Lékárna.cz
Hledat

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční kapky, roztok 10 ml

Léčivý přípravek
OPHTHALMO-SEPTONEX Oční kapky, roztok 10 ml

Kapky do očí k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční kapky, roztok 10 ml

Bez porady s lékařem se přípravek používá k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky. Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutno vyhledat lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti.

Léková forma

Bílá LDPE lahvička s bílou LDPE kapací vložkou a bílým HDPE šroubovacím bezpečnostním uzávěrem, krabička.

Léčivá látka a její množství

Léčivými látkami jsou: carbethopendecinii bromidum 0,2 mg, acidum boricum 19,0 mg, natrii tetraboras decahydricus 0,5 mg v 1 ml.

Jak užívat

Přípravek mohou používat děti i dospívající

Vkapává se do dolního spojivkového vaku při prudkých zánětech 1 kapka každou hodinu až dvě hodiny, při vleklých zánětech 1 kapka 1-3krát denně.

Postup při vkapávání:

palcem jedné ruky stáhněte dolní víčko dolů, hlavu mírně zakloňte a dívejte se nahoru a druhou rukou vkápněte do oka 1 kapku.

Na co si dát pozor

Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné, ale vždy by mělo být konzultováno s lékařem.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 10 ml.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Kód výrobku:
464984
Kód EAN:
8592387017129
Kód SÚKL:
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

sp.zn. sukls47169/2020

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ophthalmo-Septonex oční kapky, roztok

carbethopendecinii bromidum, acidum boricum, natrii tetraboras decahydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat

3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ophthalmo-Septonex a k čemu se používá

Bez porady s lékařem se přípravek používá k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky. Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutno vyhledat lékaře. Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti. Přípravek má antiseptický účinek (proti choroboplodným mikroorganismům); je určen ke vkapávání do oka při léčení nehnisavých zánětů - tj. není-li nutná léčba antibiotiky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Septonex používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Septonex

Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Jestliže trpíte suchým zánětem rohovky a spojivky (zánět rohovky a spojivky vyvolaný sníženou tvorbou slz projevující se pocitem sucha, pálením a řezáním v oku, pocitem cizího tělesa v oku).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ophthalmo-Septonex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Užíváte-li jiné léky podávané do očí, nebo máte-li nějaké závažnější oční onemocnění, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem.

Děti a dospívající

Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Septonex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat používat. Interakce nejsou dosud známy. Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte přípravek Ophthalmo-Septonex.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ophthalmo-Septonex neovlivňuje činnosti (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách), které vyžadují zvýšenou pozornost, avšak po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění, a proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

3. Jak se přípravek Ophthalmo-Septonex používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se do dolního spojivkového vaku při prudkých zánětech 1 kapka každou hodinu až dvě hodiny, při vleklých zánětech 1 kapka 1-3krát denně.

Přípravek nesmí být používán déle než 10 dní.

Postup při vkapávání:

palcem jedné ruky stáhněte dolní víčko dolů, hlavu mírně zakloňte a dívejte se nahoru a druhou rukou vkápněte do oka 1 kapku.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Ophthalmo-Septonex mohou používat děti i dospívající.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Septonex

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Ophthalmo-Septonex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých jedinců se mohou vyskytnout projevy překrvení a pálení spojivky. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o možnosti dalšího používání přípravku poraďte s lékařem. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat

 Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Septonex obsahuje

Léčivými látkami jsou: carbethopendecinii bromidum 0,2 mg, acidum boricum 19,0 mg, natrii tetraboras decahydricus 0,5 mg v 1 ml.

Pomocnými látkami jsou: dinatrium-edetát, voda pro injekci.

Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá LDPE lahvička s bílou LDPE kapací vložkou a bílým HDPE šroubovacím bezpečnostním uzávěrem, krabička. Velikost balení: 10 ml

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko Výrobce Merckle GmbH Ludwig-Merckle Str. 3 89143 Blaubeuren Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 3. 2020

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční kapky, roztok 10 ml

OPHTHALMO-SEPTONEX Oční kapky, roztok 10 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.