Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HAUPT PHARMA GMBH, MÜNSTER
Kód výrobku: 110712
Kód EAN: 8595244370252
Kód SÚKL: 118625
Držitel rozhodnutí: HAUPT PHARMA GMBH, MÜNSTER
OncoFem se používá při léčbě karcinomu prsu u žen po přechodu (menopauze).

Příbalový leták

1/5
sp.zn.sukls73235/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

ONCOFEM 1 MG,
potahované tablety

(anastrozolum)
___________________________________________________________________________

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Oncofem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oncofem užívat
3. Jak se Oncofem užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Oncofem uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ONCOFEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Oncofem obsahuje léčivou látku anastrozol. Oncofem patří do skupiny léků nazývaných inhibitory
(blokátory) aromatázy. Oncofem se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopauze).

Oncofem působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle.
Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako
aromatáza.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONCOFEM UŽÍVAT

Neužívejte Oncofem
- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Oncofem (viz bod 6 Další informace).
- jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod Těhotenství a kojení).

Neužívejte Oncofem, pokud se některý z bodů výše týká také Vás. V případě nejistoty se obraťte na
svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Oncofem je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem Oncofem se poraďte se svým lékařem:
- jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod).
2/5
- jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.)
- jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza).
- jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami.

Pokud se některé z omezení vztahuje také na Vás, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem ještě před
zahájením léčby přípravkem Oncofem.

Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Oncofem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných léčiv.
Oncofem může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Oncofem.

Neužívejte Oncofem, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků:
- Některé léčivé přípravky používané k léčbě rakoviny prsu (selektivní modulátory vazných míst
pro estrogeny), např. přípravky s obsahem tamoxifenu. Tyto léčivé přípravky mohou blokovat
účinek přípravku Oncofem.
- Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (náhradě
chybějících vlastních hormonů).
Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky:
- Léky známé jako analogy LHRH. Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin,
leuprorelin a triptorelin. Tyto léky se používají k léčbě rakoviny prsu, některých ženských
(gynekologických) problémů a problémů s plodností.

Těhotenství a kojení
Neužívejte Oncofem, pokud jste těhotná nebo kojíte. Přestaňte užívat Oncofem pokud otěhotníte a
informujte svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Oncofem pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Oncofem občasnou slabost nebo ospalost. Pokud se to
i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Oncofem
Oncofem obsahuje mléčný cukr (laktosu). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte
se s lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.


3. JAK SE ONCOFEM UŽÍVÁ

Vždy užívejte Oncofem přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
- Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta jednou denně.
- Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.
- Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.
- Oncofem můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle.

3/5
Užívejte Oncofem tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou léčbu, a tak můžete
užívat Oncofem po dobu několika roků.

Použití u dětí
Oncofem se nesmí podávat dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užila více přípravku Oncofem, než jste měla
Jestliže jste užila více přípravku Oncofem než bylo předepsáno, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Oncofem
Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat Oncofem
Nepřestávejte užívat Oncofem, pokud tak nerozhodne lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Oncofem nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 pacientů)
- Bolest hlavy.
- Návaly horka.
- Nevolnost (nauzea).
- Kožní vyrážka.
- Bolest nebo ztuhlost kloubů.
- Zánět kloubů (artritida).
- Pocit slabosti.
- Řídnutí kostí (osteoporóza).

Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 pacientů)
- Ztráta chuti k jídlu.
- Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. To lze prokázat
při kontrolním vyšetření krve.
- Pocit ospalosti.
- Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí).
- Průjem.
- Nevolnost (zvracení).
- Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater.
- Řídnutí vlasů (alopecie).
- Alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk.
- Bolest v kostech.
- Sucho v pochvě.
- Krvácení z dělohy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby). Pokud krvácení trvá déle,
poraďte se s lékařem.

Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 pacientů)
- Změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin).
4/5
- Zánět jater (hepatitida).
- Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce.
- Lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení/ohnutí prstu).

Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10 000 pacientů)
- Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři.
- Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce).
- Zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se
mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako Henoch-Schönleinova purpura.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 pacientů)
- Velmi závažné kožní reakce projevující se vředy nebo puchýři na kůži. Známé jako
Stevens-Johnsonův syndrom.
- Alergické reakce (reakce přecitlivělosti) doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím
s dýcháním a polykáním známé jako angioedém.
Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků objeví i u Vás, volejte okamžitě lékaři, neboť můžete
potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.

Vliv na Vaše kosti
Oncofem snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke
snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin
se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto
rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK ONCOFEM UCHOVÁVAT?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek OncoFem nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE.

Co přípravek ONCOFEM obsahuje?

Léčivá látka:
anastrozolum 1 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocné látky:
monohydrát laktózy, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát,
hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol, bavlníkový olej, modifikovaný škrob, oxid titaničitý.
5/5

Jak přípravek ONCOFEM vypadá a co obsahuje balení?

Přípravek OncoFem 1 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety.

Balení: 28 potahovaných tablet.


Překlady anglických textů na obalech
Lot: Číslo šarže
Exp: Použitelné do


Držitel rozhodnutí o registraci:
Helvetia Pharma a.s., Slezská 949/32, 120 00 Praha 2, Česká republika.
tel: +420 222 511 878
fax: +420 222 521 014
e-mail: info@helvetiapharma.com


HELM AG, Nordkanalstr. 28, D-20097 Hamburg, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
3.5.2013

Recenze

Recenze produktu ONCOFEM 1 MG 28X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ONCOFEM 1 MG 28X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze