Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ORFIRIL 150 50X150MG Tablety

Kód výrobku: 21731

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ORFIRIL 150 50X150MG Tablety

sp.zn. sukls248152/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Orfiril 150 mg enterosolventní tablety

Orfiril 300 mg enterosolventní tablety

Orfiril 600 mg enterosolventní tablety

natrii valproas

UPOZORNĚNÍ

Pokud je valproát užíván v těhotenství, může způsobit vrozené vady a problémy s raným vývojem dítěte. Pokud jste žena v plodném věku, měla byste používat po celou dobu léčby účinnou metodu antikoncepce. Váš lékař to s Vámi probere, ale měla byste také dodržovat pokyny v bodu 2 této příbalové informace. Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril užívat
 3. Jak se přípravek Orfiril užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Orfiril uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá

Orfiril se používá k léčbě

 • epilepsie,
 • mánie, což je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo hyperaktivitu. Mánie nastává při onemocnění zvaném „bipolární porucha“. Orfiril se užívá v případech, kdy není možné užívat lithium.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril užívat

Neužívejte přípravek Orfiril

 • jestliže jste alergický(á) na natrium-valproát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater a/nebo trpíte vážnými problémy s játry či slinivkou břišní
 • jestliže váš pokrevný příbuzný zemřel na problémy s játry během léčby natrium-valproátem
 • jestliže trpíte porfyrií, onemocněním provázeným zvýšenou tvorbou a vylučováním porfyrinů (červené zbarvující látky neobsahující železo) do moči a stolice
 • pokud máte genetickou odchylku, která působí mitochondriální poruchu (např. Alpersův- Huttenlocherův syndrom)
 • pokud trpíte poruchou cyklu močoviny (určitá porucha látkové přeměny).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Orfiril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. To platí zejména:

 • jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé možné klinické příznaky poškození jater během prvních 6 měsíců léčby, obzvláště v případě horečky, zvracení, únavy, slabosti, lhostejnosti, nechutenství, ztráty chuti k běžnému jídlu, nechuti k valproátu, pocitu na zvracení, opakovaného zvracení, bolesti břicha, žloutenky (zežloutnutí kůže nebo bělma očí), krvácení z nosu, podlitin, otoku nohou a/nebo rukou, zhoršení epilepsie. V takovém případě okamžitě kontaktujte svého lékaře. U dětí mají být tyto klinické příznaky pečlivě sledovány.
 • jestliže máte poruchu funkce kostní dřeně,
 • jestliže se podává dětem a dospívajícím, obzvláště těm s vícenásobným postižením a závažnými formami epilepsie, těm, kterým je podáván více než jeden lék, a novorozencům a dětem mladším než tři roky,
 • jestliže trpíte poruchou srážlivosti krve (tedy abnormálním krvácením nebo sklonem k snadné tvorbě modřin),
 • jestliže je podezření na vzácné dědičné onemocnění s enzymatickým deficitem. Pokud je podezření na poruchu cyklu močoviny, má být provedeno před zahájením léčby přípravkem Orfiril vyšetření látkové přeměny z důvodu rizika zvýšení hladiny amoniaku v krvi.
 • jestliže Vaše ledviny řádně nepracují,
 • jestliže máte nízký obsah proteinů (bílkovin) v krvi,
 • jestliže máte specifické, generalizované onemocnění imunitního systému (systémový lupus erythematodes),
 • při změnách v menstruaci, což může být příznakem syndromu polycystických vaječníků,
 • jestliže kvůli zvýšené chuti k jídlu přibíráte na váze,
 • jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), lékař Vám bude kontrolovat hladinu ketonů v moči, protože natrium-valproát může způsobit falešně pozitivní výsledek těchto testů,
 • jestliže se chystáte na chirurgický nebo zubařský zákrok. V takovém případě Vašeho lékaře informujte, že užíváte tento přípravek.
 • pokud se ve Vaší rodině vyskytuje genetická (dědičná) odchylka, která působí mitochondriální poruchu
 • jestliže Vám chybí enzym zvaný karnitin-palmitoyl transferáza (CPT) II. typu a máte silné bolesti svalů, protože to může být příznakem poškození svalů.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost následujícím příznakům poškození jater a slinivky břišní:

Snížení antiepileptického účinku vyznačující se návratem nebo zvýšením frekvence epileptických záchvatů, netečnost, slabost, nechutenství, pocit na zvracení nebo opakované zvracení, bolest v nadbřišku, nespecificke břišní potíže, krvácení z nosu, otoky nohou nebo jiných částí těla, zmatenost, nepokoj a pohybové poruchy. Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno poškození slinivky břišní s podobnými příznaky. Dojde-li k závažné poruše funkce jater nebo poškození slinivky břišní, léčba přípravkem Orfiril musí být okamžitě přerušena.

Léčba přípravkem Orfiril vyžaduje důkladné lékařské sledování a pravidelné krevní testy za účelem kontroly krevního obrazu, včetně krevních destiček, funkce jater a slinivky břišní. Je důležité tyto kontroly provádět. Platí to zejména v průběhu prvního roku léčby a pro pacienty před operací nebo zubním ošetřením.

Pokud nečekaně krvácíte ze sliznic nebo jste náchylný(á) k tvorbě podlitin, musíte o tom informovat svého lékaře.

Podávání přípravku Orfiril může vést ke zvýšeným hladinám amoniaku v krvi (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se u Vás objeví příznaky jako netečnost, ospalost, zvracení, nízký krevní tlak nebo zhoršení epilepsie, kontaktujte svého lékaře.

Na začátku léčby můžete přibýt na váze. Měl(a) byste se pravidelně vážit. V případě potřeby byste se měl(a) poradit se svým lékařem o vhodných opatřeních.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je natrium-valproát trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Prosím, ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud u Vás kdykoliv v minulosti nastal kterýkoliv ze shora uvedených stavů.

Podobně jako u jiných antiepileptik u některých pacientů může při užívání valproátu dojít ke zhoršení záchvatů.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Orfiril v léčbě manických epizod u bipolární poruchy nebyla hodnocena u dětí a dospívajících do 18 let. Proto Orfiril není určen k léčbě mánie u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a Orfiril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Účinek jiných léků na Orfiril Účinek přípravku Orfiril může být oslaben, jestliže se používá s jinými léky, například:

 • přípravky k léčbě epilepsie (antiepileptika) (fenobarbital, primidon, fenytoin a karbamazepin),
 • meflochin (používaný k prevenci malárie),
 • rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy),
 • kolestyramin (používá se ke snižování hladiny cholesterolu v krvi),
 • karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny valproové (natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit její účinek.
 • léky užívané k léčbě HIV infekce (inhibitory proteázy, jako je lopinavir nebo ritonavir).

Účinek nebo nežádoucí účinky přípravku Orfiril mohou být zesíleny, jestliže se užívá s jinými léky,

například:

 • felbamát (antiepileptikum),
 • kyselina acetylsalicylová (používá se proti bolesti nebo horečce a k ředění krve),
 • cimetidin (léčivo používané k léčbě žaludečních vředů),
 • fluoxetin (přípravek k léčbě deprese),
 • erythromycin (antibiotikum).

Působení přípravku Orfiril na jiné léky Orfiril může posilovat účinek nebo nežádoucí účinky jiných léků, jako jsou:

 • jiná antiepileptika (fenobarbital, primidon, fenytoin, lamotrigin, felbamát, etosuximid, karbamazepin, rufinamid),
 • léky k ředění krve, jako například kyselina acetylsalicylová a warfarin,
 • nimodipin (používá se ke zvýšení krevního oběhu v mozku),
 • zidovudin (přípravek k léčbě HIV infekce),
 • barbituráty (používané při nespavosti a k léčbě epilepsie),
 • benzodiazepiny, např. diazepam nebo lorazepam (používané při nespavosti a léčbě úzkostných stavů),
 • antidepresiva a přípravky k léčbě duševních onemocnění,
 • propofol (používá se k znecitlivění během chirurgických nebo diagnostických výkonů).

Přípravek Orfiril může oslabovat účinek jiných léků, jako je

 • olanzapin (lék používaný k léčbě duševních onemocnění).

Další léky vyžadující opatrnost

Jestliže se současně užívá s lithiem, je zapotřebí pravidelně sledovat koncentrace obou léčiv ve Vaší krvi.

V některých případech bylo souběžné podávání kyseliny valproové a topiramátu (antiepileptikum) nebo acetazolamidu (lék na léčbu zvýšeného tlaku v oku tj. glaukomu) spojováno se zvýšeným rizikem poškození mozku v důsledku vysokých hladin amoniaku v krvi.

V kombinaci s kvetiapinem (přípravek k léčbě duševních onemocnění) se zvyšuje riziko nízkého počtu bílých krvinek.

Je možné, že jiná léčiva, která mohou poškodit játra, včetně alkoholu, mohou zvyšovat riziko poškození jater natrium-valproátem.

Orfiril může ovlivnit hladiny kodeinu ve Vaší krvi.

Zásah do laboratorních testů:

jestliže máte cukrovku, přípravek Orfiril může zapříčinit falešně pozitivní výsledky močových testů na ketolátky. Informujte proto vždy lékaře, že užíváte Orfiril.

Přípravek Orfiril s jídlem, pitím a alkoholem

Enterosolventní tablety se užívají asi 1 hodinu před jídlem nerozkousané a zapíjí se dostatečným množstvím tekutin (přibližně jednou sklenicí vody).

Konzumování alkoholu během léčby přípravkem Orfiril může zvyšovat nebezpečí poškození jater.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Důležitá upozornění pro ženy

 • Valproát může být škodlivý pro nenarozené děti, pokud jej užívají ženy během těhotenství.
 • Valproát s sebou nese riziko, pokud je užíván v průběhu těhotenství. Všechny dávky s sebou nesou riziko, ale čím je dávka vyšší, tím je vyšší riziko.
 • To může způsobit závažné vrozené vady a může to mít vliv na způsob, jakým se dítě vyvíjí během růstu. Vrozené vady, které byly zaznamenány, zahrnují rozštěp páteře (spina bifida ) (kde kosti páteře nejsou správně vyvinuté); vrozené vady obličeje a lebky; vrozené vady srdce, ledvin, močových cest a pohlavních orgánů; defekty končetin.
 • Jestliže užíváte valproát během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko výskytu vrozených vad, které vyžadují lékařskou péči, než u jiných žen. Vzhledem k tomu, že valproát se používá již mnoho let, víme, že u žen užívající valproát bude mít okolo 10 dětí ze 100 vrozené vady. To je srovnatelné s 2-3 dětmi ze 100 dětí narozených ženám, které nemají epilepsii.
 • Odhaduje se, že 30-40 % dětí v předškolním věku, jejichž matky užívaly valproát během těhotenství, může mít problémy s vývojem v raném dětství. Postižené děti mohou mluvit a chodit později, být intelektuálně méně schopné než ostatní děti a mít potíže s řečí a pamětí.
 • Spektrum autistických poruch je častěji diagnostikováno u dětí vystavených valproátu a je zde možnost, že se u dětí objeví příznaky hyperaktivity a poruch pozornosti (ADHD).
 • Jste-li žena schopná otěhotnět, Váš lékař by Vám valproát měl předepsat, pouze pokud je to nevyhnutelné.
 • Před předepsáním tohoto přípravku Vám lékař vysvětlí, co by se mohlo stát Vašemu dítěti, pokud otěhotníte během užívání valproátu. Pokud se později rozhodnete, že chcete mít dítě, neměla byste přestat přípravek užívat, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem a neodsouhlasí Vám plán přechodu na jiný přípravek, pokud je to možné.
 • Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové, když se snažíte otěhotnět. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu, které existuje u všech těhotenství. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

ZAHÁJENÍ LÉČBY

Pokud je to poprvé, co Vám byl předepsán valproát, lékař Vám vysvětlí rizika pro nenarozené dítě, pokud otěhotníte. Jste-li v plodném věku, musíte se ujistit, že po celou dobu léčby používáte účinnou metodu antikoncepce. Promluvte si se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství, pokud se budete potřebovat poradit o antikoncepci.

Důležitá upozornění:

 • Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce.
 • Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE NESNAŽÍTE OTĚHOTNĚT

Pokud pokračujete v léčbě valproátem, ale nemáte v plánu mít dítě, ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství, pokud se budete potřebovat poradit o antikoncepci.

Důležitá upozornění:

 • Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce.
 • Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE SNAŽÍTE OTĚHOTNĚT

Pokud pokračujete v léčbě valproátem a chcete otěhotnět, nesmíte přestat užívat ani valproát, ani antikoncepci, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem. Musíte se poradit se svým lékařem předtím, než otěhotníte, aby Vaše těhotenství proběhlo bez problémů a všechna rizika pro Vás a Vaše nenarozené dítě byla snížena na nejnižší možnou míru. Než otěhotníte, může lékař rozhodnout o změně dávky valproátu nebo přechodu na jiný přípravek. Pokud otěhotníte, budete velmi pečlivě sledována s ohledem na Vaši nemoc a také bude sledován vývoj Vašeho nenarozeného dítěte. Pokud se snažíte otěhotnět, zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

Důležitá upozornění:

 • Nepřestávejte užívat antikoncepci, dokud se neporadíte se svým lékařem na plánu, který zajistí, aby Vaše epilepsie/bipolární porucha byla léčbou kontrolována a snížila se rizika pro Vaše dítě.
 • Informujte svého lékaře ihned, pokud víte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

NEPLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ PŘI POKRAČOVÁNÍ LÉČBY

Děti narozené matkám, které užívaly valproát, jsou ve vážném nebezpečí vrozených vad a problémů s vývojem, které mohou být těžce invalidizující. Pokud užíváte valproát a myslíte, že jste těhotná, nebo byste mohla být těhotná, kontaktujte okamžitě svého lékaře. Nepřestávejte užívat svůj přípravek, dokud Vám to lékař neřekne. Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časných potratů. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

Důležitá upozornění:

 • Informujte ihned svého lékaře, pokud zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.
 • Nepřestávejte užívat valproát, pokud Vám to neřekne lékař.

Kojení Valproát se vylučuje do mateřského mléka. S ohledem na přínos kojení pro dítě a na prospěšnost léčby pro matku lékař rozhodne, zda se přeruší kojení nebo ukončí podávání přípravku Orfiril.

Plodnost Orfiril může snížit Vaši plodnost. Jednotlivé zprávy však ukázaly, že tento účinek je vratný po vysazení léku.

Ujistěte se, že jste si přečetla brožuru pro pacienta a podepište Informovaný souhlas, které Vám

poskytne a probere s Vámi Váš lékař nebo lékárník.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby natrium-valproátem se mohou zhoršit Vaše reakční schopnosti. Měl(a) byste to vzít v úvahu, když je zapotřebí zvýšené pozornosti, například během řízení vozidla a obsluhy strojů. O případném vykonávání těchto činností se poraďte se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Orfiril

Orfiril 150 mg obsahuje 0,9 mmol (20,7 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. Orfiril 300 mg obsahuje 1,8 mmol (41,4 mg) sodíku v jedné tabletě. Orfiril 600 mg obsahuje 3,6 mmol (82,8 mg) sodíku v jedné tabletě. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Orfiril užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba přípravkem Orfiril musí být zahájena a vedena lékařem, který se specializuje na léčbu epilepsie nebo bipolárních poruch.

Orfiril lze získat pouze na lékařský předpis. Váš lékař Vám předepíše dávkování, které je speciálně upraveno pro Vás. Vždy dodržujte předpis svého lékaře. Epilepsie: Dávkování léku Orfiril je individuální, závisí na terapeutickém účinku u každého pacienta. Doporučená počáteční dávky u dospělých a dětí je 5 - 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávka by se poté měla postupně zvyšovat, dokud nebude dosaženo nejúčinnější dávky. Celkovou denní dávku lze podávat ve 2 až 4 dávkách.

Mánie: Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.

Úvodní dávka

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.

Průměrná denní dávka

Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.

Způsob použití: Enterosolventní tablety Orfiril se užívají asi 1 hodinu před jídlem nerozkousané a zapíjí se dostatečným množstvím tekutin (přibližně jednou sklenicí vody).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Orfiril, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Orfiril

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, jak si na to vzpomenete. Dále pokračujte podle původního harmonogramu dávkování. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Orfiril

Nikdy neměňte dávku bez toho, že byste se poradil(a) s lékařem. Nepřestávejte užívat svůj lék bez toho, že byste se nejprve poradil(a) se svým lékařem, protože jinak tím můžete ohrozit úspěch léčby. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou poruchy týkající se žaludku a střev s bolestí, pocitem na zvracení a zvracením, které se vyskytují přibližně u 20 % pacientů.

Pokud zpozorujete některý z následujících příznaků, ihned se spojte se svým lékařem: abnormální krvácení nebo tendence ke snadné tvorbě modřin, bolest břicha, chvění (třes), problémy s rovnováhou, zmatenost, halucinace, změny nálady, výrazná kožní vyrážka, trhavé svalové pohyby, zhoršená bdělost a ospalost a jiné mentální poruchy.

Následující příznaky mohou být spojovány s poškozením jater nebo méně častým poškozením slinivky břišní: zvýšení počtu křečí, pocit tělesné slabosti, ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, opakované zvracení, bolest břicha neznámého původu, otoky nohou nebo jiných částí těla, ztráta zájmu o emoční, společenský nebo fyzický život, poruchy vědomí se zmateností nebo neklidem, a pohybové poruchy. Jestliže se u Vás takové příznaky objeví, je zapotřebí se okamžitě obrátit na svého lékaře. Tyto nežádoucí účinky se musí velmi pozorně sledovat u dětí.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při léčbě přípravkem Orfiril. Četnost nežádoucích účinků je uvedena v závorkách.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

 • bolest břicha,
 • pocit na zvracení,
 • zvracení.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • změny v krvi (snížený počet krevních destiček a bílých krvinek),
 • zvýšená hladina amoniaku v krvi (hyperamonemie),
 • zvýšená tělesná hmotnost nebo snížená tělesná hmotnost,
 • zvýšená či snížená chuť k jídlu,
 • ospalost,
 • agresivita, pohybový neklid, porucha pozornosti*,
 • poruchy paměti, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus), závrať,
 • chvění (třes),
 • kožní potíže, jako je pálení, píchání, svědění nebo brnění, bez zjevné fyzické příčiny (parestezie),
 • somnolence (spavost),
 • průjem,
 • problémy s dásněmi, především zvětšení dásní (hyperplasie), zánět sliznice dutiny ústní,
 • dočasná ztráta vlasů, blednutí vlasů a kučeravění vlasů,
 • vynechání menstruace (amenorea),
 • onemocnění vaječníků (polycystická ovaria),
 • změny hodnot jaterních testů,
 • poruchy nehtu a nehtového lůžka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • krvácení,
 • netečnost
 • přechodné kóma (v některých případech spojené se zvýšenou frekvencí záchvatů),
 • zvýšené množství mužských hormonů (androgenů), což může vést k maskulinizaci a nadměrnému ochlupení mužského typu u žen (hirsutismus), akné nebo vypadávání vlasů s typicky mužskými znaky (jako například ustupující vlasová linie).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

 • snížení počtu a kvality krvetvorných buněk v míše (myelodysplastický syndrom),
 • zvětšení červených krvinek (makrocytóza), snížení jejich počtu (makrocytární anémie),
 • zvýšené hladiny inzulínu,
 • nízké hladiny určitých proteinů v krvi (vazebného proteinu pro inzulinu-podobný růstový faktor I),
 • otoky nohou a/nebo rukou,
 • podrážděnost,
 • halucinace,
 • zmatenost,
 • abnormální chování, poruchy učení, hyperaktivita (včetně psychomotorické hyperaktivity*),
 • porucha porozumění, pamětí a myšlení (kognitivní porucha),
 • bolest hlavy,
 • akutní rozpad kosterního svalu (rhabdomyolýza),
 • porucha hybnosti (ataxie),
 • zvýšené napětí svalů (spasticita),
 • stav se sníženou bdělostí (stupor), v některých případech provázen zvýšenou frekvencí záchvatů,
 • zvýšené slinění,
 • zánět slinivky břišní, někdy končící úmrtím,
 • zhoršená funkce jater včetně jaterního selhání, někdy končící úmrtím,
 • neplodnost u mužů,
 • kožní vyrážka,
 • imunologické poruchy kůže (včetně alergických reakcí, erythema multiforme),
 • porucha imunitního systému (onemocnění lupus erythematodes),
 • zánět krevních cév,
 • nízká tělesná teplota,
 • menstruační bolesti, které narušují běžné aktivity (dysmenorea),
 • obezita,
 • snížení koncentrace alespoň jednoho koagulačního faktoru, stejně jako zhoršené shlukování krevních destiček se změnami v koagulačních testech (viz bod „Upozornění a opatření“ a „Těhotenství, kojení a plodnost“,
 • nedostatek biotinu (vitamín B),
 • snížená funkce štítné žlázy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):

 • poruchy kostní dřeně,
 • poruchy srážení krve, delší krvácení,
 • změny ve složení krve (nedostatek různých typů krevních buněk, anémie),
 • nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie),
 • duševní poruchy a jiné postižení mozku,
 • svalová ztuhlost, chudost pohybů, svalový třes (přechodné extrapyramidové poruchy např. parkinsonský syndrom),
 • onemocnění mozku,
 • zhoršení sluchu a ušní šelest (tinnitus),
 • těžká forma tvorby puchýřů a reakce sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom),
 • ledvinové obtíže (Fanconiho syndrom),
 • noční pomočování u dětí,
 • abnormální nálezy při testech funkce štítné žlázy.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

 • útlum (sedace),
 • nízké hladiny sodíku v krvi jako součást syndromu zadržování vody v krvi a sníženého množství moči (SIADH),
 • syndrom zahrnující kožní vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné postižení jiných orgánů (syndrom DRESS),
 • Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • voda na plicích (eozinofilní pleurální výpotek),
 • vážný nedostatek určitého typu krvinek (agranulocytóza),
 • otoky obličeje, úst, jazyka nebo jiných částí těla, které mohou způsobit dýchací potíže (angioedém),
 • alergické reakce,
 • zhoršení záchvatů,
 • abnormální tvorba spermií (se sníženým počtem a/nebo sníženou aktivitou spermií),
 • zánět ledvin, zhoršení funkce ledvin, selhání ledvin.
 • Tyto nežádoucí účinky jsou pozorovány převážně u dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Orfiril uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Orfiril nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu. Lahvičku vždy dobře uzavřete.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Orfiril obsahuje

 • Léčivou látkou je natrii valproas. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 150 mg, 300 mg nebo 600 mg natrii valproas.
 • Pomocné látky jsou kalcium-behenát, mikrokrystalická celulosa, hydrolyzovaná želatina, makrogol 6000, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid titaničitý (E 171), triacetin.

Jak přípravek Orfiril vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

Orfiril 150 mg: Bílé až lehce nažloutlé, kulaté, bikonvexní enterosolventní tablety o průměru 8,1 - 8,5 mm. Orfiril 300 mg: Bílé až lehce nažloutlé, kulaté, bikonvexní enterosolventní tablety o průměru 10,2 - 10,5 mm. Orfiril 600 mg: Bílé až lehce nažloutlé, oválné, bikonvexní enterosolventní tablety.

Orfiril 150 mg - Balení obsahující 50 a 100 enterosolventních tablet: bezbarvá skleněná lahvička s PE víčkem nebo bílá PE lahvička s PP šroubovacím uzávěrem "twist-off" s dětskou pojistkou, krabička Orfiril 300 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bezbarvá skleněná lahvička s PE víčkem nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička Orfiril 300 mg - Balení obsahující 100 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička Orfiril 600 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Desitin Pharma spol. s r.o. Opletalova 25 111 21 Praha 1, Česká republika tel. (+420) 222 245 375

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 9. 2017

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21731
Kód EAN: 4031649001017
Kód SÚKL: 61183
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá Orfiril se užívá k léčbě epilepsie a mánie.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ORFIRIL 150 50X150MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ORFIRIL 150 50X150MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ORFIRIL 150 50X150MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu ORFIRIL 150 50X150MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ORFIRIL 150 50X150MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám