Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

Olynth® 0,05 % nosní sprej, roztok 10 ml - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32071

95 % 15 recenzí

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Více informací

74
Běžná cena: 99 Kč, Ušetříte: 25 % (25 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 20. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (15)
Diskuze

Podrobné informace

Ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě.

Informace o produktu

Výrobce: FAMAR, S.A., ATTIKI
Značka: OLYNTH
Kód výrobku: 32071
Kód EAN: 3574660402636
Kód SÚKL: 17172
Držitel rozhodnutí: FAMAR, S.A., ATTIKI

Přípravek Olynth 0,05% je určen ke snížení otoku nosní sliznice při akutní rýmě, při nadměrné tvorbě hlenu způsobené vazomotorickou rýmou a při alergické rýmě. Přípravek Olynth 0,05% je rovněž určen k urychlení uvolnění hlenů při zánětu vedlejších dutin nosních a při zánětu Eustachovy trubice provázeného rýmou. Olynth 0,05% je určen k léčbě dětí od 2 do 7 let.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

PXÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO U}IVATELE

 

olynth 0,05%

(xylometazolini hydrochloridum)

nosní sprej, roztok

 

Tento pYípravek je dostupný bez lékaYského pYedpisu. PYesto vaak pYípravek Olynth 0,05% musíte pou~ívat pe

m co nejvíce prospl.

Ponechte si pYíbalovo

u informaci p

ro

pYípad, ~e si ji budete potYebovat pYe

u.

Po~ádejte svého lékárníka, pokud potYebujete dalaí informace nebo radu.

Pokud se Vaae pYíznaky zhoraí nebo nezlepaí do 3 dno, musíte se poradit s lékaYem.

Pokud se kterýkoli z ne~ádoucích ú

nformaci, sdlte to svému lékaYi nebo lékár

níkovi.

 

V pY

balové informaci naleznete:

Co je pYípravek Olynth 0,05% a k 

Jak se pYípravek Olynth 0,05% pou~ívá

Mo~né ne~ádoucí ú

Jak pYípravek Olynth 0,05% uchovávat

Dalaí informace

1. CO JE PXÍPRAVEK OLYNTH 0,05% A K  EMU SE POU}ÍVÁ

 

hleno. K nástupu ú

a 5-10 minut.

 

PYípravek Olynth 0,05% je ur

osní sliznice pYi akutní rým, pYi nadmrné tvorb hlenu zposobené vazomotorickou rýmou a pYi alergické rým.

 

PYípravek Olynth 0,05% je rovn~

 

Olynth 0,05% je ur

 

2. EMU MUSÍTE VNOVAT POZORNOST, NE} ZA NETE PXÍPRAVEK OLYNTH 0,05% POU}ÍVAT

 

Nepou~ívejte pYípravek Olynth 0,05%

- jestli~e jste alergický/á (pYecitlivlý/á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli dalaí slo~ku pYípravku

- v pYípad suc

hého zántu nosní sliznice (rhini

tis sicca), který se projevuje pocitem sucha a aimrání v nose

u dtí do 2 let.

 

Zvláatní opatrnosti pYi pou~ití pYípravku Olynth 0,05% je zapotYebí

jestli~e jste lé

jestli~e trpíte zvýaeným nitroo

jestli~e trpíte záva~ným onemocnním obhového systému (napY. ischemickou chorobou srde

jestli~e trpíte feochromocyto

mem (nádorem dYen nadledvin, který zposob

uje zvýaení

kr

evního tlaku)

jestli~e trpíte nkterými poruchami látkové výmny (zvýaenou funkcí atítné ~lázy, cukrovkou).

 

V tchto pYípadech lze pYípravek Olynth 0,05% pou~ívat pouze po porad s lékaYem, který zhodnotí prospanost lé

 

Vzáj

emné posobení s dalaími lé

y

Prosím, inf

or

mujte svého lékaYe nebo lékárníka o vaech lécích, k

teré u~íváte nebo jste u~íval/a v nedávné dob, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékaYského pYedpisu.

 

Ú

ých sou

rominového typu nebo tricyklická antidepresiva), které mohou posobit na obhový systém zvýaením krevního tlaku.

 

Pou~ívání pYípravku Olynth 0,05% s jídlem a pitím

PYípravek Olynth 0,05% lze pou~ívat nezávisle na stravovacích zvyklostech.

 

Thotenství a kojení

Porate se se svým léka

Yem nebo lékárníkem dYíve, ne~

za

 

Xízení dopravních prostYedko a obsluha strojo

PYi dlouhodobém podávání nebo pYi podání vyaaí dávky pYípravku Olynth 0,05% nelze vylou

 

Dol

e~ité informace o nkterých slo~kách pYíp

ravku Olynth

0,

05%

PYípravek obsahuje konzerva

um-chlorid. PYípravek Olynth 0,05% proto nepou~ívejte v pYípad, ~e jste pYecitlivlý/á na tuto látku.

 

 

3. JAK SE PXÍPRAVEK OLYNTH 0,05% POU}ÍV

Á

 

PYípravek Olynth 0,05% pou~ívejte v~dy pYesn podle pokyno lékaYe. Pokud si nejste jistý/á, porate se se svým lékaYem nebo lékárníkem.

 

Pokud lékaY

n. Bez porady s lékaYem nepou~ív

ejte pYípravek Olynth 0,05% déle ne~ 3 dny. Jestli~e se do této doby pYíznaky onemocnní nezlepaí, nebo se naopak zhoraují, nebo se vyskytnou ne~ádoucí ú

vku s lékaYem.

Delaí pou~ívání ne~ 3 dny je mo~

 

K optnému pou~ívání pYípravku smí dojít pouze po nkolikadenní pYestávce.

 

Pou~ívání pYípravku Olynth 0,05% u chronické rýmy je povoleno pouze pod dohledem lékaYe vzhledem k nebezpe

 

Návod k pou~ití

OdstraHte ochranný kryt. PYed prvním pou~itím nkolikrát stisknte pumpi

nosního spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem

la

hvi

u~

V

ž

â

À&ödh”˜ÞNÔBžT"¶"P#z#À$%ü&z'ª(Ð(Ò(ú(˜0¸04J6JºJ PÒPÌQÎQóçÙç馎çÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎçÎç΂΀ÎçÎçÎthë.üh O6CJaJUhë.üh O>*CJaJ.hë.üh O5CJOJQJaJmHnH sHu$hë.üh OCJOJQJaJmHsH(hë.üh O@ˆþÿCJOJQJaJmHsHhë.üh OCJaJhë.üh O5;CJaJhë.üh O5C

JaJhë.ühë.ü5CJaJ+\^zºâä

Æ

V úúúúúúúõ«aI

& Fdð

& FdðEƀ ÛF-dð$a$

 

â

¶mgg$*$a$H

& F

& F

DÚ&´iK$

& F*$Eƀ ÛF.a$K$

& F*$Eƀ ÛF.a$K$

& F*$Eƀ ÛF.a$&Tž¾´iK$

& F*$Eƀ ÛF.a$K$

& F*$Eƀ ÛF.a$K$

& F*$Eƀ ÛF.a$¾À(*XZŽôö–˜àÊ*úäúââââââââäÖξ¾$

& F„7„Éý^„7`„Éýa$$

& Fa$ $

& F„þÿ]„þÿa$$

& F„þÿ„7„Éý@&]„þÿ^„7`„Éýa$$a$*LNÖ𨜎GF

& FEƀ ÛF-

& F„þÿ@&]„þÿa$ $

& F„þÿ]„þÿa$V$

& F

Æ87„7„ÉýEƀ ÛF-^„7`„Éýa$ðº¢

h¸q*F

& FEƀ ÛF-F

& FEƀ

& FEƀ ÛF-h$&@B üþR"T"¸"N#P#z#¾$À$%¸¶¶¶ªª¶¶ªªªªœ¶ª’ $

& F@&a$

& F„þÿ@&]„þÿa$ $

& F„þÿ]„þÿa$F

& FEƀ ÛF-%ú&ü&z'¦(¨(ª(ü(þ(**t.ð.ò.ˆ/Š/–0˜0¸06J¼J¼M¾MòNýýïýýýÙÍÍÍýýÍýýýÍýýïýýý $

& F„þÿ]„þÿa$$

& F„þÿ„7„Éý@&]„þÿ^„7`„Éýa$

& F„þÿ@&]„þÿa$na pumpi

Jestli~e jste pou~il/a více pYípravku Olynth 0,05%, ne~ jste ml/a

PYi pYedávkování nebo neúmyslném po~

ití pYípravku mo~e dojít k tmto pYíznakom:

rozaíYení zornic (mydriáze), nucení na zvracení, zvracení, modravému zabar

vení rto (cyanóze),

hore

plic (otoku plic, poruchám dýchání) a poruchá

m nálady.

 

Mo~e dojít té~ k ospalosti, sní~ení tlesné teploty, zpomalení srde

PYi tchto obtí~ích je nutné ihned vyhledat lékaYe! Jako první pomoc je mo~né podat ~ivo

 

Máte-li jakékoli dalaí otázky, týkající se pou~ívání tohoto pYípravku, zeptejte se svého lékaYe nebo lékárníka.

 

4. MO}NÉ NE}ÁDOUCÍ Ú INKY

 

Podobn jako vaechny léky, mo~e mít i pY

ípravek Olynt

h

0,05% ne~ádoucí ú

tnout u ka~dého.

 

Dýchací systém

U citlivých nemocných mo~e pYípravek Olynth 0,05% zposobit pYíznaky drá~dní sliznice pYechodného a mírného ch

arakteru, které se projeví jako pálení v nose nebo suchost nosní sliznice. V ojedinlých pYípadech mo~e dojít ke zvýaenému otoku nosní sliznice po odeznn

í ú

 

Nervový systém

Ve velmi vzácných pYípadech se mohou vyskytnout bolesti hlavy, nespavost nebo únava.

 

Obhový systém

Ojedinle a~ vzácn se mohou dostavit ú

 

Dlo

uhodobé nebo

dno po ukon

ípravku mo~e vést k trvalému poakození sliznice, pocitu sucha a aimrání v nose s tvorbou strupo a drobným krvácením po jejich odlou

Pokud se kterýkoli z ne~ádoucích ú

 

 

5. JAK PXÍPRAVEK OLYNTH

0,05% UCHOVÁVAT

 

Uchovávejte mimo dosah a do

hled dtí.

 

Uc

hovávejte pYi teplot do 25°C.

 

Nepou~ívejte po u

plynutí doby pou~itelnosti, uvedené na obalu. Doba pou~itelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného msíce.

 

Z hygienických dovodo se má pYípra

vek zlikvidovat po 4 týdnech od prvního pou~ití.

 

máte likvidovat pYípravky, které ji~ nepotYebujete. Tato opatYení pomáhají chránit ~ivotní prostYedí.

 

6. DAL`Í INFORMACE

 

Co pYípravek Olynth 0,05% obsahuje

 

Pomocnými látkami jsou: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosfore

krystalizujíc

í,

 

Jak pYípravek Olynth 0,05% vypadá

a co obsahuje toto balení

 

PYípravek je vyrábn v lékové form nosního spreje, je balen ve sklenné lahvi

 

Velikost bal

ení: 10 ml

 

Dr~itel rozhodnutí o registraci

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire

SL6 3UG, Velká Británie

 

Výrobce

FAMAR ORLÉANS

5, Avenue de Concyr 45071 Orléans Cedex 2 Francie

 

Dalaí informace o tomto pYípravku získáte u místního zástupce dr~itele rozhodnutí o registraci: Johnson&Johnson s.r.o., Karla Engliae 3201/6, 15000 Praha

5, tel. 227 012 111, www.jnjcz.cz

 

Tato pYíb

alová informa

ce

byla naposledy schválena

5.11.2009

 

----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vá~ená pacientko, vá~ený paciente,

 

témY

ka~dý

de o neakodné onemocnní, které vaak pYesto mo~e být zat~ující. Zvláat nepYíjemným se stává ucpaný nos v noci, kdy musí posti~ený dýchat pYevá~n ústy a dochází u nj k osychání rto a vysychání sliznice krku. Proto Vám chceme s pomocí pYípravku Olynth 0,05% u

nesitelnjaí.

 

Jak vzniká rýma?

Rýma z nachlazení, odborn nazývaná "akutní virová rinitida ", je virové onemocnní. Naproti tomu je  alergická rinitida (napY. senná rýma) vyvolána vdechnutím látek, vyvolávajících alergickou reakci (napY. pylu). Reakce je v obou p

Yípadech obdobná: nosní sliznice ote

zvýaené mno~ství hlenu. Máte rýmu a pocit ucpaného nosu. Tyto projevy mohou být jeat zhoraeny doprovodnou bakteriální infekcí.

 

Olynth 0,05%  nadechnte se!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenze (15)

Recenze produktu Olynth® 0,05 % nosní sprej, roztok 10 ml

Recenze od 15 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

100 %

100 %

O.K.

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu Olynth® 0,05 % nosní sprej, roztok 10 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ivana K.

100 % 25/06/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám