Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 12691
Kód EAN: 8586000870055
Kód SÚKL: 55759
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Přípravek se používá v následujících případech: - Léčba gynekologických (ženských) nemocí a poporodních komplikací - léčba trhlin bradavek, zánětů prsu a abscesu (dutina vyplněná hnisem) prsu v období kojení, léčba některých druhů bakteriálních výtoků. - K léčbě (zánětu zevního ucha, chronického hnisajícího zánětu středního ucha, zánětu vedlejších nosních dutin v horní čelisti, infekcí sliznic horních a dolních dýchacích cest a u bronchiektazií (rozšíření průdušek) a dále k pooperační péči po operacích v oblasti uší. Pamycon na přípravu kapek není určen pro aplikace, které vyžadují sterilní prostředí. Pro tyto indikace, např. pro podání do očí, se doporučuje použít Pamycon na přípravu sterilního roztoku.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls79453/2009


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE


PAMYCON na přípravu kapek
Prášek pro kožní roztok
(Neomycini sulfas, bacitracinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je PAMYCON a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PAMYCON používat
3. Jak se PAMYCON používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek PAMYCON uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PAMYCON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PAMYCON na přípravu kapek je antibiotikum se širokým antimikrobiálním spektrem pro místní
použití, které obsahuje kombinaci dvou léčivých látek: neomycin a bacitracin.
Obě léčivé látky se svými protimikrobiálními účinky navzájem doplňují.

PAMYCON na přípravu kapek se používá v následujících případech:
- léčba gynekologických (ženských) nemocí a poporodních komplikací - léčba trhlin bradavek,
zánětů prsu a abscesu prsu (dutina vyplněná hnisem) v období kojení, léčba některých druhů
bakteriálních výtoků
- léčba zánětu zevního ucha, chronického hnisajícího zánětu středního ucha, zánětu vedlejších
nosních dutin, infekcí sliznic horních a dolních dýchacích cest a u rozšíření průdušek
- pooperační péče po operacích v oblasti uší.

PAMYCON na přípravu kapek není určen pro aplikace, které vyžadují sterilní prostředí. Pro tyto
případy, např. pro podání do očí, se doporučuje použít PAMYCON na přípravu sterilního roztoku.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PAMYCON POUŽÍVAT

Nepoužívejte PAMYCON, pokud máte nebo jste měla jakýkoliv z následujících stavů:

- Jestliže jste přecitlivělý/á na neomycin, bacitracin, či na kteroukoliv pomocnou látku obsaženou
v přípravku PAMYCON na přípravu kapek.
- Přípravek se nesmí aplikovat vnitřně a ani na rozsáhlé plochy, zejména jsou-li nekryté kůží
a mokvající, na bércový vřed a pokožku kryjící křečové žíly.
- Nedoporučuje se podání do tělních dutin (pobřišnice, uvnitř pohrudnice) pro možný výskyt
2/4
závažných toxických účinků.

Máte-li jakékoliv pochybnosti, obraťte se laskavě na svého lékaře nebo lékárníka, než začnete
používat přípravek PAMYCON.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku PAMYCON je zapotřebí:
Pokud se u Vás po použití přípravku PAMYCON objeví podráždění pokožky (zarudnutí, otok, svědění
a pod.), přerušte léčbu a oznamte to lékaři, který rozhodne o dalším léčení.
Na ošetřované místo nenanášejte bez vědomí lékaře jiné léky k místnímu použití.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při zevním použití se léčivá látka nedostává ve významném množství do krevního oběhu, a proto
nehrozí riziko vzájemného ovlivnění účinku s jiným léčivým přípravkem.

Těhotenství a kojení
Při doporučeném způsobu podávání se neočekává nepříznivý vliv na plod během těhotenství.
Použití během kojení není spojeno s výskytem nežádoucích účinků u kojenců, protože při místním
použití léčivé látky nepřestupují do mateřského mléka. Použití kapek PAMYCON na léčbu trhlin
bradavek u matky není spojeno s výskytem nežádoucích účinků (poškození vnitřního ucha a
sluchového nervu, ovlivnění mikroflóry střeva) u kojenců, protože koncentrace léčivých látek ve
správně připraveném roztoku je nízká.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE PAMYCON POUŽÍVÁ

Dávkování
O dávkování a o trvání léčby vždy rozhodne lékař. Délka trvání terapie se hodnotí podle průběhu
hojení, případně ústupu infekce. Maximální délka trvání léčby je 10 dní.
Do ucha se obvykle kapou 2-3 kapky 3-5x denně, do nosu 2-5 kapek 3-5x denně, u obou po dobu 5-7
dní.

Způsob a cesta podání
Roztok se kape přímo na postižené místo tak často, jak určí lékař. Roztok se aplikuje v ý l u č n ě
místně; kape se nebo podává přímo do postiženého místa nebo se roztokem nasycené proužky gázy
vkládají do postižených míst a roztokem se vlhčí, aby zůstaly stále vlhké.

Jestliže jste použil(a) více přípravku PAMYCON, než jste měl(a)
Při doporučeném způsobu podávání se neočekává nebezpečí otravy. V případě náhodného požití
přípravku nebo požití přípravku dítětem informujte lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek PAMYCON na přípravu kapek nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku může vzniknout místní alergická reakce (zčervenání, otok a pod.). V takovém
případě léčbu přerušte a upozorněte ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším způsobu léčby.
Zvláště při dlouhodobém používání přípravku PAMYCON nebo opakované léčbě může dojít na těchto
místech k projevům přecitlivělosti.
V případě vstřebání většího množství přípravku PAMYCON může dojít k poškození funkce ledvin,
poškození sluchového nervu s částečnou až úplnou hluchotou.
3/4
Byl zdokumentován 1 případ ušního šelestu po podání bacitracinu (součást kapek PAMYCON).
Vnitřně podaný bacitracin vedl v několika případech ke vzniku onemocnění nervového systému
spojeného s výraznou svalovou slabostí. PAMYCON kapky však pro tento způsob podání nejsou
určeny, při doporučeném místním použití se výskyt těchto nežádoucích účinků nepředpokládá.
Po podání většího množství roztoku do pohrudniční dutiny nebo do břišní dutiny vzniká riziko
nervosvalové obrny spojené s blokádou dýchání (kurareformní účinky neomycinu).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PAMYCON UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 15 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí. Chraňte před mrazem.
Připravený roztok: Uchovávejte v chladničce (2 C - 8 C).
Připravený roztok je nažloutlý a doba jeho použitelnosti je 7 dnů ode dne přípravy.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek PAMYCON nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek PAMYCON obsahuje

Jedna lahvička s práškem obsahuje:
Léčivé látky: Neomycini sulfas 33 000 m.j. a bacitracinum 2 500 m.j.
Pomocné látky: Chlorid sodný, karbethopendecinium-bromid, polysorbát 80.


Jak přípravek PAMYCON vypadá a co obsahuje toto balení
Zapertlovaná lahvička z hnědého skla, pryžová chlorobutylová zátka, hliníkový kryt, samostatně
balené PVC kapátko s modrým uzávěrem, krabička
Velikost balení: 1x1 lahvička, 10x1 lahvička


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.9.,2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/4


Nasledující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:


Léčivý přípravek jako takový není určen k bezprostřednímu použití a musí být před vydáním do rukou
pacienta v lékárně rozpuštěn. Lékárník připraví roztok v souladu s požadavky správné lékárenské
praxe následujícím postupem:

Pomoci pinzety z lahvičky odstraňte hliníkový uzávěr a pryžovou zátku a k obsahu v lahvičce přidejte
10 ml vody na injekci. Po pečlivém uzavření lahvičky pryžovou zátkou obsah protřepávejte asi
1 minutu, vznikne nažloutlý roztok. Potom odstraňte pryžovou zátku a nasaďte na lahvičku kapátko.
Datum přípravy roztoku vyznačte na krabičce.


Recenze

Recenze produktu PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK DRM PLV GTT 1X1LAH

Diskuze (2)

Diskuze k produktu PAMYCON NA PŘÍPRAVU KAPEK DRM PLV GTT 1X1LAH

Přidat nový příspěvek do diskuze

(9) (2) (1) 02/05/2005

Dagmar Z. - pamycon

Dá se prosím někde koupit tento přípravek bez předpisu lékaře? Mám 5-tiletého syna, rýmy často vleklé a je dost zahleněný - většinou mu pomůže právě pamycon napsaný jeho doktorkou nebo se mu z rýmy "rozjede" zánět nosohltanu. Proč se nedá pamycon volně koupit, když jeho účinky jsou lokální jako např. u bioparoxu a ten se volně koupit dá? Je nějaký lék svým složením či účinky podobný, jako pamycon… Více

Vstoupit do diskuze