Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 36842
Kód EAN: 8594062600091
Kód SÚKL: 16981
Co je Ondansetron Ardez a k čemu se používá. Ondansetron Ardez, je injekční roztok, který je v 5 ml bezbarvých skleněných ampulích obsahujících 8 mg ondansetronu ve 4 ml roztoku. Ondansetron Ardez injekce obsahují chlorid sodný, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného a vodu na injekci. Ondansetron Ardez se dodáva v balení po 5 ampulích v kartonu. Léčivá látka přípravku Ondansetron Ardez patří do skupiny antiemetik a používá se k prevenci zvracení a proti nevolnosti, které vznikají po podání některých léčivých přípravků.

Příbalový leták

1/5

sp.zn. sukls59835/2010
a příloha k sp.zn. sukls270096/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ondansetron Ardez
(Ondansetroni hydrochloridum dihydricum)
Injekční roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v příbalové informaci:
1. Co je přípravek Ondansetron Ardez a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Ondansetron Ardez podán
3. Jak se přípravek Ondansetron Ardez používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ondansetron Ardez uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ondansetron Ardez a k čemu se používá

Přípravek Ondansetron Ardez patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika. Používá se k:
léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení, které se vyskytují při léčbě nádorových
onemocnění (chemoterapii a radioterapii)
předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení po operaci v celkové anestezii.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Ondansetron Ardez podán

Neužívejte přípravek Ondansetron Ardez
jestliže užíváte apomorfin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby)
jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Jestliže se domníváte, že se Vás toto týká, poraďte se se svým lékařem, než Vám bude přípravek
Ondansetron Ardez podán.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ondansetron Ardez je zapotřebí
Než Vám bude přípravek Ondansetron Ardez podán, Váš lékař potřebuje vědět:
jestli jste alergický/á na léčivé přípravky podobné přípravku Ondansetron Ardez, jako jsou přípravky
obsahující granisetron nebo palonosetron
jestli trpíte nebo jste dříve trpěl/a srdečními obtížemi, jako je nepravidelná srdeční činnost
(arytmie)
jestliže trpíte onemocněním jater, Váš lékař Vám může snížit dávku přípravku Ondansetron
Ardez
jestli trpíte obtížemi se střevy

Pokud se Vás týkají některé uvedené body, poraďte se se svým lékařem.
2/5


Další léčivé přípravky a přípravek Ondansetron Ardez
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte léky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři:
karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie)
rifampicin (užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC)
tramadol (užívaný k léčbě bolesti)Používání přípravku Ondansetron Ardez během těhotenství se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, sdělte to svému lékaři.
Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Ondansetron Ardez, sdělte to svému
lékaři.
Těhotenství a kojení
Kojení se v průběhu léčby přípravkem Ondansetron Ardez nedoporučuje. Látky obsažené v
přípravku mohou proniknout do mateřského mléka a ovlivnit Vaše dítě. Poraďte se o tom se svým
lékařem.

3. Jak se přípravek Ondansetron Ardez používá

Váš lékař stanoví správnou dávku přípravku Ondansetron Ardez, která Vám má být podána.
Neočekává se od Vás v žádném případě, že byste si měli sami aplikovat injekce přípravku
Ondansetron Ardez. Injekci bude během léčby Vašeho onemocnění vždy podávat osoba s příslušnou
kvalifikací. Obvyklá dávka přípravku Ondansetron Ardez závisí na typu léčby, které se podrobujete.
V den léčby:
Přípravek Ondansetron Ardez Vám bude podán bezprostředně před zahájením léčby.
Přípravek Ondansetron Ardez Vám může být podán ve formě injekce do svalu nebo do žíly, případně
jako infúze.
Následující dny:
Lékař Vám může doporučit v následujících dnech užívání přípravku s obsahem ondansetronu ve
formě tablet. Užívejte přípravek přesně dle pokynů svého lékaře.

Jestliže Vám bylo nedopatřením podáno více přípravku Ondansetron Ardez
Jestliže Vám byla nedopatřením podána větší dávka přípravku Ondansetron Ardez než měla být, není
pravděpodobné, že by se u Vás vyskytly závažnější problémy. Pokud si ale nejste jistý/a nebo se
necítíte dobře:
Poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z nežádoucích účinků uvedených níže krátce po aplikaci injekce,
sdělte to prosím bez prodlení svému lékaři.

Závažné alergické reakce (reakce přecitlivělosti): Vyskytují se vzácně u pacientů užívajících
přípravek Ondansetron Ardez. Příznaky zahrnují:
vyrážka s pupínky a svěděním (kopřivka)
3/5

otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), které mohou způsobit obtíže s dýcháním
mdloba
Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte
přípravek Ondansetron Ardez užívat.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
bolest hlavy
Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů
pocit tepla nebo zrudnutí
pálení v místě vpichu
zácpa
Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:
záchvaty (křeče)
vůlí neovladatelné pohyby nebo křeče
nepravidelná nebo zpomalená srdeční činnost
bolest na hrudi
nízký krevní tlak
škytavka
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení množství látek (enzymů) tvořených v játrech
Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů
závažné alergické reakce
poruchy srdečního rytmu (někdy mohou způsobit náhlou ztrátu vědomí)
závratě
přechodné poruchy zraku nebo rozmazané vidění
Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů
přechodná slepota

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Ondansetron Ardez uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Ondansetron Ardez nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ondansetron Ardez obsahuje
4/5


- Léčivá látka je Ondansetroni hydrochloridum dihydricum 2,50 mg, což odpovídá Ondansetronum 2
mg v 1 ml injekčního roztoku.

Pomocné látky jsou: monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, chlorid sodný, voda na
injekci.

Jak přípravek Ondansetron Ardez vypadá a co obsahuje toto balení

Ondansetron Ardez je čirý a bezbarvý roztok v bezbarvé skleněné ampulce, obsahující
8 mg ondansetronum ve 4 ml injekčního roztoku.

Velikost balení: 5 x 8 mg/4 ml

Držitel rozhodnutí o registraci
Ardez Pharma s.r.o., Kosoř, Česká republika.

Výrobce
Hikma Pharmaceutica, S.A., Terrugem, Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.5.2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Při dodržování správné výrobní praxe mají být nitrožilní roztoky připravovány těsně před použitím, za
odpovídajících aseptických podmínek. Nespotřebovaný roztok musí být ihned zlikvidován.


Kompatibilita s intravenózními roztoky

Injekce Ondansetron Ardez se mohou přidávat do těchto infúzních roztoků:
izotonický infuzní roztok chloridu sodného
infuzní roztok glukózy 50 g/l
infuzní roztok mannitolu 100 g/l
Ringerův infuzní roztok
koncentrovaný infuzní roztok chloridu draselného 0,745 g/l (KCL 7,45) v izotonickém infuzním
roztoku chloridu sodného
koncentrovaný infuzní roztok chloridu draselného 0,745 g/l (KCL 7,45) v infuzním roztoku
glukózy 50 g/l (G 5)

Kompatibilita s dalšími léčivy


5/5

Ondansetron se může podávat v nitrožilní infuzi rychlostí 1 mg/h, např. z infuzního vaku nebo z
infuzního dávkovače. Pomocí Y-spojky mohou být s ondansetronem v koncentracích od 16 do 160
mikrogramů/ml (např. 8 mg v 500 ml nebo 8 mg v 50 ml) podávány tyto léky:

Cisplatina
Koncentrace až do 0,48 mg/ml (např. 240 mg v 500 ml), doba podávání 1 až 8 hodin.

5-fluorouracil
Koncentrace až do 0,8 mg/ml (např. 2,4 g ve 3 l nebo 400 mg v 500 ml), rychlost podávání nejméně
20 ml za hodinu (500 ml za 24 hodin). Vyšší koncentrace 5-fluorouracilu může způsobit precipitaci
ondansetronu. Infuze 5-fluorouracilu smí obsahovat až 0,045 % chloridu hořečnatého spolu s ostatními
kompatibilními složkami.

Karboplatina
Koncentrace v rozmezí 0,18 mg/ml až 9,9 mg/ml (např. 90 mg v 500 ml až 990 mg ve 100 ml), doba
podávání 30 minut až 1 hodina.

Etoposid
Koncentrace od 0,144 mg/ml do 0,25 mg/ml (72 mg v 500 ml až 250 mg v 1 litru), doba podávání 30
minut až 1 hodina.

Cyklofosfamid
Dávky v rozsahu 100 mg až 1 g rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např. 5 ml
na 100 mg cyklofosfamidu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 5 minut.

Doxorubicin
Dávky v rozsahu 10 mg až 100 mg rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např. 5
ml na 100 mg doxorubicinu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 5 minut.

Ceftazidim
Dávky v rozsahu 250 mg až 2 000 mg rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např.
2,5 ml na 250 mg nebo 10 ml na 2 g ceftazidimu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 5
minut.

Dexamethason
Sodná sůl dexamethason-fosfátu v dávce 20 mg může být podávána v pomalé nitrožilní injekci po
dobu 2 až 5 minut pomocí Y-spojky dodávající 8 mg nebo 32 mg ondansetronu rozředěného 50 až 100
ml kompatibilní infuzní tekutiny po dobu asi 15 minut. Kompatibilita mezi sodnou solí dexamethason-
fosfátu a ondansetronem byla prokázána podáním těchto léků stejnou sadou v koncentracích řádově 32
mikrogramů až 2,5 mg v 1 ml sodné soli dexamethason-fosfátu a 8 mikrogramů až 1 mg v 1 ml
ondansetronu.

Recenze

Recenze produktu ONDANSETRON ARDEZ 5X8MG/4ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ONDANSETRON ARDEZ 5X8MG/4ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze