Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ORTANOL 20 MG 56X20MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 78767

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 78767
Kód EAN: 3838957055562
Kód SÚKL: 115182
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Ortanol 20 mg se používá k léčbě vředů dvanáctníku a nezhoubných žaludečních vředů, stavů způsobených nadměrnou tvorbou gastrinu, který produkuje slinivka břišní a způsobuje nadměrné překyselení žaludku. (Zollinger-Ellisonův syndrom) a zánětlivých změn sliznice jícnu vyvolaných drážděním žaludeční kyselinou, která se zpětným tokem dostává do jícnu (tzv. refluxní ezofagitida). Jako součást kombinované léčby je Ortanol 20 mg používán k léčbě infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori. Ortanol 20 mg je určen k prevenci a léčbě poškození sliznice žaludku a dvanáctníku spojených s užíváním nesteroidních antiflogistik (protizánětlivých léků bez hormonálního původu) a k léčbě symptomů gastroezofageální refluxní nemoci, nemoci vzniklé zpětným tokem žaludečního kyselého obsahu do jícnu. V kombinaci s příslušnými antibakteriálními terapeutickými režimy se podává k vymýcení mikroba Helicobacter pylori u pacientů s peptickými (slizničními) vředy vzniklými v souvislosti s jeho výskytem v žaludku a dvanáctníku.

Příbalový leták

 

1/8 

 

sp.zn. sukls75257/2017 

 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele  

 

Ortanol 20 mg 

omeprazolum 

enterosolventní tvrdé tobolky 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ortanol 20 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ortanol 20 mg užívat  

3. 

Jak se přípravek Ortanol 20 mg užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ortanol 20 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ortanol 20 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek Ortanol 20 mg obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv 
nazývaných “inhibitory protonové pumpy”. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve 
Vašem žaludku. 
 
Ortanol se používá k léčbě následujících stavů: 
U dospělých: 

  refluxní  choroby  jícnu.  Žaludeční  kyselina  se  v  tomto  případě  vrací  do  jícnu  a  vyvolává 

bolest, zánět a pálení žáhy. 

  vředů horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 
  vředů,  které  jsou  infikovány  bakterií  nazývanou  „Helicobacter  pylori“.  Pokud  máte  toto 

onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

  vředů,  které  jsou  způsobeny  užíváním  léčiv  označovaných  jako  „nesteroidní  protizánětlivé 

léky“  (NSAIDs).  Ortanol  20  mg  lze  podávat,  aby  se  zabránilo  tvorbě  vředů,  když  užíváte 
NSAIDs. 

  nadměrné  tvorby  žaludeční  kyseliny  způsobené  růstem  slinivky  břišní  (syndrom  Zollinger-

Ellison). 

 
U dětí: 
Děti od 1 roku a s tělesnou hmotností 10 kg a vyšší 

 

2/8 

 

  refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu a vyvolává bolest, 

zánět a pálení žáhy. 

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení 
(zvracení) a pomalé přibývání na váze. 
 
Děti od 4 roků a dospívající 

  vředů, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto 

infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ortanol 20 mg užívat 

 
Neužívejte Ortanol 20 mg 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  omeprazol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6). 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léky  obsahující  jiné  inhibitory  protonové  pumpy  (např.  pantoprazol, 

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 

-  jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě HIV infekce).  
 
Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat Ortanol. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ortanol 20 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Ortanol 20 mg může 
zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře, pokud máte následující obtíže nebo 
pokud se tyto obtíže objeví v průběhu užívání tohoto přípravku: 
- jestliže jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním. 
- máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. 
- začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. 
- máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 
- máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením 
rizika infekčního průjmu. 
- máte závažné problémy s játry. 
- máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A). 
- pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Ortanol a 
snižuje množství žaludeční kyseliny. 
 
Pokud budete mít na kůži  vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním  paprskům, sdělte to co 
nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Ortanol bude možná nutné ukončit. Neopomeňte 
uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Ortanol, po dobu delší než 1 rok, můžete mít 
mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, 
zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy). 
 
Jestliže užíváte přípravek Ortanol dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně 
sledovat.  Měl(a)  byste  lékaři říci  o jakémkoli  novém  nebo  zvláštním  příznaku  a  okolnostech  při  každé 
návštěvě lékaře. 
 
Užívání tohoto přípravku může ovlivnit vyšetření neuroendokrinních nádorů. Před vyšetřením informujte 
svého lékaře o všech lécích, které užíváte. Aby se předešlo tomuto ovlivnění, měla by být léčba 
omeprazolem dočasně přerušena 5 dní před tímto vyšetřením. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ortanol 20 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek 

 

3/8 

 

Ortanol 20 mg může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Ortanol 20 
mg. 
 
Neužívejte přípravek Ortanol 20 mg, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV). 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 
-  ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 
-  digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 
-  diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie). 
-  fenytoin  (k  léčbě  epilepsie).  Pokud  užíváte  fenytoin,  lékař  Vás  bude  sledovat,  když  začnete  užívat 

nebo přestanete užívat přípravek Ortanol 20 mg. 

-  warfarin  a  jiné  blokátory  vitamínu  K (ke  snížení  srážlivosti  krve).  Lékař  Vás  bude  možná  muset 

sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek Ortanol 20 mg. 

-  rifampicin (k léčbě tuberkulózy). 
-  atazanavir (k léčbě infekce HIV). 
-  takrolimus (v případech transplantace orgánů). 
-  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese). 
-  cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení 

svalů při poruše průtoku krve v dolních končetinách). 

-  sachinavir (k léčbě infekce HIV). 
-  klopidogrel (k prevenci vzniku krevních sraženin (trombů)). 
-  erlotinib (k léčbě rakoviny). 
-  methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny)  – jestliže užíváte 

vysokou dávku methotrexátu, lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem Ortanol. 

 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně přípravek Ortanol k léčbě 
vředů  způsobených  infekcí  Helicobacter  pylori,  je  velmi  důležité,  abyste  lékaře  informoval(a)  o  všech 
lécích, které užíváte. 
 
Přípravek Ortanol 20 mg s jídlem a pitím 
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Lékař rozhodne, zda můžete v této době užívat Ortanol. 
 
Lékař rozhodne, zda můžete užívat Ortanol v průběhu kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Ortanol  pravděpodobně  neovlivní  Vaši  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  nástroje  a  stroje. 
Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás 
objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ortanol 20 mg obsahuje sacharosu. 
Pokud vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Ortanol 20

 

mg užívá 

 
Vždy  užívejte  přípravek  Ortanol  20  mg  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku. 

 

4/8 

 

Doporučené dávky jsou uvedeny níže: 
 
Dospělí 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace: 
-  Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4-

8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 
týdnů. 

-  Pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. 
-  Pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 
 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 
-  Obvyklá  dávka  je  20  mg  jednou  denně  po  dobu  2  týdnů.  Pokud  se  vřed  nezhojí,  může  Vám  lékař 

doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.  

-  Pokud se vřed zcela nezhojí, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.  
 
Léčba žaludečních vředů: 
-  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může 

doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 

-  Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 
 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů: 
-  Obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně. 
 
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé 
léky): 
-  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 
 
Prevence vzniku žaludečních a dvanáctníkových vředů
, pokud užíváte NSAIDs: 
-  Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 
-  Obvyklá dávka je Ortanol 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.  
-  Lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol.  
 
Léčba  nadměrné  tvorby  kyseliny  v žaludku  způsobené  růstem  slinivky  břišní  (syndrom  Zollinger-
Ellison): 
-  Obvyklá dávka je 60 mg jednou denně. 
-  Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnunapř. pálení žáhy a kyselé regurgitace: 
-  Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat přípravek Ortanol 20 mg. 

Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 
-  Děti  starší  než  4  roky  mohou  užívat  přípravek  Ortanol.  Dávka  pro  děti  se  určí  na  základě  tělesné 

hmotnosti a 
lékař rozhodne o správné dávce. 

-  Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 
 
Způsob podání 
-  Doporučuje se užívat tobolky ráno. 
-  Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
-  Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. 

 

5/8 

 

Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látky rozkládala v kyselém 
prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. 

 
Co dělat v případě, že máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek 
-  Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek: 

  Tobolku  otevřete  a  obsah  spolkněte  a  zapijte  polovinou  sklenice  vody  nebo  vysypte  obsah 

tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem 
(např. jablečná, pomerančová nebo ananasová) nebo jablečnou šťávou. 

  Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs ihned vypijte nebo nejpozději do 

30 minut. 

  Abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. 

  Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ortanol 20 mg, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Ortanol,  než  Vám  předepsal  lékař,  obraťte  se  přímo  na  lékaře 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ortanol 20 mg 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku,  vezměte si ji, jakmile si vzpomenete.  Pokus se však již 
blíží  čas  další  dávky,  vynechte  opomenutou  dávku.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) 
vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Pokud  si  zaznamenáte  některý  z  následujících  vzácných,  ale  závažných  nežádoucích  účinků,  přestaňte 
Ortanol užívat a ihned kontaktujte lékaře: 
-  náhlá  dušnost,  otok  rtů,  jazyka  a  hrdla  nebo  těla,  vyrážka,  slabost  nebo  potíže  s polykáním  (těžká 
alergická reakce). 
- zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a krvácení 
ze  rtů,  očí,  úst,  nosu  a  pohlavních  orgánů.  Může  jít  o  „Stevens-Johnson  syndrom“  nebo  „toxickou 
epidermální nekrolýzu“. 
- žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 
 
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto: 
Velmi časté:    

Vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10 

Časté:    

 

Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté:  

 

Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné:  

 

Vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10000 

Velmi vzácné:    

Vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10000 

Neznámá frekvence: 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Časté nežádoucí účinky 
- Bolest hlavy. 
- Vlivy na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 
- Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení. 

 

6/8 

 

- Nezhoubné polypy žaludku. 
 
Méně časté nežádoucí účinky 
- Otoky chodidel a kotníků. 
- Poruchy spánku (nespavost). 
- Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost. 
- Pocit závratě (vertigo). 
- Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 
- Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 
- Celková nepohoda a ztráta energie. 
-  Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů) (jestliže je přípravek Ortanol užíván ve 
vyšších dávkách a příliš dlouho – viz bod 2). 
 
Vzácné nežádoucí účinky 
-  Problémy  s  krví,  např.  snížený  počet  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček.  To  může  způsobovat 
slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 
- Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 
- Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče. 
- Pocit nabuzenosti, zmatenosti nebo deprese. 
- Poruchy chuti. 
- Problémy s viděním, např. neostré vidění. 
- Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 
- Sucho v ústech. 
- Zánět dutiny ústní. 
- Plísňová infekce označovaná jako moučnivka a postihující hltan. 
- Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 
- Ztráta vlasů (plešatost). 
- Kožní vyrážka po oslunění. 
- Bolesti kloubů nebo svalů. 
- Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 
- Zvýšená potivost. 
- Zánět střeva (mikroskopická kolitida).  
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
- Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (pokles počtu až úplné chybění bílých krvinek). 
- Agresivita. 
- Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). 
- Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 
- Náhlý nástup těžké vyrážky nebo vznik puchýřů nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou 
a bolestí kloubů (multiformní erytém, Stevens-Johnson syndrom, toxická epidermální nekrolýza). 
- Svalová slabost. 
- Zvětšení prsů u mužů. 
 
Není známo 
(z dostupných údajů nelze určit) 
- Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 
 
Pokud užíváte Ortanol 20 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. 
Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a 
zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. 
Nízká  hladina  hořčíku  v krvi  může  vyvolat  i  pokles  hladin  draslíku  a  vápníku  v  krvi.  Lékař  může 
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 
 
Ortanol  může  ve  velmi  vzácných  případech  ovlivnit  bílé  krvinky,  což  může  vést  až  k  imunodeficitu. 
Pokud  máte  infekční  onemocnění  s  příznaky  horečky  a  celkově  značně  zhoršeného  stavu  s  příznaky 

 

7/8 

 

místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve 
s  lékařem,  aby  bylo  možno  krevním  testem  vyloučit  chybění  nebo  nedostatek  bílých  krvinek 
(agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte. 
 
Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z 
nich. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Ortanol 20 mg uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě 25 °C. 
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
  
Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
Lahvička: po prvním otevření je doba použitelnosti přípravku 100 dní. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ortanol 20 mg obsahuje 
 
Léčivá látka:
 omeprazolum 20 mg v jedné enterosolventní tvrdé tobolce.  
Pomocné látky: zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), hypromelosa, natrium-lauryl-sulfát, 
těžký oxid hořečnatý, povidon 25, mastek, kopolymer MA/EA 1:1, triethyl-citrát. 
Tobolka: želatina, oxid titaničitý, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Ortanol 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé enterosolventní tobolky bílé barvy, uvnitř bílé až světle hnědé pelety. 
OPA/AL/PVC/AL blistr, krabička. 
Velikost balení: 28, 56 enterosolventních tvrdých tobolek. 
 
Bílá HDPE lahvička s vloženou HDPE nádobkou obsahující vysoušedlo silikagel uzavřenou PP dětským 
bezpečnostním  šroubovacím  uzávěrem  s těsnící  fólií  nebo  PP  šroubovacím  uzávěrem  s těsnící  fólií, 
krabička. 
Velikost balení: 28 nebo 100 enterosolventních tvrdých tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko 
 

 

8/8 

 

Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko  
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1,

 

Barleben, Německo  

LEK S.A., Domaniewska 50 C, Warszawa, Polsko 
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, Gerlingen, Německo 
Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A,

 

Targu Mures, Rumunsko 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
10. 5. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ORTANOL 20 MG 56X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ORTANOL 20 MG 56X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám