Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12237
Kód EAN: 4031083000157
Kód SÚKL: 42630
Pamba se používá při místním i generalizovaném fibrinolytickém krvácení. Místní fibrinolytické krvácení: hypermenorrhoea, děložní krvácení nejasného původu, po gynekologických operacích, při prostaektomii a jiných urologických operacích, esenciální hematurie, po extrakci zubů a v dentální chirurgii, při extrakci mandlí, silném krvácení z nosu, u nemocných s poruchami krevní srážlivosti (např. hemofilie A a B, morbus Werlhof, Willebrand-Jürgensův syndrom), při předávkování antikoagulancii. Generalizované fibrinolytické krvácení: v průběhu fibrinolytické (trombolytické) léčby pomocí streptokinázy nebo urokinázy, po operačních výkonech v oblasti hrudníku a břicha, při karcinomu prostaty, leukemii, krvácení při porodnických komplikacích (poranění dělohy, arteficiální nebo horečnatý abortus, manuální nebo předčasné odloučení placenty, nitroděložní odumření plodu, embolie plodové vody).

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls148774/2013Příbalová informace: informace pro uživatele

Pamba, injekční roztok
(acidum aminomethylbenzoicum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je PAMBA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PAMBA používat
3. Jak se přípravek PAMBA používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek PAMBA uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Pamba a k čemu se používá
Pamba, injekční roztok patří do skupiny přípravků nazývaných antifibrinolytika. Antifibrinolytika
jsou léčivé přípravky podporující zastavení krvácení.
Pamba obsahuje léčivou látku acidum aminomethylbenzoicum

Pamba se používá při stavech

místního fibrinolytického krvácení jako je:
- zvýšené menstruační krvácení
- děložní krvácení nejasného původu,
- po gynekologických operacích
- při prostatektomii (chirurgickém odstranění prostaty) a jiných urologických operacích
- krvácení do močových cest
- po extrakci (vytržení) zubů a v dentální chirurgii
- po tonsilektomii (chirurgickém odstranění mandlí)
- silné krvácení z nosu
- u nemocných s poruchami krevní srážlivosti (např. hemofilie A a B, Werlhofova
- Choroba, Willebrand-Jürgensův syndrom)
- při předávkování antikoagulancii (léky proti srážení krve)


a celkového fibrinolytického krvácení:
- v průběhu fibrinolytické léčby (rozpouštění krevní sraženiny) pomocí streptokinázy nebo
urokinázy

2/4

- po operačních výkonech v oblasti hrudníku a břicha
- u karcinomu prostaty
- u leukémie
- při porodnických komplikacích

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pamba používat

Nepoužívejte přípravek Pamba:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- jestliže máte těžkou ledvinovou nedostatečnost
- jestliže jste v raném těhotenství
- máte krvácení do sklivce (krvácení v oční bulvě)
- jestliže máte poruchu srážlivosti krve
- jestliže trpíte trombózou (zvýšeným sklonem k tvorbě krevních sraženin).

Upozornění a opatření
Obraťte se na svého lékaře či lékárníka předtím, než začnete používat tento lék. Použití léku při
celkovém fibrinolytickém krvácení se řídí výsledkem textu krevní srážlivosti..

Další léčivé přípravky a přípravek Pamba
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vzájemné účinky (kromě léků proti srážení krve) nejsou
doposud známé.


Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve než začnete tento přípravek
používat.
Těhotným a kojícím ženám lze přípravek Pamba podávat jen v případě naléhavosti a s maximální
opatrností.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Pamba měl vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek Pamba používá
Tento přípravek Vám bude podáván intravenózně (do žíly) nebo intramuskulárně (do svalu). Bude
Vám podán Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.
Dávku a délku podávání určí lékař podle vašeho zdravotního stavu.

Máte-li jakékoli otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo zdravotní sestry,
kteří Vám podávají injekci.

Jestliže jste použil(a) více přípravku PAMBA, než jste měl(a):
Dosud nebyly pozorovány projevy předávkování.
3/4

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Dále uvedené nežádoucí účinky jsou rozdělené podle orgánů, které mohou postihovat a
současně podle četnosti jejich výskytu:

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se více než u 1 z 10 pacientů)
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se méně než u 1 pacienta z 10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy gastrointestinálního traktu
Méně časté: nevolnost, zvracení, průjem

Poruchy nervového systému
Méně časté: závratě

Poruchy srdce a cévní poruchy
Méně časté: kolísání krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence

Poruchy ledvin a močových cest
Vzácné nežádoucí účinky: Při léčení hematurie (krvácení z močových cest) může Pamba přispívat k
tvorbě krevních sraženin, které mohou vést ke kolikám až uzavření močových cest. Je proto třeba dbát
na dostatečný přívod tekutin a kontrolovat vylučování moči.


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Pamba uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25OC.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku po otevření jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba
neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud otevření neproběhlo za kontrolovaných a
validovaných aseptických podmínek.
Pokud dojde při skladování vlivem chladu k vysrážení krystalů, je třeba ampule zahřát na tělesnou
teplotu a za mírného třepání se tyto opět rozpustí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.4/4
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek PAMBA obsahuje

Léčivá látka: jedna 5 ml ampule obsahuje acidum aminobenzoicum 50 mg (10 mg/ml)
Pomocné látky: chlorid sodný, voda na injekci


Jak přípravek PAMBA vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirá bezbarvá tekutina v bezbarvé skleněné ampulce.

Velikost balení:
5 ampulí po 5 ml (50 mg)


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH, 78 467 Konstanz, Německo


Výrobce
Takeda GmbH, Singen, Německo
Takeda Austria GmbH, Linz, Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
6.11.2013

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Obvyklé dávkování a způsob podání:

Pamba inj. se podává intramuskulárně nebo intravenózně. Délka podávání se řídí léčebným efektem.
Při akutním fibrinolytickém krvácení se podává 50 - 100 mg i.v. nebo 100 mg i.m.. Další dávky se řídí
klinickými projevy nebo výsledkem testu krevní srážlivosti.
Při kontinuálním podávání je možno podávat i.v. infuzi v dávce a rychlosti 100 mg/hod. (2 ampule
Pamba inj.) ve fyziologickém roztoku nebo roztoku glukózy. Při vysoké ztrátě tekutin je možno použít
jako nosič také Haemaccel 35.
Pokud je třeba přerušit trombolytickou terapii streptokinázou nebo urokinázou, podává se Pamba inj.
v dávce 50 mg i.v. jako jednorázová dávka.
U excesivního fibrinolytického krvácení se během konsumpční koagulopatie podává (jako přídavná
léčba heparinem) 50 - 100 mg i.v.

Upozornění: Ampule je zlomitelná lehkým tlakem bez nutnosti naříznutí skla pilníčkem

Příznaky předávkování
Dosud nebyly pozorovány projevy předávkování.


Recenze

Recenze produktu PAMBA 5X5ML/50MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu PAMBA 5X5ML/50MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze