Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na trávení a proti nechutenství

ORTANOL 10 MG 7X10MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65665
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Značka: ORTANOL
Kód výrobku: 65665
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30654
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/9 

 

Sp.zn.sukls155958/2017 

 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

 

Ortanol 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

 

omeprazolum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ortanol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ortanol užívat  

3. 

Jak se přípravek Ortanol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ortanol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ortanol a k čemu se používá 

 
Přípravek Ortanol obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léků nazývaných 
“inhibitory protonové pumpy”. Tyto léky účinkují tím, že snižují množství kyseliny produkované 
ve Vašem žaludku. 
 
Bez porady s lékařem (Výdej přípravku bez lékařského předpisu) se přípravek Ortanol používá 
u dospělých ke krátkodobé léčbě refluxních příznaků (jako je pálení žáhy, kyselá regurgitace). 
 
Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, kde může způsobit zánět a bolest. To může 
být příčinou příznaků, jako je např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) 
a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace). 
 
Může být potřebné

 

užívat tobolky 2-3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní.  
 
Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis) se 
přípravek Ortanol používá k léčbě následujících stavů: 
 
Dospělí 

 

2/9 

 

• 

refluxní choroby jícnu (GORD). Při této chorobě uniká kyselina do jícnu (trubice, která 
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává pálení žáhy, bolest a zánět. 

• 

vředů v horní části tenkého střeva (duodenální vředy) a vředů v žaludku (žaludeční vředy). 

• 

vředů infikovaných bakterií nazývanou Helicobacter pylori. V tomto případě Vám může 
Váš lékař předepsat rovněž antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

• 

vředů způsobených užíváním léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). 
Přípravek Ortanol lze také užívat k předcházení vzniku vředů při léčbě NSAID. 

• 

nadměrné tvorby žaludeční kyseliny v žaludku způsobené nádorem slinivky břišní 
(Zollingerův-Ellisonův syndrom). 

 
Děti a dospívající 
Děti starší 1 roku věku a s tělesnou hmotností vyšší než 10 kg 
  refluxní choroby jícnu (GORD). Při této chorobě uniká kyselina ze žaludku zpět do jícnu (trubice, 

která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.  
U dětí mohou symptomy zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nevolnost 
(zvracení) a pomalé přibývání na váze. 

 
Děti starší 4 let věku a dospívající  

 

vředů infikovaných bakterií Helicobacter pylori. Pokud Vaše dítě tuto chorobu má, může mu lékař 
rovněž předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ortanol užívat 

 
Neužívejte přípravek Ortanol 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  omeprazol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, 

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol). 

-  jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (používaný k léčbě HIV infekce).  
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, přípravek Ortanol neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete přípravek Ortanol užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Neužívejte přípravek Ortanol déle než 14 dní, aniž byste se poradili s lékařem. Pokud nedojde k 
úlevě nebo zaznamenáte zhoršení příznaků, obraťte se na svého lékaře. 
 
Před užitím přípravku Ortanol, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Ortanol může skrývat 
příznaky jiných nemocí. Z toho důvodu je nutné, abyste se poradil(a) se svým lékařem, pokud se u 
Vás před zahájením nebo v průběhu léčby přípravkem Ortanol objeví některý z následujících stavů: 
-  jestliže jste zaznamenal(a) výrazný nechtěný úbytek na váze a máte problémy s polykáním 
-  jestliže máte bolesti břicha nebo trávicí obtíže 
-  jestliže zvracíte jídlo nebo krev 
-  jestliže máte černou stolici (s příměsí krve)  
-  jestliže máte těžký nebo přetrvávající průjem, protože léčba omeprazolem je spojena s mírným 

zvýšením rizika infekčního průjmu 

-  měl(a) jste žaludeční vřed nebo jste prodělal(a) chirurgický zákrok na zažívacím traktu 
-  léčíte se po dobu 4 a více týdnů pro příznaky nechutenství, poruchy trávení nebo pálení žáhy 
-  máte žloutenku nebo závažné problémy s játry 

 

3/9 

 

-  pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A) 
-  je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou nové nebo se nedávno změnily 
-  pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku 

Ortanol a snižuje množství žaludeční kyseliny. 

 
Pokud  užíváte  přípravek  Ortanol  dlouhodobě  (déle  než  1  rok),  lékař  Vás  bude  pravděpodobně 
pravidelně sledovat. Při každé návštěvě lékaře hlaste všechny nové a zvláštní příznaky a události. 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Ortanol, po dobu delší než 1 rok, můžete 
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému 
lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy). 
 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to 
co  nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  Ortanol  bude  možná  nutné  ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Děti 
Některé  děti  s chronickým  onemocněním  mohou  vyžadovat  dlouhodobou  léčbu,  ačkoli  není 
doporučována. Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 1 roku nebo s tělesnou hmotností menší 
než 10 kg. 
 
Pokud užíváte přípravek bez porady s lékařem k léčbě refluxu, neužívejte omeprazol k prevenci 
onemocnění. Neužívejte přípravek Ortanol po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. Pokud 
nedojde k úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ortanol 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat.  Zahrnuje  to  i  přípravky,  které  si  můžete  koupit  bez 
lékařského předpisu. To proto, že přípravek Ortanol může mít vliv na to, jak jiné léky působí a některé 
léky naopak mohou ovlivnit působení přípravku Ortanol. 
 
Neužívejte  přípravek  Ortanol,  pokud  užíváte  léčivý  přípravek  obsahující  nelfinavir  (používaný 
k léčbě HIV infekce). 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků: 
-  ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových infekcí) 
-  digoxin (používaný k léčbě srdečních obtíží) 
-  diazepam (používaný k léčbě úzkosti, jako svalový relaxant nebo při epilepsii) 
-  fenytoin (na epilepsii). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař bude sledovat Váš zdravotní stav při 

zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol. 

-  léky k prevenci srážení krve, jako je warfarin nebo jiné blokátory vitamínu K. Váš lékař bude 

sledovat Váš zdravotní stav při zahájení a ukončení léčby přípravkem Ortanol. 

-  rifampicin (k léčbě tuberkulózy) 
-  atazanavir (používaný k léčbě HIV infekce) 
-  takrolimus (používaný v případech transplantace orgánů) 
-  přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese) 
-  cilostazol (používaný k léčbě intermitentních klaudikací, tj. bolest nohou při chůzi způsobená 

jejich špatným prokrvením; neschopností jít bez zastávek) 

-  sachinavir (používaný k léčbě HIV infekce) 
-  klopidogrel (používaný k prevenci vzniku krevních sraženin) 
-  erlotinib (používaný k léčbě rakoviny) 

 

4/9 

 

-  methotrexát  (lék  používaný  ve  vysokých  dávkách  k  léčbě  rakoviny)  –  pokud  užíváte  vysoké 

dávky methotrexátu, Váš lékař Vám může dočasně přerušit léčbu přípravkem Ortanol. 

 
V případě,  že  Vám  Váš  lékař  předepsal  současně  s přípravkem  Ortanol  antibiotika  amoxicilin  a 
klarithromycin k léčení vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori, je velmi důležité, 
abyste svého lékaře informoval(a) o všech jiných lécích, které užíváte. 
 
Přípravek Ortanol s jídlem a pitím  
Tobolky tohoto přípravku můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Omeprazol se vylučuje do mateřského mléka, ale vliv na kojence při terapeutických dávkách není 
pravděpodobný.  
 
Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Ortanol užívat, pokud kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není  pravděpodobné,  že  by  přípravek  Ortanol  ovlivňoval  schopnost  řídit  motorové  vozidlo  nebo 
obsluhovat stroje. Nicméně se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění 
(viz bod 4).  
Pokud se u Vás tyto potíže vyskytnou, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ortanol obsahuje sacharosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ortanol užívá 

 
Léčba bez porady s lékařem (Výdej přípravku bez lékařského předpisu): 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
  
Doporučená dávka přípravku Ortanol je 2 tobolky 1x denně (nejlépe ráno) po dobu 14 dní. Pokud 
během této doby nedojde k vymizení příznaků, obraťte se na svého lékaře.  
 
Někdy může být potřebné užívat tobolky 2-3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků. 
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 14 dní. 

 

 

 

 
Léčba na doporučení a pod vedením lékařem (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis): 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Váš lékař Vám určí dávkování a délku léčby na základě Vašeho zdravotního stavu a Vašem věku.  
 
Doporučená dávka je: 

 

5/9 

 

 
Dospělí 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu (GORD), jako je pálení žáhy a kyselá regurgitace (tj. únik 
kyseliny ze žaludku zpět do jícnu) 
-  Pokud Váš lékař zjistil, že Váš jícen byl mírně poškozen, je doporučená dávka 20 mg 1x denně 

po dobu 4 až 8 týdnů. Lékař Vám může zvýšit dávku na 40 mg 1x denně po dobu dalších 8 týdnů, 
pokud po počáteční léčbě nedošlo k úplnému zhojení Vašeho jícnu. 

-  Po zhojení jícnu je doporučená dávka 10 mg 1x denně. 
-  Pokud Váš jícen nebyl poškozen, je doporučená dávka 10 mg 1x denně. 
 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed) 
-  Doporučená dávka je 20 mg 1x denně po dobu 2 týdnů. Lékař Vám může předepsat léčbu stejnou 

dávkou po další 2 týdny, pokud během počáteční léčby nedošlo ke zhojení vředu.  

-  Pokud se vřed úplně nezhojil, může Vám lékař zvýšit dávku na 40 mg 1x denně po dobu 4 týdnů.  
 
Léčba vředů v žaludku (žaludeční vřed) 
-  Doporučená dávka je 20 mg 1x denně po dobu 4 týdnů. Lékař Vám může předepsat léčbu stejnou 

dávkou po další 4 týdny, pokud nedošlo ke zhojení vředu. 

-  Pokud se vřed úplně nezhojil, může Vám lékař zvýšit dávku na 40 mg 1x denně po dobu 8 týdnů. 
 
Prevence 
návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů 
-  Doporučená dávka je 10 mg nebo 20 mg 1x denně. Váš lékař může dávku zvýšit na 40 mg 1x 

denně. 

 
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním nesteroidních 
protizánětlivých léků (NSAID)

 

-  Doporučená dávka je 20 mg 1x denně po dobu 4 až 8 týdnů. 
 
Prevence  
vzniku  žaludečních  a  dvanáctníkových  vředů  způsobených  užíváním  nesteroidních 
protizánětlivých léků (NSAID) 
-  Doporučená dávka je 20 mg 1x denně. 
 
Léčba vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori

 

a prevence jejich návratu 

-  Doporučená dávka je 20 mg 2x denně po dobu 1 týdne.  
-  Váš  lékař  Vám  také  současně  předepíše  dvě  antibiotika  ze  tří  možných:  amoxicilin, 

klarithromycin nebo metronidazol.  

 
Léčba  nadměrné  tvorby  žaludeční  kyseliny  způsobené  nádorem  slinivky  břišní  (Zollingerův-
Ellisonův syndrom) 
-  Doporučená dávka je 60 mg 1x denně. 
-  Váš  lékař  bude  Vaší  dávku  upravovat  v závislosti  na  Vašich  potřebách  a  také  rozhodne,  jak 

dlouho budete lék užívat. 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu (GORD), jako je pálení žáhy a unikání kyseliny ze žaludku 
-  Děti starší než 1 rok věku a s tělesnou hmotností vyšší než 10 kg a více mohou přípravek Ortanol 

užívat. Dávka pro děti je dána hmotností dítěte, přičemž správnou dávku určí lékař. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí bakterií Helicobacter pylori a zabránění jejich návratu 
-  Děti starší než 4 roky věku mohou přípravek Ortanol užívat. Dávka pro děti je dána hmotností 

dítěte, přičemž správnou dávku určí lékař. 

 

6/9 

 

-  Lékař Vašemu dítěti také předepíše dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 
 
Jak se tento lék užívá 
-  Doporučuje se užívat tobolky ráno. 
-  Přípravek můžete užívat s jídlem nebo na lačný žaludek. 
-  Tobolky polykejte celé, zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky se nesmí žvýkat ani drtit. To 

proto, že tobolky obsahují obalené pelety, které zabraňují rozpadu léku působením kyseliny ve 
Vašem žaludku. Je velmi důležité, aby se pelety nepoškodily. 

 
Co dělat, když máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek 
Pokud máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek: 
-  Otevřete tobolku, a buď přímo spolkněte její obsah a zapijte ho polovinou sklenice vody, nebo 

vysypejte obsah do sklenice neperlivé vody nebo kyselé ovocné šťávy (jablečné, pomerančové 
nebo ananasové) nebo jablečného moštu. 

-  Před každým napitím je třeba směs promíchat.  
-  Směs vypijte hned nebo nejpozději do 30 minut. 
-  Abyste  se  ujistil(a),  že  jste  vypil(a)  všechen  lék,  sklenici  důkladně  vypláchněte  polovinou 

sklenice vody a celý obsah vypijte. Pevné částice obsahují léčivou látku, proto je nežvýkejte ani 
nedrťte. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ortanol, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ortanol, než Vám lékař předepsal, ihned kontaktujte svého lékaře 
nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ortanol 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již 
blíží čas, kdy máte užít další dávku, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte příští dávku, 
abyste nahradil(a) dávku vynechanou. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ortanol 
Nepřestávejte s užíváním přípravku Ortanol bez porady s lékařem nebo lékárníkem. Máte-li 
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  zaznamenáte  některý  z následujících  vzácných,  ale  závažných  nežádoucích  účinků, 
přestaňte přípravek Ortanol užívat a neodkladně kontaktujte lékaře: 
-  náhlé  sípání,  otok  rtů,  jazyka  a  hrdla  nebo  těla,  vyrážka,  slabost  nebo  polykací  obtíže  (těžká 

alergická reakce). 

-  zčervenání kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Také se mohou objevit bolestivé puchýře a 

krvácení  ze  rtů,  očí,  úst,  nosu  a  pohlavních  orgánů.  To  mohou  být  příznaky  Stevensova-
Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy. 

-  zežloutnutí kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem jaterních problémů. 
 
Další nežádoucí účinky:  
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
-  bolesti hlavy 
-  účinky na Váš žaludek nebo střeva: průjem, bolest břicha, zácpa, nadýmání 

 

7/9 

 

-  nevolnost nebo zvracení 
-  nezhoubné polypy žaludku 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
-  otok nohou a kotníků 
-  poruchy spánku (nespavost) 
-  pocit točení hlavy, pocit mravenčení, pocit ospalosti 
-  závrať (vertigo) 
-  změny hodnot krevních testů, které zjišťují funkci jater 
-  kožní vyrážka, kopřivka a svědění kůže 
-  celkový pocit nevolnosti a nedostatku energie 
-  zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů) 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 
-  problémy  s krví,  jako  je  snížení  počtu  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček.  To  může 

způsobovat slabost, snadnější tvorbu modřin nebo větší náchylnost k infekcím. 

-  alergické reakce, někdy velmi vážné, zahrnující otok rtů, jazyka a hrdla, horečku, sípání 
-  snížená hladina sodíku v krvi, což může vyvolat slabost, nevolnost (zvracení) a křeče 
-  pocity neklidu, zmatenosti, deprese 
-  změny vnímání chuti 
-  problémy s viděním, jako je rozmazané vidění 
-  náhlé sípání nebo zkrácení dechu (dušnost, bronchospasmus) 
-  sucho v ústech 
-  zánět dutiny ústní 
-  infekce zvaná moučnivka, která může postihnout střeva a je způsobena plísní 
-  problémy  s játry,  včetně  žloutenky,  která  se  projevuje  zežloutnutím  kůže,  tmavým  zbarvením 

moči a únavou 

-  vypadávání vlasů (alopecie) 
-  kožní vyrážka při vystavení kůže slunečnímu světlu 
-  bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie) 
-  vážné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida) 
-  zvýšené pocení 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 
-  změny krevního obrazu včetně agranulocytózy (nedostatek bílých krvinek) 
-  agresivita 
-  vidiny, cítění nebo slyšení věcí, které neexistují (halucinace) 
-  vážné onemocnění jater vedoucí k selhání jater a zánětu mozku 
-  náhlý výskyt  těžké vyrážky nebo tvorba puchýřů či  olupování kůže.  Tyto projevy mohou  být 

doprovázeny  vysokou  teplotou  a  bolestí  kloubů  (erythema  multiforme,  Stevensův-Johnsonův 
syndrom, toxická epidermální nekrolýza). 

-  svalová slabost 
-  zvětšení prsů u mužů 

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  zánět ve střevě (vedoucí k průjmu) 
-  Pokud užíváte přípravek Ortanol déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny 

hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, 
dezorientací, křečemi, závratěmi nebo zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytne 
některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. 

 

8/9 

 

Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může 
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 

-  vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 
 
Přípravek Ortanol může ve velmi vzácných případech ovlivňovat bílé krvinky a způsobit oslabení 
imunity.  Pokud  máte  infekční  onemocnění  s projevy  horečky  s výrazně  zhoršeným  celkovým 
stavem, nebo horečku s příznaky místní infekce, např. bolest v krku, hrdle nebo ústech, nebo potíže 
s močením, musíte okamžitě navštívit svého lékaře, aby mohl vyšetřením krve vyloučit nedostatek 
bílých  krvinek  (agranulocytózu).  Je  velmi  důležité,  abyste  lékaře  informoval(a),  že  užíváte  tento 
přípravek. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ortanol uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
nebo na blistru/štítku za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 

(Pro lahvičku): 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Lahvičku uchovávejte dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky: 100 dní. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ortanol obsahuje 
 
Léčivou látkou je omeprazolum. 
 
Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg. 
 

 

9/9 

 

Další pomocné látky jsou: 
obsah tobolky:  
zrněný cukr

 (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), 

hypromelosa, natrium-lauryl-sulfát, povidon 25,  

mastek, těžký oxid hořečnatý, kopolymer MA/EA 1:1 (30% vodní disperze), triethyl-citrát. 
 
potah tobolky: 
želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), může též 
obsahovat: černý oxid železitý (E172). 
 
Jak přípravek Ortanol vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdé želatinové tobolky se světle hnědým víčkem a světle hnědým tělem, obsahující téměř bílé až 
světle hnědé pelety. 
 
Výdej přípravku bez lékařského předpisu: 
Al/Al blistr v balení po 7, 14, 15 a 28 enterosolventních tvrdých tobolkách. 
 
Bílá  lahvička  z  HDPE  s  vloženým  vysoušedlem  (nádobka  se  silikagelem)  s PP  šroubovacím 
uzávěrem:  v krabičkách  obsahujících  1  lahvičku  po  7,  14,  15  a  28

 

enterosolventních  tvrdých

 

tobolkách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Lek Pharmaceuticals d.d., 
Verovškova 57 
1526 Ljubljana, Slovinsko 
 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
LEK S.A., Warszawa, Polsko 
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo 
S.C. Sandoz S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Velká Británie  

Omeprazole 10 mg Capsules 

Belgie   

 

Omeprazol Sandoz 10 mg Capsules, hard 

Česká republika          Ortanol 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Německo  

 

Omeprazol Sandoz 10 mg magensaftresistente Hartkapseln  

Maďarsko 

 

Omep HEXAL 10 mg gyomornedv-ellenálló kemény kapszula 

Portugalsko    

Omeprazol Sandoz  

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 7. 2017
 

Recenze

Recenze produktu ORTANOL 10 MG 7X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ORTANOL 10 MG 7X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám