Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19406
Kód EAN: 8595145700738
Kód SÚKL: 10739
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Co je přípravek Ovestin a k čemu se používá Ovestin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných estrogeny. Ovestin obsahuje estriol. Estriol je jeden z ženských hormonů - estrogenů, který se tvoří ve Vašem těle. V období klimakteria (přechodu) a po něm tvorba estrogenů v těle klesá. U žen se pak mohou vyskytnout potíže jako je podráždění pochvy, opakované infekce močových cest, inkontinence moči (neschopnost udržet moč) nebo návaly. K léčbě uvedených potíží je možno předepsat Ovestin. Kromě toho může být Ovestin užíván i z některých jiných důvodů. Více informací o přípravku Ovestin a o tom, k čemu se používá, naleznete na zadní straně této příbalové informace.

Příbalový leták

1


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls54128/2011 a sukls54131/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ovestin 1 mg
Ovestin 2 mg
tablety
(estriolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ovestin a k čemu se používá
2. Co musíte vědět, než začnete přípravek Ovestin užívat
3. Jak užívat přípravek Ovestin
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ovestin uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK OVESTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ovestin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných estrogeny.

Ovestin obsahuje estriol. Estriol je jeden z ženských hormonů - estrogenů, který se tvoří ve Vašem
těle. V období menopauzy a po něm tvorba estrogenů v těle klesá. U žen se v důsledku toho mohou
vyskytnout potíže jako je podráždění pochvy, opakované infekce močových cest, inkontinence moči
(neschopnost udržet moč) nebo návaly. K léčbě uvedených potíží je možno předepsat přípravek
Ovestin. Kromě toho může být Ovestin užíván i z některých jiných důvodů.

Další informace o přípravku Ovestin a o tom, k čemu se používá, naleznete v bodě 6. Další
informace.


2. CO MUSÍTE VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OVESTIN UŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Ovestin, jestliže
máte nebo jste měla rakovinu prsu, nebo pokud je na ni podezření
máte, nebo je podezření, že máte nádor závislý na estrogenech jako je například rakovina
výstelky děložní (endometria)
máte abnormální vaginální krvácení, které nebylo dosud posouzeno lékařem
máte abnormální růst výstelky dělohy (hyperplazie endometria)
máte nebo jste měla poruchu krevního oběhu, jako je tvorba krevních sraženin (v žilách nohou
nebo v plicích)
máte poruchu srážlivosti krve (trombofilní porucha, jako je nedostatek proteinu C, proteinu S,
nebo antitrombinu)
2
máte nebo jste měla onemocnění způsobené krevními sraženinami v tepnách, jako je angina
pectoris, mozková mrtvice nebo srdeční infarkt
máte nebo jste měla onemocnění jater, pokud nedošlo k normalizaci jaterních testů
pokud jste alergická na estriol nebo na jinou složku přípravku Ovestin
máte porfýrii (dědičné nebo získané onemocnění tvorby krevního barviva)

Zvláštní pozornost při užívání přípravku Ovestin
Vedle výhod má hormonální substituční léčba (HRT) některá rizika, která je nutno vzít v úvahu při
rozhodování, zda léčbu zahájit nebo v ní pokračovat.

Lékařské kontroly
Dříve než začnete užívat hormonální substituční léčbu (HRT), měl by se Vás lékař zeptat na Vaši
osobní a rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout vyšetřit prsy a/nebo břicho a může provést
vnitřní vyšetření. Budete mít také pravidelné kontroly, zejména vyšetření prsů. Váš lékař Vám řekne,
jak často se mají tato vyšetření provádět.

Po zahájení hormonální substituční léčby byste měla mít pravidelné lékařské kontroly (nejméně
jednou ročně). Při těchto kontrolách s Vámi může lékař prodiskutovat výhody a rizika pokračování
hormonální substituční léčby (HRT).

Pokud se Vás některé stavy týkají, budete pečlivě sledována Vaším lékařem. Pokud máte nebo jste
měla některé z níže uvedených onemocnění, nebo pokud se některý z následujících stavů u Vás objevil
v těhotenství nebo při předchozím užívání hormonů, upozorněte svého lékaře:
děložní myomy
endometrióza
sraženiny v krevních cévách (trombóza, hluboká žilní trombóza, plicní embolie) nebo zvýšené
riziko jejich výskytu
jestliže někdo ve Vaší rodině měl rakovinu závislou na estrogenech (jako je rakovina prsu
u blízké příbuzné)
vysoký krevní tlak
onemocnění srdce
onemocnění jater
poruchy ledvin
cukrovka
žlučníkové kameny
migréna nebo (silné) bolesti hlavy
systémový lupus erythematodes
hyperplazie endometria
epilepsie
astma
otoskleróza (vrozená hluchota)
Sdělte svému lékaři, pokud si povšimnete nějakých změn Vašeho stavu během užívání přípravku
Ovestin.

Důvody pro okamžité ukončení užívání přípravku Ovestin
žloutenka (zežloutnutí kůže) nebo zhoršená funkce jater
náhlé zvýšení krevního tlaku
pokud poprvé dostanete migrénu nebo silné bolesti hlavy
těhotenství

Faktory, které ovlivňují riziko vzniku rakoviny

Rakovina endometria
U každé ženy je nepatrné riziko vzniku rakoviny endometria (rakovina výstelky děložní), ať užívá
hormonální substituční léčbu (HRT) nebo ne. Jedna epidemiologická studie uvádí, že dlouhodobá
3
léčba nízkými dávkami přípravku Ovestin tablety může zvyšovat riziko vzniku rakoviny endometria.
Riziko se zvyšuje s délkou léčby a mizí během jednoho roku po ukončení léčby. Výskyt rakoviny
u žen, které užívaly estriol byl méně pravděpodobný než její rozšíření u žen, které estriol neužívaly.

K prevenci endometriální stimulace by se neměla překročit maximální dávka, ani by se maximální
dávka neměla používat déle než několik týdnů. V případě dlouhodobé léčby může Váš lékař vyšetřit
Vaši dělohu nebo eventuálně předepsat užívání gestagenu.

Krvácení z průniku nebo špinění se může objevit během několika prvních měsíců užívání hormonální
substituční léčby (HRT).

Jestliže krvácení nebo špinění:
přetrvává déle než několik málo prvních měsíců
začalo za nějakou dobu po počátku hormonální substituční léčby (HRT)
přetrvává, i když jste ukončila hormonální substituční léčbu (HRT)
Domluvte si vyšetření u svého lékaře. Může se jednat o známku nárůstu endometria.

Rakovina prsu
Ženy, které mají nebo v minulosti měly rakovinu prsu, by neměly hormonální substituční léčbu užívat.

Užívání hormonální substituční léčby (HRT) s estrogeny nebo kombinované léčby s estrogeny a
gestageny po několik let mírně zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu. Riziko se zvyšuje s dobou užívání
hormonální substituční léčby (HRT) a vrací se k normálu během přibližně pěti let po jejím vysazení.
Ženy užívající kombinovanou hormonální substituční léčbu (HRT) mají mírně zvýšené riziko vzniku
rakoviny prsu ve srovnání se ženami, které užívaly hormonální substituční léčbu (HRT) obsahující
pouze estrogeny.

Není známo, zda užívání přípravku Ovestin je také spojeno s vyšším rizikem rakoviny prsu jako je
tomu u ostatní hormonální substituční léčby (HRT). Přesto, pokud máte pochyby o riziku vzniku
rakoviny prsu, prodiskutujte otázku porovnání prospěchu a rizika s Vaším lékařem.

Dbejte na to, abyste si pravidelně kontrolovala Vaše prsy na jakékoli změny, zvláště změny jako
ďolíčky na kůži, změny bradavky nebo jakékoliv bulky, které můžete vidět nebo nahmatat.

Rakovina vaječníků
Rakovina vaječníků (rakovina ovaria) je velmi vzácné, zato závažné onemocnění. Diagnóza může být
obtížná, protože onemocnění nemá často žádné zjevné příznaky. Rakovina vaječníků je mnohem
vzácnější než rakovina prsu.

Domníváme se, že dlouhodobé (minimálně 5-10 let) používání hormonální substituční léčby přípravky
obsahujícími pouze estrogen vede k mírně zvýšenému riziku rakoviny vaječníků. Některé studie
naznačují, že dlouhodobé používání kombinované hormonální substituční léčby může mít podobné
nebo nepatrně menší riziko. Není dosud známo, zda Ovestin zvyšuje toto riziko stejným způsobem.

U žen, které používají hormonální substituční léčbu déle než 5 let se vyskytne 1 případ rakoviny
vaječníků navíc na 2500 léčených žen.

Vliv na srdce nebo krevní oběh

Ischemická choroba srdeční
Hormonální substituční léčba (HRT) se nedoporučuje pro ženy, které mají nebo nedávno prodělaly
onemocnění srdce. Pokud jste někdy měla onemocnění srdce, poraďte se se svým lékařem, zda můžete
hormonální substituční léčbu (HRT) užívat.

Hormonální substituční léčba (HRT) nechrání před srdečním onemocněním.

4
Ženy používající hormonální substituční léčbu s estrogenem a gestagenem jsou o něco náchylnější
k srdečnímu onemocnění v prvním roce užívání léčby než ženy neužívající žádnou HRT. Pro jiné typy
hormonální substituční léčby (HRT) je pravděpodobné, že je riziko podobné, ačkoliv to zatím není
jisté. Jelikož riziko srdečních onemocnění je silně závislé na věku, počet případů navíc u srdečních
onemocnění způsobených užíváním kombinované estrogen-gestagenní lečby je velmi nízké u
zdravých žen kolem menopauzy, toto riziko ale bude růst spolu s věkem.

Pokud se u Vás vyskytnou příznaky, které mohou naznačovat, že máte onemocnění srdce (jako je
bolest na hrudníku, která se šíří do ruky nebo do krku), vyhledejte co nejdříve lékaře. Neužívejte
žádnou další hormonální substituční léčbu (HRT), jejíž užití Váš lékař neschválí.

Cévní mozková příhoda (mrtvice)
Kombinovaná hormonální substituční léčba estrogenem a gestagenem a hormonální substituční léčba
pouze estrogenem zvyšují riziko mozkové mrtvice až 1,5x. Porovnatelné riziko pro léčené nebo
neléčené ženy se nemění s věkem nebo dobou od menopauzy.

Protože riziko mozkové mrtvice je výrazně závislé na věku, celkové obecné riziko mozkové mrtvice u
žen užívajících hormonální substituční léčbu roste s věkem.

U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu (HRT), se očekává výskyt
mrtvice během 5 let průměrně u 8 žen z 1 000. U 1000 žen ve věku kolem 50 let užívajících
hormonální substituční léčbu (HRT) se během 5 let vyskytne o 3 případy mozkové mrtvice více.

Pokud se u Vás vyskytnou příznaky, které mohou naznačovat, že máte mrtvici (jako jsou nečekané
bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní), vyhledejte lékaře co nejdříve.
Neužívejte žádnou další hormonální substituční léčbu (HRT), dokud její použití Váš lékař neschválí.

Krevní sraženiny
Hormonální substituční léčba s estrogeny nebo kombinovaná léčba s estrogeny a gestageny zvyšuje
riziko tvorby krevních sraženin v cévách (též označovaných jako hluboká žilní trombóza) 1,3 - 3x,
zvláště během prvního roku užívání. Není známo, zda Ovestin zvyšuje riziko stejným způsobem.
Tyto krevní sraženiny nejsou vždy vážné, ale pokud sraženina putuje do plic, může způsobit bolesti na
hrudi, dušnost, kolaps a dokonce i smrt. Tento stav se označuje jako plicní embolie.

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie jsou příklady stavu označovaného jako žilní tromboembolie.
Vznik krevní sraženiny je u Vás pravděpodobnější, pokud:
jste starší
jste těhotná nebo se Vám nedávno narodilo dítě
jste jednou nebo vícekrát potratila
užíváte estrogeny
máte výraznou nadváhu
jste již v minulosti měla krevní sraženinu v dolních končetinách, plících nebo jiných orgánech
pokud měl některý z Vašich blízkých příbuzných krevní sraženiny
pokud máte problém s krevní srážlivostí, který vyžaduje podávání léků, jako je například
warfarin
pokud jste dlouhodobě imobilizována z důvodu větší operace, zranění nebo nemoci
pokud máte vzácné onemocnění, které se nazývá systémový lupus erythematodes
pokud máte rakovinu

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, poraďte se se svým lékařem, zda můžete
hormonální substituční léčbu (HRT) užívat.

U žen ve věku kolem 50 let, které neužívají hormonální substituční léčbu (HRT), se očekává výskyt
krevní sraženiny v žilách během 5 let průměrně u 4 žen z 1 000. U žen ve věku kolem 50 let, které
používají hormonální substituční léčbu déle než 5 let bude tato hodnota případů navíc 5 na 1000 žen.

5
Pokud se u Vás vyskytnou příznaky, které mohou naznačovat, že se Vám vytvořily krevní sraženiny
(jako je bolestivý otok nohy, náhlá bolest na hrudi a/nebo potíže s dýcháním) vyhledejte lékaře co
nejdříve. Neužívejte žádnou další hormonální substituční léčbu (HRT), jejíž užití Váš lékař neschválí.

Pokud je u Vás plánována operace, dbejte na to, aby o tom byl informován Váš lékař. Může být nutné,
abyste ukončila hormonální substituční léčbu (HRT) přibližně 4-6 týdnů před operací, aby se snížilo
riziko vzniku krevní sraženiny. Váš lékař Vám řekne, kdy můžete hormonální substituční léčbu (HRT)
opět zahájit.

Další účinky
Hormonální substituční léčba nezabrání ztrátě paměti. Riziko ztráty paměti může být o něco vyšší u
žen, které zahájily používání hormonální substituční léčby po 65. roce věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jiné léky mohou účinky přípravku Ovestin ovlivnit, nebo může přípravek Ovestin ovlivnit účinky
jiných léků. Musíte informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte (nebo máte v úmyslu
užívat) jiné léky, jako jsou například:
léky pro léčbu epilepsie (jako jsou barbituráty, hydantoináty a karbamazepin)
léky pro léčbu infekcí (jako jsou griseofulvin, rifamyciny)
léky pro léčbu virových infekcí (jako jsou nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir)
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
některé z uvedených léků: kortikosteroidy, sukcinylcholin, teofyliny nebo troleandomycin

Užívání přípravku Ovestin s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Ovestin můžete jíst i pít normálně.

Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka na radu před užíváním jakéhokoliv přípravku.

Pokud jste těhotná nebo myslíte, že můžete být těhotná, neužívejte přípravek Ovestin.
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Ovestin bez předchozího schválení Vaším lékařem.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Ovestin neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, nebo je jeho vliv
zanedbatelný.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ovestin
Ovestin tablety obsahují laktózu. Pokud Vám bylo Vaším lékařem sděleno, že máte nesnášenlivost
k některým cukrům, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.


3. JAK UŽÍVAT PŘÍPRAVEK OVESTIN

Při potížích v menopauze je obvyklá dávka: 4 8 mg denně (2 4 tablety 2 mg, nebo 4 8 tablet
l mg) během prvních týdnů, během dalších týdnů denní dávka klesá na 1 2 mg (l/2 1 tabletu 2 mg,
nebo 1 2 tablety 1 mg). K jiným účelům mohou být předepsány nižší dávky.

Polkněte tabletu s malým množstvím vody nebo jiného nápoje. Měla byste užívat denní dávku každý
den ve stejnou dobu.
Máte-li dojem, že účinek přípravku Ovestin je příliš silný nebo naopak příliš slabý, sdělte to ihned
svému lékaři.

Jestliže jste užila více přípravku Ovestin, než jste měla
Jestliže jste užila více přípravku Ovestin, než jste měla, sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

6
Pokud někdo užil několik tablet najednou, není třeba se příliš znepokojovat. Avšak i tak byste to měli
sdělit lékaři. Příznaky, které se mohou dostavit, jsou nevolnost (nauzea) a zvracení; u žen se může po
několika dnech objevit vaginální krvácení.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ovestin
Neužívejte dvojnásobnou dávku, tak abyste nahradila zapomenutou jednotlivou dávku.

Jestliže si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není více než
12 hodin. V případě, že je to více než 12 hodin neužívejte chybějící dávku a začněte obvyklou příští
dávkou.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i Ovestin nežádoucí účinky.

V závislosti na dávkování a citlivosti pacientky, může Ovestin někdy způsobit nežádoucí účinky jako
je:
otok a zvýšená citlivost prsů
slabé vaginální krvácení
zvýšený vaginální výtok
nevolnost (nauzea)
zadržování tekutin ve tkáních, což se obyčejně projevuje otokem kotníků nebo nohou

U většiny pacientek tyto nežádoucí účinky zmizí po prvních týdnech léčby. Kontaktujte svého lékaře,
jestliže se u Vás objeví krvácení z pochvy nebo Vás některý nežádoucí účinek začne obtěžovat nebo
pokud přetrvává.

Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit při hormonální substituční léčbě (HRT):
nezhoubné nebo zhoubné nádory závislé na hormonech jako je rakovina děložní výstelky
srdeční infarkt a mrtvice
onemocnění žlučníku
kožní nebo podkožní poruchy jako je hnědá pigmentace kůže (chloasma), různé kožní choroby
s puchýři a uzlíky nebo krvácení do kůže (erytema multiforme, erytema nodosum, vaskulární
purpura)
žilní tromboembolie, tj. hluboká žilní nebo pánevní trombóza a plicní embolie objevující se
častěji u uživatelek hormonální substituční terapie než u žen, které léčbu neužívají. Další
informace viz bod 2 Neužívejte Ovestin... a Krevní sraženiny.
užívání HRT po několik let nepatrně zvyšuje riziko rakoviny prsu.
Z 1000 žen ve věku 50 65 let, které neužívají HRT, se průměrně u 9 12 diagnostikuje
rakovina prsu během 5 let. Z 1000 žen ve věku 50 65 let, které užívají HRT s estrogenem a
gestagenem po dobu 5 let se vyskytne rakovina prsu v 6 případech navíc.
Z 1000 žen ve věku 50 79 let, které neužívají HRT, se průměrně u 14 diagnostikuje rakovina
prsu během 5 let. Z 1000 žen ve věku 50 79 let, které užívají HRT s estrogenem a
gestagenem po dobu 5 let se vyskytne rakovina prsu ve 4 případech navíc.
Počet dalších případů rakoviny prsu není závislý na věku, kdy byla léčba s HRT zahájena
(když začínáte užívat HRT mezi 45-65 rokem). Další informace viz bod 2 Neužívejte
Ovestin a Rakovina prsu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
7

5. JAK PŘÍPRAVEK OVESTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 2-25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Neužívejte přípravek Ovestin po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:
nebo EXP


6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivou látkou přípravku Ovestin je estriol, jeden z přirozených estrogenů, který se tvoří v těle
(ženské pohlavní hormony). Estrogeny se převážně tvoří ve vaječnících. Jsou nezbytné pro normální
pohlavní vývoj žen a pro regulaci menstruačního cyklu v období plodnosti ženy. Během stárnutí žen
tvoří vaječníky stále méně estrogenu. Období, kdy k tomu dochází (obvykle kolem 50 let věku) se
nazývá menopauza. Jsou-li vaječníky chirurgicky odstraněny (ovariektomie) před obdobím
menopauzy, je pokles tvorby estrogenů velmi prudký.

V mnoha případech vede snížení tvorby estrogenů ke známým menopauzálním obtížím jako jsou
návaly nebo noční pocení. Nedostatek estrogenů může způsobit ztenčení a suchost poševní stěny.
Výsledkem je, že pohlavní styk se stává bolestivým a můžou se objevit svědění pochvy a infekce.
Nedostatek estrogenu může také vést k příznakům jako je inkontinence moči a opakované záněty
močového měchýře. Užívání léků obsahujících estrogeny může tyto potíže zmírnit. Může trvat několik
dní nebo dokonce týdnů než pocítíte zlepšení.

K doplnění již zmíněných použití může být Ovestin předepisován také:
k léčbě některých poruch plodnosti
zlepšení hojení rány u žen po přechodu, které podstupují operaci pochvy
jako pomoc při nejednoznačném atrofickém cervikálním stěru u postmenopauzálních žen

Ovestin není vhodný pro užití jako prevence otěhotnění.

Co přípravek Ovestin obsahuje.
Léčivou látkou přípravku Ovestin tablety je estriolum.
Pomocné látky v 1 mg tabletách jsou: amylopektin, magnezium-stearát, bramborový škrob a
monohydrát laktózy.
Pomocné látky v 2 mg tabletách jsou: bramborový škrob, povidon, koloidní oxid křemičitý,
magnesium-stearát a monohydrát laktózy.

Jak přípravek Ovestin vypadá a co balení obsahuje
Ovestin tablety jsou bílé kulaté, ploché, s dělící rýhou, se zkosenými hranami. Všechny tablety jsou
označeny na jedné straně Organon a na druhé straně kódem. 1 mg tablety: DG nad a 7 pod
dělící rýhou. 2 mg tablety: DG nad a 8 pod dělící rýhou.

Velikost balení: Ovestin 1 mg: 10, 30 tablet
Ovestin 2 mg: 30 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.3.2012

Recenze

Recenze produktu OVESTIN 1 MG 10X1MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OVESTIN 1 MG 10X1MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze