Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ONDANSETRON-TEVA 8 MG 50X1X8MG H Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 76181

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 76181
Kód EAN: 8594056561483
Kód SÚKL: 117843
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS
Co je Ondansetron-Teva 8 mg a k čemu se používá Ondansetron-Teva 8 mg se používá k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií). Rovněž se používá k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení.

Příbalový leták

1/5 

Sp.zn.sukls228998/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Ondansetron Teva 8 mg potahované tablety 

ondansetroni hydrochloridum dihydricum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ondansetron Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ondansetron Teva užívat  

3. 

Jak se přípravek Ondansetron Teva užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Ondansetron Teva uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

Co je přípravek Ondansetron Teva a k čemu se používá 

 
Přípravek  Ondansetron  Teva    patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  antiemetika,  které  zabraňují 
nevolnosti a zvracení. 
 
Přípravek Ondansetron Teva se používá: 

 k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií). 

 k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ondansetron Teva užívat  

 
Neužívejte přípravek Ondansetron Teva: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  ondansetron  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6).  

-  jestliže jste alergický(á) na podobné přípravky, jako např. granisetron, tropisetron, dolasetron. 
-  jestliže Vám je podáván apomorfin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby).  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ondansetron Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže trpíte jakýmkoli onemocněním jater 

jestliže trpíte závažnou formou zácpy nebo máte neprůchodná střeva 

jestliže jste v minulosti podstoupil(a) chirurgický zákrok týkající se střev 

jestliže jste v minulosti podstoupil(a) chirurgický zákrok na krčních či nosních mandlích 

jestliže jste měl(a) srdeční obtíže, včetně nepravidelného srdečního rytmu (arytmie)  

jestliže máte problémy s hladinou solí (např. draslík, sodík a hořčík) ve Vaší krvi 

   
 
 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Ondansetron Teva  
  
Informujte  svého    lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které    užíváte  ,  které  jste  v nedávné  době  
užíval(a) nebo které možná budete  užívat. 
 
Neužívejte  apomorfin  (lék  užívaný  k léčbě  Parkinsonovy  choroby).  Při  současném  užívání 
ondansetronu s apomorfinem byl hlášen prudký pokles krevního tlaku a ztráta vědomí. 
 
Přípravek  Ondansetron  Teva    může  ovlivnit  působení  a/nebo  nežádoucí  účinky  některých  léků 

zahrnujících: 

fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie) 

karbamazepin (užívaný k léčbě epilepsie) 

rifampicin (užívaný k léčbě tuberkulózy) 

tramadol (k tišení střední až středně těžké bolesti) 

léky ovlivňující srdce (jako je haloperidol nebo methadon) 

léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (antiarytmika) 

beta-blokátory  (užívané  k léčbě  srdečních  potíží,  očních  potíží,  úzkosti  či  k prevenci  vzniku 
migrény) 

léky k léčbě rakoviny (zvláště antracykliny) 

léky používané k léčbě infekcí (erythromycin, ketokonazol). 

 
V případě, že užíváte přípravek Ondansetron Teva a zároveň se chystáte na vyšetření krve z důvodu 
kontroly činnosti Vašich jater, ujistěte se prosím, že Váš lékař je informován, že tento léčivý přípravek 
užíváte. To proto, že užívání tohoto přípravku může ovlivnit výsledky těchto testů. 
 
 
Těhotenství a kojení 
Užívání přípravku Ondansetron Teva není doporučeno; pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, 
že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, 
než začnete tento přípravek užívat. 
Nekojte, pokud užíváte přípravek Ondansetron Teva. To proto, že malé množství léčivé látky přechází 
do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ondansetron Teva neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ondansetron Teva obsahuje laktózu 
Pacienti trpící nesnášenlivostí laktózy mají být upozorněni, že přípravek Ondansetron Teva obsahuje 
malé  množství  laktózy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se 
svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ondansetron Teva užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety se polykají celé a zapíjejí sklenicí vody. Půlicí rýha usnadňuje pouze dělení tablety, jestliže se 
Vám celá tableta obtížně polyká. Doporučená dávka je následující: 
 
Léčba nevolnosti a zvracení vyvolané chemoterapií a radioterapií: 
 
Dospělí (včetně starších pacientů): 
Dospělí užívají 8 mg jednu až dvě hodiny před chemoterapií či radioterapií a dalších 8 mg o 12 hodin 
později. Po 24 hodinách po chemoterapii nebo radioterapii se pokračuje dávkou 8 mg dvakrát denně 
po dobu až 5 dní. 
 
 

Použití u dětí (starších než 6 měsíců) a dospívajících: 
Léčba přípravkem Ondansetron Teva se obvykle zahajuje podáním jednotlivé injekční dávky do žíly 
15 minut před chemoterapií, a poté se přechází na tablety, které se podávají dvakrát až třikrát denně  
po dobu až 5 dní po chemoterapii. Velikost dávky  závisí na velikosti těla a bude vypočítána Vaším 
lékařem. 
 
Léčba pooperační nevolnosti a zvracení: 
 
Dospělí (včetně starších pacientů): 
Užita by měla být dávka16 mg jednu hodinu před anestezií. 
Jinou  možností  je  podání  8  mg  jednu  hodinu  před  anestezií  a  následně  dvou  dalších  dávek  8 mg 
v osmihodinových intervalech. 
 
Použití u dětí (starší než 1 měsíc) a dospívajících: 
V tomto případě je doporučena injekční forma přípravku. 
 
Pacienti s poruchou funkce jater: 
Celková denní dávka nemá přesáhnout 8 mg. 
 
Přípravek  Ondansetron  Teva  má  začít  účinkovat  během  jedné  až  dvou  hodin  po  podání  dávky. 
V případě,  že  vyzvracíte  dávku  během  jedné  hodiny,  vezměte  si  dávku  další.  V ostatních  případech 
pokračujte  v užívání  podle příbalové  informace,  ale  neužívejte  více  tablet,  než  Vám  bylo  Vaším 
lékařem doporučeno. V případě přetrvávajícího pocitu nevolnosti informujte svého lékaře. 
  
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ondansetron Teva, než jste měl(a): 
 
Jestliže jste užil(a) nebo Vaše dítě užilo více přípravku Ondansetron Teva, než jste měl(a/o), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo okamžitě jděte do nemocnice. S sebou si vezměte balení 
léčivého přípravku. 
 
Předávkování  může  způsobit  dočasné  potíže  se  zrakem,  těžkou  zácpu,  pocit  závratě  či  pocit  
na omdlení.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ondansetron Teva: 
V případě,  že  jste  zapomněl(a)  užít  tabletu  a  pociťujete  nevolnost  či  zvracíte,  vezměte  si  tabletu, 
jakmile  si  vzpomenete,  a  dále  pokračujte  v užívání  dle  dřívějšího  schématu.  Jestliže  jste  zapomněla 
tabletu užít a nevolnost nepociťujete, vyčkejte a další dávku si vezměte již tak, jak máte předepsáno. 
Zbylé dávky užívejte ve správnou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou  dávku. 
  
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ondansetron Teva:  
Nepřestávejte přípravek užívat bez porady se svým lékařem, i když se již cítíte lépe. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže zaznamenáte jakýkoli následující nežádoucí účinek,  přerušte užívání a ihned tuto skutečnost 
sdělte svému lékaři nebo vyhledejte pohotovost ve Vaší nejbližší nemocnici: 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

-  záchvaty 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

-  alergická reakce způsobující otok obličeje, rtů, jazyka či hrdla, obtíže při dýchání či polykání, 

kožní vyrážku 

-  kolaps (zhroucení) 
-  poruchy srdečního rytmu (někdy způsobující náhlou ztrátu vědomí) 
 

 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

-  bolest hlavy. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

-  pocit horka či zčervenání 
-  zácpa 
-  změny jaterních testů (vyskytují se v případě, že spolu s přípravkem Ondansetron Teva užíváte 

přípravek nazývaný cisplatina, jinak je tento nežádoucí účinek méně častý). 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

-  škytavka 
-  nízký krevní tlak, který může způsobit pocit na omdlení či závrať 
-  nepravidelný srdeční rytmus či bolest na hrudi 
-  neobvyklé pohyby těla či třes. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

-  pocit závratě nebo „točení hlavy“ 
-  rozmazané vidění 

 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 

-  poruchy vidění nebo dočasná ztráta zraku, která se obvykle navrací během 20 minut. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

 

5. 

Jak přípravek Ondansetron Teva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek  mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ondansetron Teva obsahuje: 
 
Léčivou látkou je ondansetronum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ondansetronum 8 mg (ve formě 
ondansetroni hydrochloridum dihydricum). 
 
Pomocné látky jsou: 
 
Jádro  tablety:  monohydrát  laktózy,  sodná  sůl  karboxymetyškrobu,  mikrokrystalická  celulóza, 
předbobtnalý škrob (kukuřičný), magnesium-stearát. 
 
Potah: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000 , makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172) 
 
Jak přípravek Ondansetron Teva vypadá a co obsahuje balení: 
 
Přípravek  Ondansetron Teva  jsou  žluté  oválné potahované  tablety  s vytlačeným  „8“  na jedné  straně  
a s půlicí rýhou na druhé straně. 
 
Přípravek Ondansetron Teva je dostupný v následujících velikostech balení: 
2, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 50, 100 a 500 potahovaných tablet. Klinické balení 10 x 1 a 50 x 1 tableta. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
  
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická  3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce: 
Teva UK  Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,  BN22 9AG,

 

Velká Británie 

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko 
Teva Pharmaceutical Works Company Ltd., Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Maďarsko 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován  pod těmito názvy: 
 

Velká Británie: Teva Ondansetron  8mg Film-Coated Tablets 
Německo: Ondansetron-ratiopharm 8mg Filmtabletten 
Španělsko: Ondansetron TEVA 8mg comprimidos recurbiertos con pelicula EFG 
Irsko: Ondansetron 8mg Film-Coated Tablets 
Itálie: Ondansetron Teva 8mg Compessa rivestita con film 
Litva: Ondansetron-Teva 8mg Tabletes 
Nizozemsko: Ondansetron  8 PCH, filmomhulde tabletten 8mg 
Portugalsko: Ondansetron 8mg Compimido revestido 
Švédsko: Ondansetron Teva 8mg Filmdragerad tablet 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 2. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ONDANSETRON-TEVA 8 MG 50X1X8MG H Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ONDANSETRON-TEVA 8 MG 50X1X8MG H Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám