Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDIMPORT SPOL. S.R.O., PRAHA
Kód výrobku: 24058
Kód EAN: 7680465350143
Kód SÚKL: 15541
Držitel rozhodnutí: MEDIMPORT SPOL. S.R.O., PRAHA
Olfen je užíván k mírnění příznaků revmatických kloubních i mimokloubních onemocnění svalů, kloubních pouzder, štach i jiných částí pohybového ústrojí; jako jsou např. různé druhy zánětů kloubů, Bechtěrevova nemoc, revmatismus měkkých tkání, záněty šlach, ústřel, bolest sedacího nervu a jiné. Dále je Olfen užíván v léčbě náhlého dnavého záchvatu či nerevmatických zánětlivých bolestí. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství.

Příbalový letákStránka 1 z 5

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls172178/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

OLFEN-75
Injekční roztok
Diclofenacum natricum
Lidocaini hydrochloridum monohydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je OLFEN-75 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OLFEN-75 používat
3. Jak se OLFEN-75 používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak OLFEN-75 uchovávat
6. Další informace

1. CO JE OLFEN-75 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
OLFEN-75 patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky a používají se při
léčení bolesti a zánětu.
OLFEN-75 odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku. Nemá
žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
OLFEN-75 je určen pro dospělé pacienty - není určen k podávání dětem a mladistvým.
OLFEN-75 se, mimo jiné, užívá k léčbě následujících stavů:
: k léčbě bolesti a otoků při zánětlivých a degenerativních revmatických onemocněních (nemoci z
opotřebení pohybového aparátu);
: různé formy mimokloubního revmatismu (ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach, zánět šlachové
pochvy);
: bolest v zádech;
: při léčbě bolesti, otoků a zánětů po úrazech (podvrtnutí, pohmoždění,vymknutí) a operacích;
: záchvat dny.
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek OLFEN-75 účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán
právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OLFEN-75 POUŽÍVAT
Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této
příbalové informaci.
Neužívejte přípravek OLFEN-75
- pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v
přípravku (viz odstavec Složení), na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) nebo jiná nesteroidní
antirevmatika (např. ibuprofen);
- pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácíte z trávicího ústrojí nebo jste měl/a tyto
obtíže opakovaně v minulosti;


Stránka 2 z 5

- pokud jste v minulosti krvácel/a z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice)
nebo u vás došlo k proděravění sliznice žaludku nebo střeva v souvislosti s užíváním nesteroidních
protizánětlivých léků;
- pokud trpíte závažným srdečním selháním;
- při závažním postižení jater nebo ledvin
- při poruchách krvácivosti;
- v posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte
OLFEN-75. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OLFEN-75 je třeba
- pokud jej užíváte současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina
acetylsalicylová (aspirin), dále kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky
na deprese (antidepresiva) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky;
- pokud jste někdy měl/a potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl/a problémy se
zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků;
- pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak;
- pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater včetně vzácné poruchy nazývané porfyrie;
- pokud trpíte alergiemi, astmatem.
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím,
než začnete OLFEN-75 užívat.
Léky jako je OLFEN-75 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto
nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
OLFEN-75 a starší lidé
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli
velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě
od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek
svému lékaři.
Pokud se stavy uvedené výše u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom
svého ošetřujícího lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vždy informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních
antirevmatik, mezi které OLFEN-75 patří.
Léky obsahující kortikoidy zvyšují riziko tvorby vředů a krvácení v oblasti žaludku a střev. Současné
podávání antiagregačních látek např. kyselina acetylsalicylová nebo SSRI (antidepresiva) rovněž
zvyšují riziko krvácení v oblasti žaludku a střev.
Přípravek OLFEN-75 dále může ovlivnit účinek následujících léků:
- zvyšuje účinek lithia, digoxinu, fenytoinu;
- může ojediněle ovlivnit účinnost léků užívaných k léčbě cukrovky kromě inzulínu;
- může oslabit účinnost léků užívaných ke zvýšenému vylučování moče (diuretika) a proti vysokému
krevnímu tlaku;
- zvyšuje možnost výskytu nežádoucích účinků při současné kombinaci s jinými nesteroidními
protizánětlivými léčivy, jako jsou např. kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) nebo ibuprofen;
- může ovlivnit účinek některých léků užívaných k léčbě infekčních onemocnění (jako jsou
chinolony).


Stránka 3 z 5

Současné požití alkoholu zvyšuje riziko krvácení do trávicího ústrojí a tlumí reakční schopnost
pacienta.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, otěhotníte během léčby, kojíte nebo si přejete kojit, vždy neprodleně informujte
svého lékaře, který rozhodne, zda můžete přípravek OLFEN-75 dále užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
OLFEN-75 by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní
nesteroidní protizánětlivé léky i OLFEN-75 se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců
těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
OLFEN-75 může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete
otěhotnět anebo máte potíže s početím.
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. OLFEN-75 prostupuje v malém množství do mateřského
mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala OLFEN-75 měla by jej užívat pouze na doporučení
lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí
účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

3. JAK SE OLFEN-75 POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo
snížit.

Dospělí
OLFEN-75 se nedoporučuje podávat delší dobu než dva dny, dále, je-li to nutné, je třeba pokračovat v
léčbě perorální formou diklofenaku.

Děti a mladiství
Vzhledem k množství léčivé látky v přípravku, není OLFEN-75 určen k léčbě dětí a mladistvých.

OLFEN-75 je určen k intramuskulárnímu podání (podání do svalu)
Zpravidla se aplikuje jedna ampulka (75 mg) denně, hluboko intramuskulárně do horního zevního
kvadrantu hýžďového svalu. U těžkých případů může být výjimečně zvýšena denní dávka na 2 ampule
po 75 mg, a to odděleně, v intervalu několika hodin mezi jednotlivými aplikacemi. Jako alternativní
řešení je možné kombinovat OLFEN-75 s ostatními lékovými formami diklofenaku až do maximální
dávky 150 mg na den.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i OLFEN-75 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Zejména na začátku léčby přípravkem se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti v podbřišku,
poruchy trávení, průjmy, zácpa, nevolnost, zvracení, střevní plynatost, zánět tračníku. Vyskytnou-li se
silnější bolesti, krev ve zvratcích anebo černě zbarvená stolice, je třeba léčbu přerušit a ihned vyhledat
lékaře!
Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost, únava,
malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy krvetvorby, zadržování
tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů či
otoky.


Stránka 4 z 5

Velmi vzácně se objevují kožní změny spojené s tvorbou puchýřů se sklonem ke krvácení na kůži a
sliznicích nebo zarudnutí pokožky přecházející v cárovité odlučovaní pokožky.
V souvislosti s léčbou přípravkem OLFEN-75 může rovněž docházet k otokům, zvýšení krevního
tlaku a k srdečnímu selhání.
Léky jako je OLFEN-75 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních
příhod.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv
nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři.

5. JAK OLFEN-75 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C..
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek OLFEN-75 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za
textem "Použitelné do:" či "Exp" ve tvaru zkratky obsahující měsíc a rok. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co OLFEN-75 obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum natricum 75 mg a lidocaini hydrochloridum monohydricum 20 mg
v jedné injekci.
Pomocnými látkami jsou: Acetylcystein, dihydrát dinatrium-edetátu, propylenglykol, makrogol,
hydroxid sodný, voda na injekci.

Jak OLFEN-75 vypadá a co obsahuje toto balení
Hnědé skleněné ampulky obsahující čirou bezbarvou tekutinu, pilníček. Ampulky jsou baleny do PE
pouzdra na ampulky, které je uloženo v papírové krabičce.
Velikost balení: Jedno balení obsahuje 5 nebo 50 ampulek.

Držitel rozhodnutí o registraci
Mepha Lda., Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugalsko

Výrobce
Medimport, spol. s r.o., Praha, Česká republika
Mepha Pharma GmbH, Lörrach, Německo
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Další informace o přípravku na získáte tomto kontaktu:
Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS): vpois@medimport.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena.
2.8.2012

______________________________________________________________________

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Přípravek OLFEN-75 je podáván jako intramuskulární injekce. OLFEN-75 nesmí být aplikován
intravenózně.
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu
nutnou ke zlepšení příznaků (viz 4.4).
Doporučená maximální denní dávka diklofenaku při léčbě přípravkem OLFEN-75 je 150 mg denně.
Dospělí


Stránka 5 z 5

Následující doporučení by mělo být dodržováno k zabránění vzniku poškození nervových a jiných
tkání v místě injekce: Přípravek OLFEN-75 je obvykle aplikován 1x denně jako hluboká intragluteální
injekce v horním zevním kvadrantu. Výjimečně při silných bolestech mohou být aplikovány 2 injekce
(150 mg) denně s odstupem několika hodin a do strany protilehlé místu prvního vpichu. Jako
alternativu je možné kombinovat OLFEN-75 s perorálními formami přípravku OLFEN-75, až do
maximální denní dávky 150 mg.
Přípravek OLFEN-75 nemá být podáván déle než 2 dny, po této době je vhodné přejít na perorální
lékovou formu přípravku OLFEN-75.
Přípravek OLFEN-75 je určen pro dospělé pacienty - není určen k podávání dětem a mladistvým.

Recenze

Recenze produktu OLFEN-75 5X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OLFEN-75 5X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze