Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

OLFEN 1X50GM Gel - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 24073

90 % 2 recenze

Má protirevmatické účinky, působí proti bolesti a tlumí zánět.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OLFEN 1X50GM Gel

Má protirevmatické účinky, působí proti bolesti a tlumí zánět.
1

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls36837/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Olfen, gel
diclofenacum natricum
Gel
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Olfen gel musíte používat pečlivě
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Olfen gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Olfen gel používat
3. Jak se Olfen gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Olfen gel uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Olfen gel a k čemu se používá

Olfen gel obsahuje léčivou látku diklofenak. Diklofenak má protirevmatické účinky, působí proti
bolesti a tlumí zánět. Diklofenak se po místním podání vstřebává pokožkou a jeho přítomnost může
být prokázána v krevní plazmě. Vstřebává se přibližně 3,3% z místně podané dávky léčivé látky.
Olfen gel je možné použít bez porady s lékařem k mírnění místních projevů bolestí zad a k léčbě
poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění, podvrtnutí, vymknutí).
K mírnění místních příznaků zánětlivých a degenerativních (vzniklých z opotřebování a stárnutí)
kloubních onemocnění a k léčbě místních mimokloubních revmatických projevů (např. zánětů šlach,
šlachových pochev či tíhových váčků) je možné Olfen gel používat pouze po poradě s lékařem.
Pouze po poradě s lékařem může být přípravek užíván při dlouhodobé léčbě větších oblastí a při léčbě
těhotných žen.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let.

22. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Olfen gel používat
Nepoužívejte Olfen gel:

jestliže jste alergický(á) na diklofenak, na kyselinu acetylsalicylovou či na jiná nesteroidní
antirevmatika (přípravky k léčbě bolesti, zánětu a horečky)
jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí
Olfen gel nesmí přijít do kontaktu s otevřenými poraněními, sliznicí a oblastí očí. Oblast, na kterou je
Olfen gel nanesen, nesmí být kryta neprodyšným oděvem či obvazem.
O vhodnosti současného použití Olfen gelu s jinými přípravky pro místní použití se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) používal(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a fertilita
Nepoužívejte Olgen gel, pokud jste těhotná nebo kojíte.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Olfen gel používá
Dávkování
Pokud lékař neurčí jinak, užívají obvykle dospělí a mladiství v závislosti na velikosti léčené oblasti 2-
3 g Olfen gelu 3-4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup alespoň 4 hodin.
Doba používání přípravku je závislá na druhu onemocnění. Bez porady s lékařem nepoužívejte Olfen
gel déle než 14 dní, pokud při léčbě obtíže neustupují nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře již po 7
dnech léčby. Dlouhodobější pravidelné užívání přípravku (při vleklých chorobách, např. při
revmatismu) je nutno vždy konzultovat s lékařem.

Způsob použití
Olfen gel se doporučuje nanášet lehkým vetřením na neporušenou pokožku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olfen gel
3

Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Olfen gel ve správný čas, aplikujte ho jakmile si
vzpomenete a pak pokračujte v léčbě jako obvykle.
Nenanášejte na postižené místo dvojnásobné množství.

Jestliže jste omylem požil(a) přípravek Olfen gel
Jestliže jste omylem požil(a) přípravek neprodleně kontaktujte lékaře.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) zahrnují:
bolest v nadbřišku, nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše, poruchy trávení, nadýmání,
nechutenství, bolesti hlavy, závratě, kožní vyrážky a zvýšení jaterních enzymů

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují:
krvácení do trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, dehtovitě černá stolice, peptický vřed s nebo bez
krvácení a s možností proděravění stěny trávicího traktu, krvavý průjem, ospalost, nespavost,
kopřivka, otoky,
zánět jater se žloutenkou nebo bez ní, astma, závažné alergické reakce včetně snížení krevního tlaku.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují:
zánět tlustého střeva, znovu vzplanutí zánětu tlustého střeva, afty v dutině ústní, zánět jazyka,
poškození jícnu, zácpa, stavy podobné brániční kýle, poruchy smyslového vnímání jako brnění,
poruchy paměti, dezorientace, rozmazané nebo dvojité vidění, zhoršení sluchu, zvolnění v uších,
poruchy chuti, dráždivost, křeče, deprese, úzkost, těžké sny, třes, psychotické reakce a zánět
mozkových blan, závažné kožní vyrážky a kožní reakce spojené s olupováním kůže, ztráta vlasů,
zvýšená citlivost vůči slunečnímu záření, tečkovité krvácení do kůže, akutní selhání ledvin, krev
v moči, bílkoviny v moči, zánět ledvin, akutní zánět ledvin, snížení krevních destiček, snížení bílých
krvinek, snížení červených krvinek, snížení všech krevních buněk, zápal plic, zánět krevních cév,
bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, srdeční selhání.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak Olfen gel uchovávat
Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
4

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Olfen gel obsahuje
Léčivou látkou je: diclofenacum natricum (diklofenak) 10 mg v 1 g gelu.
Pomocnými látkami jsou: kyselina mléčná, diisopropyl-adipát, isopropylalkohol, disiřičitan sodný,
hyetelosa, hyprolosa, čištěná voda.

Jak Olfen gel vypadá a co obsahuje toto balení
Olfen gel je opalizující až slabě zakalený, průhledný, bezbarvý až světle nažloutlý gel se zápachem po
isopropanolu.

Velikost balení
Tuba 20 g, 50 g nebo 100 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel registračního rozhodnutí
Mepha Lda., Lagoas Park, Porto Salvo Portugalsko

Výrobce:
1. Medimport, spol. s.r.o., Praha, Česká republika
2. Merckle GmbH, Ulm, Německo (výrobní prostory)
sídlo firmy na adrese Merckle GmbH, Blaubeuren-Weiler, Německo
3. Mepha Pharma GmbH, Lőrrach, Německo

Datum poslední revize:
13.3.2013

Informace o produktu

Výrobce: MEDIMPORT SPOL. S.R.O., PRAHA
Značka: OLFEN
Kód výrobku: 24073
Kód EAN: 7640118194470
Kód SÚKL: 15538
Držitel rozhodnutí: MEDIMPORT SPOL. S.R.O., PRAHA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Olfen gel je používán k mírnění místních příznaků zánětlivých a degenerativních (vzniklých z opotřebování a stárnutí) kloubních onemocnění. Dále je Olfen gel používán k léčbě místních mimokloubních revmatických projevů (např. zánětů šlach, šlachových pochev či tíhových váčků) a k léčbě poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění, podvrtnutí, vymknutí). Při dodržení pokynů obsažených v tomto příbalovém letáku můžete přípravek většinou používat bez porady s lékařem. Pouze po poradě s lékařem může být přípravek užíván při dlouhodobé léčbě větších oblastí, při léčbě malých dětí a těhotných žen. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let. U dětí od 6 let do 14 let lze přípravek použít pouze na doporučení lékaře.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu OLFEN 1X50GM Gel

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

Vybrala jsem diky kladnym recenzim.Z vlastni zkusenosti mohu take jen doporucit.

Opravdu pomaha.Vhodny i pro dospele ac teda na poskozenou kuzi pomerne stipe.Kazdopadne hoji opravdu skvele.
Krapet to stipani.Kazdopadne tech par sekund se da vydrzet a pak opravdu pomuze.

Diskuze

Diskuze k produktu OLFEN 1X50GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 24/01/2012

Vybrala jsem diky kladnym recenzim.Z vlastni zkusenosti mohu take jen doporucit.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám