Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUT.JELFA S.A.,JELENIA GORA
Kód výrobku: 111797
Kód EAN: 5904398247120
Kód SÚKL: 116426
Držitel rozhodnutí: PRZEDSIEBIORSTWO FARMACEUT.JELFA S.A.,JELENIA GORA
Panogastin se používá: - v kombinaci s antibiotiky k léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů. Tato léčba vede k vyloučení Helicobacter pylori, choroboplodného mikroorganismu (patogenu), který způsobuje vředy žaludku a střev. - k léčbě dvanáctníkových vředů; - k léčbě žaludečních vředů; - k léčbě středně těžkých a těžkých forem refluxní ezofagitidy (zánět jícnu, způsobený zpětným tokem žaludeční kyseliny); - k dlouhodobé léčbě takových stavů, kdy se v žaludku vytváří nadbytečné množství kyseliny (např. při Zollinger-Ellisonově syndromu).

Příbalový leták

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls90044/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Panogastin 40 mg enterosolventní tablety
Pantoprazolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Panogastin 40 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panogastin 40 mg užívat
3. Jak se Panogastin 40 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Panogastin 40 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PANOGASTIN 40 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Panogastin 40 mg je lék snižující produkci žaludeční kyseliny (je to selektivní inhibitor protonové
pumpy).
Panogastin se používá
v kombinaci s antibiotiky k léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů. Tato léčba vede
k vyloučení Helicobacter pylori, choroboplodného mikroorganismu (patogenu), který
způsobuje vředy žaludku a střev
k léčbě dvanáctníkových vředů
k léčbě žaludečních vředů
k léčbě středně těžkých a těžkých forem refluxní ezofagitidy (zánět jícnu , způsobený zpětným
tokem žaludeční kyseliny)
k dlouhodobé léčbě takových stavů, kdy se v žaludku vytváří nadbytečné množství kyseliny (např.
při Zollinger-Ellisonově syndromu)
22. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANOGASTIN 40 MG
UŽÍVAT
Neužívejte Panogastin 40 mg
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Panogastin 40 mg.
jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater. Platí pouze v případě, že užíváte pantoprazol a
antibiotika k vyloučení Helicobacter pylori.
jestliže užíváte léky obsahující látku atazanavir (k léčení HIV-infekce).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Panogastin 40 mg je zapotřebí
jestliže trpíte závažným postižením jater; informujte o tom svého lékaře, který rozhodne, zda Vám
bude nutné upravit dávkování. Lékař může také rozhodnout o pravidelných kontrolách jaterních
enzymů.
Jestliže užíváte Panogastin 40 mg k vyloučení Helicibacter pylori (současně s antibiotiky), prosím,
přečtěte si pečlivě také příbalové informace příslušných antibiotik.
jestliže jste někdy trpěli nedostatkem vitamínu B12; informujte o tom svého lékaře, který se může
rozhodnout, že bude jeho hladiny monitorovat.
jestliže jste nedávno zhubli nebo trpíte opakovaným zvracením, bolestí při polykání nebo zvracíte
krev, nebo jestliže jste pozorovali krev ve stolici nebo velmi tmavou stolici, měli byste to říci
svému lékaři. Ten pak může provést další diagnostické vyšetření (např. gastroskopii, což je vizuální
vyšetření jícnu, žaludku a horní části střevního traktu). Informujte také svého lékaře, pokud takové
symptomy přetrvávají i přes odpovídající léčbu tímto lékem.
Děti do 12 let:
Nepodávejte, prosím, přípravek Panogastin 40 mg dětem do 12 let, neboť s jeho užíváním u této
věkové kategorie nejsou žádné zkušenosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z dále uvedených léků:
Léky proti plísňovým infekcím (např. ketokonazol nebo itrakonazol) a další léky, o nichž se ví, že
jejich hladiny v krvi závisí na kyselé žaludeční sekreci.
Léky ředící krev (tak zvané kumarinové deriváty, jako je fenprokoumon nebo warfarin), v těchto
případech bude muset lékař kontrolovat srážlivost krve.
Atazanavir k léčbě HIV infekce, který se nesmí souběžně s přípravkem Panogastin 40 mg užívat
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O užívání pantoprazolu u těhotných žen nejsou žádné odpovídající informace.
3Není známo, zda tato léčivá látka přechází do mateřského mléka. Proto se může tento přípravek po
celou dobu těhotenství a kojení užívat pouze tehdy, jestliže je ošetřující lékař přesvědčen, že přínos
dané léčby převáží nad riziky ohrožujícími v této souvislosti dosud nenarozené dítě nebo novorozence.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panogastin 40 mg nemá žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.
Avšak výskyt některých nežádoucích účinků jako závratí a rozmazaného vidění může ovlivňovat
schopnost reagovat, což zase může vést ke zhoršení schopnosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat
stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Panogastin 40 mg
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PANOGASTIN 40 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Panogastin 40 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Návod k použití:
Tablety přípravku Panogastin 40 mg polykejte vcelku (bez žvýkání nebo drcení) a zapíjejte malým
množstvím vody. Pokud užíváte zároveň antibiotika k vyloučení bakterie Helicobacter pylori,
užívejte druhou tabletu Panogastin 40 mg před večerním jídlem.
Pokud lékař neurčí jinak, je obvyklé dávkování následující:
Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší
Léčba refluxní ezofagitidy
1 enterosolventní tableta denně (odpovídá 40 mg pantoprazolu). Pokud se doposud nedostavila reakce
na léčbu, může se dávka (v individuálních případech) zvýšit na 2 enterosolventní tablety denně (což
odpovídá 80 mg pantoprazolu).
Dospělí
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů k vyloučení bakterií Helicobacter pylori, pokud
se zároveň léčíte antibiotiky
Doporučují se následující kombinace:
Ráno Večer
1 tableta Panogastin 40 mg 1 tableta Panogastin 40 mg
1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin
500 mg clarithromycin 500 mg clarithromycin
nebo
Ráno Večer
1 tableta Panogastin 40 mg 1 tableta Panogastin 40 mg
400 - 500 mg metronidazol 400 - 500 mg metronidazol
250 - 500 mg clarithromycin 250 - 500 mg clarithromycin
4nebo
Ráno Večer
1 tableta Panogastin 40 mg 1 tableta Panogastin 40 mg
1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin
400 - 500 mg metronidazol 400 - 500 mg metronidazol
Léčba dvanáctníkovýchvředů, žaludečních vředů
1 enterosolventní tableta denně (což odpovídá 40 mg pantoprazolu). Pokud se doposud nedostavila
reakce na léčbu, může se dávka (v individuálních případech) zvýšit na 2 enterosolventní tablety denně
(což odpovídá 80 mg pantoprazolu).
Dlouhodobá léčba pacientů s takovými stavy, kdy se v žaludku vytváří nadbytečné množství
kyseliny (např. při Zollinger-Ellisonově syndromu)
Doporučená počáteční dávka je 2 tablety Panogastin 40 mg denně (odpovídá 80 mg pantoprazolu).
Později by měl lékař individuálně upravit dávku, aby odpovídala vašemu klinickému stavu. Pokud
potřebujete více než 2 enterosolventní tablety denně, měla by se denní dávka rozdělit na 2 jednotlivé
dávky. Denní dávka se může v individuálních případech po omezenou dobu zvýšit až nad 4
enterosolventní tablety denně (odpovídá 160 mg pantoprazolu).
Pacienti s těžkým postižením jater
Pokud patříte do této skupiny, informujte o tom svého lékaře, který rozhodne, zda bude nutné snížení
dávky. Tito pacienti by obvykle měli užívat 1 tabletu Panogastin 40 mg ob den.
Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin
Pokud patříte do této skupiny, informujte o tom svého lékaře. Nicméně úprava dávkování nebo změna
dávky obvykle není nutná.
Starší pacienti
Pokud patříte do této skupiny pacientů, informujte o tom svého lékaře, který rozhodne, zda bude nutné
snížení dávky. Obvykle by se neměla překročit denní dávka 1 enterosolventní tableta (odpovídá 40 mg
pantoprazolu). Jedinou vyjimkou je léčba k vyloučení bakterie Helicobacter pylori. V těchto případech
i starší pacienti užívají dávku 2 enterosolventní tablety denně (odpovídá 80 mg pantoprazolu).
Děti ve věku do 12 let:
S podáváním tohoto přípravku u dětí do 12 let nejsou žádné zkušenosti.
Jak dlouho byste měli užívat tablety Panogastin 40 mg
Pokud zároveň užíváte antibiotika, měli byste užívat denně 2 tablety Panogastin 40 mg (odpovídá 80
mg pantoprazolu) po dobu 7 dní až maximálně 2 týdny. Následně byste měli užívat jednu tabletu
denně (odpovídá 40 mg pantoprazolu) až do úplného vyléčení vředu.
Dvanáctníkové vředy se obvykle vyléčí během 2 týdnů. Pokud dvoutýdenní léčba není dostatečná,
k vyléčení by ve většině případů měly stačit další 2 týdny.
Léčba žaludečních vředů a refluxní ezofagitidy obvykle vyžaduje čtyřtýdenní léčbu. Pokud taková
léčba není dostačující, ve většině případů dojde k vyléčení během dalších 4 týdnů.
U pacientů se stavy, kdy se v žaludku vytváří nadbytečné množství kyseliny (např. při Zollinger-
Ellisonově syndromu) není doba léčby omezená a léčba by měla pokračovat tak dlouho, jak je třeba.
5Pokud se odezva na léčbu nedostaví ani po 4 týdnech, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda
bude nutné další prodloužení léčby.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Panogastin 40 mg, než jste měl(a)
O předávkování u člověka nejsou k dispozici žádné informace. Avšak pokud pozorujete příznaky
intoxikace, informujte o tom, prosím, lékaře. Podle užité dávky a/nebo symptomů lékař rozhodne o
dalších opatřeních, které bude třeba přijmout.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panogastin 40 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Prostě pokračujte v užívání
podle svého normálního dávkovacího schématu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Panogastin 40 mg
Jestliže chcete z vlastní iniciativy přestat přípravek užívat nebo chcete léčbu ukončit dříve, než jste
měl(a), informujte o tom vždy svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto
přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i Panogastin 40 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Výskyt nežádoucích účinků se uvádí podle následujících frekvencí:
Časté: méně než u jednoho z 10, ale více než u jednoho ze 100 léčených pacientů
Méně časté: méně než u jednoho ze 100, ale více než u jednoho z 1000 léčených pacientů
Vzácné: méně než u jednoho z 1000, ale více než u jednoho z 10000 léčených pacientů
Velmi vzácné: méně než u jednoho z 10000 léčených pacientů, není známo (z dostupných údajů je
nelze určit)
Významné nežádoucí účinky
Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících symptomů, přestaňte přípravek Panogastin 40 mg
okamžitě užívat a obraťte se na svého lékaře:
Otok obličeje, jazyka a krku
Potíže při polykání
Kožní reakce se vznikem puchýřků nebo vředů a kopřivka
Potíže s dýcháním
Silné závratě se zrychleným tepem a pocením
Další možné nežádoucí účinky
Časté nežádoucí účinky
Bolesti hlavy, potíže v horní části zažívacího traktu, průjem, zácpa a nadýmání
6Méně časté nežádoucí účinky
Závratě a poruchy vidění jako je rozmazané vidění, nevolnost a zvracení, alergické reakce, např.
svědění a vyrážka na kůži.
Vzácné nežádoucí účinky
Sucho v ústech, bolest kloubů, deprese, halucinace, dezorientace a zmatenost, a to zvláště u pacientů
se sklonem k těmto potížím, ale i zhoršení daných potíží pokud již dříve existovaly.
Velmi vzácné nežádoucí účinky
Nedostatek bílých krvinek (což zvyšuje riziko infekcí), nedostatek krevních destiček (což zvyšuje
riziko modřin a krvácení), zánět ledvin (intersticiální nefritida), tvorba podlitin, otoky kůže nebo
sliznic (angioedema), těžké reakce kůže a sliznic doprovázené vznikem puchýřů (Stevens-Johnsonův
syndrom, erythema multiforme), Lyellův syndrom (syndrom opařené kůže), zvýšená citlivost na
světlo (fotosenzitivita), bolest svalů, otok dolních částí paží a nohou (periferní edém), zvýšená tělesná
teplota, hypernatremie u starších osob, těžká alergická reakce projevující se akutními celkovými
příznaky jako je zrychlený tep, nadměrné pocení a výrazný pokles krevního tlaku, těžké jaterní
poškození vedoucí ke žloutence se selháním jater nebo bez něj, zvýšené hodnoty jaterních testů,
zvýšené sérové lipidy, gynekomastie.
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PANOGASTIN 40 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Panogastin 40 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za
(EXP:). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Pro tablety balené v plastových lahvičkách: Panogastin 40 mg lze použít do tří měsíců po prvním
otevření lahvičky.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
76. DALŠÍ INFORMACE
Co Panogastin 40 mg obsahuje:
Léčivou látkou je: pantoprazol.
Jedna enterosolventní tableta obsahuje 40 mg pantoprazolum (ve formě pantoprazolum natricum
sesquihydricum).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety
Maltitol (E 965), krospovidon (typ B), sodná sůl karmelosy, uhličitan sodný (E 500), calcium-stearát
Potah tablety
Polyvinylalkohol, mastek (E 553b), oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecitin, žlutý oxid
železitý (E 172), uhličitan sodný (E 500),disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, trietyl-citrát (E 1505)
Jak Panogastin 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení:
Panogastin 40 mg jsou oválné žluté enterosolventní tablety. Panogastin 40 mg je dostupný
v blistrových baleních po 14, 28 nebo 98 tabletách a v lahvičkách po 14, 28 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Pharmaceutical Company Jelfa SA
21 Wincentego Pola St
58-500 Jelenia Góra
Polsko
Výrobce
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
21 Wincentego Pola Str.
58-500 Jelenia Góra
Polsko
FARMAAPS Produtos Farmacuticos, S.A.
Rua Joo de Deus, no 19, Venda Nova
2700-487 Amadora
Portugalsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod těmito názvy:
DE (RMS): Panogastin 40
CZ: Panogastin 40
HU: Panogastin 40
LT: Panogastin 40 mg skrandyje neirios tablets
LV: Panogastin 40 mg zarns šstoš tablete
PL: Panogastin
SK: Panogastin 40
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.6.2011

Recenze

Recenze produktu PANOGASTIN 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 14X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu PANOGASTIN 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY 14X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze