Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 34327
Kód EAN: 8595204800195
Kód SÚKL: 84700
Přípravek je určen k léčení zánětlivých onemocnění ucha, především zánětů a ekzémů zevního zvukovodu, zánětlivých onemocnění ušního boltce a jako doplňková léčba při akutním zánětu středního ucha. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Příbalový leták

sp.zn. sukls221444/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

OTOBACID N ušní kapky, roztok
Dexamethasonum, Cinchocaini hydrochloridum, Butandiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Otobacid N a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Otobacid N používat
3. Jak se Otobacid N používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Otobacid N uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Otobacid N a k čemu se používá
Přípravek Otobacid N patří do skupiny léků nazývaných otorinolaryngologika (léčiva ušních, nosních
a krčních onemocnění), lokální anestetika (znecitlivující léky) a antiflogistika (protizánětlivé léky).
Léčivé látky obsažené v roztoku Otobacid N působí společně a po nakapání do ucha tiší bolest a mírní
zánět. Dexamethason patří mezi hormony ze skupiny kortikosteroidů, jeho účinky v organismu jsou
mnohostranné. Při místním použití na kůži působí protizánětlivě a antialergicky. Cinchokain je jedna z
nejsilnějších látek s povrchovým protibolestivým účinkem (tzv. lokální anestetikum). Jeho účinek
nastupuje rychle a doba trvání je dlouhá. Butandiol působí proti mikrobům způsobujících zánět.
Přípravek je určen k léčení zánětlivých onemocnění ucha, především zánětů a ekzémů zevního
zvukovodu, zánětlivých onemocnění ušního boltce a jako doplňková léčba při akutním zánětu
středního ucha. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající i děti.
Pokud se do 6 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Otobacid N užívat:
Neužívejte Otobacid N
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- Přípravkem také nelze léčit tzv. specifická zánětlivá kožní onemocnění (tuberkulóza kůže,
syfilis), pasový opar zvukovodu (herpes zoster oticus), některá zánětlivá onemocnění v obličeji
(rosacea) a plísňové kožní choroby.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Otobacid N se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Při náhodném požití kapek dítětem se poraďte s lékařem.
Děti a dospívající
Při náhodném požití kapek dítětem se poraďte s lékařem
Další léčivé přípravky a Otobacid N
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Údaje nejsou k dispozici, ale ovlivnění pozornosti není pravděpodobné.

3. Jak se Otobacid N používá
Vždy používejte Otobacid přesně dle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se lékaře nebo
lékárníka.

Doporučená dávka přípravku je 2-4 kapky do zevního zvukovodu 3-4krát denně. Délku trvání léčby
určuje lékař celková doba léčby by zpravidla neměla překročit 10 dnů.
Roztok je nutno do zvukovodu kapat pomocí kapátka. Před upotřebením by se měl Otobacid N ohřát
na tělesnou teplotu (nejlépe zahříváním lahvičky v dlaních). Po každém použití lahvičku s roztokem
dobře uzavřete.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale vzácně se mohou vyskytnout tyto kožní
změny: zarudnutí, svědění či zduření pokožky v místě ošetření, ztenčení kůže a tvorba podkožních
žilek (tzv. teleangiektazie).
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším
používání ušních kapek Otobacid N poraďte s lékařem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Otobacid N uchovávat

Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.

Před prvním otevřením uchovávejte v chladničce při teplotě 2 8 °C.
Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C a nepoužívejte déle než 10 dní.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za
Použitelné do: .
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Otobacid N obsahuje

Léčivými látkami jsou:
Dexamethasonum 0,2 mg,
Cinchocaini hydrochloridum 5 mg,
Butandiolum 479,8 mg v 1 g roztoku
(= 23 kapek).
Pomocnou látkou je:
Glycerol.

Jak přípravek Otobacid N vypadá a co obsahuje toto balení
5 ml roztoku v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem s kapátkem.

Výrobce
Haupt Pharma Amareg GmbH
Regensburg
NěmeckoDržitel rozhodnutí o registraci
Chiesi CZ, s.r.o. Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.10.2013.

Recenze

Recenze produktu OTOBACID N 1X5ML Ušní kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OTOBACID N 1X5ML Ušní kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze