Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ORFIRIL 300 50X300MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21732

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21732
Kód EAN: 4031649001048
Kód SÚKL: 61184
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá Orfiril se užívá k léčbě epilepsie a mánie.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls248152/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o 

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak 
hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. 
 

Orfiril 150 mg enterosolventní tablety 
Orfiril 300 mg enterosolventní tablety 
Orfiril 600 mg enterosolventní tablety 

natrii valproas 

 

UPOZORNĚNÍ 

 

Pokud je valproát užíván v těhotenství, může způsobit vrozené vady a problémy s raným vývojem 
dítěte. Pokud jste žena v plodném věku, měla byste používat po celou dobu léčby účinnou metodu 
antikoncepce. 
Váš lékař to s Vámi probere, ale měla byste také dodržovat pokyny v bodu 2 této příbalové informace.  
Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být 
těhotná. 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
•  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril užívat 

3. 

Jak se přípravek Orfiril užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5  

Jak přípravek Orfiril uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá 

 
Orfiril se používá k léčbě 

epilepsie, 

mánie, což je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo 
hyperaktivitu. Mánie nastává při onemocnění zvaném „bipolární porucha“. Orfiril se užívá v 
případech, kdy není možné užívat lithium. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril užívat 

 

 

 

 

Neužívejte přípravek Orfiril 

jestliže jste alergický(á) na natrium-valproát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater a/nebo trpíte vážnými problémy s játry či 
slinivkou břišní 

jestliže váš pokrevný příbuzný zemřel na problémy s játry během léčby natrium-valproátem 

jestliže trpíte porfyrií, onemocněním provázeným zvýšenou tvorbou a vylučováním porfyrinů 
(červené zbarvující látky neobsahující železo) do moči a stolice 

pokud máte genetickou odchylku, která působí mitochondriální poruchu (např. Alpersův-
Huttenlocherův syndrom) 

pokud trpíte poruchou cyklu močoviny (určitá porucha látkové přeměny). 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Orfiril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
To platí zejména: 

jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé možné klinické příznaky poškození jater 
během prvních 6 měsíců léčby, obzvláště v případě horečky, zvracení, únavy, slabosti, 
lhostejnosti, nechutenství, ztráty chuti k běžnému jídlu, nechuti k valproátu, pocitu na zvracení, 
opakovaného zvracení, bolesti břicha, žloutenky (zežloutnutí kůže nebo bělma očí), krvácení z 
nosu, podlitin, otoku nohou a/nebo rukou, zhoršení epilepsie. V takovém případě okamžitě 
kontaktujte svého lékaře. U dětí mají být tyto klinické příznaky pečlivě sledovány. 

jestliže máte poruchu funkce kostní dřeně, 

jestliže se podává dětem a dospívajícím, obzvláště těm s vícenásobným postižením a závažnými 
formami epilepsie, těm, kterým je podáván více než jeden lék, a novorozencům a dětem 
mladším než tři roky, 

jestliže trpíte poruchou srážlivosti krve (tedy abnormálním krvácením nebo sklonem k snadné 
tvorbě modřin), 

jestliže je podezření na vzácné dědičné onemocnění s enzymatickým deficitem. Pokud je 
podezření na poruchu cyklu močoviny, má být provedeno před zahájením léčby přípravkem 
Orfiril vyšetření látkové přeměny z důvodu rizika zvýšení hladiny amoniaku v krvi. 

jestliže Vaše ledviny řádně nepracují, 

jestliže máte nízký obsah proteinů (bílkovin) v krvi, 

jestliže máte specifické, generalizované onemocnění imunitního systému (systémový lupus 
erythematodes), 

při změnách v menstruaci, což může být příznakem syndromu polycystických vaječníků, 

jestliže kvůli zvýšené chuti k jídlu přibíráte na váze, 

jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), lékař Vám bude kontrolovat hladinu ketonů v moči, 
protože natrium-valproát může způsobit falešně pozitivní výsledek těchto testů, 

jestliže se chystáte na chirurgický nebo zubařský zákrok. V takovém případě Vašeho lékaře 
informujte, že užíváte tento přípravek. 

pokud se ve Vaší rodině vyskytuje genetická (dědičná) odchylka, která působí mitochondriální 
poruchu 

jestliže Vám chybí enzym zvaný karnitin-palmitoyl transferáza (CPT) II. typu a máte silné 
bolesti svalů, protože to může být příznakem poškození svalů. 

 
Je třeba věnovat zvýšenou pozornost následujícím příznakům poškození jater a slinivky břišní: 
Snížení antiepileptického účinku vyznačující se návratem nebo zvýšením frekvence epileptických 
záchvatů, netečnost, slabost, nechutenství, pocit na zvracení nebo opakované zvracení, bolest 
v nadbřišku, nespecificke břišní potíže, krvácení z nosu, otoky nohou nebo jiných částí těla, 
zmatenost, nepokoj a pohybové poruchy. Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno poškození 
slinivky břišní s podobnými příznaky. 
Dojde-li k závažné poruše funkce jater nebo poškození slinivky břišní, léčba přípravkem Orfiril musí 
být okamžitě přerušena. 
 

 

 

 

Léčba přípravkem Orfiril vyžaduje důkladné lékařské sledování a pravidelné krevní testy za účelem 
kontroly krevního obrazu, včetně krevních destiček, funkce jater a slinivky břišní. Je důležité tyto 
kontroly provádět. Platí to zejména v průběhu prvního roku léčby a pro pacienty před operací nebo 
zubním ošetřením. 
 
Pokud nečekaně krvácíte ze sliznic nebo jste náchylný(á) k tvorbě podlitin, musíte o tom informovat 
svého lékaře. 
 
Podávání přípravku Orfiril může vést ke zvýšeným hladinám amoniaku v krvi (viz také bod 4 „Možné 
nežádoucí účinky“). Pokud se u Vás objeví příznaky jako netečnost, ospalost, zvracení, nízký krevní 
tlak nebo zhoršení epilepsie, kontaktujte svého lékaře. 
 
Na začátku léčby můžete přibýt na váze. Měl(a) byste se pravidelně vážit. V případě potřeby byste se 
měl(a) poradit se svým lékařem o vhodných opatřeních. 
 
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je natrium-valproát trpěli představami, že si ublíží či 
vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Prosím, ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud u Vás kdykoliv v minulosti nastal kterýkoliv ze 
shora uvedených stavů. 
 
Podobně jako u jiných antiepileptik u některých pacientů může při užívání valproátu dojít ke zhoršení 
záchvatů. 
 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost přípravku Orfiril v léčbě manických epizod u bipolární poruchy nebyla 
hodnocena u dětí a dospívajících do 18 let. 
Proto Orfiril není určen k léčbě mánie u dětí a dospívajících do 18 let věku. 
 
Další léčivé přípravky a Orfiril 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Účinek jiných léků na Orfiril 
Účinek přípravku Orfiril může být oslaben, jestliže se používá s jinými léky, například:  

přípravky k léčbě epilepsie (antiepileptika) (fenobarbital, primidon, fenytoin a karbamazepin), 

meflochin (používaný k prevenci malárie), 

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy), 

kolestyramin (používá se ke snižování hladiny cholesterolu v krvi), 

karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny valproové 
(natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit její účinek. 

léky užívané k léčbě HIV infekce (inhibitory proteázy, jako je lopinavir nebo ritonavir). 

 
Účinek nebo nežádoucí účinky přípravku Orfiril mohou být zesíleny, jestliže se užívá s jinými léky, 
například: 

felbamát (antiepileptikum), 

kyselina acetylsalicylová (používá se proti bolesti nebo horečce a k ředění krve), 

cimetidin (léčivo používané k léčbě žaludečních vředů), 

fluoxetin (přípravek k léčbě deprese), 

erythromycin (antibiotikum). 

 
Působení přípravku Orfiril na jiné léky 
Orfiril může posilovat účinek nebo nežádoucí účinky jiných léků, jako jsou: 

jiná antiepileptika (fenobarbital, primidon, fenytoin, lamotrigin, felbamát, etosuximid, 
karbamazepin, rufinamid), 

léky k ředění krve, jako například kyselina acetylsalicylová a warfarin, 

 

 

 

nimodipin (používá se ke zvýšení krevního oběhu v mozku), 

zidovudin (přípravek k léčbě HIV infekce), 

barbituráty (používané při nespavosti a k léčbě epilepsie), 

benzodiazepiny, např. diazepam nebo lorazepam (používané při nespavosti a léčbě úzkostných 
stavů), 

antidepresiva a přípravky k léčbě duševních onemocnění, 

propofol (používá se k znecitlivění během chirurgických nebo diagnostických výkonů). 

 
Přípravek Orfiril může oslabovat účinek jiných léků, jako je 

olanzapin (lék používaný k léčbě duševních onemocnění). 

 
Další léky vyžadující opatrnost 
 
Jestliže se současně užívá s lithiem, je zapotřebí pravidelně sledovat koncentrace obou léčiv ve Vaší 
krvi. 
 
V některých případech bylo souběžné podávání kyseliny valproové a topiramátu (antiepileptikum) 
nebo acetazolamidu (lék na léčbu zvýšeného tlaku v oku tj. glaukomu) spojováno se zvýšeným 
rizikem poškození mozku v důsledku vysokých hladin amoniaku v krvi. 
 
V kombinaci s kvetiapinem (přípravek k léčbě duševních onemocnění) se zvyšuje riziko nízkého počtu 
bílých krvinek. 
 
Je možné, že jiná léčiva, která mohou poškodit játra, včetně alkoholu, mohou zvyšovat riziko 
poškození jater natrium-valproátem. 
 
Orfiril může ovlivnit hladiny kodeinu ve Vaší krvi. 
 
Zásah do laboratorních testů: jestliže máte cukrovku, přípravek Orfiril může zapříčinit falešně 
pozitivní výsledky močových testů na ketolátky. Informujte proto vždy lékaře, že užíváte Orfiril.  
 
Přípravek Orfiril s jídlem, pitím a alkoholem 
Enterosolventní tablety se užívají asi 1 hodinu před jídlem nerozkousané a zapíjí se dostatečným 
množstvím tekutin (přibližně jednou sklenicí vody). 
 
Konzumování alkoholu během léčby přípravkem Orfiril může zvyšovat nebezpečí poškození jater. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Důležitá upozornění pro ženy 

•  Valproát může být škodlivý pro nenarozené děti, pokud jej užívají ženy během těhotenství. 
•  Valproát s sebou nese riziko, pokud je užíván v průběhu těhotenství. Všechny dávky s sebou 

nesou riziko, ale čím je dávka vyšší, tím je vyšší riziko. 

•  To může způsobit závažné vrozené vady a může to mít vliv na způsob, jakým se dítě vyvíjí 

během růstu. Vrozené vady, které byly zaznamenány, zahrnují rozštěp páteře (spina bifida
(kde kosti páteře nejsou správně vyvinuté); vrozené vady obličeje a lebky; vrozené vady srdce, 
ledvin, močových cest a pohlavních orgánů; defekty končetin. 

•  Jestliže užíváte valproát během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko výskytu vrozených 

vad, které vyžadují lékařskou péči, než u jiných žen. Vzhledem k tomu, že valproát se používá 
již mnoho let, víme, že u žen užívající valproát bude mít okolo 10 dětí ze 100 vrozené vady. 
To je srovnatelné s 2-3 dětmi ze 100 dětí narozených ženám, které nemají epilepsii. 

 

 

 

•  Odhaduje se, že 30-40 % dětí v předškolním věku, jejichž matky užívaly valproát během 

těhotenství, může mít problémy s vývojem v raném dětství. Postižené děti mohou mluvit a 
chodit později, být intelektuálně méně schopné než ostatní děti a mít potíže s řečí a pamětí. 

•  Spektrum autistických poruch je častěji diagnostikováno u dětí vystavených valproátu a je zde 

možnost, že se u dětí objeví příznaky hyperaktivity a poruch pozornosti (ADHD). 

•  Jste-li žena schopná otěhotnět, Váš lékař by Vám valproát měl předepsat, pouze pokud je to 

nevyhnutelné. 

•  Před předepsáním tohoto přípravku Vám lékař vysvětlí, co by se mohlo stát Vašemu dítěti, 

pokud otěhotníte během užívání valproátu. Pokud se později rozhodnete, že chcete mít dítě, 
neměla byste přestat přípravek užívat, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem a 
neodsouhlasí Vám plán přechodu na jiný přípravek, pokud je to možné. 

•  Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové, když se snažíte otěhotnět. Kyselina 

listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu, které existuje u všech 
těhotenství. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených 
s užíváním valproátu. 

 
ZAHÁJENÍ LÉČBY 
Pokud je to poprvé, co Vám byl předepsán valproát, lékař Vám vysvětlí rizika pro nenarozené dítě, 
pokud otěhotníte. Jste-li v plodném věku, musíte se ujistit, že po celou dobu léčby používáte účinnou 
metodu antikoncepce. Promluvte si se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství, pokud 
se budete potřebovat poradit o antikoncepci. 
 
Důležitá upozornění:  

•  Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce. 
•  Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla 

být těhotná. 

 
POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE NESNAŽÍTE OTĚHOTNĚT 
Pokud pokračujete v léčbě valproátem, ale nemáte v plánu mít dítě, ujistěte se, že používáte účinnou 
metodu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství, pokud se 
budete potřebovat poradit o antikoncepci. 
 
Důležitá upozornění:  

•  Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce. 
•  Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla 

být těhotná. 

 
POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE SNAŽÍTE OTĚHOTNĚT 
Pokud pokračujete v léčbě valproátem a chcete otěhotnět, nesmíte přestat užívat ani valproát, ani 
antikoncepci, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem. Musíte se poradit se svým lékařem předtím, 
než otěhotníte, aby Vaše těhotenství proběhlo bez problémů a všechna rizika pro Vás a Vaše 
nenarozené dítě byla snížena na nejnižší možnou míru. 
Než otěhotníte, může lékař rozhodnout o změně dávky valproátu nebo přechodu na jiný přípravek. 
Pokud otěhotníte, budete velmi pečlivě sledována s ohledem na Vaši nemoc a také bude sledován 
vývoj Vašeho nenarozeného dítěte. 
Pokud se snažíte otěhotnět, zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může 
snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží 
riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu. 
 
Důležitá upozornění: 

 

 

 

•  Nepřestávejte užívat antikoncepci, dokud se neporadíte se svým lékařem na plánu, který 

zajistí, aby Vaše epilepsie/bipolární porucha byla léčbou kontrolována a snížila se rizika pro 
Vaše dítě. 

•  Informujte svého lékaře ihned, pokud víte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.  
 

NEPLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ PŘI POKRAČOVÁNÍ LÉČBY 
Děti narozené matkám, které užívaly valproát, jsou ve vážném nebezpečí vrozených vad a problémů s 
vývojem, které mohou být těžce invalidizující. Pokud užíváte valproát a myslíte, že jste těhotná, nebo 
byste mohla být těhotná, kontaktujte okamžitě svého lékaře. Nepřestávejte užívat svůj přípravek, 
dokud Vám to lékař neřekne. 
Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snížit celkové riziko 
rozštěpu páteře a časných potratů. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad 
spojených s užíváním valproátu. 
 
Důležitá upozornění: 

•  Informujte ihned svého lékaře, pokud zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla 

být těhotná. 

•  Nepřestávejte užívat valproát, pokud Vám to neřekne lékař. 

 
Kojení 
Valproát se vylučuje do mateřského mléka. S ohledem na přínos kojení pro dítě a na prospěšnost léčby 
pro matku lékař rozhodne, zda se přeruší kojení nebo ukončí podávání přípravku Orfiril. 
 
Plodnost 
Orfiril může snížit Vaši plodnost. Jednotlivé zprávy však ukázaly, že tento účinek je vratný po 
vysazení léku. 
 
Ujistěte se, že jste si přečetla brožuru pro pacienta a podepište Informovaný souhlas, které Vám 
poskytne a probere s Vámi Váš lékař nebo lékárník.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během  léčby  natrium-valproátem  se  mohou  zhoršit  Vaše  reakční  schopnosti.  Měl(a)  byste  to  vzít 
v úvahu,  když  je  zapotřebí  zvýšené  pozornosti,  například  během  řízení  vozidla  a  obsluhy  strojů.  O 
případném vykonávání těchto činností se poraďte se svým lékařem. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Orfiril 
Orfiril 150 mg obsahuje 0,9 mmol (20,7 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez 
sodíku“. 
Orfiril 300 mg obsahuje 1,8 mmol (41,4 mg) sodíku v jedné tabletě. 
Orfiril 600 mg obsahuje 3,6 mmol (82,8 mg) sodíku v jedné tabletě. 
Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Orfiril užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba přípravkem Orfiril musí být zahájena a vedena lékařem, který se specializuje na léčbu epilepsie 
nebo bipolárních poruch. 
 
Orfiril lze získat pouze na lékařský předpis. Váš lékař Vám předepíše dávkování, které je speciálně 
upraveno pro Vás. Vždy dodržujte předpis svého lékaře. 

 

 

 

 
Epilepsie: 
Dávkování léku Orfiril je individuální, závisí na terapeutickém účinku u každého pacienta. 
Doporučená počáteční dávky u dospělých a dětí je 5 - 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávka by se poté 
měla postupně zvyšovat, dokud nebude dosaženo nejúčinnější dávky. Celkovou denní dávku lze 
podávat ve 2 až 4 dávkách. 
 
Mánie: 
Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat. 
 
Úvodní dávka 
Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg. 
 
Průměrná denní dávka 
Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg. 
 
Způsob použití:  
Enterosolventní tablety Orfiril se užívají asi 1 hodinu před jídlem nerozkousané a zapíjí se 
dostatečným množstvím tekutin (přibližně jednou sklenicí vody). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Orfiril, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), obraťte se na svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Orfiril 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, jak si na to vzpomenete. Dále 
pokračujte podle původního harmonogramu dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Orfiril 
Nikdy neměňte dávku bez toho, že byste se poradil(a) s lékařem. Nepřestávejte užívat svůj lék bez 
toho, že byste se nejprve poradil(a) se svým lékařem, protože jinak tím můžete ohrozit úspěch léčby. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou poruchy týkající se žaludku a střev s bolestí, pocitem na 
zvracení a zvracením, které se vyskytují přibližně u 20 % pacientů. 
 
Pokud zpozorujete některý z následujících příznaků, ihned se spojte se svým lékařem: 
abnormální krvácení nebo tendence ke snadné tvorbě modřin, bolest břicha, chvění (třes), problémy 
s rovnováhou, zmatenost, halucinace, změny nálady, výrazná kožní vyrážka, trhavé svalové pohyby, 
zhoršená bdělost a ospalost a jiné mentální poruchy. 
 
Následující příznaky mohou být spojovány s poškozením jater nebo méně častým poškozením slinivky 
břišní: 
zvýšení počtu křečí, pocit tělesné slabosti, ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, opakované zvracení, 
bolest břicha neznámého původu, otoky nohou nebo jiných částí těla, ztráta zájmu o emoční, 
společenský nebo fyzický život, poruchy vědomí se zmateností nebo neklidem, a pohybové poruchy. 
Jestliže se u Vás takové příznaky objeví, je zapotřebí se okamžitě obrátit na svého lékaře. Tyto 
nežádoucí účinky se musí velmi pozorně sledovat u dětí. 
 

 

 

 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při léčbě přípravkem Orfiril. Četnost nežádoucích účinků 
je uvedena v závorkách. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):  

bolest břicha, 

pocit na zvracení, 

zvracení. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

změny v krvi (snížený počet krevních destiček a bílých krvinek), 

zvýšená hladina amoniaku v krvi (hyperamonemie), 

zvýšená tělesná hmotnost nebo snížená tělesná hmotnost, 

zvýšená či snížená chuť k jídlu, 

ospalost, 

agresivita*, pohybový neklid*, porucha pozornosti*, 

poruchy paměti, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus), závrať, 

chvění (třes), 

kožní potíže, jako je pálení, píchání, svědění nebo brnění, bez zjevné fyzické příčiny 
(parestezie),  

somnolence (spavost), 

průjem, 

problémy s dásněmi, především zvětšení dásní (hyperplasie), zánět sliznice dutiny ústní, 

dočasná ztráta vlasů, blednutí vlasů a kučeravění vlasů, 

vynechání menstruace (amenorea), 

onemocnění vaječníků (polycystická ovaria), 

změny hodnot jaterních testů, 

poruchy nehtu a nehtového lůžka. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 

krvácení, 

netečnost 

přechodné kóma (v některých případech spojené se zvýšenou frekvencí záchvatů), 

zvýšené množství mužských hormonů (androgenů), což může vést k maskulinizaci a 
nadměrnému ochlupení mužského typu u žen (hirsutismus), akné nebo vypadávání vlasů s 
typicky mužskými znaky (jako například ustupující vlasová linie). 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí): 

snížení počtu a kvality krvetvorných buněk v míše (myelodysplastický syndrom), 

zvětšení červených krvinek (makrocytóza), snížení jejich počtu (makrocytární anémie), 

zvýšené hladiny inzulínu, 

nízké hladiny určitých proteinů v krvi (vazebného proteinu pro inzulinu-podobný růstový 
faktor I), 

otoky nohou a/nebo rukou, 

podrážděnost, 

halucinace, 

zmatenost, 

abnormální chování*, poruchy učení*, hyperaktivita (včetně psychomotorické hyperaktivity*), 

porucha porozumění, pamětí a myšlení (kognitivní porucha), 

bolest hlavy, 

akutní rozpad kosterního svalu (rhabdomyolýza), 

porucha hybnosti (ataxie), 

zvýšené napětí svalů (spasticita), 

stav se sníženou bdělostí (stupor), v některých případech provázen zvýšenou frekvencí 
záchvatů, 

zvýšené slinění, 

zánět slinivky břišní, někdy končící úmrtím, 

 

 

 

zhoršená funkce jater včetně jaterního selhání, někdy končící úmrtím, 

neplodnost u mužů, 

kožní vyrážka, 

imunologické poruchy kůže (včetně alergických reakcí, erythema multiforme), 

porucha imunitního systému (onemocnění lupus erythematodes), 

zánět krevních cév, 

nízká tělesná teplota, 

menstruační bolesti, které narušují běžné aktivity (dysmenorea), 

obezita, 

snížení koncentrace alespoň jednoho koagulačního faktoru, stejně jako zhoršené shlukování 
krevních destiček se změnami v koagulačních testech (viz bod „Upozornění a opatření“ a 
„Těhotenství, kojení a plodnost“, 

nedostatek biotinu (vitamín B), 

snížená funkce štítné žlázy. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):  

poruchy kostní dřeně,  

poruchy srážení krve, delší krvácení, 

změny ve složení krve (nedostatek různých typů krevních buněk, anémie), 

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie), 

duševní poruchy a jiné postižení mozku, 

svalová ztuhlost, chudost pohybů, svalový třes (přechodné extrapyramidové poruchy např. 
parkinsonský syndrom), 

onemocnění mozku, 

zhoršení sluchu a ušní šelest (tinnitus),  

těžká forma tvorby puchýřů a reakce sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom), 

ledvinové obtíže (Fanconiho syndrom), 

noční pomočování u dětí, 

abnormální nálezy při testech funkce štítné žlázy. 

 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

útlum (sedace), 

nízké hladiny sodíku v krvi jako součást syndromu zadržování vody v krvi a sníženého 
množství moči (SIADH), 

syndrom zahrnující kožní vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné postižení jiných 
orgánů (syndrom DRESS), 

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy 
(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v 
minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 

voda na plicích (eozinofilní pleurální výpotek), 

vážný nedostatek určitého typu krvinek (agranulocytóza), 

otoky obličeje, úst, jazyka nebo jiných částí těla, které mohou způsobit dýchací potíže 
(angioedém), 

alergické reakce, 

zhoršení záchvatů, 

abnormální tvorba spermií (se sníženým počtem a/nebo sníženou aktivitou spermií), 

zánět ledvin, zhoršení funkce ledvin, selhání ledvin. 

 
* Tyto nežádoucí účinky jsou pozorovány převážně u dětí. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 

 

 

 

10 

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Orfiril uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Orfiril nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním obalu. Lahvičku vždy dobře uzavřete. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Orfiril obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je natrii valproas. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 150 mg, 300 mg nebo 

600 mg natrii valproas. 

-  Pomocné látky jsou kalcium-behenát, mikrokrystalická celulosa, hydrolyzovaná želatina, 

makrogol 6000, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid titaničitý (E 171), triacetin. 

 
Jak přípravek Orfiril vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Popis přípravku:  
Orfiril 150 mg: Bílé až lehce nažloutlé, kulaté, bikonvexní enterosolventní tablety o průměru  
8,1 - 8,5 mm.  
Orfiril 300 mg: Bílé až lehce nažloutlé, kulaté, bikonvexní enterosolventní tablety o průměru  
10,2 - 10,5 mm. 
Orfiril 600 mg: Bílé až lehce nažloutlé, oválné, bikonvexní enterosolventní tablety. 
 
Orfiril 150 mg - Balení obsahující 50 a 100 enterosolventních tablet: bezbarvá skleněná lahvička s PE 
víčkem nebo bílá PE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem "twist-off" s dětskou pojistkou, krabička 
Orfiril 300 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bezbarvá skleněná lahvička s PE 
víčkem nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička 
Orfiril 300 mg - Balení obsahující 100 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo 
bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička 
Orfiril 600 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo bílá 
PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Desitin Arzneimittel GmbH, 
Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  
Desitin Pharma spol. s r.o. 
Opletalova 25 
111 21 Praha 1, Česká republika 

 

 

 

11 

tel. (+420) 222 245 375 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 9. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ORFIRIL 300 50X300MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ORFIRIL 300 50X300MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám