Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ONDANSETRON ARDEZ 5X8MG/4ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 36842

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 36842
Kód EAN: 8594062600091
Kód SÚKL: 16981
Co je Ondansetron Ardez a k čemu se používá. Ondansetron Ardez, je injekční roztok, který je v 5 ml bezbarvých skleněných ampulích obsahujících 8 mg ondansetronu ve 4 ml roztoku. Ondansetron Ardez injekce obsahují chlorid sodný, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného a vodu na injekci. Ondansetron Ardez se dodáva v balení po 5 ampulích v kartonu. Léčivá látka přípravku Ondansetron Ardez patří do skupiny antiemetik a používá se k prevenci zvracení a proti nevolnosti, které vznikají po podání některých léčivých přípravků.

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls96146/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ondansetron Ardez  

injekční roztok 

ondansetroni hydrochloridum dihydricum 

  

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výh r a dn ě Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by jí 
ublížit,  a  to  i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ondansetron Ardez a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ondansetron Ardez používat 

3. 

Jak se přípravek Ondansetron Ardez používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ondansetron Ardez uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1.    Co je přípravek Ondansetron Ardez a k čemu se používá 
 

Přípravek Ondansetron Ardez patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika. Používá se k: 

léčbě  nevolnosti  (pocitu  na  zvracení)  a  zvracení,  které  se  vyskytují  při  léčbě  nádorových 

onemocnění (chemoterapii a radioterapii) 

předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení po operaci v celkové anestezii. 

 
2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ondansetron Ardez používat 
 
Neužívejte přípravek Ondansetron Ardez 

jestliže  jste  alergický(ána  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže užíváte apomorfin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby) 

 

Jestliže  se  domníváte,  že  se  Vás  toto  týká,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  Vám  bude  přípravek 
Ondansetron Ardez podán. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Ondansetron Ardez se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Než Vám bude přípravek Ondansetron Ardez podán, Váš lékař potřebuje vědět: 

jestli jste alergický(á) na léčivé přípravky podobné přípravku Ondansetron Ardez, jako jsou 
přípravky obsahující granisetron nebo palonosetron 

jestli  trpíte  nebo  jste  dříve  trpěl(a)  srdečními  obtížemi,  jako  je  nepravidelná  srdeční  
činnost (arytmie) 

jestliže  trpíte  onemocněním  jater,  Váš  lékař  Vám  může  snížit  dávku  přípravku  Ondansetron 
Ardez 

jestli trpíte střevními obtížemi  

 
Pokud se Vás týkají některé uvedené body, poraďte se se svým lékařem.

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Ondansetron Ardez 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez 

lékařského předpisu. Pokud užíváte léky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři: 

karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie) 

rifampicin (užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC) 

tramadol (užívaný k léčbě bolesti) 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Používání přípravku Ondansetron Ardez během těhotenství se nedoporučuje. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pokud  otěhotníte  v  průběhu  léčby  přípravkem  Ondansetron  Ardez,  sdělte  to  svému lékaři. 
 

Kojení se v průběhu léčby přípravkem Ondansetron Ardez nedoporučuje. Látky obsažené v přípravku 

mohou proniknout do mateřského mléka a ovlivnit Vaše dítě. Poraďte se o tom se svým lékařem. 
 
3.    Jak se přípravek Ondansetron Ardez používá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Váš lékař stanoví správnou dávku přípravku Ondansetron Ardez, která Vám má být podána. 
Neočekává  se  od  Vás  v  žádném  případě,  že  byste  si  měli  sami  aplikovat  injekce  přípravku 

Ondansetron Ardez. Injekci bude během léčby Vašeho onemocnění vždy podávat osoba s příslušnou 

kvalifikací. Obvyklá dávka přípravku Ondansetron Ardez závisí na typu léčby, které se podrobujete. 
V den léčby: 

Přípravek Ondansetron Ardez Vám bude podán bezprostředně před zahájením léčby. 

Přípravek Ondansetron Ardez Vám může být podán ve formě injekce do svalu nebo do žíly, případně 

jako infúze. 
Následující dny: 

Lékař  Vám  může  doporučit  v  následujících  dnech  užívání  přípravku    s  obsahem  ondansetronu  ve 
formě tablet. Užívejte přípravek přesně dle pokynů svého lékaře. 
 

Jestliže Vám bylo nedopatřením podáno více přípravku Ondansetron Ardez 

Injekci  přípravku  Ondansetron  Ardez  Vám  nebo  Vašemu  dítěti  bude  podávat  lékař  nebo  zdravotní 

sestra. Je proto  nepravděpodobné,  že  by Vám  nebo Vašemu  dítěti  byla  podána  příliš  vysoká  dávka. 

Jestliže  se  domníváte,  že  Vám  nebo  Vašemu  dítěti  byla  podána  příliš  vysoká  dávka,  nebo  jste 

vynechal(a) dávku, řekněte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.    Možné nežádoucí účinky 
 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 
 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  některý  z  nežádoucích  účinků  uvedených  níže  krátce  po  aplikaci  injekce, 

sdělte to prosím bez prodlení svému lékaři. 
 

 

 

Závažné  alergické  reakce  (reakce  přecitlivělosti):  Vyskytují  se  vzácně  u  pacientů  užívajících 
přípravek Ondansetron Ardez. Příznaky zahrnují:  

vyrážka s pupínky a svěděním (kopřivka) 

otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), které mohou způsobit obtíže s dýcháním 

mdloba 

Pokud  se  u  vás  objeví  některý  z  těchto  příznaků,  neprodleně  kontaktujte  lékaře.  Přestaňte 
přípravek Ondansetron Ardez užívat. 
 

Velmi časté nežádoucí účinky 

Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů: 

bolest hlavy 

Časté nežádoucí účinky 

Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů 

pocit tepla nebo zrudnutí 

pálení v místě vpichu 

zácpa 

Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:  

záchvaty (křeče) 

vůlí neovladatelné pohyby nebo křeče 

nepravidelná nebo zpomalená srdeční činnost 

bolest na hrudi 

nízký krevní tlak 

škytavka 

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:  

zvýšení množství látek (enzymů) tvořených v játrech 

Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů 

závažné alergické reakce 

poruchy srdečního rytmu (někdy mohou způsobit náhlou ztrátu vědomí) 

závratě 

přechodné poruchy zraku nebo rozmazané vidění 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů 

přechodná slepota 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5.    Jak přípravek Ondansetron Ardez uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce za “Použitelné do” 

nebo “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6.    Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Ondansetron Ardez obsahuje 
 

Léčivou látkou je ondansetroni hydrochloridum dihydricum 2,50 mg, což odpovídá 
ondansetronum 2 mg v 1 ml injekčního roztoku. 

 

Pomocnými látkami jsou: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid 
sodný, voda na injekci. 

 
Jak přípravek Ondansetron Ardez vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Ondansetron Ardez je čirý a bezbarvý roztok v bezbarvé skleněné ampulce, obsahující 8 mg 
ondansetronum ve 4 ml injekčního roztoku. 
 
Velikost balení: 5 x 8 mg/4 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

Ardez Pharma, spol. s.r.o., Kosoř, Česká republika. 
 
Výrobce 

Hikma Pharmaceutica, S.A., Terrugem, Portugalsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
21.3.2016 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 Následující  informace  je  určena  pouze  pro  zdravotnické  pracovníky:  
 

Při dodržování správné výrobní praxe mají být nitrožilní roztoky připravovány těsně před použitím, za 

odpovídajících aseptických podmínek. Nespotřebovaný roztok musí být ihned zlikvidován. 

 
 
 Kompatibilita  s  intravenózními  roztoky  
 
Injekce Ondansetron Ardez  se mohou přidávat do těchto infúzních roztoků: 
 
-  

izotonický infuzní roztok chloridu sodného  

-  

infuzní roztok glukózy 50 g/l 

 

 

infuzní roztok mannitolu 100 g/l 

-  

Ringerův infuzní roztok 

-  

koncentrovaný infuzní roztok chloridu draselného 0,745 g/l (KCL 7,45) v izotonickém infuzním 
roztoku chloridu sodného 

-  

koncentrovaný infuzní roztok chloridu draselného 0,745 g/l (KCL 7,45) v infuzním roztoku 
glukózy 50 g/l (G 5) 

 
Kompatibilita s dalšími léčivy 
 
Ondansetron se může podávat v nitrožilní infuzi rychlostí 1 mg/h, např. z infuzního vaku nebo z 
infuzního dávkovače. Pomocí Y-spojky mohou být s ondansetronem v koncentracích od 16 do 160 
mikrogramů/ml (např. 8 mg v 500 ml nebo 8 mg v 50 ml) podávány tyto léky: 
 
Cisplatina 
Koncentrace až do 0,48 mg/ml (např. 240 mg v 500 ml), doba podávání 1 až 8 hodin. 
 
5-fluorouracil 
Koncentrace až do 0,8 mg/ml (např. 2,4 g ve 3 l nebo 400 mg v 500 ml), rychlost podávání nejméně 

20 ml  za hodinu (500 ml  za  24 hodin).  Vyšší koncentrace 5-fluorouracilu může způsobit precipitaci 

ondansetronu. Infuze 5-fluorouracilu smí obsahovat až 0,045 % chloridu hořečnatého spolu s ostatními 

kompatibilními složkami. 
 
Karboplatina 
Koncentrace v rozmezí 0,18 mg/ml až 9,9 mg/ml (např. 90 mg v 500 ml až 990 mg ve 100 ml), doba 

podávání 30 minut až 1 hodina. 
 
Etoposid 
Koncentrace od 0,144 mg/ml do 0,25 mg/ml (72 mg v 500 ml až 250 mg v 1 litru), doba podávání 30 

minut až 1 hodina. 
 
Cyklofosfamid 
Dávky v rozsahu 100 mg až 1 g rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např. 5 ml 

na 100 mg cyklofosfamidu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 5 minut. 
 
Doxorubicin 
Dávky v rozsahu 10 mg až 100 mg rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např. 5 

ml na 100 mg doxorubicinu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 5 minut. 
 
Ceftazidim 
Dávky v rozsahu 250 mg až 2 000 mg rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např. 

2,5 ml na 250 mg nebo 10 ml na 2 g ceftazidimu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 

5minut. 
 
Dexamethason 
Sodná  sůl  dexamethason-fosfátu  v  dávce  20  mg  může  být  podávána  v  pomalé  nitrožilní  injekci  po 
dobu 2 až 5 minut pomocí Y-spojky dodávající 8 mg nebo 32 mg ondansetronu rozředěného 50 až 100 
ml kompatibilní infuzní tekutiny po dobu asi 15 minut. Kompatibilita mezi sodnou solí dexamethason- 
fosfátu a ondansetronem byla prokázána podáním těchto léků stejnou sadou v koncentracích řádově 32 
mikrogramů  až  2,5  mg  v  1  ml  sodné  soli  dexamethason-fosfátu  a  8  mikrogramů  až  1  mg  v  1  ml 
ondansetronu. 
 

 

Recenze

Recenze produktu ONDANSETRON ARDEZ 5X8MG/4ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ONDANSETRON ARDEZ 5X8MG/4ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám