Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 25470
Kód EAN: 8595006790298
Kód SÚKL: 15354
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Proč používat Ortho-Gynest a Ortho-Gynest D? Ortho-Gynest a Ortho-Gynest D se používají k léčbě vaginálních obtíží způsobených nedostatkem přirozeného hormonu estrogenu (ženského pohlavního hormonu). Tyto přípravky slouží k náhradě estrogenu v oblasti pochvy v době, kdy Vaše tělo již není schopno vytvářet dostatek přirozeného estrogenu. K tomu dochází nejčastěji v období přechodu (klimakteria). Co znamená přechod? Estrogeny jsou přirozené ženské pohlavní hormony vytvářené ve vaječnících po celé plodné období života ženy. Estrogeny vykonávají v ženském organizmu mnoho funkcí, jsou např. zodpovědné za pohlavní vývoj a řízení menstruačního cyklu (měsíčního krvácení). Funkce vaječníků ustává v období přechodu, až zcela vyhasne. Postupný pokles tvorby a vylučování estrogenů v období přechodu, které může trvat několik let, způsobuje obtíže různého druhu. Jedná se zejména o návaly horka, noční pocení, změny nálady, dále o místní poševní příznaky jako suchost a pálení, které mohou vést k nepříjemnému nebo bolestivému pohlavním styku. Snížení hladiny estrogenů je rovněž výsledkem chirurgického odstranění vaječníků, které může být provedeno zároveň s odnětím dělohy a může způsobovat uvedené obtíže.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls210954/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ORTHO-GYNEST D, vaginální kuličky s prodlouženým uvolňováním
estriolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ORTHO-GYNEST D a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ORTHO-GYNEST D používat
3. Jak se ORTHO-GYNEST D používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ORTHO-GYNEST D uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ORTHO-GYNEST D A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ORTHO-GYNEST D se používá k léčbě vaginálních obtíží způsobených nedostatkem přirozeného
hormonu estrogenu (ženského pohlavního hormonu).
Tento přípravek slouží k náhradě estrogenu v oblasti pochvy v době, kdy Vaše tělo již není schopno
vytvářet dostatek přirozeného estrogenu. K tomu dochází nejčastěji v období přechodu (klimakteria).
Co znamená přechod?
Estrogeny jsou přirozené ženské pohlavní hormony vytvářené ve vaječnících po celé plodné období
života ženy. Estrogeny vykonávají v ženském organismu mnoho funkcí, jsou např. zodpovědné za
pohlavní vývoj a řízení menstruačního cyklu (měsíčního krvácení). Funkce vaječníků ustává v období
přechodu, až zcela vyhasne. Postupný pokles tvorby a vylučování estrogenů v období přechodu, které
může trvat několik let, způsobuje obtíže různého druhu. Jedná se zejména o návaly horka, noční
pocení, změny nálady, dále o místní poševní příznaky jako suchost a pálení, které mohou vést k
nepříjemnému nebo bolestivému pohlavnímu styku.
Snížení hladiny estrogenů je rovněž výsledkem chirurgického odstranění vaječníků, které může být
provedeno zároveň s odnětím dělohy a může způsobovat uvedené obtíže.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ORTHO-GYNEST D
POUŽÍVAT
Nepoužívejte ORTHO-GYNEST D
- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estriol nebo na kteroukoli další složku přípravku ORTHO-
GYNEST D.
- jestliže jste nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte.
- v případě, že trpíte nebo jste trpěla zhoubnými nádory prsu nebo dělohy, nebo jinými nádory
podléhajícími vlivu estrogenů.
- v případě, že trpíte nebo jste trpěla srdečními nebo oběhovými obtížemi, např. tvorbou krevních
sraženin (trombózou).
- pokud trpíte nebo jste trpěla:
2/5
žilními sraženinami v dolních končetinách nebo na jiných místech (hlubokou žilní
trombózou);
žilními sraženinami putujícími do plic nebo jiné části těla (embolií);
- v případě, že trpíte některým z onemocnění, jako jsou např.:
poševní krvácení neobjasněné příčiny;
závažné onemocnění jater nebo ledvin;
epilepsií (padoucnicí).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ORTHO-GYNEST D je zapotřebí
- Jestliže trpíte soustavnými neočekávanými bolestmi břicha nebo citlivostí břicha na dotek,
protože tyto obtíže mohou být projevem jaterního onemocnění.
- Když jste během těhotenství prodělala žloutenku, může dojít k jejímu návratu. Navštivte proto
svého lékaře neprodleně, když zpozorujete žloutnutí, zejména očního bělma, může se jednat o
žloutenku. ORTHO-GYNEST D přestaňte používat, dokud Váš lékař žloutenku nevyloučí.
- Pokud jste vyzvána k vyšetření krve nebo moče, informujte lékaře nebo sestru o tom, že jste
léčena estrogeny, protože tato léčba může výsledky Vašich testů ovlivnit.
- Pokud se domníváte, že můžete být těhotná, ukončete neprodleně používání přípravku ORTHO-
GYNEST D a navštivte svého lékaře.
- U všech žen existuje určité riziko vzniku zhoubných nádorů prsu bez ohledu na hormonální
substituční léčbu. U žen používajících léčebnou náhradu hormonů více než 5 let je toto riziko o
něco vyšší než u žen, které léčbu nikdy nepodstoupily. Není však známo, zda je rozdíl způsoben
touto léčbou. Je možné, že vzhledem k častějším lékařským prohlídkám žen podstupujících
hormonální substituční léčbu je nádor prsu zjištěn dříve. S délkou hormonální substituční léčby
stoupá pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru prsu. Stejné zvýšení bylo nalezeno i u žen, u
nichž nastal přechod přirozeně později, bez hormonální substituční léčby. Přibližně 45 žen
z 1 000, které ve věku nad 50 let neužívají tuto náhradu hormonů, onemocní ve věku 70 let
zhoubným nádorem prsu.
Závislost na délce léčby žen, užívajících léčebnou náhradu hormonů od 50 let věku, je uvedena
v tabulce:
Délka hormonální substituční léčby Zvýšení počtu žen (z 1 000), které onemocněly ve
věku 70 let nádorem prsu (oproti neléčeným)
5 let zvýšení o 2
10 let zvýšení o 6
15 let zvýšení o 12
Riziko onemocnění zhoubným nádorem prsu se u žen, které přestaly tuto náhradu hormonů
používat, sníží po 5 letech od ukončení léčby na stejnou úroveň jako u žen, které tuto léčbu
nikdy nepodstoupily. Rozšíření zhoubných nádorů prsu do jiných částí těla se jeví jako méně
časté u žen, které podstoupily hormonální substituční léčbu, než u žen, které léčbu nikdy
nepodstoupily.
- Ženy, které jsou léčeny samotnými estrogeny, mohou trpět zvýšeným rizikem výskytu
zhoubného nádoru dělohy.
- Ženy, které užívají estrogeny v období po přechodu, mohou trpět zvýšeným rizikem
onemocnění žlučníku.
- U všech žen se může vzácně vyskytnout krevní sraženina v žilách dolních končetin, plic nebo
jiné části těla, nezávisle na hormonální substituční léčbě. U žen, které neužívají tuto náhradu
hormonů, činí riziko 1 : 10 000 za rok, zatímco u žen užívajících náhradu hormonů, např.
ORTHO-GYNEST D, je riziko zvýšené a činí 3 : 10 000 za rok.
Pravděpodobnost tvorby krevních sraženin je nezávisle na hormonální substituční léčbě
zvýšena, jestliže:
trpíte obezitou,
jste prodělala žilní trombózu nebo plicní embolii,
těmito poruchami trpěli Vaši příbuzní,
jste delší dobu upoutána na lůžko,
3/5
trpíte těžkým poraněním nebo jste prodělala závažnou operaci.
Pokud se u Vás během léčby přípravkem ORTHO-GYNEST D dostaví varovné příznaky
svědčící o vzniku krevní sraženiny, např.:
vykašlávání krve;
neobvyklé bolesti nebo otoky horních i dolních končetin;
bolesti nebo pocit tíže v hrudníku;
náhlá dýchavičnost;
mdloba;
neprodleně ukončete používání přípravku a vyhledejte lékaře.
- Pokud čekáte na plánovanou operaci spojenou s následným pobytem na lůžku nebo omezením
pohyblivosti, poraďte se s lékařem. Je možné, že budete muset ukončit používání přípravku
ORTHO-GYNEST D přibližně měsíc před operací.
- Z výsledků některých studií vyplývá možné zvýšení rizika pravděpodobné demence u žen, které
zahájily kombinovanou léčbu konjugovanými estrogeny koňského původu a
medroxyprogestron-acetátem po dosažení věku 65 let. Není známo, zda lze tyto výsledky
aplikovat na mladší ženy nebo ostatní léčebnou náhradu hormonů.
- Přípravek ORTHO-GYNEST D obsahuje látky, které mohou poškozovat pryžové bariérové
antikoncepční prostředky (pesary) nebo latexové kondomy a snižovat tak jejich spolehlivost. V
průběhu léčby proto tyto antikoncepční prostředky nepoužívejte.
Před zahájením léčby přípravkem ORTHO-GYNEST D je důležité, abyste se podrobila důkladnému
lékařskému vyšetření a aby lékař posoudil onemocnění prodělaná v minulosti i u Vaší rodiny. Při
hormonální substituční léčbě je nejméně jednou ročně doporučeno lékařské vyšetření.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Informujte je především, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: barbituráty,
hydantoiny, karbamazepin, meprobamát, fenylbutazon, bosentan, rifampicin, rifabutin, nevirapin a
efavirenz a přípravky obsahující třezalku tečkovanou.
Pokud užíváte léky na epilepsii, může být nezbytné, aby Vám lékař upravil jejich dávkování.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Používání přípravku ORTHO-GYNEST D v těhotenství a kojení je zakázáno.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky přípravku ORTHO-GYNEST D na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje
nejsou známy.
3. JAK SE ORTHO-GYNEST D POUŽÍVÁ
Vždy používejte ORTHO-GYNEST D přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
ORTHO-GYNEST D vaginální kuličky jsou určeny pouze dospělým ženám k zavedení do pochvy.
Obvyklá dávka přípravku je:
Na začátku léčby zavádějte hluboko do pochvy jednu vaginální kuličku první a čtvrtý den v týdnu,
nejlépe večer, obvykle po první tři týdny.
Následně nebo po vymizení obtíží Vám lékař pravděpodobně doporučí zavádět jednu vaginální
kuličku jednou týdně.
4/5
Po třech měsících používání přípravku ORTHO-GYNEST D se poraďte se svým lékařem, zda je nutné
v léčbě pokračovat.
Cílem léčby je používat nejnižší možnou dávku přípravku, kterou je ještě možné potlačit Vaše obtíže,
po nejkratší možnou dobu.
Jestliže jste zapomněla použít ORTHO-GYNEST D
Použijte přípravek, co nejdříve si vzpomenete. Pokud se již blíží doba další aplikace, přípravek
nepoužívejte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.
Co dělat při náhodném požití přípravku ORTHO-GYNEST D
Přípravek ORTHO-GYNEST D je určen výhradně k zavádění do pochvy. Pokud dojde k náhodnému
požití, vyhledejte neprodleně lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ORTHO-GYNEST D nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
ORTHO-GYNEST D může příležitostně působit některé nežádoucí účinky, k nimž patří bolesti hlavy,
závratě, bolesti břicha, nevolnost, bolesti v zádech, nárůst endometria, bolestivost prsů, nádory prsů,
svědění pohlavních orgánů, poševní výtok, otoky, přibývání tělesné hmotnosti, poševní dráždění.
K dalším nežádoucím účinkům hlášeným v souvislosti s léčbou estrogeny v kombinaci s gestageny
patří: zhoubné nádory endometria, prsu, žilní tromboembolie, srdeční infarkt a mozková cévní
příhoda, onemocnění žlučníku a jater, zhoršení epilepsie, kožní poruchy, kopřivka, angioedém (otok
vznikající na různých místech organismu), pravděpodobná demence.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK ORTHO-GYNEST D UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co ORTHO-GYNEST D obsahuje
- Léčivou látkou je estriolum.
1 kulička přípravku ORTHO-GYNEST D obsahuje 3,5 mg estriolum.
- Pomocnými látkami jsou:
5/5
Směs xanthanové, guar a rohovníkové klovatiny, koloidní bezvodý oxid křemičitý, čípkový základ H
19, čípkový základ Wecobee FS, stearyl-enantát.
Jak ORTHO-GYNEST D vypadá a co obsahuje toto balení
ORTHO-GYNEST D jsou vaginální kuličky s prodlouženým uvolňováním, krémově bílé barvy,
torpédovitého tvaru, 6 kuliček v jednom balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.12.2011
Překlad cizojazyčných výrazů na blistru (vaginální kuličky):
BN: číslo šarže:
MFD: datum výroby:
EXP.: použitelné do:

Recenze

Recenze produktu ORTHO-GYNEST D PRO 6X3.5MG Pesar

Diskuze

Diskuze k produktu ORTHO-GYNEST D PRO 6X3.5MG Pesar

Přidat nový příspěvek do diskuze