Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

PARAMAX RAPID 500 MG 10X500MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42013
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Kód výrobku: 42013
Kód EAN:
Kód SÚKL: 13621
Držitel rozhodnutí: VITABALANS
Paramax Rapid se užívá k rychlé a účinné úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty. Paramax Rapid též přináší úlevu při nachlazení a bolesti v krku.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PXÍBALOVÁ INFORMACE

 

PYe

Tento pYípravek je dostupný bez lékaYského pYedpisu. PYesto vaak PARAMAX RAPID musíte u~ívat pe

Ponech

t

e si pYíbalovou informaci pro pYípad, ~e si ji budete potYebovat pYe

Po~ádejte svého lékárníka, pokud potYebujete dalaí informace nebo radu.

- Pokud se Vaae pYíznaky zhoraí nebo se nezlepaí do 3 dno nebo naopak dojde k jejich zhoraení, nebo se vyskytnou neobvyklé reakce,neprodlen navativte lékaYe. Bez porady s lékaYem ne

u

~ívejte pYípravek déle ne~ 1 týden.

 

PARAMAX Rapid 500 mg (Paracetamolum tablety)

 

D

r~itel rozhodnutí o registraci /Výrobce

Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko

 

Slo~ení

Pomocné látky: Povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sol karboxymethylakrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát.

 

PARAMAX Rapid 500 mg tablety neobsahují laktózu ani cukr.

 

Indika

Analgetikum, antipyretikum

 

Charakteristika

r

amax Rapid je paracetamol. Paramax Rapid tlumí bolest a sni~uje tlesnou teplotu. Para

max Rapid nedrá~dí ~aludek a nevyvolává krvácení, mohou jej tedy u~ít i nemocní s ~alude

 

Indikace

Paramax Rapid se u~ívá k rychlé a ú

aené tlesné teploty. Paramax Rapid té~ pYináaí úlevu pYi nachlazení a bolesti v krku.

 

Kontraindikace

Neu~ívejte pYípravek Paramax Rapid, jestli~e jste pYecitlivlý na lé

m

ocnou látku pYíp

r

avk

u.

Neu~ívejte tento pYí

pravek bez doporu

íte jaterním one

m

ocnním, ~loute

n

k

o

u nebo o

nemocnním ledvin a/nebo u~íváte ja

kákol

i lé

Neu~ívejte tento pY

íp

rav

ek, jestli~e sou

áte léky poakozuj

ící

funkci jater nebo pokud máte problémy s

 

po~íváním alkoholu.

Neu~ívejte tento pY

e trpíte hemolytickou anémií

(druh chudokrev

nosti) nebo deficitem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

Vzhledem k obsahu lé

Zvláatní opatrnosti pYi pou~ití je zapotYebí:

PYi podávání paracetamolu nemocným se zmnami jaterních funkcí a u paciento, kteYí u~ívají dlouhodob vyaaí dávky paracetamolu se doporu

PYi lé

c

ii (léky zabraHující srá~ení krve) a sou

je nutná kontrola krevní srá~livosti.

Pití nadmrného mno~ství kávy nebo

 

Thotenství

Porate se se svým lékaYem nebo lékárníkem dYíve, ne~ za

prvních tYí msíco thotenství, v jeho dalaím probhu je podání pYípravku Paramax Rapid mo~né, mlo by vaak být omezeno na minimální jednorázové dávky a pouze po porad s lékaYem.

 

Kojení

Porate se se svým lékaYe

m

nebo lékárníkem

d

Yí

ve, ne~ za

jakýkoliv lék. V období kojení je podává

ní pYípravku mo

~

v

a

ak omezi

t na minimální jednorázové dávky a p

ouze

po porad s lékaYem.

 

Xízení dopravních prostYedko

a o

bsluha strojo

U pYípravku Pa

ramax Rapid je ovl

ivn

t

rojo nepravdpodobné.

 

 

Vzájemné poso

bení s dalaími lé

Ú

Yípravku Parama

x Rapid a jiných sou

$

&

,

^

°

Ð

Ò

ô

ö

ø

ú

 

¶çòçòçòçò

çÁçòçÁçò°ò°ò°çò°®°¨°¨°š°hŸPB56\]mHsH

h.KkCJU

hŸPBCJh—} h—}hŸPBh.Kkh¬,JhÙ1ð5CJ\aJhŸPB5CJ\aJhŸPBmHsHhŸPB hŸPB5\ hŸPB>*h.Kkh.Kk5<(*Úø ¦

îàÔÔ~U$

& F„þÿ„7„ÉýEƀãC«f-]„þÿ

^„7`„Éýa$ $

& F„þÿ]„þÿa$

6

\

^

°

ø

ú

 

& F„þÿ„7„ÉýEƀãC«f-]„þÿ^„7`„Éýa$

phjÞà:<\*,>*,J^¼ÂØhúìÞÞÓÓÓŵµÅ¥¥Å¥¥¥¥¥$d¤x1$7$8$H$a$$d¤s1$7$8$H$a$

$

& F„ãÿ]„ãÿa$$

& Fa$

e v nedávné dob u~íval(a) jiné léky na léka

Yský pYedpis i bez nj, porate se o vhodnosti u~ívání pYípravku Paramax Rapid s lékaYem nebo lékárníkem a bez porady s ním ho neu~ívejte. PYedepíae-li Vám lékaY njaký jiný lék, upozornte ho, ~e ji~

u~íváte Paramax Rapid.

Sou

Dále mo~e dojít ke vzájemnému posobení pYi sou

d

u.

Pokud chcete sou

ení, porate se s lékaYem.

U~ívat Paramax Rapid sou

 

Dávkování a zposob pou~ití

Dosplí, v

m nejmén 4 hodiny. Nejvyaaí jednotlivá dávka jsou 2 tablety, nejvyaaí denní dávka je 8 tablet. PYi dlouhodobé lé

 

Dti od 6 do 12 let u~ívají 1

/

2 tablety 1 - 3x

d

enn

 v

mén 6 hodin.

Dti od 12 do 15 let u~

1 - 3x denn v

a

s

ovém ods

tupu nejmén 6 hodin.

Bez porady s

léka

Yem se pYípravek nepodává dtem déle ne~ 3 dny.

P

Y

ípr

avek není ur

daí ne~ 6 let.

 

Po

kud Vy nebo Vaae dít trpíte onemocn

ním ledvin, je nutné se o u~ívání pYípr

avku Paramax Rapid

poradit s lékaYem, který V

ám upraví dávkov

ání.

 

Dtem mo~e být tableta rozdrcena a rozpuatna.

 

Bhem lé

 

Jestli~e jste u~il(a) více pYípravku PARAMAX RAPID, ne~ jste ml(a)

PYi pYedávkování nebo pYi náhodném po~ití pYípravku díttem vyhledejte neprodlen svého lékaYe nebo nejbli~aí zdravotnické zaYízení. Tento leták, pYípadn zbylé tablety vezmte sebou, aby lékaY vdl, co jste u~il(a).

 

U~ívání vyaaích ne~ doporu

h

dávek mo~e vést k riziku záva~ného poakození jater. Neu~ívejte tento pYípravek be

z doporu

 

Jestli~e jste zapomnl(a) u~ít PARAMAX RAPID, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokra

kování.

Ne~ádoucí ú

Podobn jako vaechny léky, mo~e mít i PARAMAX RAPID ne~ádoucí ú

PYi dodr~ování doporu

e

ko~ní reakci sp

o

jen

é se z

á~kou nebo k nevolnosti a zvracení. Výji

me

o

jít ke zmnám kr

e

v

n

ího obra

zu nebo k bronchospazmu (náhlému zú~

ení p

roduaek) napY. u osob, které trpí astmatem. V pYípa

d

ýskytu tchto ne~ádoucích ú

neo

bvyklých reakcí se o dalaím u~ívání p

Y

kem.

Uchovávání

T

ento lé

~aduje ~ádné z

vláatní podmínky uchovávání.

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dtí.

Nepou~ívejte po uplynutí doby pou~itelnosti vyzna

Balení

10 nebo 30 tablet.

 

DAL`Í INFORMACE

Dalaí informace o tomto pYípravku získáte u místního zástupce dr~itele rozhodnutí o registraci.

Vitabalans CZ, s.r.o.

Vinohradská 184

130 52 Praha 3

 

Fax: +420 274 778 247

 

 

Datum

p

oslední revize textu :

8.11.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu PARAMAX RAPID 500 MG 10X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PARAMAX RAPID 500 MG 10X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám