Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

OMACOR 28X1GM Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 40610

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OMACOR 28X1GM Tobolky


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
OMACOR
měkké tobolky
Omega-3 acidorum esteri ethylici 90
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Omacor a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omacor užívat
3. Jak se Omacor užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Omacor uchovávat
6. Další informace

1. CO JE OMACOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Omacor obsahuje vysoce čištěné omega-3- polynenasycené mastné kyseliny.
Omacor patří do skupiny přípravků snižujících cholesterol a triglyceridy.
Omacor se užívá:
spolu s jinými léky k léčbě po srdečním infarktu
k léčbě určitých forem zvýšených triglyceridů (tuků) v krvi poté, kdy dietní opatření nejsou dostatečná
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OMACOR UŽÍVAT
Neužívejte Omacor jestliže:
jste alergický(á) /přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Omacor (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku a bod 6. Další informace)
Jestliže se Vás některá z výše uvedených informací týká, neužívejte tento přípravek a poraďte se se svým lékařem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Omacor je zapotřebí jestliže:
máte plánovaný nebo jste nedávno měl(a) chirurgický zákrok
jste měl(a) nedávno úraz
máte potíže s ledvinami
máte cukrovku, která není stabilizovaná
máte potíže s játry. Váš lékař bude pomocí krevních testů sledovat všechny účinky, které může mít Omacor na játra.
Jestliže pro Vás některá z výše uvedených informací platí, poraďte se před použitím přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Užíváte-li léky na zastavení tvorby krevních sraženin v tepnách, jako je warfarin, budete potřebovat zvláštní krevní testy a je možné, že obvyklé dávky Vašich léků na snížení krevní srážlivosti budou vyžadovat změnu.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Omacor s jídlem a pitím
Měl(a) byste užívat tobolky s jídlem, aby se omezila možnost vzniku nežádoucích zažívacích obtíží (gastro-intestinální obtíže).
Použití u starších pacientů
Je-li Vám více než 70 let, užívejte Omacor opatrně.
Použití u dětí
Děti nemají tento přípravek užívat.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste tento lék užívat. Můžete ho užívat pouze za podmínky, že Váš lékař rozhodne, že přípravek je pro Vás naprosto nezbytný.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by tento přípravek mohl ovlivnit Vaši schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu nástrojů či strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku
Omacor může obsahovat sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.
3. JAK SE OMACOR UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Omacor přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Zapíjejte tobolky vodou.
Užívejte tobolky s jídlem, aby se omezil(a) možnost vzniku nežádoucích zažívacích obtíží.
Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte tento lék užívat.
Dávkování po srdečním infarktu
Obvyklá dávka je jedna tobolka denně.
Dávkování při léčbě vysoké hladiny triglyceridů v krvi (vysoké hladiny tuku v krvi nebo hypertriglyceridemie)
Obvyklá dávka jsou 2 tobolky denně, podle doporučení lékaře. Není- li při této dávce dosaženo žádané odpovědi, může lékař dávku zvýšit na 4 tobolky denně.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Omacor, než jste měl(a)
Jestliže jste náhodně užil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), neobávejte se. Není pravděpodobné, že byste potřeboval(a) zvláštní léčbu. Měl(a) byste se však poradit s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omacor
Jestliže jste vynechal(a) svou dávku, vezměte si ji, až si to uvědomíte. Pokud je již téměř čas na další dávku, neberte si vynechanou dávku a vezměte si další obvyklou dávku. Nezdvojujte následující dávku (dvakrát větší dávka než kterou Vám doporučil lékař), abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Omacor nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání tohoto přípravku se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů ze 100):
zažívací obtíže (dyspepsie)
pocit na zvracení (nausea).
Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 1 000):
bolest břicha a žaludku
alergické reakce
závratě
poruchy chuti
průjem
nevolnost (zvracení).
Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000):
bolest hlavy
akné
vyrážka spojená se svěděním (pruritus)
vysoká hladina cukru v krvi
poruchy funkce jater.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (objevují se u méně než 1 z 10 000 uživatelů):
krev ve stolici
nízký krevní tlak
sucho v nose
vyrážka spojená se zarudnutím a s pupeny na kůži (kopřivka)
změny výsledků určitých krevních testů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK OMACOR UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Omacor po ukončení doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte Omacor při teplotě nad 25°C. Chraňte před mrazem..
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Omacor obsahuje
Léčivými látkami jsou omega-3 acidorum esteri ethylici,
1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici 90 zahrnuje 460 mg ethylicosapentum (EPA) a 380 mg ethyldoconexentum (DHA) (tyto látky se nazývají omega-3 polynenasycené mastné kyseliny) a 4 mg antioxidantu d-alfa-tokoferolu (smíchaný s rostlinným olejem, např. se sójovým olejem).
Měkká tobolka je tvořena želatinou, glycerolem a čištěnou vodou.
Jak Omacor vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky přípravku Omacor jsou průhledné, měkké, želatinové tobolky obsahující světle žlutý olej.
Existují tyto velikosti balení přípravku Omacor:
- 1 x 20 tobolek
- 1 x 28 tobolek
- 1 x 60 tobolek
- 1 x 100 tobolek
- 10 x 28 tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce přípravku Omacor je:
Pronova BioPharma Norge AS
1327 Lysaker
Norsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.8.2009

Informace o produktu

Kód výrobku: 40610
Kód EAN: 8595218600019
Kód SÚKL: 40450

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Skupina nenasycených omega-3 mastných kyselin, eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA), jsou esenciální mastné kyseliny (aminokyseliny, které člověk musí získat z potravy). Omacor ovlivňuje lipidy v plazmě snížením hladiny triglyceridů. Přípravek působí také na hemostázu (zástavu krvácení) a krevní tlak. K čemu se přípravek Omacor používá: Stav po srdečním infarktu Podpůrná léčba zaměřená proti opakování srdečního infarktu spolu se standardní léčbou (např. statiny, protidestičkové léčivé přípravky, betablokátory, ACE inhibitory). Hypertriglyceridemie (zvýšená koncentrace triglyceridů v krvi) Při endogenní hypertriglyceridemii jako doplněk k dietě, pokud samotná dietní opatření nejsou dostatečná. Podává se u hypertriglyceridemie typu IV v monoterapii a u typu IIb/III v kombinaci se statiny, není-li kontrola triglyceridů dostatečná. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Recenze

Recenze produktu OMACOR 28X1GM Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu OMACOR 28X1GM Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám