Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

OXYPHYLLIN TBL 50X100MG

Kód výrobku: 28743

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OXYPHYLLIN TBL 50X100MG


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Oxyphyllin
tablety
(etofyllinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Oxyphyllin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxyphyllin používat
3. Jak se přípravek Oxyphyllin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Oxyphyllin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK OXYPHYLLIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Oxyphyllin je léčivo, které rozšiřuje některé cévy, rozšiřuje průdušky a zvyšuje vylučování moči.
Přípravek Oxyphyllin se užívá na předpis lékaře jako pomocné léčivo při některých poruchách prokrvení mozku, např. po cévních mozkových příhodách nebo při mozkové ateroskleróze (kornatění tepen).
Přípravek Oxyphyllin mohou na předpis lékaře užívat také někteří nemocní (zejména ve vyšším a pokročilém věku), kteří trpí najednou několika různými onemocněními, při kterých se podle názoru lékaře mohou příznivě uplatnit mírné účinky přípravku Oxyphyllin spočívající v rozšíření průdušek, v rozšíření cév okrajových částí těla a srdečních věnčitých tepen, a ve zvýšeném vylučování moči.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OXYPHYLLIN POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Oxyphyllin
jestliže jste přecitlivělý/á na etofyllin nebo na kteroukoli další složku přípravku Oxyphyllin,
při čerstvém srdečním infarktu,
při akutních tachykardických arytmiích (poruchách srdečního rytmu se zrychleným tepem),
při hypotenzi (nízkém krevním tlaku),
při nedostatečné funkci jater,
při akutní epilepsii (křečových stavech),
jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Přípravek Oxyphyllin není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let.
Přípravek Oxyphyllin můžete užívat jen se zvláštní opatrností a jen pod lékařskou kontrolou při:
nestabilní angině pectoris (onemocnění srdečních věnčitých tepen),
sklonu k tachykardickým arytmiím (poruchám srdečního rytmu se zrychleným tepem),
těžké hypertenzi (vysokém krevním tlaku),
hypertrofické obstrukční kardiomyopatii (vleklém srdečním onemocnění),
hypertyreóze (nadměrné činnosti štítné žlázy),
epileptických záchvatových poruchách,
žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu,
těžkých poruchách činnosti jater nebo ledvin.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Přípravek Oxyphyllin nesmí být používaný v těhotenství.
Kojení
Přípravek Oxyphyllin nesmí být používaný během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Oxyphyllin může nepříznivě ovlivnit způsobilost obsluhovat stroje, pracovat ve výškách nebo řídit vozidla. Ve zvýšené míře to platí při současném působení alkoholu nebo léčiv, která samotná mohou nepříznivě ovlivnit schopnost pohotově reagovat.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK OXYPHYLLIN UŽÍVÁ
Následující údaje platí, pokud Vám Váš lékař přípravek Oxyphyllin nepředepsal jinak. Dodržujte, prosím, předepsané použití, protože jinak by přípravek Oxyphyllin nemohl správně působit!
Dospělí
Dospělí užívají podle pokynů lékaře obvykle 1-2 tablety Oxyphyllin třikrát až čtyřikrát denně.
Mezi jednotlivými dávkami mají být pokud možno vždy stejně dlouhé časové odstupy.
Tablety Oxyphyllin se užívají při jídle nebo po jídle a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenkou vody).
Děti a mladiství do 18 let
Přípravek Oxyphyllin není určen k léčbě dětí a mladistvých do 18 let.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Oxyphyllin, než jste měl(a)
S předávkováním tabletami Oxyphyllin nejsou zkušenosti. Mohly by se vyskytnout příznaky jako žaludeční a střevní obtíže (nevolnost, bolesti žaludku, zvracení, průjem), podrážděnost centrální nervové soustavy (pocity neklidu, bolesti hlavy, nespavost, závratě) a poruchy srdečního rytmu (nepravidelnosti v činnosti srdce). Po požití mimořádně velkých dávek nebo u mimořádně citlivých osob by se příznaky postihující centrální nervovou soustavu a srdce mohly zesílit až k záchvatům křečí, popř. těžkým poruchám srdečního rytmu a selhání krevního oběhu.
Jestliže jste užil(a) více tablet, okamžitě informujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovostní službu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Oxyphyllin
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Oxyphyllin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí nebo změn zdravotního stavu se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.
Mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
bolesti hlavy, stavy vzrušení, třes končetin, neklid, nespavost,
zrychlená, popř. nepravidelná srdeční činnost, palpitace (bušení srdce), pokles krevního tlaku,
žaludeční a střevní obtíže (nevolnost, zvracení, průjem),
zesílená diuréza (zvýšená tvorba a vylučování moči),
změny ve složení součástí krevního séra (sérových elektrolytů), zejména nedostatek draslíku v krvi (hypokalémie), vzestup množství vápníku a kreatininu v krvi, a také zvýšené množství glukózy v krvi (hyperglykémie) a zvýšené množství kyseliny močové v krvi (hyperurikémie).
V důsledku sníženého napětí spodního jícnového svěrače se v noci může zesílit již přítomné pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu (gastroezofageální reflux).
Nelze vyloučit reakce přecitlivělosti na přípravek Oxyphyllin. Při případném výskytu i některé z prvních známek reakce přecitlivělosti (alergické reakce), jimiž mohou být kožní vyrážka, kopřivka (výsev svědivých, obvykle začervenalých, někdy rozsáhlých a splývavých kožních pupenů), svědění celého těla, otok obličeje nebo hrdla (projevující se hvízdavým dýcháním nebo dušením, obtížným polykáním), otok očních víček či vysoká horečka, rýma nebo kašel, přestaňte přípravek Oxyphyllin užívat a neprodleně vyhledejte nebo přivolejte lékaře.
Při ztíženém polykání nebo dechových obtížích nebo při zjevném otoku v oblasti obličeje nebo při jakýchkoli jiných závažných nebo rychle se rozvíjejících příznacích, není-li nablízku lékař, použijte tísňové volání záchranné služby, protože můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc!
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo jiných nepříznivých změn zdravotního stavu, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK OXYPHYLLIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Oxyphyllin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Chraňte před mrazem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Oxyphyllin obsahuje
Léčivou látkou je etofylin. Jedna tableta obsahuje 100 mg etofylinu.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, bramborový škrob, mastek, stearan vápenatý a formaldehyd-kasein.
Jak přípravek Oxyphyllin vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety jsou bílé, ploché se zkosenými hranami.
Oxyphyllin tablety se dodávají v blistrech v papírové krabičce s vloženou příbalovou informací.
Velikost balení: 50 tablet (5 blistrových proužků po 10 tabletách).
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Noventis, s. r. o.
Filmová 174
761 79 Zlín
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.1.2010

Informace o produktu

Výrobce: NOVENTIS S.R.O.
Kód výrobku: 28743
Kód EAN: 8595014730057
Kód SÚKL: 00243
Držitel rozhodnutí: NOVENTIS S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tablety Oxyphyllin se užívají na předpis lékaře jako pomocné léčivo při některých poruchách prokrvení mozku, např. po cévních mozkových příhodách nebo při mozkové ateroskleróze (kornatění tepen). Tablety Oxyphyllin mohou na předpis lékaře užívat také někteří nemocní (zejména ve vyšším a pokročilém věku), kteří trpí najednou několika různými onemocněními, při kterých se podle názoru lékaře mohou příznivě uplatnit mírné účinky tablet Oxyphyllin spočívající v rozšíření průdušek, v rozšíření cév okrajových částí těla a srdečních věnčitých tepen, a ve zvýšeném vylučování moči.

Recenze

Recenze produktu OXYPHYLLIN TBL 50X100MG

Diskuze

Diskuze k produktu OXYPHYLLIN TBL 50X100MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám