Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

ORGAMETRIL 30X5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19426

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ORGAMETRIL 30X5MG Tablety

 

 

sp.zn. sukls119312/2014 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatelku 

 

Orgametril 

5 mg tablety 

lynestrenolum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné pznámky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Orgametril a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orgametril užívat 

3. 

Jak se přípravek Orgametril užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Orgametril uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Orgametril a k čemu se používá 

 
Přípravek Orgametril obsahuje lynestrenol, což je gestagen  podobný přirozenému hormonu 
progesteronu. 
 
Gestageny, jako jsou v přípravku Orgametril, jsou často předepisovány při poruchách menstruačního 
cyklu. Přípravek Orgametril může být také předepsán:  
  při endometrióze (abnormální růst děložní sliznice); 
  při léčbě některých případů rakoviny endometria; 
  pro léčbu některých chorob prsou; 
  k potlačení uvolnění vajíčka (ovulace) nebo menstruace; 
  jako doplněk k léčbě estrogeny během přechodu nebo po přechodu. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orgametril užívat 

 
Neužívejte přípravek Orgametril 

 

jestliže jste těhotná, nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná; 

 

jestliže máte závažné onemocnění jater, jako je žloutenka, zánět jater (hepatitida), nádor jater, 
vzácné onemocnění jater Rotorův syndrom nebo Dubin-Johnsonův syndrom nebo se Vaše játra 
ještě nezotavily z takového závažného stavu; 

 

jestliže máte abnormální krvácení z pochvy, které nebylo vyšetřeno Vaším lékařem;  

 

jestliže máte stavy, které se zhoršily v období těhotenství nebo při předchozím užívání hormonů, 
jako je: žloutenka, silné svědění, vyrážka na kůži (gestační herpes), metabolické onemocnění jater 
(porfyrie) nebo zhoršení sluchu (otoskleróza); 

 

jestliže máte trombózu. Trombóza je tvorba krevní sraženiny v cévě (např. nohou (hluboká žilní 
trombóza) nebo v plicích (plicní embolie)), 

 

 

 

jestliže jste alergickýá na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
 
V některých případech mohou být nezbytné pravidelné kontroly Vaším lékařem.  
Proto je důležité upozornit Vašeho lékaře, pokud máte, nebo jste někdy měla, některý z následujících 
stavů: 
 

poruchu srážlivosti krve (např. trombózu) 

 

onemocnění srdce nebo cév 

 

závažné depresivní stavy 

 

onemocnění jater jako je žloutenka nebo nádor jater 

 

abnormální vaginální krvácení 

 

vysokou hladinu cholesterolu nebo jiných lipidů v krvi 

 

chloasma (hnědé skvrny na kůži, které se často objevují v těhotenství) 

 

akné, seboroickou pokožku a nadměrné ochlupení na těle a obličeji 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Orgametril 
 
Jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Orgametril a stejně tak Orgametril může ovlivnit účinek 
jiných léků. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo budete užívat některý z následujících léků: 
 

rifampicin nebo troleandomycin (léky na bakteriální infekce) 

 

hydantoiny, barbituráty a karbamazepin (léky na epilepsii) 

 

aminoglutethimid (lék k léčbě Cushingova syndromu) 

 

cyklosporin (lék užívaný po transplantaci) 

 

theofyliny (léky na astma, bronchitidu a emfyzém) 

 

betablokátory (léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční obtíže) 

 

inzulín (lék na cukrovku) 

 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, neužívejte přípravek 
Orgametril.  
Pokud kojíte, neužívejte přípravek Orgametril dříve, než se poradíte se svým lékařem. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Orgametril může způsobit závrať. Pokud se u Vás závrať vyskytne, neřiďte nebo neobsluhujte 
stroje. 
 
Přípravek Orgametril obsahuje laktózu 
 
Přípravek Orgametril obsahuje laktózu. Pokud Vám bylo sděleno Vaším lékařem, že máte intoleranci 
k některým cukrům, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Orgametril užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

 

 

Při poruchách menstruačního cyklu a některých dalších poruchách je obvyklé dávkování 1 tableta denně 
v 14. - 25. den cyklu. Prvním dnem cyklu je první den menstruace. Pro léčbu silného nebo 
prodlouženého menstruačního krvácení je obvyklá dávka 2 tablety denně po dobu 10 dnů. U ostatních 
poruch má být přípravek Orgametril užíván každý den po delší časové období. V takovém případě se 
užívání tablet nepřerušuje.  
 
Užívejte tablety každý den vždy přibližně ve stejný čas a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny 
(např. sklenicí vody). Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Orgametril příliš silný nebo naopak 
slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
Jestliže jste užila více přípravku Orgametril, než jste měla 
 
Pokud jste užila více přípravku Orgametril, než jste měla, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 
Užití většího množství přípravku Orgametril může způsobit nevolnost a zvracení.  
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Orgametril 
 
Vezměte si zapomenutou tabletu hned, jakmile si vzpomenete, pokud již neuplynulo více než 24 hodin. 
Pokud ano, zapomenutou dávku vynechejte. 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Orgametril 
 
Lynestrenol má silný vliv na vnitřní výstelku dělohy, a proto může být používán pro léčbu poruch 
menstruačního cyklu. V mnoha případech dojde k úpravě cyklu, pokud je přípravek Orgametril užíván 
několik dní v měsíci. Pár dnů (často během 3 dnů) po užití doporučeného cyklu přípravku Orgametril, 
dojde k odlučování vnitřní výstelky dělohy. Toto je doprovázeno vaginálním  krvácením (jako při běžné 
menstruaci). 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Přípravek Orgametril může způsobovat nežádoucí účinky v závislosti na dávce a citlivosti pacientky.  
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:  
Přecitlivělost, hromadění tekutiny v tkáních (retence tekutin), mírně zvýšená hladina cukru v krvi 
po jídle (snížená tolerance glukózy), změny v hladinách tuku a cholesterolu v krvi, nervozita, depresivní 
nálada, zvýšení nebo snížení pohlavní touha (libido), bolest hlavy, migréna, závrať, nevolnost, zvracení, 
bolest břicha, průjem, zácpa, žloutenka (ikterus), zvýšené pocení, chloasma, nadměrné ochlupení těla 
nebo obličeje, krvácení z pochvy (v období mezi normální menstruací) především během prvních dvou 
měsíců, citlivost prsou, nepřítomnost menstruace, změny v poševní sekreci.  
 
Kontaktujte svého lékaře, okud zaznamenáte jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, zvláště pokud máte 
krvácení z pochvy, které nebylo Vaším lékařem vyšetřeno.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

 

 

 
5. 

Jak přípravek Orgametril uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte  blistr v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Orgametril obsahuje 
-  Léčivou látkou je lynestrenolum. 
-  Dalšími složkami jsou bramborový škrob, tokoferol alfa, glycerol, magnesium-stearát, mastek a 

monohydrát laktózy. 

 

 

 

Jak přípravek Orgametril vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé nebo téměř bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 6 mm se zkosenými hranami, na jedné straně 
vyraženo „TT“ nad a „4“ pod rýhou, na druhé straně vyraženo „ORGANON*“. 
 
Velikost balení: 30 nebo 300 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
N.V. Organon, Oss, Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
6.8.2014 

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19426
Kód EAN: 8595145700172
Kód SÚKL: 41322
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Jak Orgametril účinkuje a k čemu se používá Orgametril může být použit: - pro léčbu poruch menstruačního cyklu (jako např. polymenorea - častá menstruace, menoragie, metroragie, silné děložní krvácení závislé, či nezávislé na menstruaci a amenorea (nedostavení se menstruace) a oligomenorey (slabé krvácení při menstruaci); - k potlačení ovulace (uvolnění vajíčka) a posunutí menstruace; - pro léčbu ovulačních bolestí (bolest v polovině menstruačního cyklu, která se označuje také jako "ovulační krize"); - pro léčbu tzv. premenstruačních potíží (které se objevují před menstruací nebo v jejím průběhu); - endometrióza (ložiska tkáně podobná děložní sliznici na neobvyklých místech); - jako doplněk k léčbě estrogeny v období přechodu a v období po přechodu; - k léčbě některých chorob prsů nebo dělohy. Více informací o tom, jak Orgametril účinkuje a k čemu je používán, naleznete na zadní straně tohoto letáku.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ORGAMETRIL 30X5MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ORGAMETRIL 30X5MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ORGAMETRIL 30X5MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu ORGAMETRIL 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ORGAMETRIL 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám