Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21750
Kód EAN: 4031649001284
Kód SÚKL: 55852
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Ospolot se používá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů (padoucnice) u dětí, mladistvých i dospělých (např. Rolando-epilepsie, pseudo-Lennoxův syndrom, bioelektrický status epilepticus v Non-REM-spánku, Landau-Kieffnerův syndrom).

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls144802/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ospolot 200 mg
potahované tablety
Sultiamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní
sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Ospolot a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospolot užívat
3. Jak se přípravek Ospolot užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Ospolot uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Ospolot a k čemu se používá

Co je přípravek Ospolot
Přípravek Ospolot obsahuje léčivou látku sultiam, která je antiepileptikum a působí proti
vzniku a rozvoji záchvatů epileptického původu vyvolaných různými příčinami. Nemá
výraznější tlumivé účinky. Léčba přípravkem Ospolot může nejen snížit četnost záchvatů, ale
i omezit psychické a povahové změny, které s sebou onemocnění často přináší. Na léčbu
reagují dobře především lehčí formy epilepsie.

K čemu se přípravek Ospolot používá
Ospolot se používá k léčbě benigní parciální epilepsie v dětství rolandické epilepsie
(padoucnice) u dětí, dospívajících i dospělých, zejména pokud selhala léčba jinými
antiepileptiky.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospolot užívat

Neužívejte přípravek Ospolot
- jestliže jste alergický(á) na sultiam, jiné sulfonamidy (léky z této skupiny se užívají
zejména při léčbě různých infekcí a zánětů) nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže máte vysoký krevní tlak (arteriální hypertenzi);
- jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy (hyperthyroidismus);
- jestliže trpíte krevním onemocněním zvaným akutní porfyrie.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Ospolot se poraďte se svým lékařem,
2

- jestliže máte poruchu funkce ledvin;
- jestliže máte nebo jste měl(a) duševní poruchy.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospolot
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Ospolot a účinky jiných
současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

- Jestliže se sultiam kombinuje s fenytoinem, může významně zvyšovat koncentraci
fenytoinu v krvi a tím zvyšovat i jeho nežádoucí účinky.
- Při kombinaci s lamotriginem bylo v ojedinělých případech rovněž pozorováno
zvýšení hladiny lamotriginu v plazmě.
- Jestliže se sultiam kombinuje s primidonem, může se zvýšit intenzita nežádoucích
účinků sultiamu. Zejména u dětí se může objevit závrať, nejistá chůze a ospalost.

Přípravek Ospolot s alkoholem
Během léčby přípravkem Ospolot nesmíte pít alkohol. Pří užívání tohoto přípravku
s alkoholem většinou se mohou objevit subjektivně nepříjemné reakce, jako je: pulzující
bolest hlavy, pocit na zvracení, zvracení, dechové potíže, rychlý a nepravidelný srdeční
rytmus, nízký krevní tlak, porucha zraku, porucha vědomí a záchvaty. Výše zmíněné
nežádoucí účinky se mohou lišit co do intenzity a doby trvání.

Těhotenství a kojení
Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje, nedoporučuje se podávat přípravek Ospolot
během těhotenství a kojení.

Při užívání přípravku Ospolot je nutné těhotenství předem plánovat vzhledem k tomu, že léky
užívané během těhotenství mohou ovlivnit vývoj plodu (je zaznamenán vyšší výskyt
vrozených vývojových vad). Ačkoli nelze většinou lék zcela vysadit, je vhodné, aby dávka
léku během těhotenství byla co nejnižší při udržení plné účinnosti. Proto je nutné projednat
těhotenství předem s ošetřujícím lékařem a společně zvážit nejvhodnější postup a možná
rizika.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Ospolot může zejména na začátku léčby nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující
zvyšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Jestliže pijete alkohol, platí to ve větší míře (viz
rovněž bod Přípravek Ospolot s alkoholem). Tyto činnosti můžete vykonávat pouze na
základě výslovného souhlasu ošetřujícího lékaře.

Přípravek Ospolot obsahuje laktózu.
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem,
než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Ospolot užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Přesné dávky a intervaly
mezi nimi vždy určí a upravuje ošetřující lékař. Přesně dodržujte jak dobu užití, tak i dávku
přípravku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 200 až 400 mg přípravku 3krát denně.

Použití u dětí a dospívajících
U dětí a dospívajících se denní dávka určuje podle věku a tělesné hmotnosti:
- děti do 2 let 50 mg 2 až 3krát denně;
3

- děti od 3 let do 6 let 50 až 100 mg 2krát denně;
- děti od 7 do 10 let 50 až 100 mg 3krát denně;
- děti od 11 do 14 let 100 až 200 mg 3krát denně;
- dospívající starší 14 let 200 až 400 mg 3krát denně.

Způsob podání
Tablety se polykají nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny (alespoň 1/2
sklenice vody).
Lékař zahajuje léčbu většinou nižšími dávkami, které postupně zvyšuje, ale léčba může být
také zahájena udržovací dávkou.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospolot, než jste měl(a)
Při předávkování, které se projevuje bolestmi hlavy, závratěmi, poruchami pohybové
koordinace a poruchou vědomí, nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte
urychleně lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospolot
Při vynechání dávky je možné ji užít i se zpožděním, ale nesmí se zdvojnásobit dávka
následující. Další dávky se potom užívají podle pravidelného rozvrhu. Při opomenutí více po
sobě následujících dávek informujte ošetřujícího lékaře a dále pokračujte podle jeho rady.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospolot
Přípravek Ospolot se užívá dlouhodobě a léčba se nesmí náhle přerušit.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.Většinou jsou nežádoucí účinky pouze mírné a přechodné.

V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické reakce. Pokud se během léčby
přípravkem Ospolot vyskytne horečka, bolest v krku, alergické kožní reakce s otokem
mízních uzlin nebo chřipkovité příznaky, měl(a) byste přípravek Ospolot přestat užívat a
okamžitě vyhledat svého lékaře.

Nejčastěji (u přibližně 10 % pacientů) se mohou objevit zažívací obtíže (pocit na zvracení,
pocit plnosti a tlak v nadbřišku).

Další nežádoucí účinky
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000) jsou:
Pocit mravenčení či brnění v končetinách a v obličeji.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000) jsou:
Bolest hlavy, závrať, nechutenství a úbytek tělesné hmotnosti, halucinace, úzkost, svalová
slabost, zpomalenost a bolest kloubů.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit):
V ojedinělých případech, zejména při užívání vyšších dávek léčivého přípravku, se může
vyskytnout zrychlení tepové a dechové frekvence.

Lékař Vám bude kontrolovat krevní obraz a moč před zahájením léčby, během prvního
měsíce 1x týdně a pak v měsíčních odstupech. Po šestiměsíční léčbě je postačující vyšetření
24x ročně.

4

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Ospolot uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ospolot obsahuje
Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje sultiamum 200 mg.
Dalšími složkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, mastek, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, želatina, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Ospolot vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou kulaté, bílé, lehce bikonvexní, o průměru 10 mm, s půlicí rýhou na
jedné straně a označením 200 na druhé straně. Tabletu lze dělit na stejné dávky.

Přípravek Ospolot je k dispozici v baleních obsahujících 50 a 250 potahovaných tablet
v lékovce z hnědého skla s pojistným uzávěrem z plastické hmoty a v krabičce.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Desitin Arzneimittel GmbH
Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci:
Desitin Pharma spol. s r.o.
Opletalova 25
111 21 Praha 1, Česká republika
tel. (+420) 222 245 375


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.12.2012


Recenze

Recenze produktu OSPOLOT 50X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OSPOLOT 50X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze