Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

PANRETIN GEL 0.1% 1X60GM Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26120

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 26120
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27316
Panretin gel se používá u pacientů s Kaposiho sarkomem (KS) souvisejícím s AIDS a je určen k léčbě KS lézí v těchto případech: léze jsou pouze na pokožce; léze nereagují na léčbu HIV, kterou podstupujete; pokožka ani léze nejsou porušené; okolní pokožka není oteklá nebo váš lékař usoudí, že jiná léčba pro vás není vhodná. Přípravek neléčí KS uvnitř těla.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

Panretin 0,1% gel 

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g gelu obsahuje 1 mg alitretinoinum (0,1 %).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Gel
Čirý, žlutý gel

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Panretin gel je indikován pro místní léčbu kožních lézí u pacientů s Kaposiho sarkomem (KS) 
souvisejícím s onemocněním AIDS, pokud:

-

léze nejsou komplikovány ulceracemi ani lymfedémem a

-

není vyžadována léčba viscerálního KS a

-

léze nereagují na celkovou antiretrovirální terapii a

-

není vhodná radioterapie ani chemoterapie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu Panretinem může zahájit a provádět výhradně lékař specializovaný na léčbu pacientů s KS.

Muži

Panretin se nanáší na kožní léze KS v dostatečném množství tak, aby byly všechny léze pokryty 
dostatečně silnou vrstvou.

Frekvence nanášení/podání gelu
Pacienti zpočátku nanášejí Panretin dvakrát denně na kožní KS léze. Postupně lze přípravek nanášet 
častěji, tři až čtyřikrát denně, podle individuální snášenlivosti lézí, přičemž dávku je možno zvyšovat 
nejdříve po uplynutí dvou týdnů. Dávkování je nutno stanovit pro každou lézi nezávisle. Objeví-li se 
známky toxicity v místě aplikace, je nutno dávkování snížit podle níže uvedeného popisu. O účinnosti 
Panretinu aplikovaného méně než dvakrát denně nejsou žádné údaje.

Lokální podráždění pokožky lze klasifikovat podle pětistupňové škály uvedené v Tabulce 1. Pokyny 
k úpravě léčby podle lokální toxicity související s léčbou jsou popsány v Tabulce 2.

3

Tabulka 1: Klasifikace lokálního podráždění pokožky

STUPEŇ

DEFINICE KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ

0 = bez reakce

Žádné

1 = mírný

Ohraničené růžové nebo červené zbarvení

2 = střední

Výrazné zčervenání, možný otok

3 = závažný

Intenzivní zčervenání s otokem, s puchýřky nebo bez nich

4 = velmi závažný

Purpurové zbarvení, otok a zduření s možnými známkami tvoření bul a 
nekrózy

Tabulka 2: Pokyny k úpravě léčby podle toxicity

LOKÁLNÍ PODRÁŽDĚNÍ 

POKOŽKY

(stupeň podle Tabulky 1)

ÚPRAVA LÉČBY

Stupeň 0, 1 nebo 2

Žádné úpravy vyjma trvalého sledování

Stupeň 3

Dávkování (četnost aplikací) pro tuto lézi je nutno snížit nebo 
pozastavit. Po zmírnění kožního podráždění na stupeň 0 nebo 
1 je možno obnovit léčbu dvakrát denně a podle tolerance 
dávku každé dva týdny zvyšovat.

Stupeň 4

Stejně jako u podráždění stupně 3. Při objevení toxicity 
4. stupně při dávkování nižším než dvakrát denně však nelze 
obnovit léčbu.

Trvání aplikace
Doporučená počáteční doba aplikace Panretinu je 12 týdnů.
U lézí, u kterých nedojde do 12. týdne léčby ke zmenšení plochy nebo výšky, má být léčba zastavena.
U lézí, u kterých došlo do 12. týdne léčby ke zmenšení plochy nebo výšky, lze v aplikacích 
pokračovat za předpokladu, že se stav stále zlepšuje, nebo že alespoň přetrvává odpověď na léčbu a 
lék je nadále tolerován.
Léčba lézí, které podle klinického posouzení zcela vymizely, má být zastavena.

Opatření při zacházení s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním
Pacienti si musí před aplikací a po ní umýt ruce; není nutné používat rukavice.
Gel se musí nechat tři až pět minut zaschnout a teprve pak je možno jej zakrýt oblečením. Nezakrývat 
obvazovým materiálem ani náplastmi.
Je nutno postupovat pečlivě tak, aby se gel nedostal na normální pokožku okolo lézí.
Gel  se  nesmí  nanášet  na  oči,  do  blízkosti  očí  a  na  sliznice. Nejméně  tři  hodiny  po  aplikaci  gelu  je 
zakázáno sprchování a koupání.

Ženy

Bezpečnost a účinnost u žen nebyla stanovena v důsledku nedostatku klinických údajů. Kaposiho 
sarkom související s AIDS je u žen vzácný.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost Panretinu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena.
Nejsou dostupné žádné údaje.
Panretin není schválen pro použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let.

Podávání Panretin dětem do 18 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti 
nedoporučuje.

4

Starší muži

Neexistují žádná zvláštní doporučení pro použití přípravku u starších pacientů (nad 65 let). Kaposiho 
sarkom související s AIDS je u této části populace vzácný.

Porucha funkce ledvin nebo jater

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přípravku Panretin gel u pacientů s nedostatečností ledvin 
nebo s onemocněním jater. Podle farmakokinetických studií byly rozmezí a četnost detekce 
měřitelných koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS po aplikaci tohoto přípravku 
srovnatelné s rozmezím a četností detekce měřitelných plazmatických koncentrací kyseliny 9-cis-
retinové přirozeně se vyskytující v krevním oběhu u neléčených jedinců (viz 5.2). Teoreticky není 
nutno u pacientů s ledvinovou nedostatečností či s onemocněním jater nijak upravovat dávku, tyto 
pacienty je však nutno pečlivě sledovat, a pokud se u nich projeví známky nežádoucích účinků, léčbu 
omezit nebo zastavit.

4.3

Kontraindikace

 Hypersenzitivita na retinoidy obecně, na alitretinoin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto 

přípravku;

 Těhotenství nebo kojení (viz 4.6);
 Léčba léze KS v těsné blízkosti jiných kožních defektů.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Byla zjištěna souvislost mezi retinoidy jakožto třídou látek a fotosenzitivitou. Klinické studie 
neuváděly zprávy o fotosenzitivitě související s používáním Panretin gelu. Přesto musí být pacienti 
varováni, aby omezili na minimum vystavení ošetřených partií slunečnímu záření nebo jiným zdrojům 
ultrafialového (UV) světla (viz 5.3.).

Doporučuje se, aby denní příjem vitaminu A nepřekročil hodnotu doporučené denní dávky.

Alitretinoin může poškodit plod. Ženy ve fertilním věku musí během léčby Panretin gelem (viz 4.6) a 
po dobu jednoho měsíce po skončení léčby používat spolehlivou formu antikoncepce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na léze KS, které jsou léčeny přípravkem Panretin, se nemají používat jiné lokální přípravky. Mezi 
aplikacemi Panretinu lze použít minerální olej, aby pomohl předcházet přílišné suchosti nebo svědění.
Minerální olej však nemá být aplikován alespoň dvě hodiny před nebo po aplikaci Panretinu.

Pacientům se nedoporučuje aplikovat Panretin gel současně s výrobky obsahujícími 
N,N-diethyl-m-toluamid (DEET), který je běžnou složkou prostředků k odpuzování hmyzu.
Toxikologické studie na zvířatech prokázaly zvýšenou toxicitu DEET, když byl DEET zahrnutý do 
složení přípravku.

Rozsah a četnost detekce měřitelných koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS, 
kterým byl aplikován tento léčivý přípravek až na 64 lézí, byly srovnatelné s příslušnými hodnotami 
u neléčených pacientů. Proto je pravděpodobnost lékových interakcí s celkově podávanými přípravky 
nízká.

Ve studiích, kde bylo jako kontrola použito vehikulum, nebyly zjištěny žádné klinické důkazy lékové 
interakce s celkově podávanými antiretrovirálními preparáty včetně inhibitorů proteáz, makrolidovými 
antibiotiky a azolovými antifungálními látkami. Přestože o tom nejsou k dispozici žádné údaje, je 

5

možné, že společné podávání léků indukujících izoenzymy CYP může snižovat hladiny alitretinoinu v 
oběhu s možností negativního vlivu na účinnost Panretin gelu.

6

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku
Ženy ve fertilním věku musí během léčby a ještě jeden měsíc po ukončení terapie používat účinnou 
antikoncepci.
Muži užívající Panretin by měli přijmout taková opatření, která zajistí, že jejich partnerky neotěhotní.

Těhotenství
Panretin se nesmí používat v těhotenství (viz 4.3), protože alitretinoin může způsobit poškození plodu, je-li 
systematicky podáván těhotným ženám. Pokusy s laboratorními králíky ukázaly, že alitretinoin je 
teratogenní v dávce způsobující plazmatickou koncentraci této látky 60x vyšší, než je pozorovaná 
koncentrace v plazmě u pacientů mužského pohlaví s KS po místní aplikaci gelu. Není však dosud jasné, do 
jaké míry místní léčba přípravkem Panretin gel zvýší obsah kyseliny 9-cis retinové v plazmě u žen s KS 
oproti přirozeně se vyskytující hladině; proto se Panretin gel nesmí používat u těhotných žen.

Kojení
Není známo, zda se tento léčivý přípravek vylučuje do mateřského mléka. Na základě plazmatických 
koncentrací stanovených u pacientů znamená pravděpodobně koncentrace kyseliny 9-cis-retinové 
v mléce jen malé riziko ohrožení kojence. Nicméně kvůli možnému nežádoucímu působení přípravku 
Panretin gel u kojených dětí musí matka přerušit kojení předtím, než tento přípravek začne používat, a 
během doby používání tohoto přípravku nesmí začít kojit.

Je nutno vyloučit možnost kontaktu pokožky novorozence s místy čerstvě ošetřenými Panretin gelem.
Doporučuje se, aby HIV-pozitivní matky své děti nekojily, aby se vyloučilo riziko přenosu viru mateřským 
mlékem.

Fertilita

Žádné specifické studie fertility nebyly u mužů ani u žen provedeny. Nicméně alitretinoin je 
teratogenní, tudíž by měli muži i ženy přijmout adekvátní opatření vedoucí k zabránění otěhotnění.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Panretin gel je určen k vnějšímu použití a není pravděpodobné, že by měl vliv na schopnost osoby 
řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s použitím Panretin gelu u KS souvisejícího s AIDS se projevují téměř 
výhradně v místě aplikace. Dermální toxicita obvykle začíná erytémem, který se při pokračujícím 
použití Panretin gelu může zvětšit za současného vzniku otoku. Dermální toxicita může být příčinou 
omezující léčbu; mezi její projevy může patřit intenzivní zčervenání, otok a tvoření puchýřků. Při 
aplikaci Panretin gelu se u 69,1 % pacientů projevily nežádoucí účinky léku v místě aplikace.

V průběhu klinických studií byly u pacientů s KS hlášeny následující nežádoucí účinky v místě 
aplikace, které souvisely s tímto lékem. Nežádoucí účinky jsou na základě četnosti výskytu 
klasifikovány jako velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), 
vzácné (≥1/10000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). Nežádoucí účinky zahrnují doslovný popis 
v závorkách.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému
Méně časté:

lymfadenopatie.

7

Poruchy nervového systému
Časté:

parestézie (píchání, mravenčení).

Cévní poruchy 
Časté:

hemoragie (krvácení v lézích nebo kolem nich), edém (edém, otok, zánět), periferní 
edém.

Méně časté:

zánět žil, cévní poruchy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Velmi časté:

kožní defekty (praskání, tvoření strupů, tvoření krust, exkoriace, prosakování, 
mokvání), vyrážky (erytém, zčervenání, tvoření šupin, podráždění, dermatitida), 
pruritus (svědění, pruritus). 

Časté:

kožní ulcerace, serózní mokvání, exfoliativní dermatitida (tvoření šupin, olupování, 
deskvamace, exfoliace), diskolorace kůže (zhnědnutí, hyperpigmentace okolí, 
zblednutí), suchost pokožky

Méně časté:

celulitida, vezikulobulózní exantém, makulopapulózní exantém, alergická reakce.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Velmi časté:

bolest (pálení, bolest, bolestivost).

Méně časté:

infekce včetně bakteriálních infekcí.

Bezpečnost Panretin gelu byla vyhodnocena v klinických studiích na více než 469 pacientech s KS 
souvisejícím s AIDS, z nichž 439 bylo léčeno alitretinoinem v koncentraci 0,1 %.

Výskyt exantému, kožní defekty, kožní ulcerace, bolestí a vředů souvisejících s tímto lékem byl vyšší 
u pacientů, kteří si aplikovali Panretin gel čtyřikrát denně, než u těch, kteří si jej aplikovali méně 
často. Nicméně výskyt jiných stejně častých nežádoucích účinků souvisejících s tímto lékem, jako je 
pruritus, edém, exfoliativní dermatitida, a suchost pokožky, nevykazoval vzrůstající tendenci úměrnou 
četnosti aplikace.

Výskyt mírné až střední formy exantému (ve všech případech bez ohledu na kauzalitu) byl menší 
u pacientů léčených po dobu kratší než 16 týdnů než u těch, kteří byli léčeni 16 týdnů nebo déle 
(mírná forma 33% versus 63 %; střední forma 29% versus 43 %). Výskyt závažné formy kožního 
exantému byl nezávislý na trvání léčby (10 % v obou případech).

Lokální kožní toxicita související s léčbou Panretin gelem obecně vymizela po úpravě nebo přerušení 
léčby (viz bod 4.2).

Byly hlášeny pouze dva případy závažného nežádoucího účinku (sepse a celulitida u stejného 
pacienta).

Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Panretin gel jsou podobné jako u jiných lokálních 
retinoidů. Je nepravděpodobné, že nežádoucí celkové vedlejší účinky spojené s perorálním podáváním 
retinoidů budou pozorovány i v souvislosti s použitím Panretin gelu, protože rozmezí a četnost 
detekce měřitelných koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě po aplikaci tohoto přípravku byly 
srovnatelné s rozmezím a četností detekce měřitelných plazmatických koncentrací kyseliny 9-cis-
retinové přirozeně se vyskytující v krevním oběhu u neléčených jedinců.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Celková toxicita po akutním předávkování při lokální aplikaci Panretin gelu je nepravděpodobná.

8

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: LO1XX22

Ačkoli se předpokládá, že molekulární působení alitretinoinu je zprostředkováno interakcí 
s retinoidovými receptory, přesný mechanismus účinku tohoto přípravku při lokální léčbě kožních lézí 
KS souvisejícího s AIDS není znám. Alitretinoin (kyselina 9-cis-retinová), přirozený endogenní 
hormon příbuzný vitaminu A, se váže na všechny známé intracelulární podtypy retinoidových 
receptorů (RAR

, RAR, RAR, RXR, RXR, RXR) a aktivuje je. Jakmile jsou tyto receptory 

aktivovány, fungují jako ligandově závislé transkripční faktory, které regulují expresi specifických 
genů. Regulace exprese genů alitretinoinem řídí proces buněčné diferenciace a proliferace normálních 
i neoplastických buněk. Účinnost Panretin gelu při léčbě lézí KS může souviset se zjištěnou 
schopností alitretinoinu inhibovat růst KS buněk in vitro.

Lze očekávat, že Panretin gel bude mít pouze lokální terapeutické účinky a nebude hrát žádnou roli 
v prevenci nebo léčbě viscerálního KS.

Data o použití Panretin gelu při léčbě indexovaných kožních lézí u KS poskytly dvě kontrolované, 
multicentrické, randomizované, dvojitě slepé studie Fáze III, prováděné v paralelních skupinách 
(Tabulka 3). K vyhodnocení míry odpovědi pacienta byla použita kritéria Skupiny pro klinické 
zkoušky AIDS (ACTG – AIDS Clinical Trials Group) pro odpověď léze u KS. Studie č. 1 zahrnovala 
fázi open-label, ve které pacienti sami rozhodovali o svém přihlášení. Po Studii č. 2 následovala studie 
open-label (Studie 2a), do které byli zahrnuti pouze pacienti, kteří si zvolili pokračování po Studii č. 
2.

Tabulka 3: Nejlepší odpověď podle kritérií ACTG pro fázi s vehikulem jako kontrolou 

Studie č. 1 (TID, QID)

1

Studie č. 2 (BD)

2

Panretin

N= 134

Vehikulum

N=134

Panretin

N=62

Vehikulum

N=72

Kompletní klinická 
odpověď (CCR) %

0,7

0,0

1,6

0,0

Částečná odpověď 
(PR) %

34,3

17,9

35,5

6,9

Stabilní nemoc %

50,0

59,0

43,5

58,3

Progresivní nemoc %

14,9

23,1

19,4

34,7

Celková odpověď %

35,1

17,9

p=0,002

37,1

6,9

p= 0,00003

1. Protokolem stanovené dávkovací schéma byla aplikace třikrát denně (TID) zvyšující se po dvou týdnech na 

čtyřikrát denně (QID), s úpravami směrem dolů kvůli toxicitě.

2. Protokolem stanovené dávkovací schéma byla aplikace pouze dvakrát denně (BD), s úpravami směrem dolů 

kvůli toxicitě.

Ve fázi open-label Studie č. 1 (N = 184) stoupla míra celkové odpovědi na 66,7 %. Ve Studii č. 2a 
(N = 99) stoupla míra celkové odpovědi na 56,1 %.

9

Ve studii č. 1 došlo u 36 (33%) ze 110 pacientů s pozitivní odpovědí k recidivě, přičemž všichni 
kromě čtyř pacientů byli stále ještě v aktivní léčbě.
Procenta odpovědi byla analyzována jak vzhledem k pacientům jakožto analyzovaným jednotkám, tak 
i vzhledem k lézím. Tabulka 4 uvádí procenta odpovědí jednotlivých lézí u pacientů ošetřovaných 
Panretin gelem ve studiích Fáze III.

Tabulka 4: Odpovědi indexovaných/indikačních lézí

1

u pacientů během prvních 12 týdnů studie 

v počáteční fázi slepého pokusu 

Pacienti s daným počtem odpovědí indexovaných/indikačních lézí 

(CCR nebo PR)

Studie č. 1

Studie č. 2

Počet kladně 
odpovídajícíc

Panretin

(N=134)

Vehikulum 

(N=134)

Panretin

(N=62)

Vehikulum 

(N=72)

lézí

2,3

N   %

4

N   %

4

N   %

4

N   %

4

Alespoň jedna

73 (54,5 %)

42 (31,3 %)

33 (53,2 %)

21 (29,2 %)

Alespoň čtyři

27 (20,1 %)

8 (6,0 %)

8 (12,9 %)

2 (2,8 %)

1.

Studie č. 1, 6 indexovaných lézí; Studie č. 2, až 8 indexovaných lézí.

2.

Odpověď každé z indexovaných lézí byla vyhodnocována individuálně.

3.

Léze  odpovídající  během  prvních  12  týdnů  ve  studii,  v  počáteční  fázi  slepého  pokusu,  potvrzené  v 
průběhu alespoň čtyř týdnů studie (u některých lézí ve Studii č. 1 mohlo dojít k potvrzení odpovědi po 12 
týdnech).

4.

Procenta vypočtená jako počet pacientů s odpovídající lézí dělený celkovým počtem pacientů v počáteční 
fázi slepého pokusu.

V jednom pokusu se u 29 % lézí, u kterých bylo v průběhu prvních 12 týdnů léčby dosaženo částečné 
odpovědi (PR – partial response), ale nebylo dosaženo klinické kompletní odpovědi (CCR – clinical 
complete response), vyvinula CCR během pokračování léčby po dobu delší než 12 týdnů.
Extrapolovaná doba potřebná k tomu, aby léze, které spadaly do částečných odpovědí (PR), dosáhly 
později kompletní klinické odpovědi (CCR), činila 168 dní. Doporučuje se, aby byl Panretin gel 
během počátečního období léčby aplikován po dobu až 12 týdnů. U lézí, které během této doby 
odpověděly na léčbu, může aplikace pokračovat za předpokladu, že se odpověď zlepšuje nebo se 
udržuje a že je přípravek nadále tolerován. Dojde-li ke kompletní odpovědi léze, nemá již být na 
odpovídající lézi Panretin gel dále aplikován.

O účinnosti Panretin gelu, je-li aplikován na komplikované léze (např. při výskytu lymfedému), 
nejsou žádné údaje.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

V průběhu klinických studií byly u pacientů s kožními lézemi KS, souvisejícího s AIDS, 
vyhodnocovány koncentrace kyseliny 9-cis-retinové v plazmě po opakované aplikaci Panretin gelu 
několikrát denně po dobu až 60 týdnů. Podmnožina těchto pacientů byla sledována v průběhu léčby až 
64 lézí (rozsah 4-64 lézí , medián 11,5 lézí) po dobu až 44 týdnů (rozsah 2-44 týdnů , medián 15 
týdnů). V posledně jmenované podmnožině pacientů byly rozmezí a četnost detekce měřitelných 
koncentrací kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS po aplikaci tohoto léčivého přípravku 
srovnatelné s rozmezím a četností detekce měřitelných plazmatických koncentrací kyseliny 9-cis-
retinové, která se přirozeně vyskytuje v krevním oběhu u neléčených jedinců.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxikologie 
Ve 28denní studii dermální toxicity byly potkanům aplikovány tři dávky alitretinoinu (0,01 %, 0,05 % 
nebo 0,5 %) v gelovém preparátu pro lokální použití. V místě aplikace byly pozorovány tyto účinky: 
zarudnutí, ztluštění pokožky, odlupování a uvolňování stratum corneum. Vyhodnocení z hlediska 

10

klinické patologie, provedené 29. dne, ukázalo u potkanů ošetřených 0,5% gelem alitretinoinu 
významné nárůsty absolutního počtu polymorfonukleárních leukocytů, počtu monocytů, procenta 
monocytů a snížení procenta lymfocytů v diferenciálním počtu bílých krvinek. Po 28denní léčbě 
ukázalo vyhodnocení z hlediska klinické chemie biologicky relevantní významný nárůst průměrných 
hodnot BUN a alkalické fosfatázy u samic. Hodnoty LDL v séru byly 29. dne zvýšené ve skupinách 
samčích i samičích. Za 14 dní nebyly pozorovány žádné biologicky relevantní hematologické 
odchylky ani odchylky v chemickém složení séra. Pozorovaný nárůst rozdílů v poměru průměrné 
hmotnosti srdce k finální tělesné hmotnosti byl připisován hlavně rozdílům v konečných tělesných 
hmotnostech. Po léčbě 0,5% gelem alitretinoinu byly jeho průměrné koncentrace v plazmě potkaních 
samic obecně pod mezí kvantitativního stanovení (5 nmol) a průměrné koncentrace v plazmě 
potkaních samců dosahovaly kolem 200 nmol. Na rozdíl od těchto zjištění u potkanů, koncentrace 
kyseliny 9-cis-retinové v plazmě pacientů s KS, kterým byl aplikován Panretin gel, nikdy nepřesáhly 
hodnotu 0,638 ng/ml (2,13 nmol). Tato úroveň je zhruba 1/100 průměrné koncentrace naměřené u 
potkaních samců.

Genotoxicita
Genotoxický potenciál alitretinoinu byl zkoumán pomocí Amesova testu, zkoušky myšího jadérka in 
vivo
, testu na chromozomální aberace lidských lymfocytů a testu mutace CHO buněk. Tento přípravek 
nebyl genotoxický.

Karcinogeneze, mutageneze, poškození plodnosti
Studie stanovující kancerogenní potenciál alitretinoinu nebyly prováděny. Mutagenní potenciál 
alitretinoinu však vyhodnocen byl a výsledky Amesova testu, zkoušky myšího jadérka in vivo, testu na 
chromozomální aberace lidských lymfocytů a testu mutace CHO buněk byly negativní.

Teratogenita
Ve studii vytyčující perorální dávky, která byly provedena na králících, indukoval alitretinoin 
makroskopické malformace v dávce 35krát vyšší, než je lokální dávka u lidí. Tato dávka se u králíků 
projevila plazmatickými koncentracemi více než 60krát vyššími než nejvyšší pozorovaná plazmatická 
koncentrace u pacientů s KS po místní aplikaci Panretin gelu. Byly-li králíkům perorálně podány 
dávky 12krát vyšší než humánní lokální dávka (což vyústilo v plazmatické koncentrace více než 
60krát vyšší než nejvyšší plazmatické koncentrace, pozorované u pacientů s KS po místní aplikaci 
gelu), nebyly pozorovány žádné makroskopické malformace. Byla však pozorována zvýšená míra 
srostlých částí kosti hrudní.

Fototoxicita
Fototoxický potenciál alitretinoinu byl odhadnut na základě jeho chemických vlastností a dat 
ze souboru testů in vitro. Výsledky naznačují, že alitretinoin absorbuje světlo v UV oblasti a podléhá 
fotodegradaci na jiné izomery (převážně na kyselinu all-trans-retinovou). Ukázalo se, že alitretinoin 
má na základě vazeb na histidin a fotoprotein slabý dráždivý potenciál při působení světla.
Ve zkouškách buněčné aktivity in vitro vykázal alitretinoin slabý fototoxický potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Ethanol 
Makrogol 400 
Hyprolóza 
Butylhydroxytoluen

6.2

Inkompatibility

11

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými 
dalšími léčivými přípravky.Je nutno vyvarovat se používání jiných lokálních přípravků na 
ošetřovaných KS lézích. Panretin gel nesmí být používán současně s výrobky obsahujícími DEET.

6.3

Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 3 roky.

Po otevření- během používání: Jakákoliv nespotřebovaná tuba by měla být 90 dnů od prvního otevření 
zlikvidována.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě.
Po otevření se tuba po aplikaci musí znovu uzavřít uzávěrem a dobře utáhnout tak, aby do ní nemohl 
pronikat vzduch. Tuby Panretin gelu, které již byly otevřeny, uchovávejte při teplotě do 25

C a 

chraňte před silným světlem a před teplem (např. před přímým slunečním zářením).

6.5

Druh obalu a velikost balení

Panretin gel je dodáván ve víceúčelové hliníkové tubě s obsahem 60 g, potažené na vnitřní straně 
epoxidovou pryskyřicí.
Každá papírová skládačka obsahuje jednu tubu gelu.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Panretin gel obsahuje alkohol; chraňte jej před otevřeným ohněm.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield 
Hertfordshire
AL10 9SN
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/00/149/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. října 2000
Datum posledního prodloužení registrace: 

10.

DATUM REVIZE TEXTU

12

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách 

Evropské agentury 

pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu/.

13

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY REGISTRACE

C.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI DRŽITELE ROZHODNUTÍ O 
REGISTRACI

14

A

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží
Eisai Manufacturing Limited
European Knowledge Centre
Mosquito Way
Hatfield 
Hertfordshire
AL10 9SN
Velká Británie.

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže

B PODMÍNKY REGISTRACE

 PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ, KLADENÉ NA DRŽITELE 

ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz Příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2).

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA  BEZPEČNÉ  A  ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.

DALŠÍ PODMÍNKY

Neuplatňuje se

C. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Neuplatňuje se

15

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

16

A. OZNAČENÍ NA OBALU

17

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

TEXT NA VNĚJŠÍM OBALU A TEXT NA ŠTÍTKU LÉKOVKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

Panretin 0,1% gel 
alitretinoinum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 g gelu obsahuje 1 mg alitretinoinum (0,1 %).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též ethanol, makrogol 400, hyprolózu, butylhydroxytoluen.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

Gel, 60 g

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Pro kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Není určeno k aplikaci do očí ani na sliznice.
Obsahuje alkohol; chraňte před otevřeným ohněm.

8.

POUŽITELNOST

EXP 

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

18

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.
Mosquito Way
Hatfield 
Hertfordshire
AL10 9SN
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/00/149/001

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Panretin gel 0,1%

19

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

20

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽÍVATELE

Panretin 0,1% gel

Alitretinoinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:
1.

Co je Panretin a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panretin používat.

3.

Jak se Panretin používá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5.

Jak Panretin uchovávat.

6.

Další informace.

1.

CO JE PANRETIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Panretin patří ke skupině léčiv, které jsou příbuzné s vitaminem A a nazývají se retinoidy,. 

Panretin se používá u pacientů s Kaposiho sarkomem (KS) souvisejícím s AIDS a je určen k léčbě KS 
lézí v těchto případech:
- léze jsou pouze na pokožce
- léze nereagují na léčbu HIV, kterou podstupujete
- pokožka ani léze nejsou porušené
- okolní pokožka není oteklá 
- nebo váš lékař usoudí, že jiná léčba pro vás není vhodná.

Panretin neléčí KS uvnitř těla.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANRETIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Panretin
-

jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na alitretinoin nebo na podobné léky obsahující 
retinoidy

-

jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na kteroukoliv další složku Panretin gelu;

-

jestliže jste těhotná;

-

jestliže kojíte;

-

na KS léze v blízkosti jiného kožního onemocnění.

Zvláštní opatrnosti při použití Panretin je zapotřebí
-

Panretin není schválen pro použití u dětí a dospívajících ve věku do 18 let

-

Gel nenanášejte na citlivá místa svého těla, jako jsou oči, nosní dírky, ústa, rty, pochva, žalud 
penisu, konečník a řitní otvor.

-

Gel nenanášejte na zdravou pokožku kolem KS léze. Panretin gel může způsobovat nežádoucí 
podráždění nebo zčervenání zdravé pokožky.

-

Používáte-li Panretin gel, nepoužívejte prostředky na odpuzování hmyzu ani jiné prostředky 
obsahující DEET (N,N-diethyl-m-toluamid).

21

-

Léčené místo se nesmí vystavovat dlouhodobému působení slunečního záření ani jiných zdrojů 
ultrafialového (UV) záření (jako je například solárium).

-

Mezi aplikacemi Panretin gelu je možné použít minerální olej, aby pomohl předcházet přílišné 
suchosti nebo svědění. Minerální olej však nesmí být aplikován dříve než dvě hodiny před nebo 
po aplikaci Panretin gelu.

-

Ženy v plodném věku musí během doby používání Panretin gelu a jeden měsíc poté používat 
účinnou antikoncepci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Na léčení KS lézí nepoužívejte žádné jiné prostředky; nepoužívejte prostředky k odpuzování hmyzu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Používání Panretin s jídlem a pitím
Nedoporučuje se přijímat v potravě více vitaminu A, než je množství, které vám doporučí lékař.

Těhotenství
NEPOUŽÍVEJTE Panretin gel v těhotenství nebo pokud zamýšlíte otěhotnět. Další informace vám 
poskytne lékař. Během doby používání Panretin gelu a jeden měsíc poté musíte používat účinnou
antikoncepci.

Kojení
V době, kdy používáte Panretin gel, nekojte své dítě. Dávejte pozor, aby se pokožka vašeho dítěte 
nedotkla těch míst na vaší kůži, která jsou čerstvě ošetřena Panretin gelem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Není pravděpodobné, že by Panretin gel ovlivnil vaši schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

3.

JAK SE PANRETIN POUŽÍVÁ

Vždy používejte Panretin gel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.

Při prvním otevření použijte k propíchnutí ochranné fólie zahrocený konec uzávěru.

Jak se Panretin gel aplikuje: určeno výhradně k nanášení na pokožku.

Zpočátku aplikujte Panretin gel dvakrát za den: jednou ráno a jednou večer. Potom váš lékař na 
základě reakce vašeho KS a případných vedlejších účinků rozhodne, jak často máte gel aplikovat.

Panretin gel naneste na místa postižená KS čistým prstem. Naneste dostatečnou vrstvu gelu na celý 
povrch všech míst, které chcete ošetřit. Gel není nutno do postižených míst vtírat. Gel se nesmí 
nanášet na zdravou pokožku kolem postiženého místa. Pečlivé nanesení gelu pouze na plochu  s KS 
napomůže zmírnit podráždění a zčervenání, která se mohou vyskytnout. Po správné aplikaci bude na 
povrchu postiženého místa viditelné určité množství gelu.

-

Okamžitě  po  nanesení  gelu  otřete  papírovým  kapesníkem  prst/y,  kterým/i  jste  nanášel/a  gel; 
otřete také zdravou kůži, která je případně potřísněna gelem. Umyjte si ruce vodou a mýdlem a 
otřete zdravou kůži potřísněnou gelem.

-

Nechte gel tři až pět minut zaschnout, a pak teprve léčenou plochu zakryjte volným oblečením.
Léčené léze nezakrývejte obvazy ani náplastmi.

-

Při koupání nebo sprchování používejte jemné mýdlo.

22

-

Jestliže máte pocit, že účinek Panretin gelu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi.

-

Nejméně tři hodiny po aplikaci gelu se nesmíte sprchovat a koupat.

-

Léčená místa neškrábejte.

-

Panretin obsahuje alkohol. Chraňte před otevřeným ohněm.

O době trvání vaší léčby vás bude informovat váš lékař.

 Nebuďte zklamaný/á, pokud nezaznamenáte okamžité zlepšení.
 Může trvat až 12 týdnů, než se zlepšení projeví.
 Nezastavujte léčbu při prvních známkách zlepšení.
 Pokud se u vás objeví nežádoucí účinky na kůži, budete možná muset snížit počet aplikací za den 

nebo na krátkou dobu přestat Panretin gel používat. Je důležité, abyste se poradili s lékařem, který 
vám sdělí, jak postupovat.

Jestliže jste použil/a více Panretin, než jste měl/a:
Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s předávkováním Panretinu. 

Jestliže jste zapomněl/a užít Panretin:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Další dávku aplikujte v obvyklou 
dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Panretin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Výskyt nežádoucích účinků je nejpravděpodobnější na místě aplikace Panretin gelu a 
obvykle začíná zčervenáním. Při pokračující aplikaci Panretin gelu může intenzita zčervenání a 
podráždění narůstat a může se objevit otok v místě aplikace. Pokud vás nežádoucí účinky budou příliš 
obtěžovat a objeví se intenzivní zčervenání a podráždění, vyrážka, otok nebo bolest, budete muset 
požádat svého lékaře, aby vám poradil, jak dávku Vašeho léku upravit. Většina pacientů je schopna 
pokračovat v léčbě Panretin gelem po změně počtu aplikací za den. Někdy je nutné léčbu přerušit; Váš 
lékař vám poskytne související informace..

Na pokožce léčené Panretin gelem byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (které se mohou objevit u více než 1 z 10 léčených pacientů):

vyrážka, olupování, podráždění, zčervenání;
popraskání, tvoření strupů a krust, prosakování, mokvání;
bolest, pálení, bolestivost;
svědění.

Časté (které se mohou objevit u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených pacientů):

tvoření šupin, olupování, suchá pokožka;
otok, zánět;
píchání, mravenčení;
krvácení;
změna barvy pokožky;
kožní vřed.

Méně časté (které se mohou objevit u méně než 1 z 100, ale u více než 1 ze 1000 léčených pacientů):

infekce;
alergické reakce;

23

otok lymfatických uzlin;
bledá pokožka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.

JAK PANRETIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na okraji tuby.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte v pevně uzavřeném obalu. Po každém použití tubu pevně uzavřete uzávěrem.

Po otevření použijte do 90 dní.

Otvor tuby s Panretin gelem je zaslepen ochrannou kovovou fólií. Pokud byla tato fólie propíchnuta 
nebo při prvním otevření tuby není viditelná, NEPOUŽÍVEJTE přípravek a vraťte jej do lékárny, kde 
vám byl vydán.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Panretin obsahuje

-

Léčivou látkou je alitretinoin, 1 g gelu obsahuje 1 mg alitretinoinu

-

Dalšími složkami jsou ethanol, makrogol 400, hyprolóza a butylhydroxytoluen.

Jak Panretin vypadá a co obsahuje toto balení

Panretin je čirý gel žluté barvy a je dodáván ve víceúčelové hliníkové tubě s obsahem 60 g, potažené 
na vnitřní straně epoxidovou pryskyřicí. 
Každá papírová skládačka obsahuje jednu tubu gelu.

Držitel rozhodnutí o registraci
Eisai Ltd.
Mosquito Way
Hatfield 
Hertfordshire
AL10 9SN
Velká Británie

Výrobce 
Eisai Manufacturing Limited
Mosquito Way
Hatfield 
Hertfordshire
AL10 9SN

24

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Lietuva
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Jungtinė Karalystė)

България
Eisai Ltd.
Teл.: + 359 2 810 39 96

Luxembourg/Luxemburg
Eisai Europe Ltd.
Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04
(Belgique/Belgien)

Česká republika
Eisai GesmbH organizačni složka
Tel.: + 420 242 485 839

Magyarország
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Nagy-Britannia)

Danmark
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600 
(Sverige)

Malta
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Ir-Renju Unit)

Deutschland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland
Eisai B.V.
Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Ühendkuningriik)

Norge
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Ελλάδα
Arriani Pharmaceuticals S.A.
Τηλ: +30 210 668 3000

Österreich
Eisai GesmbH
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España
Eisai Farmacéutica, S.A.
Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Wielka Brytania)

France
Eisai SAS
Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal
Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda
Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Velika Britanija)

România
Eisai Ltd.
Tel: +40 21 301 7469

25

Ireland
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(United Kingdom)

Slovenija
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Velika Britanija)

Ísland
Eisai AB
Sími: + 46 (0)8 501 01 600 
(Svíþjóð)

Slovenská republika
Eisai GesmbH organizačni složka
Tel.: + 420 242 485 839
(Česká republika)

Italia
SIGMA-TAU
Tel: +39 06 91391

Suomi/Finland
Eisai AB
Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600
(Ruotsi)

Κύπρος
Eisai Ltd.
Τηλ: +44 (0) 845 676 1400
(Ηνωµένο Βασίλειο)

Sverige
Eisai AB
Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400
(Anglija)

United Kingdom
Eisai Ltd.
Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury 
pro léčivé přípravky (EMA): http://www.ema.europa.eu /.

Recenze

Recenze produktu PANRETIN GEL 0.1% 1X60GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu PANRETIN GEL 0.1% 1X60GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám