Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42119

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Kód výrobku: 42119
Kód EAN: 6410530083970
Kód SÚKL: 13623
Držitel rozhodnutí: VITABALANS
Paramax Rapid se užívá k rychlé a účinné úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci a ke snížení zvýšené tělesné teploty. Paramax Rapid též přináší úlevu při nachlazení a bolesti v krku.

Příbalový leták

1/5 

sp. zn. sukls55414/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

PARAMAX Rapid 500 mg 

Paracetamolum  

tablety 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je PARAMAX Rapid 500 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 500 mg užívat 

3. 

Jak se PARAMAX Rapid 500 mg používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak PARAMAX Rapid 500 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je PARAMAX Rapid 500 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek PARAMAX Rapid 500 mg  patří mezi léky nazývané analgetika, antipyretika. 
 
Léčivá látka přípravku PARAMAX Rapid 500 mg je paracetamol. PARAMAX Rapid 500 mg 
tlumí  bolest  a  snižuje  horečku.  PARAMAX  Rapid  500  mg  nedráždí  žaludek  a  nevyvolává 
krvácení, mohou jej tedy užít i nemocní s žaludečními a dvanáctníkovými vředy. 
 
PARAMAX  Rapid  500  mg  se  užívá  k  rychlé  úlevě  při  bolestech  hlavy  včetně  migrény, 
bolestech zad, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci a ke snížení horečky. 
PARAMAX  Rapid  500  mg  též  přináší  úlevu  při  bolesti  svalů  a  kloubů  a  bolesti  v krku 
doprovázející chřipku a nachlazení. 
PARAMAX  Rapid  500  g  se  rovněž  užívá  k potlačení  bolesti  provázející  osteoartrózu  a  při 
neuralgii. 
 
Vzhledem k obsahu léčivé látky není přípravek vhodný pro děti do 6 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PARAMAX Rapid 500 mg užívat 

 
Neužívejte PARAMAX Rapid 500 mg: 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

2/5 

(uvedenou v bodě 6). 

-  pokud trpíte závažným jaterním onemocněním, žloutenkou 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím PARAMAX Rapid 500 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  pokud trpíte onemocněním jater  (při dlouhodobém podávání vyšších dávek paracetamolu 

u pacientů se změnami jaterních funkcí a, při kterém se doporučuje pravidelná kontrola 
jaterních testů); 

-  jestliže máte sníženou funkci ledvin (v těchto případech musí pacienti užívat nižší dávky 

přípravku, které určí lékař); 

-  pokud užíváte perorálními antikoagulancia (léky zabraňující srážení krve), protože při 

současném podávání vyšších dávek paracetamolu a těchto léků je nutná kontrola krevní 
srážlivosti; 

-  pokud máte deficit enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy  
-  jestliže trpíte hemolytickou anémií (druh chudokrevnosti způsobený zvýšeným rozpadem 

červených krvinek). 
 

Neužívejte  tento  přípravek  bez  doporučení  lékaře,  pokud  máte  problémy  s požíváním 
alkoholu a/nebo užíváte jakákoli léčiva obsahující paracetamol. 
Při pití nadměrného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tablet může způsobit pocit 
napětí a podrážděnosti. 
 
Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 500 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Předepíše-li Vám lékař nějaký jiný lék, upozorněte ho, že již užíváte PARAMAX Rapid 500 
mg. 
 
Účinky  přípravku  PARAMAX  Rapid  500  mg  a  jiných  současně  používaných  přípravků  se 
mohou vzájemně ovlivňovat. 
Současné  užívání  PARAMAX  Rapid  500  mg  a  léků  na  spaní,  léků  proti  epilepsii 
(fenobarbital) nebo některých antibiotik (rifampicin) může způsobit  poškození jater. 
 
Dále  může  dojít  ke  vzájemnému  působení  při  současném  užívání  chloramfenikolu, 
metoklopramidu, domperidonu a probenecidu. 
Pokud chcete současně s přípravkem PARAMAX Rapid 500 gm užívat jiné léky proti bolesti 
a nachlazení, poraďte se s lékařem. 
Současné dlouhodobé užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg s kyselinou 
acetylsalicylovou nebo dalšími nesteroidními protizánětlivými léky může vést k poškození 
ledvin. 
Užívat  PARAMAX  Rapid  500  mg  současně  s antikoagulancii  (léky  proti  srážení  krve)  lze 
pouze pod lékařským dohledem. 
O současném užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 mg a cholestyraminu se poraďte 
s lékařem. 
 
Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku 
PARAMAX Rapid 500 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování. 
 
PARAMAX Rapid 500 mg s jídlem a pitím 
Během užívání přípravku PARAMAX Rapid 500 g nesmíte konzumovat alkoholické nápoje. 

3/5 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy mohou přípravek užívat po předchozí poradě s lékařem. V období kojení je 
podávání přípravku možné pouze 1 den, dále pouze po poradě s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U  přípravku  PARAMAX  Rapid  500  mg  je  ovlivnění  pozornosti  při  řízení  a  obsluze  strojů 
nepravděpodobné. 
 
 
3. 

Jak se PARAMAX Rapid 500 mg užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování pro dospívající od 15 let a dospělé 
Užívájí se 1–2 tablety (tj. 500 mg - 1000 mg ) 1-4 krát denně. 
Jednotlivou dávku 1000 mg mohou užívat osoby s hmotností vyšší než 60 kg. Pro osoby s 
hmotností do 60 kg je vhodná dávka 1 tableta tj. 500 mg paracetamolu. 
Časový odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny u dospělých a 4-6 hodin u 
dospívajících. 
Maximální denní dávka paracetamolu u dospívajících od 15 let a dospělých je 4 g, tj. 8 
tablet přípravku PARAMAX Rapid 500 mg. 
 
Dospívající ve věku 12-15 let  
Užívají 1 tabletu (500 mg) až 3x denně v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.  Maximální 
denní dávka je 6 tablet (3 g). 
 
Dávkování u dětí 
U dětí se dávkování přípravku určuje podle tělesné hmotnosti: 
Jednotlivá dávka paracetamolu je 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti. 
Děti s hmotností 17 – 32 kg: užívá se 1/2 tablety (tj. 250 mg) po 4 – 6 hodinách. 
Děti s hmotností 33 – 40 kg: užívá se 1 tableta (tj. 500 mg)  po 4 – 6 hodinách. 
 
Maximální denní dávka paracetamolu u dětí je 60 mg/kg/den rozdělená do 4 až 6 denních 
dávek, tj. užívá se přibližně 15 mg/kg po 6 hodinách nebo 10 mg/kg po 4 hodinách. 
 
Přípravek není určen pro děti mladší než 6 let. 
Dětem může být tableta rozdrcena a rozpuštěna. 

 

Nepřekračujte doporučené dávkování 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
 
Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním ledvin, je nutné se o užívání přípravku 
PARAMAX Rapid 500 mg poradit s lékařem, který Vám upraví dávkování. 
 
Během užívání přípravku nesmíte konzumovat alkoholické nápoje. 
 
 

4/5 

Jestliže jste užil(a) více přípravku PARAMAX Rapid 500 mg, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte neprodleně svého 
lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Tento leták, případně zbylé tablety vezměte s 
sebou, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít PARAMAX Rapid 500 mg 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou 
dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, a pak pokračujte v obvyklém dávkování v časových 
odstupech uvedených výše. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při dodržování doporučeného dávkování vyvolává paracetamol nežádoucí účinky jen velmi 
ojediněle. 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány s následující četnosti výskytu: 
Vzácně  (až  u  1  pacienta  z 1000)  se  mohou  vyskytnout  mírné  nežádoucí  účinky  postihující 
trávicí trakt (pocit na zvracení, zvracení). 
Velmi  vzácně  (až  u  1  pacienta  z 10000)  může  dojít  k výskytu  alergické  reakce  ve  formě 
kožního exantému (zánětlivá kožní reakce) nebo bronchospazmu (zúžení průdušek a dýchací 
obtíže) nebo anafylaktického šoku (vystupňovaná život ohrožující alergická reakce). 
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí. 
Velmi  vzácně se mohou vyskytnout poruchy krvetvorby  (thrombocytopénie  – snížení  počtu 
krevních  destiček,  leukopénie  –  chorobné  snížení  počtu  bílých  krvinek,  pancytopénie  – 
současný  pokles  počtu  všech  typů  krevních  buněk  /červených  a  bílých  krvi-nek,  krevních 
destiček/,  neutropénie  - 

abnormální

 

snížení  počtu  neutrofilů  (druh  bílých  krvinek)  v  krvi, 

agranulocytóza  –  nedostatek  bílých  krvinek  (granulocytů)  v krvi  a  kostní  dřeni),  které  jsou 
však obvykle reverzibilního (vratného) charakteru.

 

Vzácně  byly  zaznamenány  případy  snížení  počtu  červených  krvinek  v důsledku  jejich 
předčasného rozpadu (hemolytická anémie) při léčbě paracetamolem. 
Vzácně  se  mohou  objevit  zvýšené  hodnoty  jaterních  enzymů.  Velmi  vzácně  může  dojít  k 
poškození jater již při užití terapeutických dávek paracetamolu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

5/5 

5. 

Jak přípravek PARAMAX Rapid 500 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
označením Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PARAMAX Rapid 500 mg obsahuje 
-  Léčivou látkou je paracetamolum 500 mg v jedné tabletě 
-  dalšími složkami pomocnými látkami jsou povidon, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 

karboxymethylškrobu, kyselina stearová 50%, magnesium-stearát. 

 
PARAMAX Rapid 500 mg tablety neobsahují laktózu ani cukr. 
 
Jak přípravek PARAMAX Rapid 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
PARAMAX Rapid 500 mg jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety, z jedné strany s půlicí 
rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení 
100 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Vitabalans Oy, Hämeenlinna, Finsko 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o 
registraci. 
Vitabalans CZ, s.r.o., Na Sádce 446/2, 149 00 Praha 4, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
17.6.2015 

Recenze

Recenze produktu PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PARAMAX RAPID 500 MG 100X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám