Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu

OTRIVIN Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem 10 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 364480

98 % 4 recenze

Používá se pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného nachlazením, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou. Čtěte příbalovou informaci.

Více informací

104
Ušetříte: 19 % (25 Kč) Běžná cena: 129 Kč

Skladem

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Odesíláme zítra, u vás pozítří.

Doprava už od 39 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OTRIVIN Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem 10 ml

Používá se pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného nachlazením, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou. Čtěte příbalovou informaci.

1/5
sp.zn.sukls196612/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravku
Otrivin Menthol 1 mg/ml
nosní sprej s dávkovačem, roztok

2. Kvalitativní a kvantitativní složení
Otrivin Menthol nosní sprej obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku.
Jeden vstřik obsahuje 0,14 mg xylometazolini hydrochloridum.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma
Nosní sprej s dávkovačem, roztok
Popis přípravku: opalescentní, bílý roztok s vůní mentholu.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace
Pro obnovení průchodnosti nosu při nachlazení, senné rýmě či jiné alergické rhinitidě a při sinusitidě. Napomáhá odchodu sekretu při zánětu paranazálních dutin.
Používá se jako pomocná léčba při zánětu středního ucha, k dekongesci nazofaryngeální sliznice a
k usnadnění rhinoskopie.
Otrivin Menthol 1 mg/ml je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

4.2 Dávkování a způsob podání
Pediatrická populace
Otrivin Menthol 1 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 12 let.
Způsob podání:
Nemá být podávána vyšší než doporučená dávka, zejména u dětí a starších osob.
Věk
Dávkování
1 mg/ml
Dospělí a dospívající od
12 let
1 vstřik do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.
Doporučuje se podat poslední denní dávku krátce před ulehnutím na lůžko.
Nosní sprej s dávkovačem umožňuje přesné dávkování a zajišťuje, že je roztok dobře rozptýlen po povrchu nosní sliznice. Zamezuje možnosti neúmyslného předávkování.
Před prvním použitím naplňte dávkovač čtyřnásobným stlačením, dokud není jeden vstřik uvolněn do
vzduchu. Takto připravený dávkovač zůstane naplněn pro každodenní pravidelné použití. Pokud nedojde k vystříknutí spreje po uvedení pumpy do činnosti nebo pokud přípravek nebyl používán déle než 6 dní, pumpu bude potřebné znovu připravit na uvedení do chodu stejným počtem stlačení jako před prvním použitím.
2/5
Dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí nebo do úst.
1. Vyprázdněte nos.
2. Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou
mezi dvěma prsty.
3. Mírně předkloňte hlavu a vložte trysku do nosní dírky.
4. Stlačte jednou pumpu a současně se zlehka nadýchněte nosem.
5. Opakujte u druhé nosní dírky.
6. Před nasazením uzávěru očistěte a osušte použitou trysku.
7. Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu
infekce.

4.3 Kontraindikace
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Podobně jako jiné vazokonstrikční látky, Otrivin Menthol 1 mg/ml nelze užívat u pacientů
s transsfenoidální hypofyzektomií nebo u pacientů po operaci dura mater.
Suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca) nebo atrofický zánět nosní sliznice (rhinitis atrophica).
Pacienti se zeleným očním zákalem s úzkým úhlem.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Otrivin Menthol 1 mg/ml by se podobně jako jiné sympatomimetické látky měl užívat opatrně zejména u pacientů, kteří silně reagují na adrenergní látky, a to příznaky nespavosti, závratí, třesem, srdeční arytmií nebo zvýšením krevního tlaku.
Otrivin Menthol 1 mg/ml má být používán s opatrností u:
- pacientů s hypertenzí nebo kardiovaskulárním onemocněním
- pacientů s hypertyreózou, diabetem mellitem nebo feochromocytomem
- pacientů s hyperplazií prostaty
- pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů (viz bod 4.5)
Podobně jako jiné topické vazokonstrikční látky by Otrivin Menthol 1 mg/ml neměl být používán déle než 7 po sobě jdoucích dnů: Delší či nadměrné používání může způsobit kongestivní rebound efekt a/nebo atrofii nosní sliznice.
Nepřekračujte doporučenou dávku zejména u dětí a starších lidí.
Doporučujeme opatrnost u pacientů s hypertenzí, kardiovaskulárními chorobami, hyperthyreózou, nebo diabetes mellitus. V těchto případech by měl být pacient při používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml pod lékařským dohledem.
Pediatrická populace
Otrivin Menthol 1 mg/ml nesmí být používán u dětí mladších 12 let.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
- Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO):
Xylometazolin může účinek IMAO zesilovat a může tím vyvolat hypertenzní krizi. U pacientů, kterým jsou podávány IMAO, nebo kterým byly tyto přípravky podávány během uplynulých 2 týdnů, se podávání xylometazolinu nedoporučuje (viz bod 4.4).
Tricyklická a tetracyklická antidepresiva:
Souběžné podávání tricyklických nebo tetracyklických antidepresiv a sympatomimetik může mít za následek zvýšení sympatomimetického účinku těchto přípravků (včetně xylometazolinu), a proto se nedoporučuje.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
3/5
Těhotenství
S ohledem na potenciální systémové vasokonstrikční účinky je vhodné zamezit používání přípravku
Otrivin Menthol 1 mg/ml během těhotenství.
Kojení
Nejsou žádné známky jakýchkoliv nežádoucích účinků na kojené dítě. Nicméně není známo, zda je xylometazolin vylučován do mateřského mléka, proto je zapotřebí opatrnosti a Otrivin Menthol 1 mg/ml se při kojení smí používat pouze na doporučení lékaře.
Fertilita
Neexistují dostatečná data o účincích přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml na fertilitu a nejsou k dispozici žádné studie na zvířatech. Vzhledem k tomu, že systémový účinek xylometazolin- hydrochloridu je velmi nízký, účinky na fertilitu jsou velmi nepravděpodobné.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Otrivin Menthol 1 mg/ml nemá žádný nebo nepatrný vliv na schopnost řízení motorových vozidel a
obsluhu strojů.

4.8 Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky jsou seřazeny dle třídy orgánových systémů a frekvence výskytu dle databáze MedDRA. Frekvence výskytu jsou definovány jako: velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až <1/10); méně časté ( 1/1000 až <1/100) ; vzácné ( 1/10000 až < 1/1000) a velmi vzácné (<1/10 000). V každé skupině uvedené frekvence jsou nežádoucí účinky seřazeny dle klesající závažnosti.
Nežádoucí účinky:
Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné:
Hypersenzitivní reakce (angioedém, vyrážka, pruritus)
Poruchy nervového systému
Časté:
Bolest hlavy
Poruchy oka
Velmi vzácné:
Přechodné poruchy vidění
Srdeční poruchy
Velmi vzácné:
Nepravidelná nebo rychlá činnost srdce
Respirační, hrudní a medistiální poruchy
Časté:
Místní podráždění nosní sliznice či suchá nosní sliznice
Gastointestinální poruchy
Časté:
Nevolnost
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Časté
Lokální pocit pálení
Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
4/5

4.9 Předávkování
Nadměrné podávání topických přípravků obsahujících xylometazolin nebo jeho náhodné požití může způsobit těžké závratě, pocení, výrazné snížení tělesné teploty, bolesti hlavy, bradykardii, hypertenzi, respirační útlum, kóma a konvulze. Hypertenzi může následovat hypotenze. Malé děti jsou na toxicitu citlivější než dospělí. U všech pacientů, u kterých je podezření na předávkování, je nutné zahájit příslušná podpůrná opatření a v odůvodněných případech je indikována urgentní symptomatická léčba pod lékařským dohledem. Ta zahrnuje pozorování pacienta po dobu několika hodin. V případě těžkého předávkování se srdeční zástavou má být pacient resuscitován po dobu alespoň jedné hodiny.

5. Farmakologické vlastnosti
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: lokální dekongestant, sympatomimetikum
ATC kód: R01AA07
Mechanismus působení a farmakodynamické účinky
Xylometazolin je sympatomimetická látka, která působí na alfa-adrenergní receptory v nosní sliznici. Po jeho aplikaci do nosu zužuje nosní cévy a tím způsobuje dekongesci sliznice nosu a přilehlých oblastí faryngu. Také dojde ke zmírnění průvodních příznaků hypersekrece hlenu a podání pomáhá odstranit nahromaděný sekret. Toto vede k dekongesci nosních průduchů a umožní pacientům, kteří trpí ucpaným nosem, snáze nosem dýchat. Účinek léčivého přípravku začíná do 2 minut a přetrvává až po dobu 12 hodin.
Ve dvojitě slepé fyziologickým roztokem kontrolované studii u pacientů s běžným nachlazením, byl dekongescenční efekt Otrivinu signifikantně vyšší (p<0,0001) oproti placebu, jak prokázalo měření rinomanometrií. K úlevě od ucpaného nosu bylo po podání přípravku dosaženo dvakrát rychleji než po aplikaci fyziologického roztoku, a to již po 5 minutách po aplikaci přípravku (p=0,047).
Přípravek je dobře snášen dokonce i pacienty s citlivou sliznicí a nenarušuje její mukociliární funkci.
Studie in vitro prokázaly, že xylometazolin snižuje infekční aktivitu lidských rhinovirů, které způsobují nachlazení.
Otrivin Menthol 1 mg/ml neobsahuje konzervační látky. Jednosměrná vakuová pumpa nosního spreje s dávkovačem je navržená tak, aby zabraňovala mikrobiální kontaminaci obsahu spreje. Vstřikovací tryska specifického tvaru a uzávěr se speciálním otvíráním umožňuje vyschnout zbylé kapalině před dalším použitím, což ochrání další dávku od mikrobiální kontaminace.
Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje kromě léčivé látky xylometazolini hydrochloridum chladivě
vonné látky menthol a eukalyptol (cineol).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Plazmatické koncentrace xylometazolinu jsou u lidí po lokální aplikaci přípravku do nosu velmi
nízké a na hranici detekce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Xylometazolin nemá mutagenní účinek. Ve studiích, kde byl xylometazolin podáván subkutánně potkanům a myším, nebyl pozorován žádný teratogenní účinek.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek
Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.
5/5

6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti
30 měsíců.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

HDPE lahvička s dávkovací pumpičkou (materiál, který je v kontaktu s roztokem: LDPE, HDPE, PE/butyl
nerezová ocel) a PP aplikátorem s ochrannýmkrytem, papírová krabička.
Velikost balení: 10 ml

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku
Žádné zvláštní požadavky.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

8. Registrační číslo
69/251/13-C

9. Datum první registrace / prodloužení registrace
29.5.2013
10. Datum revize textu
14.9.2016

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: OTRIVIN
Produktová řada: OTRIVIN nosní spreje
Kód výrobku: 364480
Kód EAN: 8596149002323
Kód SÚKL: 0218086
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

OTRIVIN Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem 10 ml – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu OTRIVIN Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem 10 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: OTRIVIN Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem 10 ml.

Recenze (4)

Recenze produktu OTRIVIN Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem 10 ml

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Velice účinný, rychle protáhne, mentol osvěží a nedráždí ani dutiny a ani sliznici. Nevysušuje.
100 %

90 %

Uvolní ucpaný nos, pro občasné použití při rýmě dobrý pomocník, neužívat déle, než týden, jako všechny kapky. Může se vytvořit závislost.

funguje
uvolní ucpaný nos
při delším užívání v nose začíná pálit
100 %

doporučuji

velice účinný

Diskuze

Diskuze k produktu OTRIVIN Menthol 1mg/ml nosní sprej s dávkovačem 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám