Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

OSPOLOT 250X200MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21749

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21749
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21328
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Ospolot se používá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů (padoucnice) u dětí, mladistvých i dospělých (např. Rolando-epilepsie, pseudo-Lennoxův syndrom, bioelektrický status epilepticus v Non-REM-spánku, Landau-Kieffnerův syndrom).

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls59796/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Ospolot 200 mg  

potahované tablety 

 

Sultiamum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ospolot a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospolot užívat 

3. 

Jak se přípravek Ospolot užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Ospolot uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ospolot a k čemu se používá 

 
Přípravek  Ospolot  obsahuje  léčivou  látku  sultiam,  která  je  antiepileptikum  a  působí  proti 
vzniku  a  rozvoji  záchvatů  epileptického  původu  vyvolaných  různými  příčinami.  Nemá 
výraznější tlumivé účinky. Léčba přípravkem Ospolot může nejen snížit četnost záchvatů, ale 
i  omezit  psychické  a  povahové  změny,  které  s  sebou  onemocnění  často  přináší.  Na  léčbu 
reagují dobře především lehčí formy epilepsie. 
 
Ospolot  se  používá  k  léčbě  benigní  parciální  epilepsie  v dětství  –  rolandické  epilepsie 
(padoucnice)  u  dětí,  dospívajících  i  dospělých,  zejména  pokud  selhala  léčba  jinými 
antiepileptiky.   
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospolot užívat  

 
Neužívejte přípravek Ospolot 

jestliže jste alergický(á) na sultiam, jiné sulfonamidy (léky z této skupiny se užívají 
zejména při léčbě různých infekcí a zánětů) nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže máte vysoký krevní tlak (arteriální hypertenzi); 

jestliže máte zvýšenou funkci štítné žlázy (hyperthyroidismus); 

jestliže trpíte krevním onemocněním zvaným akutní porfyrie. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ospolot se poraďte se svým lékařem, 

jestliže máte poruchu funkce ledvin; 

jestliže máte nebo jste měl(a) duševní poruchy; 

jestliže jste těhotná nebo kojíte. 

 

 
V ojedinělých  případech  se  mohou  vyskytnout  alergické  reakce.  Pokud  se  během  léčby 
přípravkem  Ospolot  vyskytne  horečka,  bolest  v krku,  alergické  kožní  reakce  s otokem 
mízních uzlin nebo chřipkovité příznaky, měl(a) byste okamžitě vyhledat svého lékaře. 
 
Lékař  Vám  bude  kontrolovat  krevní  obraz,  jaterní  enzymy  a  moč  před  zahájením  léčby, 
během  prvního  měsíce  1x  týdně  a  pak  v  měsíčních  odstupech.  Po  šestiměsíční  léčbě  je 
postačující vyšetření 2–4x ročně. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ospolot 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Účinky  přípravku  Ospolot  a  účinky  jiných 
současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
 
Kombinace s jinými léky k léčbě epilepsie 
 

Současné podávání karbamazepinu může snížit hladinu sultiamu ve Vaší krvi. 

Jestliže  se  sultiam  kombinuje  s  fenytoinem,  může  významně  zvyšovat  koncentraci 
fenytoinu v krvi a tím zvyšovat i jeho nežádoucí účinky.  

Při kombinaci s lamotriginem bylo v ojedinělých případech rovněž pozorováno zvýšení 
hladiny lamotriginu v plazmě. 

Jestliže  se  sultiam  kombinuje  s  primidonem,  může  se  zvýšit  intenzita  nežádoucích 
účinků sultiamu. Zejména u dětí se může objevit závrať, nejistá chůze a ospalost. 

 
Přípravek Ospolot s alkoholem 
Během  léčby  přípravkem  Ospolot  nesmíte  pít  alkohol.  Pří  užívání  tohoto  přípravku 
s alkoholem  většinou  se  mohou  objevit  subjektivně  nepříjemné  reakce,  jako  je:  pulzující 
bolest  hlavy,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  dechové  potíže,  rychlý  a  nepravidelný  srdeční 
rytmus,  nízký  krevní  tlak,  porucha  zraku,  porucha  vědomí  a  záchvaty.  Výše  zmíněné 
nežádoucí účinky se mohou lišit co do intenzity a doby trvání.  
 
Těhotenství a kojení 
Protože  nejsou  k dispozici  dostatečné  údaje,  nedoporučuje  se  podávat  přípravek  Ospolot 
během těhotenství a kojení. 
 
Při užívání přípravku Ospolot je nutné těhotenství předem plánovat vzhledem k tomu, že léky 
užívané  během  těhotenství  mohou  ovlivnit  vývoj  plodu  (je  zaznamenán  vyšší  výskyt 
vrozených  vývojových  vad).  Ačkoli  nelze  většinou  lék  zcela  vysadit,  je  vhodné, aby dávka 
léku během těhotenství byla co nejnižší při udržení plné účinnosti. Proto je nutné projednat 
těhotenství  předem  s  ošetřujícím  lékařem  a  společně  zvážit  nejvhodnější  postup  a  možná 
rizika. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Ospolot  může  zejména  na  začátku  léčby  nepříznivě  ovlivnit  činnosti  vyžadující 
zvyšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových 
vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách). Jestliže pijete alkohol, platí to ve větší míře (viz 
rovněž  bod  „Přípravek  Ospolot  s alkoholem“).  Tyto  činnosti  můžete  vykonávat  pouze  na 
základě výslovného souhlasu ošetřujícího lékaře. 
 
Přípravek Ospolot obsahuje laktózu 
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ospolot užívá 

 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Přesné  dávky  a  intervaly 
mezi nimi vždy určí a upravuje ošetřující lékař. Přesně dodržujte jak dobu užití, tak i dávku 
přípravku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
 
Doporučená dávka přípravku u dospělých je 200 až 400 mg přípravku 3krát denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
U dětí a dospívajících se denní dávka určuje podle věku a tělesné hmotnosti: 

děti do 2 let 50 mg 2 až 3krát denně; 

děti od 3 let do 6 let 50 až 100 mg 2krát denně; 

děti od 7 do 10 let 50 až 100 mg 3krát denně; 

děti od 11 do 14 let 100 až 200 mg 3krát denně;  

dospívající starší 14 let 200 až 400 mg 3krát denně. 

 
Tablety  se  polykají  nerozkousané  a  zapijí  se dostatečným množstvím tekutiny (alespoň 1/2 
sklenice vody). 
Lékař zahajuje léčbu většinou nižšími dávkami, které postupně zvyšuje, ale léčba může být 
také zahájena udržovací dávkou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospolot, než jste měl(a) 
Při  předávkování,  které  se  projevuje  bolestmi  hlavy,  závratěmi,  poruchami  pohybové 
koordinace  a  poruchou  vědomí,  nebo  při  náhodném  požití  přípravku  dítětem,  vyhledejte 
urychleně lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospolot 
Pokud jste vynechal(a) dávku, můžete ji užít i se zpožděním, ale nesmí se zdvojnásobit dávka 
následující. Další dávky užívejte podle pravidelného rozvrhu. Pokud jste vynechal(a) více po 
sobě následujících dávek, informujte ošetřujícího lékaře a dále pokračujte podle jeho rady. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospolot 
Přípravek  Ospolot

 

se  užívá  dlouhodobě  a  proto  nesmíte  léčbu  tímto  přípravkem  náhle 

přerušit. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.Většinou jsou nežádoucí účinky pouze mírné a přechodné. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10) jsou: 

zažívací  obtíže  (pocit  na  zvracení,  pocit  plnosti  a  tlak  v  nadbřišku)  u  přibližně 10 % 
pacientů 

 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) jsou: 

potíže s dýcháním 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) jsou: 

pocit mravenčení či brnění v končetinách a v obličeji 

netečnost 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10000) jsou: 

bolest hlavy, závrať 

nechutenství a úbytek tělesné hmotnosti 

halucinace, úzkost 

 

svalová slabost, zpomalenost a bolest kloubů 

 
Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

zrychlení tepové a dechové frekvence, zvýšená hloubka dýchání (zejména při užívání 
vyšších dávek léčivého přípravku) 

toxické účinky na játra a zvýšení hladiny různých jaterních enzymů 

epileptický stav grand-mal, zmnožení záchvatů 

zánět nervů 

závažné  kožní  reakce  s  tvorbou  puchýřů  na  kůži  a  sliznicích  (Stevens-Johnsonův 
syndrom, Lyellův syndrom) 

akutní selhání ledvin 

anomálie v chování (např. agresivita, podrážděnost, změny nálad) 

 
V  jednom  případě  se  po  podávání  Ospolotu  vyskytla  progresivní  slabost  končetin  se 
zvýšenym sliněním, nezřetelnou řečí a zvýšenou ospalostí až s přechodem do bezvědomí. Po 
vysazení Ospolotu příznaky během několika hodin ustoupily. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
níže  uvedenou  adresu.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  vice 
informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
 
5. 

Jak přípravek Ospolot uchovávat 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod.  Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ospolot obsahuje  
 
Léčivou látkou je sultiamum. Jedna tableta obsahuje sultiamum 200 mg. 
Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, mastek, koloidní bezvodý oxid 
křemičitý, želatina, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 4000, oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Ospolot vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety jsou kulaté, bílé, lehce bikonvexní, o průměru 10 mm, s půlicí rýhou na 
jedné straně a označením „200“ na druhé straně. Tabletu lze dělit na stejné dávky. 
 

 

Přípravek  Ospolot  je  k dispozici  v baleních  obsahujících  50  a  250  potahovaných  tablet 
v lékovce  z hnědého  skla  s uzávěrem  z plastické  hmoty  s dětskou  pojistkou 

nebo  bílá  PE 

lahvička s PP šroubovacím uzávěrem "twist-off" s dětskou pojistkou

 v krabičce. 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Desitin Arzneimittel GmbH 
Weg beim Jäger 214, D-22335 Hamburg, Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:  
Desitin Pharma spol. s r.o. 
Opletalova 25 
111 21 Praha 1, Česká republika 
tel. (+420) 222 245 375 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.6.2014 
 
 

Recenze

Recenze produktu OSPOLOT 250X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OSPOLOT 250X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám