Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu

OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 32070

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Více informací

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

Doporučené alternativní produkty

MUCONASAL PLUS roztok ve spreji 10 ml

Léčivý přípravek

MUCONASAL PLUS roztok ve spreji 10 ml

117 Kč
109 Kč
-7 %

Do košíku

NASIVIN 0,05% nosní kapky 10 ml

Léčivý přípravek

NASIVIN 0,05% nosní kapky 10 ml

80 Kč
69 Kč
-14 %

Do košíku

OLYNTH 0,05 % nosní sprej, roztok 10 ml

Léčivý přípravek

OLYNTH 0,05 % nosní sprej, roztok 10 ml

99 Kč
89 Kč
-10 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

sp.zn. sukls560/2019

¨                                                          SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

OLYNTH 0,1%

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Xylometazolini hydrochloridum 0,010 g (0,1%) v 10 ml roztoku
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Nosní sprej, roztok - čirý bezbarvý roztok bez zápachu nebo se slabým pachem po benzalkonium-chloridu.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Ke snížení otoku nosní sliznice u akutní rýmy, vazomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica), alergické rýmy (rhinitis allergica).
K urychlení uvolnění sekrece u paranazální sinusitidy a při kataru Eustachovy trubice provázeného rýmou.
Olynth 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Všeobecné doporučení
Lék se aplikuje podle potřeby, maximálně však 3x denně 1 dávku přípravku Olynth 0,1% do každé nosní dírky.
Dávkování závisí na citlivosti každého pacienta a na klinickém účinku.
Olynth 0,1% se nemá používat déle než 5-7 dní, pokud není lékařem určeno jinak.
Aplikace léku se může opakovat pouze potom, co byla léčba na několik dní přerušena.
V případě chronické rýmy se lék smí podávat pouze za lékařského dohledu vzhledem k nebezpečí atrofie nosní sliznice.

4.3 Kontraindikace

Olynth 0,1%, nosní sprej se nesmí používat v případě:
- přecitlivělosti na jakoukoli složku přípravku
- rhinitis sicca
- dětí do 7 let
Olynth 0,1%, nosní sprej smí být užíván po pečlivém vyhodnocení rizika a prospěšnosti léčby
u pacientů:
- léčených inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo dalšími léky s potenciálně hypertenzním účinkem
- se zvýšeným nitroočním tlakem, zejména u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem
- se závažným kardiovaskulárním onemocněním (např. ischemická choroba srdeční, hypertenze)
- s feochromocytomem
- s metabolickým onemocněním (např. hypertyreóza, diabetes mellitus)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dlouhodobé užívání a předávkování sympatomimetiky s dekongescenčními účinky může vést k reaktivní hyperémii nosní sliznice.
Tento „rebound“ účinek může vést k obstrukci průchodu vzduchu, které má za následek opakované
a i trvalé užívání léku.
To může vést až k chronickému otoku (rhinitis medicamentóza) a následně až k atrofii nosní sliznice (ozéna).
V mírnějších případech reaktivní hyperémie je možné zvážit přerušení léčby sympatomimetikem nejdříve v jedné nosní dírce a při zmírnění obtíží pokračovat v léčbě na druhé straně, aby bylo zachováno dýchání alespoň jednou nosní dírkou.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklických antidepresiv může vést k vzestupu krevního tlaku vzhledem ke kardiovaskulárnímu účinku těchto léků.

4.6 Těhotenství a kojení

Xylometazolin se nemá používat v těhotenství, protože neexistují žádné adekvátní studie o účinku tohoto léku na plod. Lék nemá být používán během laktace, protože není známo, zda je léčivá látka vylučována do mateřského mléka.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky přípravku Olynth 0,1% nelze vyloučit systémové účinky na kardiovaskulární systém.
V takovém případě může být snížena schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Olynth 0,1%, dávkovací sprej může způsobit přechodné, mírné příznaky iritace nosu (pocity pálení)
u citlivých pacientů.
V ojedinělých případech může dojít po odeznění účinku léku ke zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperémie).
Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek xylometazolinu může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k reaktivní kongesci s projevy tzv. rhinitis medicamentosa. K tomuto účinku může dojít i 5-7 dní po léčbě a - po dlouhodobé aplikaci - může vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca).

Poruchy nervového systému

Velmi vzácně nebo jen v ojedinělých případech se může objevit bolest hlavy, nespavost nebo únava.
Srdeční poruchy
Ve vzácných až příležitostných případech může vést místní intranazální podání k systémovým sympatomimetickým účinkům, jako jsou palpitace, tachykardie a vzestup krevního tlaku.

4.9 Předávkování

Předávkování nebo náhodné perorální podání přípravku může vést k následujícím příznakům: mydriáza, nauzea, zvracení, cyanóza, horečka, spazmy, tachykardie, srdeční arytmie, oběhové selhání, srdeční zástava, hypertenze, plicní edém, dýchací obtíže, psychické obtíže.
Kromě toho může dojít i k následujícím příznakům: útlum funkcí centrálního nervového systému spojený s ospalostí, pokles tělesné teploty, bradykardie, hypotenze jako při šoku, apnoe a kóma.

Léčba intoxikace

Podání živočišného uhlí, výplach žaludku, inhalace kyslíku. Ke snížení krevního tlaku se podá 5 mg fentolaminu v izotonickém roztoku chloridu sodného pomalu i.v. nebo 100 mg per os.
Vazopresorické látky jsou kontraindikovány.
V případě potřeby se podají antipyretika a antikonvulziva.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Otorhinolaryngologica
ATC skupina: R01AA07
Xylometazolin, imidazolový derivát, je sympatomimetikum s alfa-adrenergním působením.
Má vazokonstrikční účinky a tím snižuje otok sliznic.
Nástup účinku se obvykle dostaví za 5-10 minut. Xylometazolin usnadňuje dýchání nosem tím,
že snižuje otok sliznice a vede ke zlepšenému uvolnění sekretu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Při intranazálním podání může být příležitostně vstřebané množství dostatečné k tomu, aby způsobilo systémové účinky, např. na centrálním nervovém systému a kardiovaskulárním systému.
Údaje z farmakokinetických studií u lidí nejsou k dispozici.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita
Studie akutní toxicity byly prováděny u různých živočišných druhů při různých formách aplikace. Symptomy akutní intoxikace byly především arytmie, tremor, neklid, tonicko-klonické křeče, hyperreflexie, dyspnoe a ataxie.
Subchronická a chronická toxicita
Studie s opakovaným perorálním podáváním byly prováděny u laboratorních potkanů (v dávkách 6, 20 a 60 mg/kg/den) a u psů (v dávkách 1, 3 a 10 mg/kg/den) po dobu 3 měsíců. U laboratorních potkanů bylo pozorováno ve všech dávkových skupinách zvýšení mortality, pokles příjmu potravy a snížení tělesné hmotnosti. Při dávce 60 mg/kg/den bylo zjištěno mírné snížení glykemie. Patologické změny zahrnovaly hypertenzi a ztrátu elasticity cévní intimy. U přeživších zvířat nebyly pozorovány žádné patologické změny ve skupině, která dostávala xylometazolin v dávce 6 mg/kg/den.
U psů byly pozorovány ve všech dávkovacích skupinách změny v biochemických parametrech (ALT, CK, LDH) a na EKG a při dávce 3 mg/kg/den a vyšší též zvýšená mortalita a pokles hmotnosti. V nejvyšší dávkovací skupině byly pozorovány patologické změny na srdci, ledvinách, játrech a gastrointestinálním systému. Funkční a morfologické změny v závislosti na dávce byly zřejmě způsobeny hlavně trvalou vazokonstrikcí.
Údaje o chronické toxicitě xylometazolinu ze studií na zvířatech nejsou k dispozici.
Mutagenní a kancerogenní potenciál
Mutagenní studie pomocí Amesova testu a mikronukleového testu u myší vykázaly negativní výsledky.
Nebyly prováděny žádné dlouhodobé studie zaměřené na kancerogenní potenciál xylometazolinu.
Reprodukční toxicita
Neexistují adekvátní studie s xylometazolinem týkající se reprodukční toxicity. Po vystavení se účinkům léku bylo u laboratorních potkanů pozorováno snížení hmotnosti plodů ve fázi organogeneze (intrauterinní retardace růstu). Ve studiích na zvířatech byl pozorován u morčat a králíků po intravenózním podání vliv na indukci porodu.
Nejsou dostatečné zkušenosti s xylometazolinem u těhotných žen a kojících matek. Studie u 207 těhotných žen, které byly pravděpodobně vystaveny účinkům léku v prvním trimestru gravidity neprokázaly zvýšení malformací plodů (5/207). Nejsou k dispozici studie sledující vylučování xylometazolinu do mateřského mléka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát edetanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol 70 % krystalizující, čištěná voda.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky
Z hygienických důvodů se Olynth 0,1% nemá po otevření používat déle než 4 týdny.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

a) hnědá skleněná lahvička s mechanickým rozprašovačem (LDPE s PP šroubovacím uzávěrem)
a PE těsnící vložkou, PE krytem, papírová krabička
b) hnědá skleněná lahvička s mechanickým rozprašovačem (LDPE s PP zaklapávacím uzávěrem)
a PE/BU těsnící vložkou, PE krytem, papírová krabička
10 ml vodného roztoku s dávkovacím nosním sprejem
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road
Tallaght, Dublin 24
Irsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

69/1030/93-A/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.10.1993 / 17.6. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

30. 1. 2019

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Značka: OLYNTH
Produktová řada: Olynth
Kód výrobku: 32070
Kód EAN: 3574660403091
Kód SÚKL: 0017173
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Olynth 0,1% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. Přípravek Olynth 0,1% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. Olynth 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (66)

Recenze OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Recenze od 66 uživatelů s celkovým hodnocením 92 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Rychle a dobře funguje
100 %

Pomohlo,super :-)
100 %

Používáme ho celá rodina. Jsme spokojeni

je dobrý na uvolnění nosních dutin
90 %

DORŘE UČINKUJE
100 %

100 %

100 %

100 %

Uvolňuje nos, sliznici nezanechává suchou, nedráždí.

100 %

Diskuze

Diskuze OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám