Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 65662
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30680
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Příbalový leták

1/9
sp.zn.sukls48209/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ortanol 40 mg
Omeprazolum
enterosolventní tvrdé tobolky
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ortanol 40 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ortanol 40 mg užívat
3. Jak se přípravek Ortanol 40 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ortanol 40 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ORTANOL 40 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Ortanol 40 mg obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léků
nazývaných inhibitory protonové pumpy. Tyto léky Vám sníží množství kyseliny produkované v
žaludku.
Přípravek Ortanol 40 mg se používá k léčbě:
Dospělí:
refluxní choroby jícnu (GERD). Při této chorobě uniká kyselina do jícnu (trubice, která spojuje
ústa a žaludek) a vyvolává pálení žáhy, bolest a zánět.
vředů v horní části střeva (duodenální vředy) a vředů v žaludku (žaludeční vředy).
vředů infikovaných bakterií nazývanou Helicobacter pylori. V tomto případě Vám může Váš
lékař předepsat antibiotika, aby došlo k odstranění infekce a vřed se mohl zhojit.
vředů vyvolaných užíváním nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID). Ortanol 40 mg se také
může užívat při léčbě NSAID k předcházení vzniku vředů.
při nadměrné tvorbě žaludeční kyseliny následkem zmnožení určitých buněk ve slinivce břišní
(Zollingerův-Ellisonův syndrom).
2/9
Děti:
Děti starší 1 roku a s hmotností 10 kg
refluxní choroby jícnu (GERD). Při této chorobě uniká kyselina do jícnu (trubice, která spojuje
ústa a žaludek) a vyvolává pálení žáhy, bolest a zánět. U dětí mohou symptomy zahrnovat
vracení obsahu žaludku do úst, nevolnost (zvracení) a nedostatečné přibývání na váze.
Děti starší 4 let a dospívající
vředů infikovaných bakterií Helicobacter pylori. V tomto případě Vám může Váš lékař předepsat
příslušnou antibakteriální léčbu, aby došlo k odstranění infekce a vřed se mohl zhojit.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ORTANOL 40 MG UŽÍVAT
Neužívejte Ortanol 40 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Ortanol 40 mg.
- jestliže jste alergický/á na jakýkoliv lék obsahující jiný inhibitor protonové pumpy (např.
pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
- jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (používaný k léčbě HIV infekce).
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat Ortanol 40 mg.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ortanol 40 mg je zapotřebí
Ortanol 40 mg může skrýt příznaky jiných nemocí. Z toho důvodu je nutné, abyste se poradil/a se
svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat, pokud se Vás týká některý z následujících stavů:
- jestliže jste zaznamenal/a výrazný nechtěný úbytek na váze a máte problémy s polykáním
- jestliže máte bolesti břicha nebo trávicí obtíže
- jestliže zvracíte jídlo nebo krev
- jestliže máte černou (krví zbarvenou) stolici
- jestliže máte těžký nebo přetrvávající průjem, protože omeprazol může způsobit mírné zhoršení
infekčního průjmu
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater.
Pokud užíváte přípravek Ortanol 40 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), Váš lékař Vám
pravděpodobně bude provádět pravidelné prohlídky. Při prohlídkách byste měl/a svého lékaře
informovat o všech nových nebo nečekaných symptomech a okolnostech.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Ortanol 40
mg může ovlivnit funkci jiných léčivých přípravků a některé léky naopak mohou ovlivnit
funkci přípravku Ortanol 40 mg.
Neužívejte přípravek Ortanol 40 mg, pokud užíváte léčivý přípravek obsahující nelfinavir
(používaný k léčbě HIV infekce).
Před zahájením užívání omeprazolu se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte:
- ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových infekcí).
- digoxin (používaný k léčbě srdečních obtíží).
- diazepam (používaný k léčbě úzkosti, jako svalový relaxant nebo při epilepsii).
3/9
- fenytoin (na epilepsii). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař bude sledovat Váš zdravotní stav při
zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol 40 mg.
- léky k prevenci srážení krve, jako je warfarin nebo jiné blokátory vitamímu K. Váš lékař bude
sledovat Váš zdravotní stav při zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol 40 mg.
- rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
- atazanavir (používaný k léčbě HIV infekce).
- takrolimus (používaný v případě transplantací).
- přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
- cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů
při porušeném průtoku krve v dolních končetinách).
- sachinavir (používaný k léčbě HIV infekce).
- klopidogrel (používaný k prevenci krevních sraženin).
V případě, že Vám Váš lékař předepsal současně s přípravkem Ortanol 40 mg antibiotika
amoxicilin a klarithromycin v souvislosti s léčbou vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori,
je velmi důležité, abyste svého lékaře informoval/a o všech lécích, které užíváte.
Užívání přípravku Ortanol 40 mg s jídlem a pitím
Tobolky tohoto přípravku můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek.
Těhotenství a kojení
Dříve, než začnete tento přípravek užívat, informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo
těhotenství plánujete. Váš lékař rozhodne, jestli můžete tento přípravek užívat.
Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Ortanol 40 mg užívat, pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ortanol 40 mg obvykle neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. Nicméně
se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4).
Jestliže se u Vás takový nežádoucí účinek objeví, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ortanol 40 mg
Složkou přípravku Ortanol 40 mg je laktosa. Jestliže Vám Váš lékař oznámil, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ORTANOL 40 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte Ortanol 40 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Na základě Vašeho stavu a věku Váš lékař určí dávkování a délku léčby.
Obvyklé dávkování je:
Dospělí
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu (GERD), jako je pálení žáhy a unikání kyseliny ze
žaludku
- pokud Váš lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozený, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně
po dobu 4 až 8 týdnů. Váš lékař může zvýšit dávku na 40 mg jednou denně na dalších 8 týdnů,
pokud po počáteční léčbě nedošlo k úplnému zhojení Vašeho jícnu.
- po zhojení jícnu je obvyklá dávka 10 mg jednou denně.
- pokud Váš jícen není poškozený, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
4/9
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed)
- obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Váš lékař Vám může předepsat léčbu
stejnou dávkou po další 2 týdny, pokud během počáteční léčby nedošlo ke zhojení vředu.
- pokud se vřed úplně nezhojil, může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně po dobu 4
týdnů.
Žaludeční vřed
- obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Váš lékař Vám může předepsat léčbu
stejnou dávkou po další 4 týdny, pokud nedošlo ke zhojení vředu.
- pokud se vřed úplně nezhojil, může Váš lékař zvýšit dávku na 40 mg jednou denně po dobu 8
týdnů.
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů
- obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Váš lékař může dávku zvýšit na 40 mg
jednou denně.
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním nesteroidních
protizánětlivých léků (NSAID)
- obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.
Prevence vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů vyvolaných užíváním nesteroidních
protizánětlivých léků (NSAID)
- obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.
Léčba vředů vyvolaných infekcí bakterií Helicobacter pylori a prevence jejich návratu
- obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.
- Váš lékař Vám také dá současně užívat dvě antibiotika ze tří možných: amoxicilin,
klarithromycin nebo metronidazol.
Léčba při nadměrné tvorbě žaludeční kyseliny následkem zmnožení určitých buněk
ve slinivce břišní (Zollingerův-Ellisonův syndrom)
- obvyklá dávka je 60 mg jednou denně.
- Váš lékař upraví dávku v závislosti na Vašich potřebách a také rozhodne, jak dlouho budete
tento přípravek užívat.
Děti
Léčba příznaků refluxní ezofagitidy (GERD), jako je pálení žáhy a unikání kyseliny ze
žaludku
- děti starší než 1 rok a s hmotností 10 kg a více mohou přípravek Ortanol 40 mg užívat.
Dávku určí lékař na základě hmotnosti dítěte.
Léčba vředů vyvolaných infekcí bakterií Helicobacter pylori a zabránění jejich návratu
- děti starší než 4 roky mohou přípravek Ortanol 40 mg užívat. Dávku určí lékař na základě
hmotnosti dítěte.
- lékař Vašemu dítěti také předepíše dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin
Způsob podání
- Doporučuje se užívat tobolky ráno
- Přípravek můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek
5/9
- Tobolky polykejte celé, zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nežvýkejte ani nedrťte, a to
z důvodu, že tobolky obsahují obalené pelety, které zabraňují rozpadu léku působením kyseliny
ve Vašem žaludku. Je velmi důležité, aby pelety nebyly poškozeny.
Co dělat v případě, že máte/Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek
Pokud máte/Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek
- otevřete tobolku a buď přímo spolkněte její obsah a zapijte ho polovinou sklenice vody,
nebo vysypejte obsah do sklenice neperlivé vody nebo kyselé ovocné šťávy (jablečné,
pomerančové nebo ananasové) nebo jablečnéhomoštu.
- před každým napitím je třeba směs promíchat.
- směs vypijte hned nebo nejpozději do 30 minut.
- abyste se ujistil/a, že jste vypil/a všechen lék, sklenici důkladně vypláchněte polovinou
sklenice vody a celý obsah vypijte. Pevné částice obsahují léčivou látku, proto je
nežvýkejte ani nedrťte.
Jestliže jste užil/a více přípravku Ortanol 40 mg, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho tobolek, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ortanol 40 mg
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží doba,
kdy máte užít další dávku, vynechanou dávku neužívejte a pokračujte příští dávkou v obvyklou
dobu. Nezdvojujte příští dávku, abyste nahradil/a dávku vynechanou.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ortanol 40 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jestliže zjistíte kterýkoli z následujících vážných nežádoucích účinků, přestaňte tento léčivý
přípravek užívat a neodkladně kontaktujte svého lékaře:
- náhlé sípání, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, mdloby nebo polykací obtíže (těžká
alergická reakce).
- zčervenání kůže s puchýři nebo odlupováním kůže. Také se mohou objevit bolestivé puchýře a
krvácení na rtech, očích, v ústech, nose a na pohlavních orgánech. To mohou být příznaky
Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy.
- zežloutnutí kůže, tmavá moč a únava mohou být příznaky problémů s játry.
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitými četnostmi, které jsou definovány takto:
Velmi časté: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10
Časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000
Velmi vzácné: vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000
Neznámá frekvence: není známo (z dostupných dat nelze určit)
6/9
Další nežádoucí účinky:
Časté
- bolesti hlavy.
- účinky na Váš žaludek nebo střeva: průjem, bolest břicha, zácpa, nadýmání.
- nevolnost nebo zvracení.
Méně časté
- otok chodidel nebo kotníků.
- poruchy spánku (nespavost).
- pocit točení hlavy, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
- závrať (vertigo).
- změny hodnot krevních testů zjišťujících funkci jater.
- kožní vyrážka, kopřivka a svědění.
- celkový pocit nepohody a nedostatek energie
- zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů)*.
Vzácné
- snížení počtu bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobit slabost, snadnější
tvorbu modřin nebo větší náchylnost k infekcím.
- alergické reakce, někdy velmi vážné, zahrnující otok rtů, jazyka a hrdla, horečku, sípání.
- snížená hladina sodíku v krvi, což může vyvolat slabost, nevolnost (zvracení) a křeče.
- pocity rozrušení, zmatenost, deprese.
- změny chuti.
- problémy s viděním, jako je rozmazané vidění.
- náhlé sípání nebo zkrácení dechu (bronchospasmus).
- sucho v ústech.
- zánět v ústech.
- houbová infekce zvaná moučnivka, která může postihnout střeva.
- problémy s játry, včetně žloutenky, která se projevuje zežloutnutím kůže, tmavou močí a
únavou.
- vypadávání vlasů (alopecie).
- kožní vyrážka při vystavení kůže slunečnímu záření.
- bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie).
- vážné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
- zvýšené pocení.
Velmi vzácné
- změny v krevním obraze včetně agranulocytózy (nedostatek bílých krvinek).
- agresivita.
- vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
- vážné problémy s játry vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
- náhlý výskyt těžké vyrážky nebo puchýřů nebo odlupování kůže. Tyto projevy mohou být
doprovázeny vysokou teplotou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův
syndrom, toxická epidermální nekrolýza).
- svalová slabost.
- zvětšení prsů u mužů.
7/9
Neznámá frekvence
Pokud užíváte Ortanol 40 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací,
křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků,
vyhledejte ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.
*Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je Ortanol 40 mg po dobu delší než 1 rok, můžete
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte
svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).
Ortanol 40 mg může ve velmi vzácných případech ovlivňovat bílé krvinky a způsobit imunitní
nedostatečnost. Pokud máte infekci s projevy jako je horečka s těžce zhoršeným celkovým stavem
nebo horečku s příznaky lokální infekce, jako je bolest v krku, hrdle nebo ústech nebo potíže
s močením, okamžitě navštivte svého lékaře, aby mohl vyloučit nedostatek bílých krvinek
(agranulocytózu) pomocí krevních testů. Je pro Vás velmi důležité, abyste lékaře informovali, že
užíváte tento přípravek.
Nemějte obavy z přehledu možných nežádoucích účinků. Nemusí se u Vás objevit žádný z nich.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ORTANOL 40 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Ortanol 40 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:
nebo EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30° C.
Blistr uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Ortanol 40 mg obsahuje
Léčivou látkou je omeprazol (omeprazolum) 40 mg v jedné tobolce.
8/9
Pomocné látky:
Pelety: částečně substituovaná hyprolosa, mikrokrystalická celulosa, laktosa, sodná sůl
kroskarmelosy, povidon 25, polysorbát 80, ftalát hypromelosy, dibutyl-sebakát, mastek.
Tobolky:
Vrchní a spodní část tobolky může obsahovat: karagenan, chlorid draselný, oxid titaničitý (E171),
žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), hypromelosa,
čištěná voda.
Potiskový inkoust:
Šelak, bezvodý ethanol, isopropylalkohol, propylenglykol, butanol, roztok amoniaku 30%,
hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172).
Jak přípravek Ortanol 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Enterosolventní tvrdá tobolka.
Bílá vrchní část, světle hnědá spodní část, na každé z nich potisk OME 40, obsahující matně
žlutavě hnědé pelety.
Alu/Alu blistr v balení po 7, 14, 15, 28, 30, 56 a 98 tobolkách.
Bílé lahvičky z HDPE s PP šroubovacím uzávěrem (dětským bezpečnostním nebo pojistným)
s vloženým vysoušedlem obsahujícím silikagel a molekulární síta (1:1), v krabičkách obsahujících
1 lahvičku po 7, 14, 15, 28, 30, 49, 50 a 168 tobolkách nebo 2 lahvičky po 28, 30, 49, 50 a 168
tvrdých tobolkách.
Skleněné lahvičky jantarové barvy s HDPE závitovým uzávěrem s vloženým vysoušedlem
obsahujícím silikagel, v krabičkách, po 15 a 168 tobolkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
LEK S.A., Warszawa, Polsko
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie Omeprazole 40 mg Capsules
Belgie Omeprazol Sandoz 40 mg Capsules
Estonsko Omeprazole Sandoz 40 mg
Německo Omeprazole-Sandoz 40 mg magensaftresistente Hartkapseln
Řecko Ortanol 40 mg Capsules
9/9
Polsko Ortanol 40 Plus
Nizozemsko Omeprazol Sandoz 40, Capsules 40 mg
Portugalsko Omeprazol Sandoz 40 mg Cápsulas
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.5.2013

Recenze

Recenze produktu ORTANOL 40 MG 98X40MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ORTANOL 40 MG 98X40MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze