Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

OSPAMOX 1000 MG 14X1000MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20284
Ospamox je se užívá k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na amoxycillin.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Ospamox je se užívá k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na amoxycillin.

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 20284
Kód EAN: 9002260004683
Kód SÚKL: 32559
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
Ospamox je se užívá k léčbě infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na amoxycillin. Infekce dýchacího ústrojí: - infekce horních cest dýchacích; - infekce dolních cest dýchacích (náhle vzniklé a vleklé záněty průdušek, zápaly plic, abscesy plic, černý kašel - období inkubace a časná období). Infekce močového ústrojí a pohlavního ústrojí: - náhle vzniklé a vleklé záněty ledvinných pánviček a zánět ledvin, zánět prostaty, zánět nadvarlete, zánět močového měchýře, zánět močové trubice, vylučování bakterií močí bez příznaků za těhotenství; - kapavka. Gynekologické infekce: - septické potraty, zánět vaječníku, dělohy, děložní sliznice. Infekce trávicího ústrojí: - břišní tyfus, paratyfus, zvláště s přidruženou sepsí ("otravou krve") - (v těchto případech se Ospamox kombinuje s aminoglykosidovými antibiotiky), kontrola nosičů salmonelózy; - infekce žlučových cest (zánět žlučových cest, zánět žlučového měchýře). Infekce kůže a měkkých tkání. Leptospiróza (polní, blaťácká horečka). Náhle vzniklé a bezpříznakové listeriózy. I. stadium lymské boreliózy. Eradikace Helicobacer pylori. Pokud není nutná parenterální (mimostřevní) léčba (např. ampicilinem), Ospamox je účinný také v následujících situacích: - na krátkou profylaktickou léčbu (24-48 hodin) u pacientů před chirurgickými výkony (např. v dutině ústní); - při zánětech nitroblány srdeční, např. vyvolané enterokoky (samotným nebo v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky); - při bakteriálních zánětech mozkových blan (v závislosti na výsledku zkoušek citlivosti, zvláště u dětí); - sepse ("otravy krve"), vyvolané choroboplodnými bakteriemi citlivými na amoxycillin. Infekce způsobené choroboplodnými zárodky, s prokázanou citlivostí vůči penicilinu G, se mají přednostně léčit penicilinem G. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Příbalový leták

 

 

1/8 

sp.zn. sukls254564/2017 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

 

Ospamox 250 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi 

 

Ospamox 500 mg potahované tablety 
Ospamox 750 mg potahované tablety 

Ospamox 1000 mg potahované tablety 

 

amoxicillinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívatprotože 
obsahuje pro Vás důležité údaje
. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám  (nebo  Vašemu  dítěti).  Nedávejte  jej  žádné  další 

osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Ospamox a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospamox užívat 
3.  Jak se přípravek Ospamox užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Ospamox uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je přípravek Ospamox a k čemu se používá 

 

Co je Ospamox

 

Přípravek  Ospamox  je  antibiotikum.  Léčivou  látkou  je  amoxicilin.  Ten  patří  do  skupiny  léčiv 
nazývaných ‘peniciliny’. 
 
K čemu se 

Ospamox

 používá  

•  Ospamox se používá k léčbě infekcí způsobených bakteriemi v různých částech těla. Ospamox může 

být také použit v kombinaci s dalšími léčivy k léčbě žaludečních vředů. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospamox užívat 

 
Neužívejte přípravek Ospamox 

-  jestliže jste alergický(á) na amoxicilin, penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  pokud jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum. Ta se mohla projevit 

kožní vyrážkou nebo otokem obličeje nebo krku. 

 

Pokud  pro  Vás  platí  cokoli  z  výše  uvedeného,  neužívejte  Ospamox.  V  případě  jakýchkoli 
pochybností se před zahájením léčby přípravkem Ospamox poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

2/8 

 
Upozornění a opatření

 

Před užitím přípravku Ospamox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 

-  jestliže máte infekční mononukleózu (horečka, bolest v krku, zduření lymfatických uzlin extrémní 

únava). 

-  jestliže máte problémy s ledvinami. 
-  jestliže pravidelně nemočíte. 

Pokud  si  nejste  jist(a),  zda  se  Vás  něco  z  výše  uvedeného  týká,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem předtím, než začnete užívat Ospamox. 
 
Krevní a močové testy  
Pokud Vám budou prováděny: 

 

•  močové testy (ke stanovení glukózy) nebo krevní testy ke zhodnocení jaterních funkcí,  

•  test estriolu během těhotenství ke zjištění, zda se dítě vyvíjí normálně.  

  

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, že užíváte přípravek Ospamox. Přípravek Ospamox totiž může 
ovlivnit výsledky těchto testů. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ospamox 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) 

nebo které možná budete užívat

•  Pokud užíváte alopurinol (užívaný k léčbě dny) s Ospamoxem, může být u Vás zvýšené riziko 

kožní alergické reakce. 

•  Pokud užíváte probenecid (užívaný k léčbě dny), může Váš lékař upravit dávku přípravku 

Ospamox.  

•  Pokud užíváte léčiva zabraňující tvorbě krevních sraženin (jako např. warfarin), může být 

nezbytné provedení dalších krevních testů. 

•  Pokud užíváte jiná antibiotika (jako je tetracyklin) Ospamox může být méně účinný.  

•  Pokud užíváte methotrexát (užívaný k léčbě zhoubných nádorových onemocnění a závažné 

psoriázy) Ospamox může způsobit nárůst nežádoucích účinků.  

 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ospamox může mít nežádoucí účinky a jejich příznaky (jako jsou alergické reakce, závrať a křeče) 
mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit.  
Vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, pokud se necítíte zcela dobře. 
 
Přípravek Ospamox 250 mg/5 ml prášek pro perorální suspenzi obsahuje aspartam a natrium-
benzoát.
 

 

•  Tento léčivý přípravek obsahuje 8,5 mg aspartamu (E 951) v 5 ml perorální suspenze, což 

odpovídá 1,7 mg/ml. Aspartam je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby 
s fenylketonurií, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém se v těle hromadí fenylalanin, 
protože ho tělo nedokáže správně odstranit.  

•  Tento léčivý přípravek obsahuje 7,1 mg natrium-benzoátu (E211) v 5 ml perorální suspenze, což 

odpovídá 1,4 mg/ml.  Natrium-benzoát může zesílit žloutenku (zežloutnutí kůže a očí) u 
novorozenců (do 4 týdnů věku). 

 

 

 

3/8 

 
 
3. 

Jak se přípravek Ospamox užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Potahované tablety 

•  Tablety polkněte celé a zapijte sklenicí vody. 

•  Tablety nedrťte ani nežvýkejte 

•  Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup 

nejméně 4 hodiny.  

 
 
Prášek pro perorální suspenzi

 

•  Obsah lahvičky dobře zamíchejte před podáním každé dávky. 

•  Užití dávky rozložte rovnoměrně v průběhu dne, mezi jednotlivými dávkami udržujte odstup 

nejméně 4 hodiny.  

 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg  
Dávky jsou založeny na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.  

•  Váš lékař Vám předepíše kolik Ospamoxu máte dítěti podat.  

•  Obvyklá dávka je 40 mg až 90 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, podáno ve dvou nebo 

třech dílčích dávkách.  

•  Maximální doporučená dávka je 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně.  
 
Dospělí, starší pacienti a děti s tělesnou hmotností 40 kg nebo více 
 
Potahované tablety  

Obvyklá dávka přípravku 

Ospamox

 je 250 mg až 500 mg třikrát denně nebo 

750 mg až 1 g každých 

12 hodin, 

v závislosti na závažnosti a typu infekce.

 

•  Závažné infekce: 750 mg až 1 g třikrát denně.  

•  Infekce močových cest: 3 g dvakrát denně po jeden den.  

•  Lymská nemoc (šířená klíšťaty): Izolované erythema migrans (časné stadium – rudá nebo růžová 

kruhovitá vyrážka): 4 g denně, systémová manifestace (pozdní stadium – pro závažnější příznaky 
nebo kde se nemoc rozšířila po těle): až do 6 g denně.  

•  Žaludeční vředy: jedna 750mg nebo jedna 1g dávka dvakrát denně po dobu 7 dnů s dalšími 

antibiotiky a přípravky k léčbě žaludečních vředů.  

•  K prevenci infekce srdce během operace: dávka se bude lišit podle typu chirurgického výkonu. 

Zároveň mohou být podávána další léčiva. Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra Vám může 
poskytnout podrobnosti.  

•  Maximální doporučená dávka je 6 g denně.  
 
Prášek pro perorální suspenzi 
Tato suspenze není obvykle předepisována dospělým a dětem s tělesnou hmotností vice než 40 kg. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Poruchy funkce ledvin 
 
Pokud máte potíže s ledvinami, dávka může být nižší než je obvyklé. 
 
 

 

 

4/8 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospamox, než jste měl(a)  
Pokud jste užil(a) větší dávku přípravku Ospamox, než jste měl(a) mohou se u Vás objevit žaludeční 
obtíže (pocit na zvracení, zvracení nebo průjem) nebo krystalky v moči, které mohou vypadat jako kalná 
moč, nebo problémy s močením. Oznamte to co nejdříve svému lékaři a ukažte mu také obal tohoto 
přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospamox  

•  Jestliže jste zapomněl(a) užít obvyklou dávku přípravku Ospamox, užijte ji hned, jakmile si své 

opomenutí uvědomíte.  

•  Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím počkejte přibližně 4 hodiny.  

•  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jak dlouho máte přípravek Ospamox užívat?  

•  Pokračujte v užívání přípravku tak dlouho jak Vám předepsal lékař, a to i tehdy, pokud se již 

cítíte lépe. K překonání infekce je nezbytná každá dávka. Pokud by nedošlo k usmrcení bakterií, 
mohla by se infekce vrátit.  

•  Pokud se po ukončení léčby stále necítíte dobře, poraďte se znovu se svým lékařem.  
 
Moučnivka (kvasinková infekce vlhkých částí těla, která může působit bolestivost, svědění a tvorbu 
sekretu) se může objevit, pokud je Ospamox užíván delší dobu. Pokud se to stane, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Pokud užíváte Ospamox delší dobu, může Váš lékař provést testy ke kontrole, zda ledviny, játra a krev 
fungují normálně.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Přestaňte  užívat  Ospamox  a  navštivte  okamžitě  svého  lékaře,  pokud  zaznamenáte  některý  z 
následujících závažných nežádoucích účinků - můžete potřebovat okamžitou lékařskou péči: 
Následující jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů): 

•  alergické reakce, příznaky mohou zahrnovat: svědění kůže nebo vyrážku, otok obličeje, rtů, 

jazyka, těla nebo potíže s dýcháním. Tyto mohou být závažné a v některých případech došlo až k 
úmrtí.  

•  vyrážka nebo rudé skvrny pod povrchem kůže nebo podlitiny. Je to způsobeno zánětem stěn 

krevních cév způsobeným alergickou reakcí. Může souviset s bolestí kloubů (artritida) a 
ledvinovými problémy.  

•  zpožděná alergická reakce může nastat 7 až 12 dnů po užití Ospamoxu, některé příznaky zahrnují: 

vyrážku, horečku, bolest kloubů a zduření lymfatických uzlin především v podpaží.  

•  kožní reakce známá jako ‘erythema multiforme’ při které se objeví: svědivé červenofialové mapy 

na kůži obzvláště na dlaních a ploskách nohou, opuchlé plochy na kůži připomínající kopřivku, 
citlivé plochy na povrchu úst, očí a genitálií. Můžete mít horečku a být velmi unaven(a).  

• 

mezi další závažné kožní reakce patří: změny zbarvení kůže, hrbolky pod kůží, puchýře, 
neštovičky, olupování, začervenání, bolest, svědění, tvorba šupin. Tyto reakce mohou být 
spojeny s horečkou, bolestmi hlavy a celého těla.

 

•  chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními výsledky 

krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních enzymů) (léková 
reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)).  

 

 

5/8 

•  Jarisch-Herxheimerova reakce která nastává při léčbě Lymské nemoci Ospamoxem a způsobuje 

horečku, zimnici, bolest hlavy, bolest svalů a kožní vyrážku.  

•  zánět tlustého střeva s průjmem (někdy obsahujícím krev), bolestí a horečkou.  

•  může dojít k závažným jaterním nežádoucím účinkům. Tyto se většinou vyskytují u pacientů 

léčených dlouhodobě, mužů a starších lidí. Musíte upozornit svého lékaře, pokud máte: 

 o závažný průjem s krvácením  

puchýře, zarudnutí nebo podlitiny na kůži  

tmavší moč nebo světlejší stolice  

zažloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka). Viz též anemie v textu níže, která může 

vyústit ve žloutenku.  

Toto může nastat při užívání léku nebo až do několika týdnů poté. 

 

Pokud se něco z tohoto přihodí, přestaňte léčivo užívat a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Někdy se může vyskytnout méně závažná kožní reakce, jako je: 

•  mírně svědivá vyrážka (kulaté, růžovo-červené plochy), kopřivku připomínající plochy na 

předloktích, nohách, dlaních, rukách nebo nohách. Toto je méně časté (může postihnout až 1 z 100 
pacientů).  

 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z  těchto  nežádoucích  účinků,  poraďte  se  se  svým  lékařem, 
protože užívání Ospamoxu bude muset být zastaveno. 
 
Další možné nežádoucí účinky jsou: 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

•  kožní vyrážka 

•  pocit na zvracení (nauzea) 

•  průjem. 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

•  zvracení.  
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

•  moučnivka (kvasinková infekce pochvy, úst a kožních záhybů), léčbu moučnivky Vám doporučí 

Váš lékař nebo lékárník  

•  problémy s ledvinami  

•  záchvaty (křeče), pozorováno u pacientů léčených vysokými dávkami nebo s ledvinovými 

problémy  

•  závrať 

•  hyperaktivita 

krystaly v moči, které mohou vypadat jako kalná moč nebo problémy nebo nepříjemné pocity při 
močení. Ujistěte se, že pijete dostatečné množství tekutin, abyste snížili pravděpodobnost výskytu 
těchto příznaků. 

 

•  jazyk může zežloutnout, zhnědnout nebo zčernat a může se jevit jako chlupatý  

•  nadměrný rozklad červených krvinek způsobující typ anemie. Příznaky zahrnují: únavu, bolest 

hlavy, dušnost, závrať, bledost a zežloutnutí kůže a očního bělma.  

•  nízká četnost bílých krvinek  

•  nízký počet krevních destiček podílejících se na srážení krve  

•  srážení krve může trvat déle než normálně. Toto můžete pozorovat, když krvácíte z nosu nebo se 

říznete.  

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

 

6/8 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky  můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků na Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Ospamox uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce,  štítku  lahvičky  a 
blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Ospamox 250 mg/5 ml: 
Suchý prášek 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. 
 
Perorální suspenze 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Po naředění má být suspenze užita do 14 dnů. 

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg: 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ospamox obsahuje
 
Ospamox 250 mg/5 ml 

-  Léčivou látkou je amoxicillinum 250 mg v jedné odměrce suspenze (5 ml). 
-  Pomocnými látkami jsou: citronové aroma v prášku, broskvovo-meruňkové aroma, monohydrát 

kyseliny  citronové,  natrium-benzoát  (E211),  aspartam  (E  951),  mastek,  natrium-citrát, 
pomerančové 

aroma, guar galaktomannan, srážený oxid křemičitý.

 

 
Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg 

-  Léčivou látkou je amoxicillinum 500 mg, 750 mg nebo 1000 mg v jedné potahované tabletě.  
-  Pomocnými  látkami  jsou:

  magnesium-stearát  (E572),  sodná  sůl  karboxymethylškrobu, 

povidon, mikrokrystalická celulóza, oxid titaničitý (E171), mastek, hypromelóza.

 

 

Jak přípravek Ospamox vypadá a co obsahuje toto balení 
Ospamox  250mg/5ml    prášek  pro  perorální  suspenzi  je  bílý  až  slabě  nažloutlý  prášek  ovocné  vůně 

plněný  do  hnědých  skleněných  lahviček  s dětským  bezpečnostním  šroubovacím  uzávěrem  a  těsnící 

membránou. Lahvičky jsou baleny v krabičkách s odměrnou lžičkou. 

Balení 60 ml. 

 

Ospamox 500 mg potahované tablety jsou bílé až krémové, oválné, bikonvexní tablety s dělicí rýhou na 

obou stranách, velikosti 7x18 mm. 

Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky. 

 

 

7/8 

Jsou baleny v blistrech uzavřených v krabičce. Dostupná jsou balení 12 a 14 potahovaných tablet. 

 

Ospamox 750 mg potahované tablety jsou bílé až krémové, elipsovité bikonvexní tablety s dělicí rýhou 

na obou stranách, velikosti 10x21 mm. 

Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky. 

Jsou baleny v blistrech uzavřených v krabičce. Dostupná jsou balení 12 a 14 potahovaných tablet. 

 
Ospamox 1000 mg potahované tablety jsou bílé až krémové, elipsovité bikonvexní tablety, s dělicí rýhou 
na obou stranách, velikosti 11x22,5 mm. 
Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Jsou baleny v blistrech uzavřených v krabičce. Dostupná jsou balení 12 a 14 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko 
 
Výrobce 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
24. 11. 2017 
 
 
 

Obecná doporučení týkající se používání antibiotik 
 
 
Antibiotika se používají k léčbě bakteriálních infekcí. Nejsou účinná při léčbě virových infekcí.  
 
Někdy infekce způsobená bakteriemi neodpovídá na léčbu antibiotiky. Nejčastější příčinou tohoto 
jevu je skutečnost, že je bakterie rezistentní na používané antibiotikum. To znamená, že bakterie 
mohou přežívat a dokonce se množit, a to navzdory léčbě antibiotiky.  
 
Bakterie se mohou stát rezistentními vůči antibiotikům z mnoha příčin. Obezřetné používání 
antibiotik může snížit nebezpečí vzniku bakteriální rezistence.  
 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. 
Pokud budete věnovat pozornost následujícím radám, napomůžete tak snížení nebezpečí vzniku 
rezistence bakterií, která vede k neúčinnosti antibiotik.  
 

1. 

Je velmi důležité, abyste užívali antibiotikum ve správné dávce, ve správnou dobu a po 
doporučenou délku léčby. Přečtěte si příbalovou informaci, a pokud něčemu nerozumíte, 
obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.  

2. 

Neužívejte antibiotika, pokud nebyla předepsána přímo Vám a antibiotikum používejte 
pouze k léčbě infekce, pro kterou Vám bylo předepsáno.  

3. 

Neužívejte antibiotika, která byla předepsána někomu jinému, a to ani v tom případě, že 
má dotyčný infekci podobnou té Vaší.  

4. 

Nedávejte antibiotika, která byla předepsána Vám, jiné osobě.  

5. 

Pokud Vám po ukončení léčby zbyla nějaká antibiotika, vraťte je do lékárny, aby tak byla 
zajištěna jejich správná likvidace. 

 
 

 
 
Prášek pro perorální suspenzi 

 

 

8/8 

 
Pokyny pro rekonstituci 
 
Před použitím zkontrolujte, zda je uzávěr neporušený. 
Obraťte a protřepejte lahvičku tak, aby se uvolnil prášek. 
Naplňte lahvičku vodou těsně pod značkou na etiketě lahvičky. 
Obraťte a dobře protřepejte, pak doplňte vodou po značku. Obraťte a znovu a protřepejte. 
Před užitím každé dávky dobře protřepejte. 

Recenze

Recenze produktu OSPAMOX 1000 MG 14X1000MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OSPAMOX 1000 MG 14X1000MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám