Lékárna.cz
Hledat

OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Léčivý přípravek
OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

MUCONASAL Plus roztok ve spreji 10 ml

Léčivý přípravek

139 Kč 119 Kč -14 %

SINUPRET Kapky 100 ml

Léčivý přípravek

OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Přípravek Olynth 0,1% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. Přípravek Olynth 0,1% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. Olynth 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

92 %
Hodnotilo: 66 zákazníků
5
43x
4
16x
3
6x
2
1x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
32070
Kód EAN:
0017173
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Xylometazolin
Farmakoterapeutická skupina:
nosní léčiva | dekongesční a jiná nosní léčiva k lokální aplikaci | sympatomimetika samotná | xylometazolin
Cesta podání:
Nosní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Příbalovou informaci k produktu OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml stáhnete ve formátu doc zde: OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml.doc

Příbalová informace - informace pro uživatele

 

1. Název přípravku

OLYNTH 0,1%

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Xylometazolini hydrochloridum 0,010 g (0,1%) v 10 ml roztoku
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Nosní sprej, roztok - čirý bezbarvý roztok bez zápachu nebo se slabým pachem po benzalkonium-chloridu.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

Ke snížení otoku nosní sliznice u akutní rýmy, vazomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica), alergické rýmy (rhinitis allergica).
K urychlení uvolnění sekrece u paranazální sinusitidy a při kataru Eustachovy trubice provázeného rýmou.
Olynth 0,1% je určen k léčbě dospělých a dětí od 7 let.

4.2 Dávkování a způsob podání

Všeobecné doporučení
Lék se aplikuje podle potřeby, maximálně však 3x denně 1 dávku přípravku Olynth 0,1% do každé nosní dírky.
Dávkování závisí na citlivosti každého pacienta a na klinickém účinku.
Olynth 0,1% se nemá používat déle než 5-7 dní, pokud není lékařem určeno jinak.
Aplikace léku se může opakovat pouze potom, co byla léčba na několik dní přerušena.
V případě chronické rýmy se lék smí podávat pouze za lékařského dohledu vzhledem k nebezpečí atrofie nosní sliznice.

4.3 Kontraindikace

Olynth 0,1%, nosní sprej se nesmí používat v případě:

  • přecitlivělosti na jakoukoli složku přípravku
  • rhinitis sicca
  • u dětí do 7 let

Olynth 0,1%, nosní sprej smí být užíván po pečlivém vyhodnocení rizika a prospěšnosti léčby u pacientů:

  • léčených inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo dalšími léky s potenciálně hypertenzním účinkem
  • se zvýšeným nitroočním tlakem, zejména u pacientů s glaukomem s uzavřeným úhlem
  • se závažným kardiovaskulárním onemocněním (např. ischemická choroba srdeční, hypertenze)
  • s feochromocytomem
  • s metabolickým onemocněním (např. hypertyreóza, diabetes mellitus)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dlouhodobé užívání a předávkování sympatomimetiky s dekongescenčními účinky může vést k reaktivní hyperémii nosní sliznice.
Tento „rebound“ účinek může vést k obstrukci průchodu vzduchu, které má za následek opakované a i trvalé užívání léku.
To může vést až k chronickému otoku (rhinitis medicamentóza) a následně až k atrofii nosní sliznice (ozéna).
V mírnějších případech reaktivní hyperémie je možné zvážit přerušení léčby sympatomimetikem nejdříve v jedné nosní dírce a při zmírnění obtíží pokračovat v léčbě na druhé straně, aby bylo zachováno dýchání alespoň jednou nosní dírkou.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné užívání inhibitorů monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklických antidepresiv může vést k vzestupu krevního tlaku vzhledem ke kardiovaskulárnímu účinku těchto léků.

4.6 Těhotenství a kojení

Xylometazolin se nemá používat v těhotenství, protože neexistují žádné adekvátní studie o účinku tohoto léku na plod. Lék nemá být používán během laktace, protože není známo, zda je léčivá látka vylučována do mateřského mléka.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při dlouhodobém podávání nebo při podání vyšší dávky přípravku Olynth 0,1% nelze vyloučit systémové účinky na kardiovaskulární systém.
V takovém případě může být snížena schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Olynth 0,1%, dávkovací sprej může způsobit přechodné, mírné příznaky iritace nosu (pocity pálení) u citlivých pacientů.
V ojedinělých případech může dojít po odeznění účinku léku ke zvýšenému otoku sliznice (reaktivní hyperémie).
Dlouhodobé nebo časté používání vyšších dávek xylometazolinu může vést k pocitům pálení v nose nebo suchosti sliznic, ale i k reaktivní kongesci s projevy tzv. rhinitis medicamentosa. K tomuto účinku může dojít i 5-7 dní po léčbě a - po dlouhodobé aplikaci - může vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca).

Poruchy nervového systému

Velmi vzácně nebo jen v ojedinělých případech se může objevit bolest hlavy, nespavost nebo únava.

Srdeční poruchy

Ve vzácných až příležitostných případech může vést místní intranazální podání k systémovým sympatomimetickým účinkům, jako jsou palpitace, tachykardie a vzestup krevního tlaku.

4.9 Předávkování

Předávkování nebo náhodné perorální podání přípravku může vést k následujícím příznakům: mydriáza, nauzea, zvracení, cyanóza, horečka, spazmy, tachykardie, srdeční arytmie, oběhové selhání, srdeční zástava, hypertenze, plicní edém, dýchací obtíže, psychické obtíže.
Kromě toho může dojít i k následujícím příznakům: útlum funkcí centrálního nervového systému spojený s ospalostí, pokles tělesné teploty, bradykardie, hypotenze jako při šoku, apnoe a kóma.

Léčba intoxikace

Podání živočišného uhlí, výplach žaludku, inhalace kyslíku. Ke snížení krevního tlaku se podá 5 mg fentolaminu v izotonickém roztoku chloridu sodného pomalu i.v. nebo 100 mg per os. Vazopresorické látky jsou kontraindikovány.
V případě potřeby se podají antipyretika a antikonvulziva.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Otorhinolaryngologica
ATC skupina: R01AA07
Xylometazolin, imidazolový derivát, je sympatomimetikum s alfa-adrenergním působením.
Má vazokonstrikční účinky a tím snižuje otok sliznic.
Nástup účinku se obvykle dostaví za 5-10 minut. Xylometazolin usnadňuje dýchání nosem tím, že snižuje otok sliznice a vede ke zlepšenému uvolnění sekretu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Při intranazálním podání může být příležitostně vstřebané množství dostatečné k tomu, aby způsobilo systémové účinky, např. na centrálním nervovém systému a kardiovaskulárním systému. Údaje z farmakokinetických studií u lidí nejsou k dispozici.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Studie akutní toxicity byly prováděny u různých živočišných druhů při různých formách aplikace. Symptomy akutní intoxikace byly především arytmie, tremor, neklid, tonicko-klonické křeče, hyperreflexie, dyspnoe a ataxie.
 

Subchronická a chronická toxicita

Studie s opakovaným perorálním podáváním byly prováděny u laboratorních potkanů (v dávkách 6, 20 a 60 mg/kg/den) a u psů (v dávkách 1, 3 a 10 mg/kg/den) po dobu 3 měsíců. U laboratorních potkanů bylo pozorováno ve všech dávkových skupinách zvýšení mortality, pokles příjmu potravy a snížení tělesné hmotnosti. Při dávce 60 mg/kg/den bylo zjištěno mírné snížení glykemie. Patologické změny zahrnovaly hypertenzi a ztrátu elasticity cévní intimy. U přeživších zvířat nebyly pozorovány žádné patologické změny ve skupině, která dostávala xylometazolin v dávce 6 mg/kg/den.

U psů byly pozorovány ve všech dávkovacích skupinách změny v biochemických parametrech (ALT, CK, LDH) a na EKG a při dávce 3 mg/kg/den a vyšší též zvýšená mortalita a pokles hmotnosti. V nejvyšší dávkovací skupině byly pozorovány patologické změny na srdci, ledvinách, játrech a gastrointestinálním systému. Funkční a morfologické změny v závislosti na dávce byly zřejmě způsobeny hlavně trvalou vazokonstrikcí.
Údaje o chronické toxicitě xylometazolinu ze studií na zvířatech nejsou k dispozici.
 

Mutagenní a kancerogenní potenciál

Mutagenní studie pomocí Amesova testu a mikronukleového testu u myší vykázaly negativní výsledky.
Nebyly prováděny žádné dlouhodobé studie zaměřené na kancerogenní potenciál xylometazolinu.
 

Reprodukční toxicita

Neexistují adekvátní studie s xylometazolinem týkající se reprodukční toxicity. Po vystavení se účinkům léku bylo u laboratorních potkanů pozorováno snížení hmotnosti plodů ve fázi organogeneze (intrauterinní retardace růstu). Ve studiích na zvířatech byl pozorován u morčat a králíků po intravenózním podání vliv na indukci porodu.
Nejsou dostatečné zkušenosti s xylometazolinem u těhotných žen a kojících matek. Studie u 207 těhotných žen, které byly pravděpodobně vystaveny účinkům léku v prvním trimestru gravidity neprokázaly zvýšení malformací plodů (5/207). Nejsou k dispozici studie sledující vylučování xylometazolinu do mateřského mléka.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát edetanu disodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, sorbitol 70 % krystalizující, čištěná voda.

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky
Z hygienických důvodů se Olynth 0,1% nemá po otevření používat déle než 4 týdny.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

  1. hnědá skleněná lahvička s mechanickým rozprašovačem (LDPE s PP šroubovacím uzávěrem) a PE těsnící vložkou, PE krytem, papírová krabička
  2. hnědá skleněná lahvička s mechanickým rozprašovačem (LDPE s PP zaklapávacím uzávěrem) a PE/BU těsnící vložkou, PE krytem, papírová krabička

10 ml vodného roztoku s dávkovacím nosním sprejem

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil Healthcare (Ireland) Limited
Airton Road
Tallaght, Dublin 24
Irsko

8. Registrační číslo

69/1030/93-A/C

9. Datum první registrace / prodloužení registrace

27.10.1993 / 17.6. 2009

10. Datum revize textu

30. 1. 2019

sp.zn. sukls560/2019

OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

92 %
Hodnotilo: 66 zákazníků
5
43x
4
16x
3
6x
2
1x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Rychle a dobře funguje
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Pomohlo,super :-)
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
je dobrý na uvolnění nosních dutin

Používáme ho celá rodina. Jsme spokojeni

90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
DORŘE UČINKUJE
100 %
100 %
100 %
100 %

Uvolňuje nos, sliznici nezanechává suchou, nedráždí.

100 %

OLYNTH 0,1 % nosní sprej, roztok 10 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

OLYNTH® 1 mg/ml nosní sprej, roztok pro dospělé a děti od 7 let 10 ml

OLYNTH® 1 mg/ml nosní sprej, roztok pro dospělé a děti od 7 let…

Léčivý přípravek

OLYNTH® 1 mg/ml nosní sprej, roztok pro dospělé a děti od 7 let 10 ml

Rychlá a účinná úleva od rýmy a ucpaného nosu již od 5 minut, účinek…

Skladem více než 5 kusů

109 Kč 69 Kč -37 %

OLYNTH® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok pro děti od 2 let

OLYNTH® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok pro děti…

Léčivý přípravek

OLYNTH® Plus 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok pro děti od 2 let

Rychlá a účinná úleva od rýmy a ucpaného nosu již od 5 minut, účinek…

Skladem více než 5 kusů

129 Kč 99 Kč -23 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.