Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 11929
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14611
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS
OsteoD se užívá při léčbě osteodystrofie (onemocnění kostí) u nemocných trpících chronickým selháváním ledvin nebo hypoparathyreoidismem (snížená činnost přištítných tělísek), při postmenopauzální osteoporóze (řídnutí kostí u žen, u nichž došlo k vyhasnutí normální činnosti vaječníků) a při různých formách křivice. Přípravek mohou užívat děti od 3 let a dospělí.

Příbalový leták

sp.zn. sukls146954/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OsteoD 0,25 mcg
OsteoD 0,5 mcg

Calcitriolum

Měkké tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek OsteoD a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OsteoD užívat
3. Jak se přípravek OsteoD používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek OsteoD uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek OsteoD a k čemu se používá

Kalcitriol, léčivá látka přípravku, je syntetická biologicky aktivní forma vitaminu D. Kalcitriol mírní
bolesti kostí a svalů, usnadňuje vstřebávání vápníku z potravy, podílí se na růstu zdravých kostí.
Přípravek OsteoD se užívá při léčbě osteodystrofie (onemocnění kostí) u nemocných trpících chronickým
selháváním ledvin nebo hypoparathyreoidismem (snížená činnost příštítných tělísek), při
postmenopauzální osteoporóze (řídnutí kostí u žen, u nichž došlo k vyhasnutí normální činnosti vaječníků)
a při různých formách křivice.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OsteoD užívat


Neužívejte přípravek OSTEOD:
- Jestliže jste alergický(á) na kalcitriol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6)
- Jestliže trpíte nemocemi spojenými s hyperkalcémií (stav, kdy hladina vápníku v krvi přesahuje horní
mez normy)
- Jestliže u Vás byla prokázána toxicita vitamínu D.


Upozornění a opatření

Náhlé zvýšení příjmu vápníku ve stravě (např. zvýšená konzumace mléčných výrobků) nebo
nekontrolované užívání přípravků obsahujících vápník může zvýšit hladinu vápníku v krvi. Je tedy
nutné, abyste dodržovali předepsanou dietu. Zvýšená hladina vápníku se projevuje nevolností, zvracením,
zácpou,
žízní a nadměrným močením. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků vyskytne, vyhledejte svého
lékaře.
Pro užívání přípravku osobami, které trpí alergiemi, musí být zvlášť závažné důvody.

Pokud máte rachitis (křivici) rezistentní na léčbu vitamínem D (tzv. familiární hypofosfatémie)
Předepíše-li Vám lékař přípravek OsteoD, je nutné, abyste pokračovali také v užívání přípravku
obsahujícího fosfáty (fosfor). Při současné léčbě přípravkem OsteoD bude Váš lékař bedlivěji sledovat
Váš zdravotní stav, včetně laboratorních kontrol vápníku, fosforu, hořčíku a alkalické fosfatázy v krvi a
vápníku a fosforu v moči dle toho, jak to bude Váš stav vyžadovat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Pro užívání přípravku OsteoD v těhotenství nebo během kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Přípravek OsteoD s jídlem, pitím a alkoholem
Tobolky se polykají nerozkousané a zapíjejí se vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje přípravek OsteoD neovlivňuje.

Další léčivé přípravky a přípravek OsteoD

Účinky přípravku OsteoD a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by
proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na
lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku OsteoD užívat jakýkoli lék,
poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Např. cholestyramin (lék užívaný pro léčbu vysokých hladin tuků v krvi) snižuje vstřebávání a účinek
přípravku OsteoD. Nemocní, u nichž musí být prováděna dialýza, nesmí současně s přípravkem OsteoD
užívat přípravky, které obsahují hořčík, protože by to vyvolalo nežádoucí účinky, jako jsou ospalost,
zarudnutí kůže v obličeji, slabost nebo snížení krevního tlaku.
Současné užívání přípravku OsteoD a thiazidových diuretik (močopudné léky) a přípravků obsahujících
vápník může vést k zvlášť vysokým hladinám vápníku v krvi, které se mohou projevit chorobným
nechutenstvím, nucením na zvracení, zvracením, zácpou, bolestmi břicha nebo svalovou slabostí.
Současné užívání přípravku OsteoD a fenytoinu nebo jiných léčiv užívaných při léčbě epilepsie nebo
fenobarbitalu (léčivo užívané k vyvolání spánku) může snížit účinek přípravku OsteoD.
Užíváte-li digitalis (předepisovaný na některé srdeční poruchy), může možné zvýšení hladiny vápníku
v krvi související s užíváním přípravku OsteoD vést k poruchám srdečního rytmu. Lékař Vás proto bude
bedlivěji sledovat a kontrolovat léčbu.
Během užívání přípravku OsteoD nesmí být současně užívány přípravky, které obsahují vitamin D.
Tyto údaje se mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době anebo které začnete užívat
brzy po skončení užívání přípravku OsteoD.
Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se
svým lékařem, dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek OsteoD užívá

Přesné dávkování Vám určí vždy lékař. Pokud si nejste jistá (ý), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem. Přípravek OsteoD vždy užívejte přesně podle doporučení lékaře. Lékař určí dávku vhodnou
pro Vás podle povahy onemocnění, hladiny vápníku v krvi a individuální odpovědi na léčbu.
Léčba se obvykle zahajuje nízkou dávkou, kterou lékař podle odpovědi organismu postupně zvyšuje.
Obvyklá úvodní denní dávka je u dospělých 1 tobolka přípravku OsteoD 0,25 mikrogramů, která by měla
být užita ráno. Jestliže se hladiny vápníku v krvi významně nezvýší po 2-4 týdnech užívání přípravku
OsteoD, lékař bude dávkování postupně zvyšovat vždy o 0,25 mikrogramů, dokud u Vás nebude dosaženo
uspokojivé hladiny vápníku v krvi. Během léčby Vám proto bude lékař pravidelně kontrolovat hladinu
vápníku v krvi. Podle množství vápníku ve Vaší stravě Vám může lékař doporučit případně doplnění
vápníku užíváním přípravku, který obsahuje vápník.

Použití u dětí a dospívajících
Bezpečnost a účinnost kalcitriolu tobolek u dětí nebyla dostatečně zkoumána, aby mohlo být doporučeno
vhodné dávkování. K dispozici jsou jen omezené údaje.

Jednotlivá dávka ani celková denní dávka by neměly překročit dávky určené lékařem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře nebo nejbližší
nemocnici.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek OsteoD:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil (a) vynechanou dávku; užijte další předepsanou dávku v
obvyklou dobu.

Následky přerušení léčby přípravkem OsteoD:
Přejete-li si přerušit nebo předčasně ukončit léčbu, rozhodně se před tím, prosím, poraďte s lékařem.
Nikdy nepřerušujte sami léčbu bez vědomí lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OsteoD nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Souhrn nežádoucích účinků podle četnosti jejich výskytu je následující:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů):
Zvýšená hladina vápníku nad horní hranici normy (hyperkalcémie)

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů):
Bolest hlavy
Bolest břicha
Nevolnost
Vyrážka
Infekce močového ústrojí

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100, ale více než u 1 z 1000 pacientů):
Snížená chuť k jídlu
Zvracení
Zvýšení kreatininu v krvi

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):
Přecitlivělost
Kopřivka
Nadměrná žízeň
Nedostatek vody v organismu (dehydratace)
Pokles tělesné váhy
Snížení citové reaktivity (apatie)
Svalová slabost
Poruchy smyslového vnímání
Zácpa
Bolest horní části břicha
Zčervenání kůže
Svědění
Zpomalení růstu
Časté a vydatné močení
Zvápenatění tkání (kalcinóza)
Horečka
Žízeň


.
Aby se předešlo nežádoucím účinkům, bude Vám lékař během léčby přípravkem OsteoD provádět
pravidelné kontroly hladin vápníku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.5. Jak přípravek OsteoD uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek OsteoD nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek OsteoD obsahuje

Léčivou látkou je calcitriolum. Jedna měkká tobolka obsahuje calcitriolum 0,25 či 0,5 mikrogramu.

Pomocnými látkami jsou:
butylhydroxyanisol, butylhydroxytoluen, čištěný kokosový olej, želatina, glycerol 85%, sorbitol
nekrystalizující,
barviva:
OSTEOD 0,25 g: oxid titaničitý a chinolinová žluť
OSTEOD 0,5 g: oxid titaničitý, chinolinová žluť, patentní modř V

Černý inkoust:
šelak, černý oxid železitý, n-butanol, etanol denaturovaný metanolem, isopropyl alkohol,
propylen glykol
Nebo
šelak, černý oxid železitý, n-butanol, roztok amoniaku 28%, isopropyl alkohol, propylen glykol


Jak přípravek OsteoD vypadá a co obsahuje toto balení
OsteoD 0,25 oválné, žluté měkké želatinové tobolky s černým potiskem 0,25.
OsteoD 0,5 podlouhlé, zelené měkké želatinové tobolky s černým potiskem 0,5


Velikosti balení:
Velikost balení: Všechny síly přípravku jsou baleny po 20, 30 nebo 100 tobolkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha, Česká republika

Výrobce:
Teva UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
30.9.2013

Recenze

Recenze produktu OSTEOD 0,5 MCG 30X0.5RG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu OSTEOD 0,5 MCG 30X0.5RG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze