Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ONDANSETRON-TEVA 8 MG 50X1X8MG H Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 76181

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 76181
Kód EAN:
Kód SÚKL: 117843
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS
Co je Ondansetron-Teva 8 mg a k čemu se používá Ondansetron-Teva 8 mg se používá k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií). Rovněž se používá k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls133156/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Ondansetron - Teva 8 mg
potahované tablety
( ondansetroni hydrochloridum dihydricum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ondansetron - Teva 8 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ondansetron - Teva 8 mg užívat
3. Jak se Ondansetron - Teva 8 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Ondansetron - Teva 8 mg
6. Další informace
1. CO JE ONDANSETRON - TEVA 8 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ondansetron-Teva 8 mg patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika, které zabraňují nevolnosti a
zvracení.
Ondansetron - Teva 8 mg se používá:
- k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií).
- k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONDANSETRON - TEVA
8 mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Ondansetron - Teva 8 mg:
- jestliže jste alergický(á)/přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku
- jestliže jste alergická na podobné přípravky, jako např. granisetron, tropisetron, dolasetron,
Zvláštní opatření při užití přípravku Ondansetron-Teva 8 mg je zapotřebí:
Poraďte se se svým lékařem před užitím tohoto přípravku:
- jestliže trpíte jakýmkoliv onemocněním jater
- jestliže trpíte závažnou formou zácpy nebo máte neprůchodná střeva
- jestliže jste v minulosti podstoupil(a) chirurgický zákrok týkající se střev
- jestliže jste v minulosti podstoupil(a) chirurgický zákrok na krčních či nosních mandlích
- jestliže jste měl(a) srdeční obtíže, včetně nepravidelného srdečního rytmu (arytmie)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2/5
Informujte svého lékaře, v případě že užíváte některé z následujících léků:
- fenytoin (používaný k léčbě epilepsie)
- karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie)
- rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy)
- tramadol (k tišení střední až středně těžké bolesti)
- léky ovlivňující srdce (jako je haloperidol nebo methadone)
- léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (antiarytmika)
- beta-blokátory (používané k léčbě srdečních potíží, očních potíží, úzkosti či k prevenci vzniku
migrény)
- léky k léčbě rakoviny (zvláště antracykliny).
V případě, že užíváte přípravek Ondansetron-Teva 8 mg a zároveň se chystáte na vyšetření krve
z důvodu zjištění funkce Vašich jater, ujistěte se, že Váš lékař je informovaný, že tento přípravek
užíváte, neboť při užívání tohoto přípravku může dojít k ovlivnění výsledků Vašeho krevního
vyšetření.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ondansetron-Teva 8 mg
Přípravek Ondansetron-Teva obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Těhotenství a kojení:
Přípravek Ondansetron - Teva 8 mg byste neměla užívat v případě, že jste těhotná, zamýšlíte otěhotnět
či kojíte.Zeptejte se svého lékaře než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Ondansetron - Teva 8 mg neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat
stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ONDANSETRON - TEVA 8 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety se polykají celé a zapíjejí sklenicí vody. Obvyklé dávkování je následující:
Léčba nevolnosti a zvracení vyvolané chemoterapií a radioterapií:
Dospělí (včetně starších pacientů):
Dospělí užívají 8 mg jednu až dvě hodiny před chemoterapií či radioterapií a dalších 8 mg o 12 hodin
později. Po 24 hodinách po chemoterapii nebo radioterapii se pokračuje dávkou 8 mg dvakrát denně
po dobu až 5 dní.
Děti (starší 6 měsíců) a dospívající :
Léčba ondansetronem se obvykle zahajuje podáním jednotlivé injekční dávky do žíly 15 minut před
chemoterapií, a poté se přechází na tablety, které se podávají dvakrát až třikrát denně po dobu až 5 dní
po chemoterapii. Velikost dávky závisí na velikosti těla a bude vypočítána Vaším lékařem.
Léčba pooperační nevolnosti a zvracení:
Dospělí (včetně starších pacientů):
Užita by měla být dávka16 mg jednu hodinu před anestezií.
Jinou možností je podání 8 mg jednu hodinu před anestezií a následně dvou dalších dávek 8 mg
v osmihodinových intervalech.
3/5
Děti (starší 1 měsíce) a dospívající :
Při této indikaci je doporučena injekční forma přípravku.
Pacienti s poruchou jater:
Celková denní dávka by neměla přesáhnout 8 mg.
Ondansetron by měl účinkovat během jedné až dvou hodin po podání dávky. V případě, že vyzvracíte
dávku během jedné hodiny, vezměte si dávku další. V ostatních případech pokračujte v užívání
podle příbalové informace, ale neužívejte více tablet, než Vám bylo Vaším lékařem doporučeno.
V případě přetrvávajícího pocitu nevolnosti, informujte Vašeho lékaře.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ondansetron - Teva 8 mg, než jste měl(a):
Jestliže jste Vy nebo někdo jiný spolykal více tablet najednou, nebo máte podezření, že dítě náhodně
spolykalo několik tablet, kontaktujte okamžitě nejbližší pohotovost či Vašeho lékaře. Předávkování
může způsobit dočasné potíže se zrakem, těžkou zácpu, pocit závratě či slabosti.
Rovněž vezměte s sebou do nemocnice či k lékaři tuto příbalovou informaci, případně zbylé tablety a
krabičku tak aby věděli, které tablety byly požity.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ondansetron - Teva 8 mg:
V případě, že jste zapomněl(a) užít tabletu a pociťujete nevolnost či pocit na zvracení, vezměte si
tabletu, jakmile si vzpomenete a dále pokračujte v užívání dle dřívějšího schématu. Jestliže jste
zapomněla tabletu užít a nevolnost nepociťujete, vyčkejte a další dávku si vezměte již tak, jak máte
předepsáno. Zbylé dávky užívejte ve správnou dobu.
Jestliže jste přestal(a) užívat Ondansetron - Teva 8 mg:
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady se svým lékařem,, i když se již cítíte lépe.
Máte-li další dotazy ohledně užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ondansetron - Teva 8 mg nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv následující nežádoucí účinek, přerušte užívání a ihned tuto skutečnost
sdělte svému lékaři nebo vyhledejte pohotovost ve Vaší nejbližší nemocnici:
- alergické reakce způsobující otok obličeje, dutiny ústní, jazyka či hrdla, obtíže při dýchání či
polykání, kožní vyrážku
- kolaps (zhroucení)
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z deseti pacientů):
- bolest hlavy.
Časté (vyskytují se u méně než 1 z deseti pacientů):
- pocit horka či zčervenání
- zácpa
- změny jaterních testů (vyskytují se v případě, že spolu s přípravkem Ondansetron Teva užíváte
přípravek nazývaný cisplatina, jinak je tento nežádoucí účinek méně častý).
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):
- škytavka
- nízký krevní tlak, který může způsobit pocit slabosti či závrať
- nepravidelný srdeční rytmus či bolest na hrudi
- křeče
4/5
- neobvyklé pohyby těla či třes.
Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů)
- pocity závratí nebo lehké hlavy
- rozmazané vidění
Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)
- poruchy vidění nebo dočasná ztráta zraku, která se obvykle navrací během 20 minut.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ONDANSETRON - TEVA 8 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte přípravek Ondansetron-Teva 8 mg mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ondansetron-Teva 8 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech a
na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co tablety přípravku Ondansetron-Teva 8 mg obsahují
Léčivou látkou je ondansetronum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 8 mg ondansetronum (ve formě
ondansetroni hydrochloridum dihydricum).
Pomocné látky jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymetyškrobu, mikrokrystalická celulosa,
předželatinovaný škrob kukuřičný, magnesium-stearát.
Potah: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000 , makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172)
Jak tablety přípravku Ondansetron-Teva 8 mg vypadají a co obsahuje balení
Ondansetron-Teva 8 mg jsou žluté oválné potahované tablety s vytlačeným 8 na jedné straně a s
půlicí rýhou na druhé straně.
Ondansetron-Teva 8 mg je dostupný v následujících velikostech balení:
2, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 50, 100 a 500 tablet. Klinické balení 10 x 1 a 50 x 1 tableta.
Na trhu nemusí být přítomny všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
5/5
Výrobce:
Teva UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Teva Pharmaceutical Works Company Ltd., Debrecen, Maďarsko
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Tento léčivý přípravek je registrován v ostatních zemích EHP pod těmito názvy:
UK: Teva Ondansetron 8mg Film-Coated Tablets
AT: Ondansetron Teva 8mg Filmtabletten
DE: Ondansetron-ratiopharm 8mg Filmtabletten
DK: Ondansetron Teva 8mg Filmovertrukne tabletter
ES: Ondansetron TEVA 8mg comprimidos recurbiertos con pelicula EFG
HU: Antivom 8mg filmtabletta
IE: Ondansetron 8mg Film-Coated Tablets
IT: Ondansetron Teva 8mg Compessa rivestita con film
LT: Ondansetron-Teva 8mg Tabletes
NL: Ondansetron 8 PCH, filmomhulde tabletten 8mg
PT: Ondansetron 8mg Compimido revestido
SE: Ondansetron Teva 8mg Filmdragerad tablet
SK: Ondansetron-Teva 8mg
Datum poslední revize textu: 18.5.2012

Recenze

Recenze produktu ONDANSETRON-TEVA 8 MG 50X1X8MG H Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ONDANSETRON-TEVA 8 MG 50X1X8MG H Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám