Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

OSPEN 500 12X500KU Potahované tablety

Kód výrobku: 20295

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OSPEN 500 12X500KU Potahované tablety

sukls98370/2010, sukls98371/2010, sukls98372/2010 a sp.zn. sukls207761/2012, sukls207773/2012, sukls207786/2012, sukls166420/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

OSPEN 500

OSPEN 1000

OSPEN 1500 potahované tablety (phenoxymethylpenicillinum kalicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Ospen a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat
 3. Jak se přípravek Ospen užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ospen uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku Ospen je fenoxymethylpenicilin.

Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen se užívá:

 • k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu  jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe revmatické horečky (ochrana před touto nemocí ) a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Neužívejte přípravek Ospen:

 • jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), průduškové astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem. U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře.

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat. Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně. Ospen může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např.warfarin). Pokud se Ospen užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity. Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen. Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen.

Přípravek

Ospen s jídlem a pitím Ospen se má užívat nejlépe l hodinu před jídlem (spolknout, nežvýkat) a zapít sklenicí vody. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství. Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie (nenormální složení bakteriální flóry)s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek

Ospen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí: Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. 3,2 MIU ve 4 dílčích dávkách nebo 3,6-4,5 MIU ve 3 dílčích dávkách. Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 MIU.

Indikace Dávkování Délka léčby Streptokoková

faryngitida,

Infekce ústní dutiny a

stomatologické infekce

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta Ospenu 1000 (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu 10 dnů Dokončení

parenterální (injekční)

léčby

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta Ospenu 1500 nebo 4x denně (každých 6 hodin - velikost dávky dle klinického stavu pacienta a tělesné hmotnosti) dlouhodobě Profylaxe (prevence)

revmatické

horečky

2x denně (každých 12 hodin) 1 tableta Ospenu 500 nebo 1 tableta Ospenu 1000 dlouhodobě Středně těžké

streptokokové infekce

měkkých tkání

3 x denně (každých 8 hodin) 1 tableta

Ospenu 1000 (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu Děti a dospívající: Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace Věk (tělesná hmotnost) Dávkování Délka léčby Streptokoková

faryngitida

Infekce ústní dutiny a

stomatologické

infekce

Děti starší 12 let (s hmotností nad 49 kg) 1 tableta Ospenu 1500 3 x denně 10 dnů 6 až 12 let (22 až 49 kg) 1 tableta Ospenu 500 3 x denně nebo 1 tableta Ospenu 1000 3 x denně Lymská borrelióza

Děti starší 12 let (s hmotností nad 49 kg) 1 tableta Ospenu 1500 3 x denně 3 týdny 6 až 12 let (22 až 49 kg) 1 tableta Ospenu 500 3 x denně nebo 1 tableta Ospenu 1000 3 x denně Profylaxe (prevence)

revmatické horečky

Děti starší 12 let 1 tableta Ospenu 500 2 x denně nebo 1 tableta Ospenu 1000 2 x denně dlouhodobě 6 roků až12 let 1 tableta Ospenu 500 2 x denně Středně těžké

streptokokové infekce

měkkých tkání

20 kIU/kg každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg každých 8 hodin

Dokončení

parenterální

(injekční) léčby

20 kIU/kg každých 6 hodin dlouhodobě

Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy.

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že Vy nebo Vaše dítě takovou poruchou trpíte, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat. Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, , zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek Ospen Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen. Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí, okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny mnohem méně často než po léčbě injekční, je nutno mít na paměti, že u perorálně podávaného fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Kožní vyrážka, kopřivka. Pocit na zvracení, zvracení, bolest v nadbřišku průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu. Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů)

Angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, otoky, bolesti kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (závažná reakce imunitního systému). V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi). Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu; poruchy srážení krve. Hepatitida (zánět jater), cholestatická žloutenka (žloutenka v důsledku městnání žluči v žlučových cestách), zvýšení jaterních enzymů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání; CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) - těžký a setrvávající průjem charekterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ospen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí..

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ospen obsahuje

Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum. Ospen 500

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum 500 000 IU (0,327 g).

Ospen l000

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l 000 000 IU (0,654 g).

Ospen l500

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l 500 000 IU ( 0,981 g).

Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: magnesium-stearát, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, mastek Potahová vrstva tablety: dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza, mastek.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

Ospen 500 : kulaté, bikonvexní, bílé až slabě smetanově zbarvené potahované tablety o průměru 10 mm. Ospen 1000

: podlouhlé, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 7 x 18 mm. Ospen 1500

: oválné, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 10 x 21 mm.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v čirých bezbarvých PVDC/PVC/Al blistrech. Velikost balení 12 a 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

3.8.2016.

Informace o produktu

Výrobce: Sandoz s.r.o.
Kód výrobku: 20295
Kód EAN: 9002260002481
Kód SÚKL: 56831
Držitel rozhodnutí: Sandoz s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let. Ospen se používá k léčbě a prevenci mírných až těžkých infekčních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy citlivými na penicilin. - Infekce ušní, nosní, krční: - streptokoková onemocnění (spála, spálová angina, Vincentova angina s vředy a povlaky, zánět hltanu, hltanové mandle, hnisavý zánět nosohltanu, náhle vzniklý zánět středního ucha, zánět dutin. - Infekce dýchacích cest: - bakteriální zánět průdušek a plic. - Infekce kožní: - erysipel (růže), erysepieloid (kožní červenka od vepřů), hnisavá kožní onemocnění (impetigo contagiosa) - puchýřovité kožní onemocnění, furunculosis - mnohočetné hnisavé záněty míšků vlasových), abscesy (hnisavé hlízy), flegmóny (neohraničené hnisavé záněty); - erythema chronicum migrans (stěhovavé vleklé zarudnutí) a jiné projevy lymské boreliózy. - Jiná infekční onemocnění: - rány po pokousání (tj. v obličeji a hluboké rány rukou) a popáleniny. - Prevence: - streptokokových infekcí a jejich komplikací, tj. revmatické horečky a chorey minor (posunčiny), kloubního revmatismu, zánětu nitroblány srdeční, zánětu ledvin; - bakteriálního zánětu nitroblány srdeční u pacientů s vrozeným, nebo revmatickým onemocněním před a po malém chirurgickém výkonu tj. po vynětí mandlí, vytržení zubů atp.; - pneumokokových infekcí u dětí se srpkovitou chudokrevností. Jedná-li se o závažná onemocnění, jako jsou těžké zápaly plic, empyem (hnis v dutině tělní), otravu krve, zánět nitroblány srdeční, osrdečníku, zánět mozkových blan, zánět kloubů, kostní dřeně, pak má být v časném období podáván nitrožilně.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

OSPEN 500 12X500KU Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu OSPEN 500 12X500KU Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: OSPEN 500 12X500KU Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu OSPEN 500 12X500KU Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OSPEN 500 12X500KU Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám