáhnete zde: PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL 200 ML/10GM+ODM Sirup.pdf

Recenze

Recenze produktu PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL 200 ML/10GM+ODM Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL 200 ML/10GM+ODM Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám