Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest v krku » Krční léčiva

OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 304588

60 % 2 recenze

RYCHLÁ ÚLEVA OD BOLESTI V KRKU. Zmírňuje bolest v krku již po 15 vteřinách, působí antibakteriálně, léčí zánět ústní dutiny a dásní, bez obsahu cukru. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky

RYCHLÁ ÚLEVA OD BOLESTI V KRKU. Zmírňuje bolest v krku již po 15 vteřinách, působí antibakteriálně, léčí zánět ústní dutiny a dásní, bez obsahu cukru. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
1
sp. zn. sukls137993/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky

(chlorhexidini dihydrochloridum, benzocainum)Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do sedmi dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek OlynHexo a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OlynHexo užívat
3. Jak se přípravek OlynHexo užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek OlynHexo uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLYNHEXO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

OlynHexo pastilky se používají k léčbě nehnisavých zánětů hltanu a hrtanu (bolestech v krku).
Dále se používají při zánětech dásní a sliznic ústní dutiny, které se projevují otokem, zarudnutím
a zvýšenou citlivostí, bolestivostí nebo drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem.
OlynHexo pastilky obsahují léčivé látky chlorhexidin a benzokain.

Chlorhexidin snižuje počet choroboplodných zárodků v ústní dutině a hltanu.
Benzokain mírní bolesti místním tlumivým působením na nervová zakončení.

OlynHexo pastilky mohou užívat dospělí a děti od 4 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
OLYNHEXO UŽÍVAT

Neužívejte přípravek OlynHexo
- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky chlorhexidin a benzokain, nebo na kteroukoli další
složku přípravku (uvedenou v bodě 6)
- při poranění ústní dutiny a hltanu nebo výskytu aftů - drobných bělavých bolestivých vřídků
v ústní dutině a hltanu
- u nemocných s nízkou hladinou enzymu cholinesterázy
- u dětí do 4 let.

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku OlynHexo je zapotřebí
- při změnách ústní sliznice, které se projevují odlupováním, oděrky ústní sliznice.
2
- benzokain může způsobit methemoglobinémii, která je charakterizována příznaky, jako jsou
např. bledá, šedá kůže, rty a nehtové lůžko, bolest hlavy, závratě, dýchavičnost, únava a
zrychlení srdeční frekvence. Vyšší riziko methemoglobinémie hrozí u dětí a starších osob.
V těchto případech lze přípravek OlynHexo užívat pouze po poradě s lékařem, který zhodnotí
prospěšnost léčby u jmenovaných obtíží.

Děti
Děti užívají přípravek pouze pod dohledem dospělé osoby, protože pastilky mohou představovat riziko
dušení.

Další léčivé přípravky a přípravek OlynHexo
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzhledem k obsahu benzokainu může být snížen účinek některých léčiv ze skupiny sulfonamidů.
Existuje možná zkřížená reakce přecitlivosti mezi místními anestetiky esterového typu (benzokain)
a topickými přípravky obsahujícími kyselinu para-aminobenzoovou (v některých přípravcích
na opalování).

Přípravek OlynHexo s jídlem a pitím
Po užití pastilky nejméně 60 minut nejezte a nepijte.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek OlynHexo nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku OlynHexo
Přípravek OlynHexo obsahuje aspartam, což je zdroj fenylalaninu. Přípravek proto není vhodný
pro nemocné s fenylketonurií (vrozenou metabolickou poruchou).
Přípravek OlynHexo obsahuje isomalt. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLYNHEXO UŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku OlynHexo je:

Dospělí a děti od 12 let:
Pokud lékař neurčí jinak, nejvýše 8 x denně 1 pastilka, každou hodinu nebo každé dvě hodiny,
nejvýše celkem 8 pastilek denně.

Děti od 4 do 12 let
Pokud lékař neurčí jinak, nejvýše 4 x denně 1 pastilka, každou hodinu nebo každé dvě hodiny,
nejvýše celkem 4 pastilky denně.

Nepodávejte dětem do 4 let.

Pastilka se nechá pozvolna rozplynout v ústech. Léčba by měla být zahájena pokud možno co nejdříve
po výskytu prvních příznaků onemocnění a pokračovat z preventivních důvodů ještě několik dnů
po vymizení obtíží.


3
Jestliže jste užil(a) více přípravku OlynHexo, než jste měl(a)

V případě předávkování se může dostavit zpočátku podráždění centrální nervové soustavy (třes
nebo křeče), později útlum až po útlum dýchání a koma. U malých dětí se může dostavit dušnost
a modrofialové zabarvení kůže.
Při poranění kůže nebo sliznice může dojít ke zvýšenému vstřebání, a následně i zvýšenému riziku
předávkování.

V případě předávkování se neprodleně poraďte s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek OlynHexo nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého.
Četnost výskytu všech níže jmenovaných nežádoucích účinků není známa.

Při užívání přípravku OlynHexo je možná přechodná porucha vnímání chuti a pocit necitlivosti jazyka.

Dlouhodobé užívání přípravku může vést k zabarvení zubní skloviny, silikonových a kompozitních
zubních výplní a zubního kamene, kterým lze zamezit pečlivou ústní hygienou. Rovněž může dojít k
přechodnému zabarvení jazyka.

Přípravek může vyvolat projevy přecitlivělosti (např. celkové projevy alergie, kopřivku), ve vzácných
případech dokonce až anafylaktický šok.

Po podání přípravku byl pozorován též výskyt methemoglobinémie, obzvlášť u malých dětí a starších
osob.
Další nežádoucí účinky pozorované po podání přípravku jsou: bolest jazyka, zvětšení příušních žláz,
zánět a odlupování ústní sliznice.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK OLYNHEXO UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek OlynHexo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OlynHexo obsahuje
Léčivými látkami jsou chlorhexidini dihydrochloridum (chlorhexidin-dihydrochlorid) 5,0 mg
a benzocainum (benzokain) 1,5 mg v jedné pastilce.

Pomocnými látkami jsou aspartam, isomalt ST, čištěná voda, silice máty peprné, menthol, thymol.4
Jak přípravek OlynHexo vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek OlynHexo jsou matné, bílé až slabě nažloutlé bikonvexní pastilky.
Blistr (tvrdá Al fólie 0,02 mm, krytá PVC/PVDC lakem), krabička.
Velikost balení: 20 pastilek

Držitel rozhodnutí o registraci
McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson, Ltd.
Foundation Park, Roxborough Way
Maidenhead, Berkshire
SL6 3UG, Velká Británie

Výrobce
Soldán Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Adelsdorf, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Johnson & Johnson, s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel. 227 012 111.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
18.9.2013

Informace o produktu

Výrobce: Johnson & Johnson s.r.o.
Značka: JOHNSON & JOHNSON
Produktová řada: Olynth HA, Olynth a OlynHexo
Kód výrobku: 304588
Kód EAN: 3574661136721
Kód SÚKL: 26848
Držitel rozhodnutí: Johnson & Johnson s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 60 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

60 %

Diskuze

Diskuze k produktu OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

60 % 02/10/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám