Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDIMPORT SPOL. S.R.O., PRAHA
Kód výrobku: 24055
Kód EAN: 7680465190350
Kód SÚKL: 15542
Držitel rozhodnutí: MEDIMPORT SPOL. S.R.O., PRAHA
Olfen je užíván k mírnění příznaků revmatických kloubních i mimokloubních onemocnění svalů, kloubních pouzder, šlach i jiných částí pohybového ústrojí; jako jsou např. různé druhy zánětů kloubů, Bechtěrevova nemoc, revmatismus měkkých tkání, záněty šlach, ústřel, bolest sedacího nervu a jiné. Dále je Olfen užíván v léčbě náhlého dnavého záchvatu či nerevmatických zánětlivých bolestí. Olfen mohou užívat dospělí a mladiství. U dětí se přípravek používá jen při léčbě juvenilní revmatické artritidy (pouze u dětí nad 25 kg tělesné hmotnosti).

Příbalový leták

Stránka 1 z 5

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls172017/2012, sukls200745/2012 a příloha ke sp.zn.
sukls200742/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE


OLFEN-50
Potahované tablety
Diclofenacum natricum

OLFEN-100 SR
Tobolky s prodlouženým uvolňováním
Diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je OLFEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OLFEN používat
3. Jak se OLFEN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak OLFEN uchovávat
6. Další informace

1. CO JE OLFEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
OLFEN patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky a používají se při
léčení bolesti a zánětu.
OLFEN odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku. Nemá
žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
OLFEN-50 je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.
OLFEN-100 SR je určen pro dospělé.
OLFEN se užívá k léčbě následujících stavů:

zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře (artritida a artróza);
různé formy mimokloubního revmatismu (ztuhlé rameno, tenisový loket, zánět šlach, zánět
šlachové pochvy);
poúrazové stavy (podvrtnutí, pohmoždění, vymknutí);
bolest a otok po chirurgickém zákroku na pohybovém aparátu;
bolest v zádech;
bolestivá menstruace;
záchvat dny.
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek OLFEN účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě
Vám, zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OLFEN POUŽÍVAT
Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených v této
příbalové informaci.
Neužívejte přípravek OLFEN
Stránka 2 z 5

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku obsaženou v
přípravku (viz odstavec Složení), na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou) nebo jiná
nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen);
pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácíte z trávicího traktu nebo jste měl/a tyto
obtíže opakovaně v minulosti;
pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste v
minulosti měl/a tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků;
při závažném srdečním selhání;
jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater;
při poruchách krvácivosti;
v posledních třech měsících těhotenství.

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte
OLFEN. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OLFEN je třeba
pokud jej užíváte současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako je kyselina
acetylsalicylová (aspirin), dále kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo
léky na deprese (antidepresiva) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky;
pokud jste někdy měl/a potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
krvavá nebo černá stolice (pokud jste tyto obtíže měl/a v minulosti opakovaně přípravek nesmíte
užívat), zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl/a problémy se zažíváním nebo
pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků;
pokud máte nebo jste měl/a srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak;
pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin;
pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater včetně vzácné poruchy nazývané porfyrie;
pokud trpíte alergiemi, astmatem.

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím,
než začnete OLFEN užívat.
Léky jako je OLFEN mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto
nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

OLFEN a starší lidé
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli
velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě
od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek
svému lékaři.
Pokud se stavy uvedené výše u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom
svého ošetřujícího lékaře.

OLFEN-50: Přípravek není určen dětem a mladistvým do 14 let věku.
OLFEN-100 SR: Přípravek není určen dětem a mladistvým.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vždy informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním nesteroidních
antirevmatik, mezi které OLFEN patří.
Stránka 3 z 5

Léky obsahující kortikoidy zvyšují riziko tvorby vředů a krvácení v oblasti žaludku a střev. Současné
podávání antiagregačních látek, např. kyselina acetylsalicylová nebo SSRI (antidepresiva), rovněž
zvyšují riziko krvácení v oblasti žaludku a střev.

Přípravek OLFEN dále může ovlivnit účinek následujících léků:

zvyšuje účinek lithia, digoxinu, fenytoinu;
může ojediněle ovlivnit účinnost léků užívaných k léčbě cukrovky kromě inzulínu;
může oslabit účinnost léků užívaných ke zvýšenému vylučování moče (diuretika) a proti
vysokému krevnímu tlaku;
zvyšuje možnost výskytu nežádoucích účinků při současné kombinaci s jinými nesteroidními
protizánětlivými léčivy, jako jsou např. kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) nebo
ibuprofen;
může ovlivnit účinek některých léků užívaných k léčbě infekčních onemocnění (jako jsou
chinolony).
Současné požití alkoholu ještě více tlumí reakční schopnost pacienta.

Užívání přípravku OLFEN s jídlem a pitím
OLFEN se doporučuje užívat při jídle nebo bezprostředně po něm. Je-li potřeba dosáhnout rychlejší
nástup analgetického účinku, je vhodné podat lék před jídlem. Doporučuje se lék zapít sklenicí vody.
Tablety či tobolky se polykají celé, nesmí se kousat, žvýkat nebo drtit.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, otěhotníte během léčby, kojíte nebo si přejete kojit, vždy neprodleně informujte
svého lékaře, který rozhodne, zda můžete přípravek OLFEN dále užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

OLFEN by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní
nesteroidní protizánětlivé léky i OLFEN se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců
těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu.
OLFEN může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže plánujete
otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. OLFEN prostupuje v malém množství do mateřského mléka.
Pokud je nutné, aby kojící matka užívala OLFEN, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen
krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost. Jestliže se však u Vás v průběhu léčby objeví některé nežádoucí
účinky jako ospalost, závratě, rozmazané vidění, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku OLFEN
Přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním,
než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE OLFEN POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek OLFEN přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte lékařem stanovené
dávkování a dobu léčby. Je důležité užívat přípravek OLFEN v co nejnižších dávkách a neužívat jej
déle, než je nutné.
Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku OLFEN máte užívat. Na základě Vaší léčebné
odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dávkování a způsob podání
Obvyklé dávkování u bolestivých a zánětlivých stavů s výjimkou bolestivé menstruace je následující:
Stránka 4 z 5


Dospělí a mladiství od 15 let:
OLFEN-50: Obvyklá dávka přípravku je 1 tableta 2krát či 3krát denně.

Dospělí
OLFEN-100 SR: Obvyklá dávka přípravku je 1 tobolka denně.
Maximální denní dávka je 150 mg.


Bolesti při menstruaci
U bolestí při menstruaci obvykle začíná léčba dávkou 50 až 100 mg diklofenaku hned při prvních
obtížích. Dále se obvykle pokračuje dávkou 150 mg denně (50 mg třikrát denně) po dobu několika dní
podle potřeby. Jestliže dávka 150 mg nezajistí úlevu od bolesti, může Vám lékař doporučit zvýšení
dávkování na 200 mg denně při následující menstruaci. Nepřekračujte denní dávku 200 mg.

Jak se OLFEN užívá
Tablety či tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny.
OLFEN se doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno. Tablety či tobolky nedělte ani nekousejte.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.

Jak dlouho se OLFEN užívá
Dodržujte přesně pokyny lékaře.
Jestliže užíváte lék déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval Váš zdravotní stav
a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku OLFEN
Jestliže jste zapomněl(a) užít lék, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době,
kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte
následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl(a) užít.

Jestliže jste užil(a) více přípravku OLFEN, než jste měl(a)
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl/a, anebo při náhodném požití přípravku
dítětem, oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete
potřebovat lékařskou pomoc.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i OLFEN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Zejména na začátku léčby přípravkem se mohou vyskytnout zažívací obtíže - bolesti v podbřišku,
poruchy trávení, průjmy, zácpa, nevolnost, zvracení, střevní plynatost, zánět tračníku. Vyskytnou-li se
silnější bolesti, krev ve zvratcích anebo černě zbarvená stolice, je třeba léčbu přerušit a ihned vyhledat
lékaře!
Z dalších nežádoucích účinků byly popsány přechodné bolesti hlavy, lehké závratě, ospalost, únava,
malátnost, nespavost, zvýšení jaterních testů, zánět jater či žloutenka, poruchy krvetvorby, zadržování
tekutin a solí, příznaky z přecitlivělosti - kožní vyrážky a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů či
otoky.
Velmi vzácně se objevují kožní změny spojené s tvorbou puchýřů se sklonem ke krvácení na kůži a
sliznicích nebo zarudnutí pokožky přecházející v cárovité odlučovaní pokožky.
V souvislosti s léčbou přípravkem OLFEN může rovněž docházet k otokům, zvýšení krevního tlaku a
k srdečnímu selhání.

Léky jako je OLFEN mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Stránka 5 z 5


Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv
nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři.

5. JAK OLFEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek OLFEN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za
textem "Použitelné do:" či "Exp" ve tvaru zkratky obsahující měsíc a rok. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co OLFEN obsahuje
Léčivou látkou je diclofenacum natricum 50 mg (OLFEN-50) v jedné tabletě, 100 mg (OLFEN-100
SR) v jedné tobolce.
Pomocnými látkami jsou:
OLFEN-50: Sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa, natrium-stearyl-fumarát,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, hypromelosa, methakrylátový kopolymer typ c, triethyl-
citrát, oxid titaničitý, chinolinová žluť, žlutý oxid železitý, makrogol 6000.
OLFEN-100 SR: Monohydrát laktosy, granulovaná mikrokrystalická celulosa, disperzní celulosa rc
581, glycerol-trimyristát, disperze methakrylátového kopolymeru rs 30 %, triethyl-citrát, oxid
titaničitý, srážený oxid křemičitý, želatina, červený oxid železitý, černý oxid železitý, erythrosin.
Potisk tobolky: šelak, černý oxid železitý a propylenglykol.

Jak OLFEN vypadá a co obsahuje toto balení
OLFEN-50: Okrově žluté bikonvexní potahované tablety o průměru 9 mm, s označením O 50 na jedné
straně, mp na druhé.
Tablety jsou baleny do průhledných PVDC/Al blistrů, které jsou uloženy v krabičce.
OLFEN-100 SR: Růžovo-bílé tobolky. Tobolky jsou baleny do průhledných PVDC/PE/PVC/Al
blistrů, které jsou uloženy v krabičce.

Velikost balení:
OLFEN-50: Jedno balení obsahuje 20 tablet.
OLFEN-100 SR: Jedno balení obsahuje 20 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel
Mepha Lda., Lagoas Park, 2740-298, Porto Salvo, Portugalsko

Výrobce
OLFEN-50:
Medimport, spol. s r.o., Praha, Česká republika
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

OLFEN-100 SR:
Medimport, spol. s r.o., Praha, Česká republika
Mepha Pharma GmbH, Lőrrach, Německo
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena.
26.9.2012

Recenze

Recenze produktu OLFEN-50 20X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OLFEN-50 20X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze