Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

OLANZAPINE TEVA 20 MG 30X20MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111001

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 111001
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29293
Olanzapin Teva se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí. Olanzapin Teva se také používá k léčbě stavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. Je také stabilizátor nálady, který zabraňuje znovuobjevení zneschopňujících extrémů nálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento stav provázejí.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 2,5 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,5 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 71,3 mg laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta 

 

Bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem “OL 2,5” na jedné straně. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být denní 

dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5-20 mg/den. 

Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném opětovném klinickém 

vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. Olanzapin může být 

podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu 

by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

 

Zvláštní populace 

 

Starší pacienti  

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí. 

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

(Viz body 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícím s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech 

tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu 

s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů 

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita 

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, ALT a AST. U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a 

příznaky poškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně 

hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována 

hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba 

léčbu olanzapinem ukončit. 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly  zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba zvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícími QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%) . Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl 

stanoven. Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory 

žilního tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in 

vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Laktóza 

Potahované tablety přípravku Olanzapin Teva obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými 

poruchami tolerance galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo špatnou absorpcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli používat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu  

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2  

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2  

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti  

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem  

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 

cestu metabolizace), warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podáváným lithiem nebo biperidenem. 

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopeni

e

11

 

 

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání na váze

 1

  Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo 

exacerbace 

diabetu, spojené 

příležitostně 

s ketoacidózou 

nebo komatem, 

včetně několika 

fatálních 

případů (viz bod 

4.4)

 11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve 

většině případů 

byly hlášeny 

křeče 

v anamnéze či 

jiné rizikové 

faktory pro 

vznik křečí

11

 

Dystonie 

(včetně 

okulogyrické 

krize)

 11

 

Tardivní 

dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom 

neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom 

(viz bod 4.4) 

12

 

 

Příznaky z 

vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu (viz 

bod 4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrila

ce, náhlá smrt (viz 

bod 4.4)

11 

 

Cévní poruchy 

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolis

mus (včetně 

pulmonární 

embolie a 

hluboké žilní 

trombózy) (viz 

bod 4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

Břišní distenze

9

  Pankreatitida

11

 

 

anticholinergní 

účinky včetně 

obstipace a suché 

ústní sliznice 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) 

obzvlášť na počátku 

léčby (viz bod 4.4) 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního

, cholestatického 

nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

11

 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní 

reakce 

Alopecie 

 

Léková reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky (drug 

reaction with 

eosinophilia and 

systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

   

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence 

moči, retence 

moči 

Opožděný 

začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím  

 

 

 

 

 

Syndrom 

z vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u 

mužů i žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u 

žen 

Gynekomastie/ 

zvětšení prsou u 

mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

Zvýšené 

hodnoty 

celkového 

bilirubinu 

 

 

10 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

 
1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

 2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení  hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení  

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

11 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

 

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

12 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt 

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou   přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina:psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (K

i

<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1, 

D

2

, D

3, 

D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

13 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory. Navíc 

zobrazovací studie jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy 

jak manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná data u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezena na krátkodobé studie u 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

14 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údajeo přetrvávání účinku nebo dlouhodobé bezpečnosti nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 4.8). 

Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií.  

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h). 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h) Studie rovnováhy ukázala, že približně 57% radioaktivně značeného olanzapinu  

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h). 

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

15 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

pulz, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita  

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olamzapinu [AUC] je 12-15krát vyšší než dostává člověk - 

12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly 

pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety: 

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Krospovidon typu A 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý 

Mikrokrystalická celulosa 

16 

Magnesium-stearát 

 

Potah tablety: 

Hypromelosa 

Barevná směs bílá (polydextrosa, hypromelosa, glycerol triacetát, makrogol 8000, oxid titaničitý 

E171) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

OPA/Al/PVC-Al blistry v balení 28, 30, 35, 56, 70 nebo 98 potahovaných tablet v papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/001 – Olanzapin Teva – 2,5 mg – potahované tablety – 28 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/002 – Olanzapin Teva – 2,5 mg – potahované tablety – 30 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/038 – Olanzapin Teva – 2,5 mg – potahované tablety - 35 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/003 – Olanzapin Teva – 2,5 mg – potahované tablety – 56 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/048 – Olanzapin Teva – 2,5 mg – potahované tablety - 70 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/058 – Olanzapin Teva – 2,5 mg – potahované tablety - 98 tablet v papírové skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace:12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

17 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 5 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 68,9 mg laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta 

 

Bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem  “OL 5” na jedné straně. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být denní 

dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5-20 mg/den. 

Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném opětovném klinickém 

vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. Olanzapin může být 

podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu 

by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

18 

 

Zvláštní populace 

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky obvykle není třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí. 

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

(Viz body 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

19 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech 

tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu 

s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů 

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita  

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce  

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, ALT a AST. U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a 

příznaky poškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně 

hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována 

hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba 

léčbu olanzapinem ukončit. 

20 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01%  a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třebazvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥ 0,1 % a 

< 1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl 

stanoven. Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory 

žilního tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in 

vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze  

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

21 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Laktóza 

Potahované tablety přípravku Olanzapin Teva obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými 

poruchami tolerance galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo špatnou absorpcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli používat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 

cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podáváným lithiem nebo biperidenem. 

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

22 

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů)nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

1/ 10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

23 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

 

 

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo 

exacerbace diabetu, 

spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 

4.4)

11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve 

většině případů byly 

hlášeny křeče 

v anamnéze či jiné 

rizikové faktory pro 

vznik křečí

11

  

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 

11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4)

 12

  

 

Příznaky z 

vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QTc 

intervalu (viz bod 

4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

Cévní poruchy 

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké 

žilní trombózy) (viz 

bod 4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní účinky 

včetně obstipace 

a suché ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

24 

na počátku léčby (viz 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní 

reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug reaction 

with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

i žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/ 

zvětšení prsou u 

mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

 

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%).

 

 

 

2

 Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

25 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

2,26 mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 

2,26 mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 
7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu . 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních  postmarketingových  hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu . 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních  postmarketingových  hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

26 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

 

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

27 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt 

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (K

i

<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1, 

D

2

, D

3, 

D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory Navíc 

zobrazovací studie jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

28 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy 

jak manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise pi 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná datau dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezena na krátkodobé studie u 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku  nebo o dlouhodobé bezpečnosti nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 4.8) 

Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

29 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h). 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h) Studie rovnováhy ukázala, že približně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h). 

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

30 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

pulz, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olamzapinu [AUC] je 12-15krát vyšší než dostává člověk - 

12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly 

pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety: 

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Krospovidon typu A 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý 

Mikrokrystalická celulosa 

Magnesium-stearát 

 

Potah tablety: 

Hypromelosa 

Barevná směs bílá (polydextrosa, hypromelosa, glycerol triacetát, makrogol 8000, oxid titaničitý 

E171) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

31 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

OPA/Al/PVC-Al blistry v balení 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 70, 70 x 1, 

98 nebo 98 x 1 potahovaných tablet v papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/004 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 28 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/070 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 28 x 1 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/005 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 30 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/071 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 30 x 1 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/039 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 35 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/072 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 35 x 1 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/006 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 50 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/073 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 50 x 1 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/007 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 56 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/074 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 56 x 1 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/049 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 70 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/075 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 70 x 1 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/059 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 98 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/076 – Olanzapin Teva – 5 mg – potahované tablety – 98 x 1 tablet v papírové skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

32 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 7,5 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 7,5 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 103,3 mg laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta 

 

Bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem  “OL 7,5” na jedné straně. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být denní 

dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5-20 mg/den. 

Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném opětovném klinickém 

vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. Olanzapin může být 

podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu 

by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

33 

 

Zvláštní populace 

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky obvykle není třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.  

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

(Viz body 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

34 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech 

tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu 

s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů 

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita 

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, ALT a AST. U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a 

příznaky poškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně 

hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována 

hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba 

35 

léčbu olanzapinem ukončit. 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba, jako u ostatních 

antipsychotik, zvýšené opatrnosti, je-li olanzapin předepisován s lékem prodlužujícím QTc interval, 

obzvlášť u starších pacientů, u pacientů s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním 

selháním, srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

36 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Laktóza 

Potahované tablety přípravku Olanzapin Teva obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými 

poruchami tolerance galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo špatnou absorpcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli používat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 

cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podáváným lithiem nebo biperidenem. 

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

37 

doporučeno (viz bod 4.4).  

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10%), méně časté (

 1/1 000 

až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

38 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

 

 

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo 

exacerbace diabetu, 

spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

 

11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve 

většině případů byly 

hlášeny křeče 

v anamnéze či jiné 

rizikové faktory pro 

vznik křečí

11

 

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 

11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4)

12

   

 

Příznaky z 

vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu (viz bod 

4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

 

Cévní poruchy 

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké 

žilní trombózy) (viz 

bod 4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní účinky 

včetně obstipace 

a suché ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

39 

(ALT, AST) obzvlášť 

na počátku léčby (viz 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug reaction 

with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

i žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/ 

zvětšení prsou u 

mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

 

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

40 

2

 Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 
3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

2,26 mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 

2,26 mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté 

 

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 
7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu . 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu . 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

41 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

  

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

42 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt 

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepinythiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (K

i

<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1, 

D

2

, D

3, 

D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory Navíc 

zobrazovací studie jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

43 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy 

jak manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise pi 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná datau dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezeny na krátkodobé studieu 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku nebo o dlouhodobé bezpečnosti nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 4.8). 

Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

44 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h). 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h) Studie rovnováhy ukázala, že približně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h). 

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

45 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

pulz, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olamzapinu [AUC] je  12-15krát vyšší než dostává člověk - 

12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly 

pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety: 

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Krospovidon typu A 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý 

Mikrokrystalická celulosa 

Magnesium-stearát 

 

Potah tablety: 

Hypromelosa 

Barevná směs bílá (polydextrosa, hypromelosa, glycerol triacetát, makrogol 8000, oxid titaničitý 

E171) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

46 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

OPA/Al/PVC-Al blistry v balení 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 nebo 

98 x 1 potahovaných tablet v papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/008 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 28 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/077 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 28 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/009 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 30 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/078 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 30 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/040 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 35 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/079 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 35 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/010 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 56 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/080 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 56 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/068 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 60 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/050 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 70 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/081 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 70 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/060 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 98 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/082 – Olanzapin Teva – 7,5 mg – potahované tablety – 98 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

47 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 10 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 137,8 mg laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta 

 

Bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem  “OL 10” na jedné straně. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být denní 

dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5-20 mg/den. 

Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném opětovném klinickém 

vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. Olanzapin může být 

podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu 

by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

48 

 

Zvláštní populace 

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.  

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

(Viz body 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

49 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech 

tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu 

s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické monitorování např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů 

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita  

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, ALT a AST. U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a 

příznaky poškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně 

hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována 

hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba 

léčbu olanzapinem ukončit. 

50 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třebazvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in 

vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

51 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Laktóza 

Potahované tablety přípravku Olanzapin Teva obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými 

poruchami tolerance galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo špatnou absorpcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli používat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 

cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podáváným lithiem nebo biperidenem. 

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

52 

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10%), méně časté (

 1/1 000 

až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

53 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

 

 

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo 

exacerbace diabetu, 

spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

 

11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve 

většině případů byly 

hlášeny křeče 

v anamnéze či jiné 

rizikové faktory pro 

vznik křečí

11

 

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 

11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4)

 12

   

 

Příznaky z vysazení

12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu (viz bod 

4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

Cévní poruchy 

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké 

žilní trombózy) (viz 

bod 4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní účinky 

včetně obstipace 

a suché ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

54 

na počátku léčby (viz 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug reaction 

with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

Retardace startu 

močení 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

i žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/ 

zvětšení prsou u 

mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

 

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

55 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

 V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí 

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

56 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vícenásobná vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

  

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení  hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

57 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt 

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1, 

D

2

, D

3, 

D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory.  Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory Navíc 

zobrazovací studie jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

58 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy 

jak manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise pi 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná data u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezena na krátkodobé studie u  

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku nebo o dlouhodobé bezpečnosti nejsou k dispozici a (viz body 4.4 a 4.8). 

Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

59 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h). 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h) Studie rovnováhy ukázala, že približně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h). 

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

60 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

pulz, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olamzapinu [AUC] je  12-15krát vyšší než dostává člověk - 

12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly 

pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety: 

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Krospovidon typu A 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý 

Mikrokrystalická celulosa 

Magnesium-stearát 

 

Potah tablety: 

Hypromelosa 

Barevná směs bílá (polydextrosa, hypromelosa, glycerol triacetát, makrogol 8000, oxid titaničitý 

E171) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

61 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

OPA/Al/PVC-Al blistry v balení 7, 7 x 1, 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 60, 

70, 70 x 1, 98 nebo 98 x 1 potahovaných tablet v papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/011 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 7 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/083 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 7 x 1 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/012 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 28 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/084 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 28 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/013 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 30 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/085 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 30 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/041 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 35 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/086 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 35 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/014 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 50 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/087 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 50 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/015 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 56 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/088 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 56 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/069 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 60 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/051 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 70 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/089 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 70 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/061 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 98 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/090 – Olanzapin Teva – 10 mg – potahované tablety – 98 x 1 tablet v papírové 

skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

62 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

63 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 15 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 206,7 mg laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta 

 

Světle modré, bikonvexní, oválné tablety s identifikačním kódem  “OL 15” na jedné straně. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být denní 

dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5-20 mg/den. 

Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném opětovném klinickém 

vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. Olanzapin může být 

podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu 

by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

64 

Zvláštní populace 

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí. 

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

(Viz body 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

65 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech 

tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu 

s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů 

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita  

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, ALT a AST. U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a 

příznaky poškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně 

hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována 

hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba 

léčbu olanzapinem ukončit. 

 

66 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba,zvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

67 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Laktóza 

Potahované tablety přípravku Olanzapin Teva obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými 

poruchami tolerance galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo špatnou absorpcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli používat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce  

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 

cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podáváným lithiem nebo biperidenem. 

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

 

68 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů)  nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

69 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

 

 

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo 

exacerbace diabetu, 

spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

 

11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve 

většině případů byly 

hlášeny křeče 

v anamnéze či jiné 

rizikové faktory pro 

vznik křečí

11

 

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 

11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4)

 12

  

 

Příznaky z 

vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu (viz bod 

4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

Cévní poruchy 

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké 

žilní trombózy) (viz 

bod 4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní účinky 

včetně obstipace 

a suché ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

70 

na počátku léčby (viz 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug reaction 

with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

i žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/ 

zvětšení prsou u 

mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

 

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

71 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

 V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu . 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

72 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

  

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

73 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt 

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (K

i

<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1, 

D

2

, D

3, 

D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory Navíc 

zobrazovací studie jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

74 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy 

jak manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise pi 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná data u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezena na krátkodobé studie u 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku nebo o dlouhodobé bezpečnosti nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 4.8). 

Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

75 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h). 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h) Studie rovnováhy ukázala, že približně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h). 

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

76 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

pulz, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olamzapinu [AUC] je 12-15krát vyšší než dostává člověk - 

12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly 

pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety: 

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Krospovidon typu A 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý 

Mikrokrystalická celulosa 

Magnesium-stearát 

 

Potah tablety: 

Hypromelosa 

Barevná směs modrá (polydextrosa, hypromelosa, glycerol triacetát, makrogol 8000, oxid titaničitý 

E171, indigokarmín E132) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

77 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

OPA/Al/PVC-Al blistry v balení 28, 30, 35, 50, 56, 70 nebo 98 potahovaných tablet v papírové 

skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/016 – Olanzapin Teva – 15 mg – potahované tablety – 28 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/017 – Olanzapin Teva – 15 mg – potahované tablety – 30 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/042 – Olanzapin Teva – 15 mg – potahované tablety – 35 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/018 – Olanzapin Teva – 15 mg – potahované tablety – 50 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/019 – Olanzapin Teva – 15 mg – potahované tablety – 56 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/052 – Olanzapin Teva – 15 mg – potahované tablety – 70 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/062 – Olanzapin Teva – 15 mg – potahované tablety – 98 tablet v papírové skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

78 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 20 mg potahované tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna potahovaná tableta obsahuje 275,50 mg laktózy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Potahovaná tableta 

 

Růžové, bikonvexní, oválné tablety s identifikačním kódem  “OL 20” na jedné straně. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být denní 

dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5-20 mg/den. 

Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném opětovném klinickém 

vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. Olanzapin může být 

podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při vysazování olanzapinu 

by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

79 

 

Zvláštní populace 

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena. 

 

Pacinti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.  

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

(Viz body 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů d psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s 

demencí z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V 

placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s 

psychózou a poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem 

dvojnásobná incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší 

incidence úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

80 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech 

tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem.. V souladu 

s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů 

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8. Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita 

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, ALT a AST. U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a 

příznaky poškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně 

hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována 

hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba 

léčbu olanzapinem ukončit. 

81 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba,zvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s lékem prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in 

vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

82 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Laktóza 

Potahované tablety přípravku Olanzapin Teva obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými vrozenými 

poruchami tolerance galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo špatnou absorpcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli používat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 

cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podáváným lithiem nebo biperidenem. 

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

83 

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

84 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

 

 

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo 

exacerbace diabetu, 

spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

 

11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve 

většině případů byly 

hlášeny křeče 

v anamnéze či jiné 

rizikové faktory pro 

vznik křečí

11

 

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 

11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4)

 12

  Příznaky 

z vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu (viz bod 

4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

Cévní poruchy  

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké 

žilní trombózy) (viz 

bod 4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní účinky 

včetně obstipace 

a suché ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

85 

na počátku léčby (viz 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug reaction 

with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snížení libida u mužů 

i žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/ 

zvětšení prsou u 

mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

 

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

86 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

 V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

87 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vícenásobná vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

 

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

88 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt 

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1, 

D

2

, D

3, 

D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory Navíc 

zobrazovací studie jednofotonové emisní počítačové tomografie (SPECT) odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

89 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy 

jak manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise pi 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná datau dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezena na krátkodobé studie u 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku nebo o dlouhodobé bezpečnosti nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 4.8). 

Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

Distribuce v organismu 

90 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h). 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h) Studie rovnováhy ukázala, že približně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h). 

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku 

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

91 

pulz, dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olamzapinu [AUC] je 12-15krát vyšší než dostává člověk - 

12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů s cytopenií nebyly 

pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Jádro tablety: 

Monohydrát laktosy 

Hypromelosa 

Krospovidon typu A 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý 

Mikrokrystalická celulosa 

Magnesium-stearát 

 

Potah tablety: 

Hypromelosa 

Barevná směs růžová (polydextrosa, hypromelosa, glycerol triacetát, makrogol 8000, oxid titaničitý 

E171, červený oxid železitý E172) 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

92 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5  Druh obalu a velikost balení 

 

OPA/Al/PVC-Al blistry v balení 28, 30, 35, 56, 70 nebo 98 potahovaných tablet v papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/020 – Olanzapin Teva – 20 mg – potahované tablety – 28 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/021 – Olanzapin Teva – 20 mg – potahované tablety – 30 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/043 – Olanzapin Teva – 20 mg – potahované tablety – 35 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/022 – Olanzapin Teva – 20 mg – potahované tablety – 56 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/053 – Olanzapin Teva – 20 mg – potahované tablety – 70 tablet v papírové skládačce. 

EU/1/07/427/063 – Olanzapin Teva – 20 mg – potahované tablety – 98 tablet v papírové skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení  registrace: 12/12/2012 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

93 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 5 mg tableta dispergovatelná v ústech 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 5 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna 5 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 47,5 mg monohydrátu laktózy, 0,2625 mg 

sacharózy, a 2,25 mg aspartamu (E951). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta dispergovatelná v ústech 

 

Žluté , kulaté, bikonvexní tablety o rozměru 8 mm. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

  

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci rcidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby jak schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být 

denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 

5-20mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném 

opětovném klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. 

Olanzapin může být podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při 

94 

vysazování olanzapinu by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

 

Tabletu dispergovatelnou v ústech Olanzapin Teva je třeba vložit do úst, kde se slinami rychle 

disperguje a dá se snadno spolknout. Odstranit neporušenou dispergovatelnou tabletu z úst je obtížné. 

Jelikož jsou dispergovatelné tablety velmi křehké, je třeba je užít ihned po otevření blistru. Rovněž je 

možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody nebo jiném vhodném nápoji 

(pomerančový nebo jablečný džus, mléko nebo káva). 

 

Tableta dispergovatelná v ústech je bioekvivalentní potahované tabletě s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Dávkování a frekvence podávání jsou stejné jako u potahovaných 

tablet. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Zvláštní populace 

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí. 

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

Pokud je pokládáno za nezbytné zvýšení dávky o 2,5 mg, je třeba užít Olanzapin Teva potahované 

tablety. 

 

(Viz bod 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny ve srovnání se studiemi u dospělých vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a 

prolaktinu (viz bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

95 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně  několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých 

případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. 

V souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické 

monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů  

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 5 let. 

96 

 

Anticholinergní aktivita  

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, alanin aminotransferázy (ALT) a aspartát aminotransferázy (AST). 

U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a příznaky poškození jater, se sníženou 

funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba 

opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, 

cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit. 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třebazvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

97 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. Dlouhodobé důsledky 

spojené s těmito příhodami nebyly studovány a zůstávají neznámy (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými 

dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, deficitem Lapp laktázy nebo malabsopcí  glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli užívat.  

 

Přípavek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje glokózu. Pacienti se vzácnými 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo nedostatečností 

glukózy a isomaltázy by tento přípravek neměli užívat. 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje aspartam, který je zdrojem 

fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

98 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně 

CYP2D6 cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam 

(CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.  

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

99 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

100 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

 Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

   

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo exacerbace 

diabetu, spojené 

příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

 11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve většině 

případů byly hlášeny 

křeče v anamnéze či 

jiné rizikové faktory 

pro vznik křečí

11

 

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4) 

12

 

Příznaky z 

vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu (viz bod 4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

11

 

 

Cévní poruchy 

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké žilní 

trombózy) (viz bod 

4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní 

účinky včetně 

obstipace a suché 

ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

na počátku léčby (viz 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

101 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug 

reaction with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/zvětšení 

prsou u mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

 
1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

102 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

103 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vícenásobná vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

  

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

104 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky

 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující  látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (K

i

<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1

, D

2

, D

3

, D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

2

 receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory. Navíc SPECT 

(Single Photon Emission Computed Tomography) zobrazovací studie odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

105 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech.  Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy jak 

manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Zkušenosti s používáním u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezeny na krátkodobá data 

účinnosti u schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující 

méně než 200 dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až 

po 20 mg/den. V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu 

tělesné hmotnosti ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, 

LDL cholesterolu, triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u 

dospělých. Údaje o přetrvávání účinku nejsou k dispozici a jsou pouze omezené údaje o dlouhodobé 

bezpečnosti (viz body 4.4 a 4.8). Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na 

nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní potahovaným tabletám s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo 

potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

106 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

 

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h) . 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3 h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h).  

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

107 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

puls, dušnost, mióza a anorexie. u opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. u několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinem [plocha pod křivkou] je 12-15krát vyšší než 

dostává člověk - 12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. u psů 

s cytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní 

dřeně. 
 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1 

Seznam pomocných látek 

 

Mannitol 

Aspartam (E951) 

Magnesium stearát 

Krospovidon typ B 

Monohydrát laktózy 

Hyprolóza 

Citronové aroma (příprava aroma: maltodextrin,sacharóza, arabská klovatina (E414), triacetin 

(E15118), tokoferol-alfa (E307)   

 

 

6.2 

Inkompatibility 

 

108 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

6.5 

 

Druh obalu a velikost balení 

 

OPA-Al-PVC/Al blistry v balení 28, 30, 35, 50, 56, 70 nebo 98 tablet dispergovatelných v ústech v 

papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 

EU/1/07/427/023 – Olanzapin Teva – 5 mg – tableta dispergovatelná v ústech– 28 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/024 – Olanzapin Teva – 5 mg – tableta dispergovatelná v ústech– 30 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/044 – Olanzapin Teva – 5 mg – tableta dispergovatelná v ústech– 35 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/025 – Olanzapin Teva – 5 mg – tableta dispergovatelná v ústech– 50 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/026 – Olanzapin Teva – 5 mg – tableta dispergovatelná v ústech– 56 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/054 – Olanzapin Teva – 5 mg – tableta dispergovatelná v ústech– 70 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/064 – Olanzapin Teva – 5 mg – tableta dispergovatelná v ústech– 98 tablet v papírové 

skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

109 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 10 mg tableta dispergovatelná v ústech 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna 10 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 10 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna 10 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 95 mg monohydrátu laktózy, 0,525 mg 

sacharózy a 4,5 mg aspartamu (E951). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta dispergovatelná v ústech 

 

Žluté,  kulaté bikonvexní tablety o rozměrech 10 mm.  

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

  

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci rcidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby jak schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být 

denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 

5-20mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném 

opětovném klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. 

Olanzapin může být podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při 

110 

vysazování olanzapinu by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

 

Tabletu dispergovatelnou v ústech Olanzapin Teva je třeba vložit do úst, kde se slinami rychle 

disperguje a dá se snadno spolknout. Odstranit neporušenou dispergovatelnou tabletu z úst je obtížné. 

Jelikož jsou dispergovatelné tablety velmi křehké, je třeba je užít ihned po otevření blistru. Rovněž je 

možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody nebo jiném vhodném nápoji 

(pomerančový nebo jablečný džus, mléko nebo káva). 

 

Tableta dispergovatelná v ústech je bioekvivalentní potahované tabletě s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Dávkování a frekvence podávání jsou stejné jako u potahovaných 

tablet. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Zvláštní populace  

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.  

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

Pokud je pokládáno za nezbytné zvýšení dávky o 2,5 mg, je třeba užít Olanzapin Teva potahované 

tablety. 

 

(Viz bod 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

111 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně  několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých 

případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem.. 

V souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické 

monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů  

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 5 let. 

112 

 

Anticholinergní aktivita  

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, alanin aminotransferázy (ALT) a aspartát aminotransferázy (AST). 

U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a příznaky poškození jater, se sníženou 

funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba 

opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, 

cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit. 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třebazvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

113 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými 

dačinými problémy s intolerancí galaktózy , deficitem Lapp laktázy nebo malabsoprcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli užívat.  

 

Přípavek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje glokózu. Pacienti se vzácnými 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo nedostatečností 

glukózy a isomaltázy by tento přípravek neměli užívat. 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje aspartam, který je zdrojem 

fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

114 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně 

CYP2D6 cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam 

(CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.  

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

115 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

116 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

   

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo exacerbace 

diabetu, spojené 

příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

 11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve většině 

případů byly hlášeny 

křeče v anamnéze či 

jiné rizikové faktory 

pro vznik křečí

11

 

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4) 

12

 Příznaky 

z vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QTc 

intervalu (viz bod 4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

Cévní poruchy 

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké žilní 

trombózy) (viz bod 

4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní 

účinky včetně 

obstipace a suché 

ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

na počátku léčby (viz 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

117 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug 

reaction with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/zvětšení 

prsou u mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

 
1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

118 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

119 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vícenásobná vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

  

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

120 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující  látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1

, D

2

, D

3

, D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

2

 receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory. Navíc SPECT 

(Single Photon Emission Computed Tomography) zobrazovací studie odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

121 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech.  Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy jak 

manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná data u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezeny na krátkodobá data účinnosti u 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku nebo o dlouhodobé bezpečnosti nejsou k dispozici(viz body 4.4 a 4.8). 

Informace o dlouhodobé bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní potahovaným tabletám s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo 

potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

122 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

 

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h) . 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3 h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h).  

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

123 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

puls, dušnost, mióza a anorexie. u opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. u několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinem [plocha pod křivkou] je 12-15krát vyšší než 

dostává člověk - 12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. u psů 

s cytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní 

dřeně. 
 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  

Seznam pomocných látek 

 

Mannitol 

Aspartam (E951) 

Magnesium stearát 

Krospovidon typ B 

Monohydrát laktózy 

Hyprolosa 

Citronové aroma (příprava aroma: maltodextrin,sacharóza, arabská klovatina (E414), triacetin 

(E15118), tokoferol-alfa (E307)   

 

6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

124 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

OPA-Al-PVC/Al blistry v balení 28, 30, 35, 50, 56, 70 nebo 98 tablet dispergovatelných v ústech v 

papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 

EU/1/07/427/027 – Olanzapin Teva – 10 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 28 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/028 – Olanzapin Teva – 10 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 30 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/045 – Olanzapin Teva – 10 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 35 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/029 – Olanzapin Teva – 10 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 50 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/030 – Olanzapin Teva – 10 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 56 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/055 – Olanzapin Teva – 10 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 70 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/065 – Olanzapin Teva – 10 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 98 tablet v papírové 

skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  10. DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

125 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 15 mg tableta dispergovatelná v ústech 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna 15 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 15 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna 15 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 142,5 mg monohydrátu laktózy, 0,7875 mg 

sacharózy a 6,75 mg aspartamu (E951). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta dispergovatelná v ústech 

 

Žluré, kulaté bikonvexní tablety s rozměry 11 mm. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

  

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci rcidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby jak schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být 

denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 

5-20mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném 

opětovném klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. 

Olanzapin může být podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při 

126 

vysazování olanzapinu by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

 

Tabletu dispergovatelnou v ústech Olanzapin Teva je třeba vložit do úst, kde se slinami rychle 

disperguje a dá se snadno spolknout. Odstranit neporušenou dispergovatelnou tabletu z úst je obtížné. 

Jelikož jsou dispergovatelné tablety velmi křehké, je třeba je užít ihned po otevření blistru. Rovněž je 

možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody nebo jiném vhodném nápoji 

(pomerančový nebo jablečný džus, mléko nebo káva). 

 

Tableta dispergovatelná v ústech je bioekvivalentní potahované tabletě s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Dávkování a frekvence podávání jsou stejné jako u potahovaných 

tablet. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Zvláštní populace  

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.  

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5).  

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

Pokud je pokládáno za nezbytné zvýšení dávky o 2,5 mg, je třeba užít Olanzapin Teva potahované 

tablety. 

 

(Viz bod 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím ve věku do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a prolaktinu než ve studiích u dospělých (viz 

bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin  se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo  poruchami chování souvisejícími s 

demencí z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V 

placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s 

127 

psychózou a poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem 

dvojnásobná incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší 

incidence úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně  několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých 

případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. 

V souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické 

monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů  

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

128 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita  

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, alanin aminotransferázy (ALT) a aspartát aminotransferázy (AST). 

U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a příznaky poškození jater, se sníženou 

funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba 

opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, 

cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit. 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třebazvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

129 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými 

dačinými problémy s intolerancí galaktózy , deficitem Lapp laktázy nebo malabsoprcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli užívat. 

 

 Přípavek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje glokózu. Pacienti se vzácnými 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo nedostatečností 

glukózy a isomaltázy by tento přípravek neměli užívat. 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje aspartam, který je zdrojem 

fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 

 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

130 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně 

CYP2D6 cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam 

(CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.  

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

131 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu  

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

 1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

132 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není 

známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

   

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání na 

váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k 

jídlu 

Vznik nebo exacerbace 

diabetu, spojené 

příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

 11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve většině 

případů byly hlášeny 

křeče v anamnéze či jiné 

rizikové faktory pro 

vznik křečí

11

  

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4) 

12

 

Příznaky z 

vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy  

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu 

(viz bod 4.4) 

Ventrikulární 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

Cévní poruchy  

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké žilní 

trombózy) (viz bod 4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní 

účinky včetně 

obstipace a suché 

ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

 

133 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

na počátku léčby (viz 

bod 4.4) 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického 

nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková reakce 

s eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug reaction 

with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím  

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/zvětšení 

prsou u mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

134 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%),. 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 
2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních postmarketingových hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

135 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

  

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení  hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

136 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky

 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující  látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1

, D

2

, D

3

, D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

2

 receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

137 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory. Navíc SPECT 

(Single Photon Emission Computed Tomography) zobrazovací studie odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech.  Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy jak 

manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná data u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezena na krátkodobé studie  u 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 4.8). Informace o dlouhodobé 

bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

138 

 

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní potahovaným tabletám s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo 

potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

 

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h) . 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3 h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h).  

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

139 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

puls, dušnost, mióza a anorexie. u opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. u několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinem [plocha pod křivkou] je 12-15krát vyšší než 

dostává člověk - 12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. u psů 

s cytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní 

dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  

Seznam pomocných látek 

 

Mannitol (E421) 

Aspartam (E951) 

Magnesium stearát 

Krospovidon typ B 

Monohydrát laktózy 

Hyprolosa 

Citronové aroma (příprava aroma: maltodextrin,sacharóza, arabská klovatina (E414), triacetin 

140 

(E15118), tokoferol-alfa (E307)   

 

6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

OPA-Al-PVC/Al blistry v balení 28, 30, 35, 50, 56, 70 nebo 98 tablet dispergovatelných v ústech v 

papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 

EU/1/07/427/031 – Olanzapin Teva – 15 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 28 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/032 – Olanzapin Teva – 15 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 30 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/046 – Olanzapin Teva – 15 mg – tableta dispergovatelná v ústech 35 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/033 – Olanzapin Teva – 15 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 50 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/034 – Olanzapin Teva – 15 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 56 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/056 – Olanzapin Teva – 15 mg – tableta dispergovatelná v ústech 70 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/066 – Olanzapin Teva – 15 mg – tableta dispergovatelná v ústech 98 tablet v papírové 

skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  10. DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

141 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 20 mg tableta dispergovatelná v ústech 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna 20 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 20 mg olanzapinum. 

 

Pomocné látky se známým účinkem: 

Jedna 20 mg tableta dispergovatelná v ústech obsahuje190 mg monohydrátu laktózy, 1,05 mg 

sacharózy a 9,0 mg aspartamu (E951). 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta dispergovatelná v ústech 

 

Žluté, kulaté, bikonvexní tablety s rozměry 12 mm. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

  

Dospělí 

Olanzapin je indikován pro léčbu schizofrenie. 

 

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří na 

začátku léčby odpověděli zlepšením. 

 

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.  

 

Olanzapin je indikovaný k prevenci rcidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých léčba manické 

epizody olanzapinem byla účinná (viz bod 5.1). 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Dospělí 

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den. 

 

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně 

v kombinaci (viz bod 5.1). 

 

Prevence recidivy bipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli 

v manické epizodě léčeni olanzapinem, pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou. 

Pokud se objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla 

pokračovat (s optimalizací dávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle 

klinické indikace. 

 

Během léčby jak schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární poruchy může být 

denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 

5-20mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku je vhodné jen po patřičném 

opětovném klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin. 

Olanzapin může být podáván bez ohledu na jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou. Při 

142 

vysazování olanzapinu by se mělo zvážit postupné snižování dávky. 

 

Tabletu dispergovatelnou v ústech Olanzapin Teva je třeba vložit do úst, kde se slinami rychle 

disperguje a dá se snadno spolknout. Odstranit neporušenou dispergovatelnou tabletu z úst je obtížné. 

Jelikož jsou dispergovatelné tablety velmi křehké, je třeba je užít ihned po otevření blistru. Rovněž je 

možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody nebo jiném vhodném nápoji 

(pomerančový nebo jablečný džus, mléko nebo káva). 

 

Tableta dispergovatelná v ústech je bioekvivalentní potahované tabletě s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Dávkování a frekvence podávání jsou stejné jako u potahovaných 

tablet. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Zvláštní populace  

 

Starší pacienti 

U pacientů starších 65 let není běžně nižší počáteční dávka (5 mg/den) nutná, ale měla by být 

v odůvodněných případech zvážena (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater 

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg) u těchto pacientů. V případě středně závažného 

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšována 

by měla být opatrně. 

 

Kuřáci 

Nekuřákům ve srovnání s kuřáky není obvykle třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.  

Metabolismus olanzapinu může být kouřením indukován. Doporučuje se klinické sledování, a 

v případě potřeby  může být zváženo zvýšení dávky olanzapinu (viz bod 4.5). 

 

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který zpomaluje metabolizmus (ženské pohlaví, vyšší věk, 

nekuřák) by se mělo zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek by mělo být obezřetné, i když je 

indikované.  

 

Pokud je pokládáno za nezbytné zvýšení dávky o 2,5 mg, je třeba užít Olanzapin Teva potahované 

tablety. 

 

(Viz bod 4.5 a 5.2) 

 

Pediatrická populace 

Podávání olanzapinu dětem a mladistvím do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. V krátkodobých studiích u adolescentních pacientů byly 

hlášeny ve srovnání se studiemi u dospělých vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidů a 

prolaktinu (viz bod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2). 

 

4.3  Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1. 

Pacienti se známým rizikem angulárního glaukomu. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Při antipsychotické léčbě může trvat několik dní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinického stavu 

pacienta. Po tuto dobu by měl být pacient pod pečlivou kontrolou. 

 

Psychózy a poruchy chování souvisejících s demencí 

Olanzapin se nedoporučuje u pacientů s psychózou a/nebo poruchami chování souvisejícími s demencí 

z důvodu zvýšené incidence mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem 

kontrolovaných studiích (v trvání 6-12 týdnů) u starších pacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a 

143 

poruchami chování souvisejícími s demencí byla u pacientů léčených olanzapinem dvojnásobná 

incidence úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5% vs. 1,5% resp.). Vyšší incidence 

úmrtí nesouvisela s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg) nebo s délkou léčby. 

Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupiny pacientů, jsou věk nad 

65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i 

s aspirací) nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší incidence úmrtí u pacientů léčených 

olanzapinem ve srovnání s pacienty užívajícími placebo byla však na uvedených rizikových faktorech 

nezávislá. 

 

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus, 

tranzitorní ischemické ataky), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenáno 

trojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3% 

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární 

příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u 

pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost 

olanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.  

 

Parkinsonova choroba 

Použití olanzapinu na léčbu psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů 

s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencí 

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí 

účinky) a olanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích 

museli mít pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový 

agonista). Toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. 

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální 

dávky 15 mg/den. 

 

Neuroleptický maligní syndrom (NMS) 

NMS je potenciálně život ohrožující stav spojený s podáváním antipsychotik. Vzácné případy 

označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinické příznaky NMS jsou 

hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo 

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznaky mohou zahrnovat zvýšenou hladinu 

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renální selhání. Pokud se u pacienta 

objeví příznaky podezřelé ze spojení s NMS nebo pokud se objeví nevysvětlitelně vysoká horečka i 

bez dalších klinických známek NMS, musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena. 

 

Hyperglykémie a diabetes 

Méně často byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně 

s ketoacidózou nebo komatem, včetně  několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých 

případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. 

V souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické 

monitorování, např. 

měření hladiny glukózy v krvi před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a 

následně vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně 

olanzapinu, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie, 

polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli být 

pravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně by měla být 

kontrolována tělesná hmotnost, např. před začátkem léčby, 4, 8 a 12 týdnů po záhájení podávání 

olanzapinu a následně vždy každé tři měsíce. 

 

Změny hladin lipidů  

V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány 

nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle 

klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvoj 

poruch lipidů. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně olanzapinu, by v 

souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny 

lipidů, např. před začátkem léčby, 12 týdnů po zahájení podávání olanzapinu a následně vždy každých 

144 

5 let. 

 

Anticholinergní aktivita  

Ačkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázaly 

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientů 

s jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je 

olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy. 

 

Jaterní funkce 

Často, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladiny 

jaterních aminotransferáz, alanin aminotransferázy (ALT) a aspartát aminotransferázy (AST). 

U pacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a příznaky poškození jater, se sníženou 

funkcí jater v anamnéze a u pacientů léčených potenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba 

opatrnosti a dalšího sledování. Je-li u pacientů diagnostikována hepatitida (včetně hepatocelulárního, 

cholestatického nebo kombinovaného poškození jater), je třeba léčbu olanzapinem ukončit. 

 

Neutropenie 

Opatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u 

pacientů užívajících léky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostní 

dřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo 

chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla 

běžně hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8). 

 

Přerušení léčby 

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly zřídka (≥ 0,01% a 

0,1%) hlášeny akutní příznaky jako 

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.  

 

QT interval 

V klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc 

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF] ≥500 millisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetření 

u pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%) ,bez signifikantních rozdílů v 

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třebazvýšené opatrnosti, je-li 

olanzapin předepisován s léky prodlužujícím QTc interval, obzvlášť u starších pacientů, u pacientů 

s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, 

hypokalémií nebo hypomagnesémií. 

 

Tromboembolismus 

Časová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často (≥0,1% a 

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven. 

Avšak protože u pacientů se schizofrenií jsou často přítomny získané rizikové faktory žilního 

tromboembolismu, je nutné vzít v úvahu všechny možné rizikové faktory VTE (venous 

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření. 

 

Obecná CNS aktivita 

Vzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti při 

současném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí in vitro 

jako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Křeče 

Olanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří mají pro 

křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny méně často. Ve většině těchto 

případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory. 

 

Pozdní dyskineze 

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojen 

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto 

u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy pozdní dyskineze by se mělo zvážit snížení dávky 

145 

anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo objevit po přerušení 

léčby. 

 

Posturální hypotenze 

V klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientů 

starších 65 let je doporučeno pravidelně měřit krevní tlak. 

 

Náhlá srdeční smrt 

V postmarketingovém sledování olanzapinu byly u pacientů léčených olanzapinem nahlášeny případy 

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studii bylo riziko předpokládané náhlé 

srdeční smrti u pacientů léčených olanzapinem přibližně dvojnásobné oproti pacientům, kteří neužívali 

antipsychotika.V této studii bylo riziko při užívání olanzapinu porovnatelné s rizikem užívání 

atypických antipsychotik spojených do jedné analýzy. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u 

pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesné 

hnotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. (viz body 4.8 a 5.1). 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými 

dačinými problémy s intolerancí galaktózy , deficitem Lapp laktázy nebo malabsoprcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli užívat.  

 

Přípavek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje glokózu. Pacienti se vzácnými 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo nedostatečností 

glukózy a isomaltázy by tento přípravek neměli užívat. 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje aspartam, který je zdrojem 

fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

 

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu 

Vzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, které 

specificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu. 

 

Indukce CYP1A2 

Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení 

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearance 

olanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování 

a v nezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).  

 

Inhibice CYP1A2 

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus 

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen 

nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčiva (AUC) 

bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitor CYP1A2, jako 

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájení léčby inhibitorem 

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu. 

 

Snížení biologické dostupnosti 

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by se 

mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu. 

 

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly 

146 

významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.  

 

Možnosti ovlivnění účinku jiných léků olanzapinem 

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu. 

 

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 ( např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4). 

Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici 

metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně 

CYP2D6 cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam 

(CYP3A4 a 2C19). 

 

Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.  

 

Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné 

medikace olanzapinem nutná úprava dávkování. 

 

Obecná aktivita CNS 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravky 

působící tlumivě na CNS.  

 

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence není 

doporučeno (viz bod 4.4).  

 

QTc interval 

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterých 

je známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4). 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by měly být poučené, 

aby lékaře informovali o graviditě anebo plánované graviditě během užívání olanzapinu. Avšak kvůli 

nedostatku zkušeností by olanzapin měl být v graviditě podávaný pouze tehdy, když jeho prospěšnost 

vyváží potenciální nebezpečí pro plod. 

 

U novorozenců, kteří byli vystaveni antipsychotikům (včetně olanzapinu) během třetího trimestru 

těhotenství, existuje riziko výskytu nežádoucích účinků zahrnujících extrapyramidové a/nebo 

abstinenční příznaky, které se mohou po porodu lišit v závažnosti a délce trvání. Byly hlášeny případy 

agitace, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, dechové tísně nebo potíží při kojení. 

Novorozenci proto musejí být pečlivě sledováni. 

 

Kojení 

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrná expozice 

dítěte (mg/kg) v stacionárním stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce 

(mg/kg).Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily. 

 

Fertilita 

Účinky na fertilitu nejsou známy (viz bod 5.3 Preklinické informace). 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin 

může způsobit ospalost a závratě, pacienti by měli být opatrní při obsluze strojů včetně řízení 

motorových vozidel. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

147 

Souhrn bezpečnostního profilu 

 

Dospělí 

Nejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užíváním 

olanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny 

prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu, 

závratě, akatizie, parkinsonismus, leukopenie, neutropenie (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická 

hypotenze, anticholinergní účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz 

bod 4.4), vyrážka, asténie, únava, horečka, artralgie, zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy, vysoké 

hladiny gamma glutamyltransferázy, kyseliny močové a kreatinfosfokinázy a otok.  

 

Seznam nežádoucích účinků v tabulkovém formátu 

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve 

spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10), méně časté (

1/1 000 až 

 1/100), vzácné (

 1/10 000 až 

 1/1 000), velmi vzácné (

 1/10 000) a není známo (z dostupných 

údajů nelze určit). 

 

148 

Velmi časté  Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 

 

 

Eozinofilie 

Leukopenie

10

 

Neutropenie

10

 

 

Thrombocytopenie

11

   

Poruchy imunitního systému 

 

 

 

Hypersenzitivita

11

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

 

Přibývání 

na váze

 1

 

Zvýšené hladiny 

cholesterolu

2,3

 

Zvýšené hladiny 

glukózy

Zvýšené hladiny 

triglyceridů

2,5

 

Glykosurie 

Zvýšená chuť k jídlu 

Vznik nebo exacerbace 

diabetu, spojené 

příležitostně 

s ketoacidózou nebo 

komatem, včetně 

několika fatálních 

případů (viz bod 4.4)

11

 

Hypotermie

12

 

 

Poruchy nervového systému 

 

Ospalost 

Závratě 

Akatizie

6

 

Parkinsonismus

Dyskineze

6

 

Křeče, kdy ve většině 

případů byly hlášeny 

křeče v anamnéze či 

jiné rizikové faktory 

pro vznik křečí

11

  

Dystonie (včetně 

okulogyrické krize)

 11

 

Tardivní dyskineze

11

 

Amnézie

Dysartrie 

Syndrom neklidných 

nohou 

Neuroleptický 

maligní syndrom (viz 

bod 4.4)

 12

  

 

Příznaky z 

vysazení

7,12

 

 

Srdeční poruchy 

 

 

Bradykardie 

Prodloužení QT

intervalu (viz bod 4.4) 

Ventrikulárn

í 

tachykardie/fibrilace, 

náhlá smrt (viz bod 

4.4)

 11

 

 

Cévní poruchy  

Ortostatická 

hypotenze

10

 

 

Tromboembolismus 

(včetně pulmonární 

embolie a hluboké žilní 

trombózy) (viz bod 

4.4) 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 

 

 

 

Epistaxe

9

 

 

 

Gastrointestinální poruchy 

 

 

Mírné přechodné 

anticholinergní 

účinky včetně 

obstipace a suché 

ústní sliznice 

Břišní distenze

9

 

Pankreatitida

11

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 

 

 

Přechodné 

asymptomatické 

zvýšení hladiny 

jaterních 

aminotransferáz 

(ALT, AST) obzvlášť 

 

Hepatitida (včetně 

hepatocelulárního, 

cholestatického nebo 

kombinovaného 

poškození jater)

 11

 

 

149 

na počátku léčby (viz 

bod 4.4) 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

 

 

Vyrážka 

Fotosenzitivní reakce 

Alopecie 

 

Léková 

reakce s 

eozinofilií a 

systémovými 

příznaky 

(drug 

reaction with 

eosinophilia 

and systemic 

symptoms, 

DRESS) 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie

9

 

 

Rhabdomyolýza

11

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 

 

 

 

Inkontinence moči, 

retence moči 

Opožděný začátek 

močení

11

 

 

 

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím 

 

 

 

 

 

Syndrom z 

vysazení u 

novorozenců 

(viz bod 4.6) 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 

 

 

Erektilní dysfunkce u 

mužů 

Snižení libida u mužů 

žen 

Amenorea 

Zvětšení prsou 

Galaktorea u žen 

Gynekomastie/zvětšení 

prsou u mužů 

Priapismus

12

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 

 

 

Astenie 

Únava 

Otok 

Horečka

10

 

 

 

 

Vyšetření 

 

Zvýšené 

plazmatické 

hladiny 

prolaktinu

8

 

Zvýšené hodnoty 

alkalické fosfatázy

10

 

Vysoká hladina 

kreatinfosfokinázy

11

 

Vysoká hladina 

gamma 

glutamyltransferázy

10

 

Vysoká hladina 

kyseliny močové

10

 

Zvýšené hodnoty 

celkového bilirubinu 

 

 

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorována napříč všemi základními kategoriemi 

dle BMI (Body Mass Index). Při krátkodobé léčbě (medián trvání 47 dnů) bylo zvýšení tělesné 

hmotnosti o ≥ 7% bylo velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25% bylo méně časté (0,8%), 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7%, o ≥ 

15% a o ≥25% velmi časté (64,4%, 31,7% , resp. 12,3%). 

 

2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo 

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby. 

 

150 

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin na 

vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 

5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté. 

 

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení 

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - < 7 

mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté. 

 

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 2,26 

mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l - < 2,26 

mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté. 

 

6

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem číselně 

vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie se 

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem 

k nedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze 

není možné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní 

extrapyramidové příznaky méně často. 

 

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes, 

úzkost, nevolnost a zvracení. 

 

8

V klinických hodnoceních trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické koncentrace prolaktinu 

hormí hranici normálního rozmezí u přibližně 30% pacientů léčených olanzapinem s normální 

počáteční hladinou prolaktinu. U většiny těchto pacientů bylo zvýšení obvykle mírné a zůstalo pod 

dvojnásobkem horní hranice normálního rozmezí.  

 

9

 Nežádoucí účinek zjištěný z klinických studií v integrované databázi olanzapinu. 

 

10

 Odhadnuto z naměřených hodnot z klinických studií v integrované databázi olanzapinu . 

 

11

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních  postmarketingových  hlášení, jehož četnost výskytu byla 

určena s využitím integrované databáze olanzapinu . 

 

12

 Nežádoucí účinek zjištěný ze spontánních  postmarketingových  hlášení, jehož četnost výskytu byla 

odhadnuta na horní hranici 95% intervalu spolehlivosti s využitím integrované databáze olanzapinu. 

 

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů) 

Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné 

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje. 

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy 

v krvi zpomalil přibližně po 6 měsících. 

 

Další informace týkající se specifických populací 

V klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyšší incidencí 

úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmi časté 

nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůze a 

pády. Často byly pozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové 

halucinace a inkontinence moči. 

 

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním 

dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení 

parkinsonské symtpomatiky a halucinace. 

 

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární poruchy měla léčba valproátem 

v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím 

151 

faktorem by mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem 

nebo valproátem vedlo ke zvýšení výskytu (

10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu 

a přibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci 

s lithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesné 

hmotnosti o 

7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (trvající max. 12 týdnů) 

pro prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o 

>7% u 39,9% pacientů. 

 

Pediatrická populace 

Olanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly 

provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických 

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých. 

 

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů 

(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze 

v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinicky významné zvýšení 

tělesné hmotnosti (≥ 7%) se zdá, že se ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících 

pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke 

klinicky významnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 

týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním. 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.  

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (

 1/10), časté (

 1/100 až 

 1/10). 

 

Poruchy metabolismu a výživy 

Velmi časté: Přibývání na váze

13

, zvýšené hladiny triglyceridů

14

, zvýšená chuť k jídlu. 

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

15

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost). 

Gastrointestinální poruchy 

Časté: Sucho v ústech 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). 

Vícenásobná vyšetření  

Velmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GMT, zvýšení plazmatických 

hladin prolaktinu

16

 

13

 Při krátkodobé léčbě (medián trvání 22 dnů) bylo zvýšení tělesné hmotnosti (kg) o ≥ 7% velmi časté 

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 15% bylo časté (7,1%) a zvýšení o ≥ 25% bylo časté (2,5%). 

Při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) došlo k nárůstu tělesné hmotnosti u 89,4% o ≥ 7%, u 

55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25% oproti počáteční tělesné hmotnosti.  

  

14

 Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥ 

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l - 

< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l). 

 

15

 Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z 

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních 

hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 

mmol/l) byly velmi časté. 

 

16

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

152 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Známky a příznaky 

Mezi velmi časté příznaky (výskyt

10%) předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita, 

dysartrie, různé extrapyramidové příznaky a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.  

 

Další zdravotně významné důsledky předávkování zahrnují delirium, křeče, koma, možný 

neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii 

(

2% případů předávkování) a zástavu dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po 

akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování 

dávkou přibližně 2 g perorálního olanzapinu. 

 

Léčba 

Proti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. 

Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohou být indikovány jiné standardní postupy používané při 

léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání 

aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50-60%. 

 

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí, 

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačního kolapsu a podporu funkce dýchání. Nesmí být používán 

adrenalin, dopamin nebo jiná 

 sympatomimetika, protože stimulace 

 adrenergních receptorů může 

prohloubit hypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných 

poruch srdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být 

sledovány jeho vitální funkce.  

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: psycholeptika, diazepiny, oxazepiny, thiazepiny a oxepiny, 

ATC kód: N05A H03 

 

Farmakodynamické účinky 

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující  látka, která vykazuje široké 

farmakologické působení na řadu receptorových systémů. 

 

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (K

i

<100 nM) pro 

serotonin 5HT

2A/2C

, 5HT

3

, 5HT

6

, dopamin D

1

, D

2

, D

3

, D

4

, D

5

, cholinergní muskarinové receptory 

(M

1

-M

5

), α

1

 adrenergní a histaminové H

1

 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly 

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminové a cholinergní receptory konzistentní 

s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým 5HT

2

 receptorům 

než k dopaminovým D

2

 a vyšší 5HT

2

 než D

2

 aktivitu na in vivo modelech. Elektrofyziologické studie 

ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronů bez 

výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou 

vyhýbací odpověď v předpovědném textu antipsychotické aktivity v dávkách nižších než jsou ty, které 

vyvolávají katalepsii, t.j. v předpovědném testu motorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od 

typických antipsychotik olanzapin zesilňuje odpověď v “anxiolytickém testu”.  

 

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých 

dobrovolníků obsazoval olanzapin více 5HT

2A

 receptory než dopaminové D

2

 receptory. Navíc SPECT 

(Single Photon Emission Computed Tomography) zobrazovací studie odhalila, že obsazenost 

D

2

 receptorů u schizofrenních pacientů odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientů 

odpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin byla 

srovnatelná. 

153 

 

Klinická účinnost 

Ve dvou ze dvou placebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivním 

komparátorems více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivními i negativními symptomy 

vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivních 

symptomů. 

 

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, 

shizoafektními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů 

(výchozí hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále) prokázala analýza skóre změn nálady mezi 

výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p=0,001) ve prospěch 

olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1). 

 

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení 

manických symptomů za 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium (divalproex). 

Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů 

v symptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech.  Ve studii u pacientů léčených lithiem 

nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem 

nebo valproátem) k větší redukci symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii 

za 6 týdnů. 

 

Ve 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě 

olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči 

placebu v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnou superioritu. 

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu v prevenci recidivy jak 

manie, tak deprese. 

 

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při 

léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo 

lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiorní vůči 

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%; p=0,055). 

 

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteří byli 

stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla 

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významně 

superiorní vůči léčbě samotným lithiem nebo valproátem v prodloužení doby do recidivy bipolární 

poruchy definované podle syndromových (diagnostických) kritérií. 

 

Pediatrická populace 

Kontrolovaná data u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezena na krátkodobé studie  u 

schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnující méně než 200 

dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po 20 mg/den. 

V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti 

ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, 

triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než u dospělých. Kontrolované 

údaje o přetrvávání účinku nejsou k dispozici (viz body 4.4 a 4.8). Informace o dlouhodobé 

bezpečnosti jsou omezeny na nekontrolované údaje z nezaslepených studií. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní potahovaným tabletám s podobnou rychlostí 

a rozsahem vstřebávání léčivé látky. Tablety dispergovatelné v ústech je možné užívat místo 

potahovaných tablet olanzapinu. 

 

Absorpce 

Olanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 

5 až 8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažena 

154 

k intravenóznímu podání nebyla stanovena. 

 

Distribuce v organismu 

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin vázal přibližně z 93% na plazmatické 

bílkoviny. Olanzapin se váže především na albumin a kyselý α

1

-glykoprotein. 

 

Biotransformace 

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se z metabolitů objeví 

hlavně 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy 

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, 

vykazujících významně nižší in vivo farmakologickou aktivitu než olanzapin ve studiích na zvířatech. 

Převážná část farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem.  

 

Eliminace z organismu 

Po perorálním podání se průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravých jedinců lišil podle věku 

a pohlaví.  

 

U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený v porovnání 

se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 h versus 33,8 h) a clearance byla snížena (17,5 versus 18,2 l/h) . 

Farmakokinetická odchylka pozorovaná u starších jedinců je v mezích odchylek normálních jedinců. 

U 44 schizofrenických pacientů starších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní 

výskyt nežádoucích účinků. 

 

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 versus 32,3 h) 

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přesto vykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný 

bezpečnostní profil u žen (n=467) jako u mužů (n=869). 

 

Porucha funkce ledvin 

Renální insuficience u pacientů (creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnání se zdravými 

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 versus 32,4 h) nebo clearance 

(21,2 versus 25,0 l/h). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57% radioaktivně značeného olanzapinu 

se objevilo v moči převážně jako metabolity. 

 

Kuřáci 

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(48,8 h versus 39,3 h) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (18 l/h a 14,1 l/h). 

 

U nekuřáků oproti kuřákům (ženy i muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen 

(38,6 v. 30,4 h) a clearance snížena (18,6 v. 27,7 l/h).  

 

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů 

a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas 

vylučování olanzapinu je malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci. 

 

Klinická studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci 

a Číňany. 

 

Pediatrická populace 

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i 

dospělých. V klinických hodnoceních byla u dospívajích průměrná expozice olanzapinu vyšší 

přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou 

tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší 

průměrné expozici u dospívajích. 

 

155 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 

Akutní toxicita (po jednorázové dávce) 

Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: 

hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální 

dávka u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální 

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený 

puls, dušnost, mióza a anorexie. u opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg 

vyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí. 

 

Toxicita po opakovaném podávání 

Ve studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavní účinky 

deprese CNS, anticholinergní účinky a hematologické poruchy. Na depresi CNS se vyvinula tolerance. 

Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojené se zvýšenou 

hladinou prolaktinu u potkanů zahrnovaly pokles hmotnosti ovárií a uteru, a morfologické změny 

vaginálního epitelu a prsní žlázy. 

 

Hematologická toxicita 

U všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závislého poklesu 

počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů. Navzdory tomu 

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. u několika psů, kterým bylo podáváno 

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinem [plocha pod křivkou] je 12-15krát vyšší než 

dostává člověk - 12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. u psů 

s cytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostní 

dřeně. 

 

Reprodukční toxicita 

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samců sedace ovlivnila páření. Estrální cykly 

byly ovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je 3-násobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční 

parametry byly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro 

člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního 

vývoje a přechodný pokles aktivity. 

 

Mutagenita 

Olanzapin se neukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, které 

zahrnovaly bakteriální testy mutagenity in vitro a in vivo testy u savců. 

 

Kancerogenita 

Na základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní. 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  

Seznam pomocných látek 

 

Mannitol (E421) 

Aspartam (E951) 

Magnesium stearát 

Krospovidon typ B 

Monohydrát laktózy 

Hyprolosa 

Citronové aroma (příprava aroma: maltodextrin,sacharóza, arabská klovatina (E414), triacetin 

(E15118), tokoferol-alfa (E307)   

 

6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

156 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

OPA-Al-PVC/Al  blistry v balení 28, 30, 35, 56, 70 nebo 98 tablet dispergovatelných v ústech v 

papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Žádné zvláštní požadavky. 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 

EU/1/07/427/035 – Olanzapin Teva – 20 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 28 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/036 – Olanzapin Teva – 20 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 30 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/047 – Olanzapin Teva – 20 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 35 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/037 – Olanzapin Teva – 20 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 56 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/057 – Olanzapin Teva – 20 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 70 tablet v papírové 

skládačce. 

EU/1/07/427/067 – Olanzapin Teva – 20 mg – tableta dispergovatelná v ústech – 98 tablet v papírové 

skládačce. 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 12/12/2007 

Datum prvního prodloužení registrace: 12/12/2012 

 

10.  10. DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM/YYYY} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese  http://www.ema.europa.eu 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

 

158 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

 

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd 

Pallagi út 13, 4042 Debrecen 

Maďarsko 

 

TEVA PHARMA S.L.U. 

Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4, 

50.016 Zaragoza, 

Španělsko 

 

TEVA UK Ltd  

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG 

Velká Británie 

 

Merckle GmbH 

Ludwig-Merckle-Strasse 3, 

89143 Blaubeuren, 

Německo 

 

Teva Pharma B.V. 

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

V době udělení rozhodnutí o registraci není pro tento léčivý přípravek požadováno předkládání 

pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti. Držitel rozhodnutí o registraci však pravidelně 

aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek předkládá, pokud je léčivý přípravek 

uveden v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 

2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

Neuplatňuje se. 

 

 

Další opatření k minimalizaci rizik 

Neuplatňuje se. 

 

 

Povinnost uskutečnit poregistrační opatření 

159 

Neuplatňuje se. 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

162 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 2,5 mg , <28><30><35><56><70><98> 

POTAHOVANÝCH TABLET  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 2,5 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 2,5 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné monohydrát laktózy 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><30><35><56><70><98> potahovaných  tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

163 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/001 

EU/1/07/427/002 

EU/1/07/427/003 

EU/1/07/427/038 

EU/1/07/427/048 

EU/1/07/427/058 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 2,5 mg potahované tablety 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

164 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 2,5 mg POTAHOVANÉ TABLETY: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 2,5 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

165 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 5 mg , 

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><70><70 x 1><98><98 x 1>  

POTAHOVANÝCH TABLET  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 5 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 5 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné monohydrát laktózy 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><70><70 x 1><98> <98 x 1> 

potahovaných  tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

166 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/004 

EU/1/07/427/005 

EU/1/07/427/006 

EU/1/07/427/007 

EU/1/07/427/039 

EU/1/07/427/049 

EU/1/07/427/059 

EU/1/07/427/070 

EU/1/07/427/071 

EU/1/07/427/072 

EU/1/07/427/073 

EU/1/07/427/074 

EU/1/07/427/075 

EU/1/07/427/076 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 5 mg potahované tablety 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

 

167 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 5 mg POTAHOVANÉ TABLETY: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 5 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

168 

 

 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 7,5 mg , 

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1><98><98 x 1> 

POTAHOVANÝCH TABLET  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 7,5 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 7,5 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné monohydrát laktózy 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1><98><98 x 1> 

potahovaných tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

169 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/008 

EU/1/07/427/009 

EU/1/07/427/010 

EU/1/07/427/040 

EU/1/07/427/050 

EU/1/07/427/060 

EU/1/07/427/068 

EU/1/07/427/077 

EU/1/07/427/078 

EU/1/07/427/079 

EU/1/07/427/080 

EU/1/07/427/081 

EU/1/07/427/082 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 7,5 mg potahované tablety 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

170 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 7,5 mg POTAHOVANÉ TABLETY: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 7,5 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

171 

 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 10 mg , 

<7><7 x 1><28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1

><98><98 x 1> POTAHOVANÝCH TABLET  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 10 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 10 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné monohydrát laktózy 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<7><7 x 1><28><28 x 1><30><30 x 1><35><35 x 1><50><50 x 1><56><56 x 1><60><70><70 x 1

><98><98 x 1> potahovaných  tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

172 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/011 

EU/1/07/427/012 

EU/1/07/427/013 

EU/1/07/427/014 

EU/1/07/427/015 

EU/1/07/427/041 

EU/1/07/427/051 

EU/1/07/427/061 

EU/1/07/427/069 

EU/1/07/427/083 

EU/1/07/427/084 

EU/1/07/427/085 

EU/1/07/427/086 

EU/1/07/427/087 

EU/1/07/427/088 

EU/1/07/427/089 

EU/1/07/427/090 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 10 mg potahované tablety 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

173 

 

PC: 

SN: 

NN: 

 

174 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 10 mg POTAHOVANÉ TABLETY: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 10 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

175 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 15 mg , <28><30><35><50><56><70><98> 

POTAHOVANÝCH TABLET  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 15 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 15 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné monohydrát laktózy 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><30><35><50><56><70><98> potahovaných  tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

176 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemí 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/016 

EU/1/07/427/017 

EU/1/07/427/018 

EU/1/07/427/019 

EU/1/07/427/042 

EU/1/07/427/052 

EU/1/07/427/062 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 15 mg  

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

177 

  

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 15 mg POTAHOVANÉ TABLETY: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 15 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

178 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 20 mg , <28><30><35><56><70><98> 

POTAHOVANÝCH TABLET  

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 20 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 20 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné monohydrát laktózy 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><30><35><56><70><98>  potahovaných  tablet 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

179 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/020 

EU/1/07/427/021 

EU/1/07/427/022 

EU/1/07/427/043 

EU/1/07/427/053 

EU/1/07/427/063 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 20 mg potahované tablety 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

180 

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 20 mg POTAHOVANÉ TABLETY: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 20 mg potahované tablety 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

181 

 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 5 mg , <28><30><35><50><56><70><98> TABLET 

DISPERGOVATELNÝCH V ÚSTECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 5 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje: 5 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné laktózu, sacharózu a aspartam (E951). Pro více informací si přečtěte příbalovou 

informaci.  

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><30><35><50><56><70><98>  tablet dispergovatelných v ústech 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

 

182 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/023 

EU/1/07/427/024 

EU/1/07/427/025 

EU/1/07/427/026 

EU/1/07/427/044 

EU/1/07/427/054 

EU/1/07/427/064 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 5 mg tablety dispergovatelné v ústech 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

183 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 5 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

184 

 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 10 mg , <28><30><35><50><56><70><98> TABLET 

DISPERGOVATELNÝCH V ÚSTECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje: 10 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné laktózu, sacharózu a aspartam (E951). Pro více informací si přečtěte příbalovou 

informaci. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><30><35><50><56><70><98> tablet dispergovatelných v ústech 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

 

185 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/027 

EU/1/07/427/028 

EU/1/07/427/029 

EU/1/07/427/030 

EU/1/07/427/045 

EU/1/07/427/055 

EU/1/07/427/065 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

1.  . 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

 

186 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 10 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

187 

 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 15 mg, <28><30><35><50><56><70><98> TABLET 

DISPERGOVATELNÝCH V ÚSTECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 15 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje: 15 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné  laktózu, sacharózu a aspartam (E951). Pro více informací si přečtěte příbalovou 

informaci. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><30><35><50><56><70><98> tablet dispergovatelných v ústech 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

 

188 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/031 

EU/1/07/427/032 

EU/1/07/427/033 

EU/1/07/427/034 

EU/1/07/427/046 

EU/1/07/427/056 

EU/1/07/427/066 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 15 mg tablety dispergovatelné v ústech 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

 

189 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 15 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 15 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

190 

 

 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

KRABIČKA PRO OLANZAPIN TEVA 20 mg, <28><30><35><56><70><98> TABLET 

DISPERGOVATELNÝCH V ÚSTECH 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje: 20 mg olanzapinum 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje mimo jiné laktózu, sacharózu a aspartam (E951). Pro více informací si přečtěte příbalovou 

informaci.  

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

<28><30><35><56><70><98> tablet dispergovatelných v ústech 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

Perorální podání 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ  

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

191 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/07/427/035 

EU/1/07/427/036 

EU/1/07/427/037 

EU/1/07/427/047 

EU/1/07/427/057 

EU/1/07/427/067 

 

 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š. : 

 

 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Olanzapin Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: 

SN: 

NN: 

 

192 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH  

 

OLANZAPIN TEVA 20 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH: FÓLIE BLISTRU 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Olanzapin Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapinum 

 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Teva 

 

 

3. 

POUŽITELNOST 

 

EXP.: 

 

 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.š.: 

 

 

5. 

JINÉ 

 

193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

194 

Příbalová informace: informace pro uživetele 

 

Olanzapin Teva 2,5 mg potahované tablety 

Olanzapin Teva 5 mg potahované tablety 

Olanzapin Teva 7,5 mg potahované tablety 

Olanzapin Teva 10 mg potahované tablety 

Olanzapin Teva 15 mg potahované tablety 

Olanzapin Teva 20 mg potahované tablety 

 

olanzapinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek Olanzapin Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Teva užívat 

3. 

Jak se přípravek Olanzapin Teva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Olanzapin Teva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Olanzapin Teva a k čemu se používá 

 

Olanzapin Teva obsahuje účinnou látku olanzapin. Olanzapin Teva patří do skupiny léků nazývaných 

antipsychotika  a používá se k léčbě následujících stavů: 

 

Schizofrenie, nemoc, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které 

neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto 

nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.  

 

Střední až těžké manické epizody, stav, jehož příznaky jsou vzrušení a euforie. 

 

Přípravek Olanzapin Teva předchází rozvoji těchto příznaků u pacientů s bipolární poruchou, u 

kterých již dříve manická epizoda odpovídala na léčbu olanzapinem. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Teva užívat  

 

Neužívejte přípravek Olanzapin Teva: 

 

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý 

obličej, oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu po užití přípravku Olanzapin Teva, oznamte 

to ošetřujícímu lékaři.  

 

jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku). 

 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Olanzapin Teva se poraďte se svým lékařem. 

 

Užití přípravku Olanzapin Teva se u starších pacientů s demencí nedoporučuje, protože může 

mít vážné nežádoucí účinky. 

195 

 

Léky tohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohyby obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu 

po podání přípravku Olanzapin Teva, oznamte to lékaři. 

 

Velmi zřídka mohou léky tohoto typu způsobovat horečku, zrychlené dýchání, pocení, svalovou 

ztuhlost a otupělost nebo ospalost. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.  

 

U pacientů užívajících přípravek Olanzapin Teva byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. Vy i 

Váš lékař byste měli Vaši váhu pravidelně kontrolovat.V případě potřeby zvažte konzultaci 

s dietologem nebo pomoc s dietním plánem.  

 

U pacientů užívajících přípravek  Olanzapin Teva bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a 

hladiny tuků (triglyceridy a cholesterol) v krvi. Před zahájením užívání přípravku Olanzapin 

Teva a pravidelně v průběhu léčby by Váš lékař měl provádět krevní testy pro kontrolu hladiny 

cukru a některých tuků v krvi. 

 

Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás nebo u členů Vaší rodiny dříve vyskytly krevní 

sraženiny, protože užívání léčivých přípravků jako je tento bylo spojeno s tvorbou krevních 

sraženin. 

 

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři: 

 

cévní mozková příhoda nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky cévní mozkové 

           příhody) 

 

Parkinsonova nemoc 

 

potíže s prostatou 

 

střevní neprůchodnost (paralytický ileus) 

 

onemocnění jater nebo ledvin 

 

krevní onemocnění 

 

srdeční onemocnění 

 

cukrovka 

 

záchvaty 

 

Pokud trpíte demencí, Vy anebo Váš opatrovník nebo příbuzný by měl sdělit Vašemu lékaři, pokud 

jste někdy prodělal cévní mozkovou příhodu anebo malou mozkovou příhodu. 

 

Je-li Vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat Váš krevní tlak. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Olanzapin Teva není určen pacientům do 18 let. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Olanzapin Teva: 

Během léčby přípravkem Olanzapin Teva užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. 

Současné užívání přípravku Olanzapin Teva s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které 

Vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat otupělost.  

 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)  

nebo které možná budete užívat. 

 

Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte: 

 

léky na Parkinsonovu nemoc. 

 

karbamazepin (lék k léčbě epilepsie a stabilizátor nálady), fluvoxamin (antidepresivum) nebo 

 

ciprofloxacin (antibiotikum) – může být zapotřebí upravit dávku přípravku Olanzapin Teva 

 

Přípravek Olanzapin Teva s alkoholem 

Během léčby přípravkem Olanzapin Teva byste neměli pít žádný alkohol, kombinace přípravku 

Olanzapin Teva společně s alkoholem může způsobovat otupělost. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Tento lék by Vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Olanzapin Teva 

196 

může dostat do mateřského mléka.  

 

Následující příznaky se mohou objevit u novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Olanzapin 

Teva v posledním trimestru (posledních třech měsících těhotenství): třes, svalová ztuhlost a/nebo 

slabost, ospalost, rozrušení, dýchací potíže a potíže při kojení. Jestliže se u dítěte objeví kterýkoliv z 

těchto příznaků, obraťte se na svého lékaře.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Léčba přípravkem Olanzapin Teva může způsobovat pocit otupělosti. V tomto případě neřiďte 

motorová vozidla, neobsluhujte stroje a uvědomte svého lékaře. 

 

Olanzapin Teva obsahuje laktózu 

Jestliže Vás lékař dříve informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před zahájením užívání 

tohoto léčivého přípravku lékaře kontaktujte. 

 

 

3. 

Jak se přípravek Olanzapin Teva užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Olanzapin Teva brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka 

přípravku Olanzapin Teva se pohybuje mezi 5 mg až 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, 

oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku Olanzapin Teva, pokud tak lékař nerozhodne.  

 

Tablety přípravku Olanzapin Teva byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste se 

tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda během jídla či nalačno. Potahované 

tablety přípravku Olanzapin Teva jsou určeny k podání ústy. Tablety přípravku Olanzapin Teva 

spolkněte celé s trochou vody. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olanzapin Teva, než jste měl(a): 

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Olanzapin Teva než měli, se projevily následující 

příznaky: zrychlení srdečního tepu, rozčilení/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zvláště 

tváře nebo jazyka), snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče 

(epileptické), kóma, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či 

spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký 

krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte svého lékaře nebo nemocnici ihned, pokud se  u 

Vás tyto příznaky objeví. Ukažte lékaři své balení přípravku. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olanzapin Teva: 

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olanzapin Teva  

Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Olanzapin 

Teva užíval/a tak dlouho, jak určil váš lékař. 

 

Pokud ukončíte užívání přípravku Olanzapin Teva náhle, mohou se u vás objevit příznaky jako je 

pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař Vám může navrhnout před 

ukončením léčby snižovat dávku postupně. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

197 

 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví: 

 

neobvyklé pohyby (častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby z 10) obzvlášť 

obličeje a jazyka 

 

krevní sraženiny v žílách (méně častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby ze 100) 

zejména v nohou (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohou), které mohou putovat 

cévním řečištěm do plic a způsobovat bolest na hrudi a ztížené dýchání. Pokud zaznamenáte 

jakýkoli z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti nebo ospalosti 

(četnost výskytu tohoto nežádoucího účinku nemůže být z dostupných údajů odhadnuta) 

 

Velmi časté nežádoucí účinky (projevují se u více než 1 osoby z 10) zahrnují přibývání na váze, 

ospalost a zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi. Někteří nemocní mohou na počátku léčby 

pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu 

nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy odezní, v opačném případě to oznamte svému lékaři. 

 

Časté nežádoucí účinky (projevují se až u 1 osoby z 10) zahrnují změny hladin některých krvinek, 

tuků v krvi a na počátku léčby dočasné zvýšení jaterních enzymů, zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči, 

zvýšení hladin kyseliny močové a kreatinfosfokinázy v krvi, pocit zvýšeného hladu, závratě, neklid, 

třes, neobvyklé pohyby (dyskineze), zácpu, sucho v ústech, vyrážku, slabost, silnou únavu, hromadění 

vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou, horečku, bolesti kloubů a sexuální poruchy , jako 

např. sníženou pohlavní touhu u mužů a žen nebo poruchy erekce u mužů.  

 

Méně časté nežádoucí účinky(projevují se až u 1 osoby ze 100) zahrnují přecitlivělost (např. otok 

v ústech a krku, svědění, vyrážka), cukrovku nebo zhoršení cukrovky občas spojené s ketoacidózou 

(ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím, křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem 

(epilepsie); ztuhlost nebo křeče svalů (včetně očních pohybů), syndrom neklidných nohou, problémy 

s řečí, pomalou srdeční činnost, přecitlivělost na sluneční světlo, krvácení z nosu, nafouklé břicho, 

ztrátu paměti nebo zapomnětlivost, neschopnost udržet moč, snížení schopnosti močit, padání vlasů, 

vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu a změny prsů u mužů a žen, jako např. nenormální 

tvorba mléka nebo nenormální zvětšení prsů. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (projevují se až u 1osoby z 1000) zahrnují snížení normální tělesné teploty, 

abnormální srdeční rytmus, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, 

zvýšenou teplotu a nevolnost, jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí, 

svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu, prodlouženou a/nebo bolestivou 

erekcí. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky zahrnují závažné alergické reakce, jako je léková reakce s eozinofilií a 

systémovými příznaky (DRESS). DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a 

vyrážkou v obličeji s následným rozšířením vyrážky, vysokou horečkou, zvětšením lymfatických 

uzlin, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu 

určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie). 

 

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal 

plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, 

zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí. 

 

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Olanzapin Teva zhoršovat její příznaky. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

198 

 

5. 

Jak přípravek Olanzapin Teva uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte  tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

světlem. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Olanzapin Teva obsahuje 

Léčivou látkou je olanzapinum.  

 

Jedna potahovaná tableta přípravku Olanzapin Teva obsahuje 2,5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg 

nebo 20 mg léčivé látky. Přesné množství je zobrazeno na Vašem balení přípravku Olanzapin 

Teva. 

Pomocnými látkami jsou: 

(jádro tablety): monohydrát laktosy, hypromelosa, krospovidon (typ A), koloidní bezvodý oxid 

křemičitý, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, (potah tablety): hypromelosa, 

polydextrosa, glycerol triacetát, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171). 

Síla 15 mg obsahuje též indigokarmín (E132), síla 20 mg obsahuje červený oxid železitý (E172) 

 

Jak přípravek Olanzapin Teva vypadá a co obsahuje toto balení 

Olanzapin Teva 2,5 mg  jsou bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem “OL 2,5” na 

jedné straně. 

Olanzapin Teva 5 mg jsou bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem “OL 5” na jedné 

straně. 

Olanzapin Teva 7,5 mg jsou bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem “OL 7,5” na 

jedné straně. 

Olanzapin Teva 10 mg jsou bílé, bikonvexní, kulaté tablety s identifikačním kódem “OL 10” na jedné 

straně. 

Olanzapin Teva 15 mg jsou světle modré, bikonvexní, oválné tablety s identifikačním kódem “OL 15” 

na jedné straně. 

Olanzapin Teva 20 mg jsou růžové, bikonvexní, oválné tablety s identifikačním kódem “OL 20” na 

jedné straně. 

 

Balení přípravku Olanzapin Teva 2,5 mg potahované tablety obsahuje 28, 30, 35, 56, 70 nebo 98 

potahovaných tablet v papírové skládačce.. 

Balení přípravku Olanzapin Teva 5 mg potahované tablety obsahuje 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 

50, 50 x 1 56, 56 x 1, 70, 70 x 1, 98 nebo 98 x 1 potahovaných tablet. v papírové skládačce. 

Balení přípravku Olanzapin Teva 7,5 mg potahované tablety obsahuje 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 

35 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 nebo 98 x 1 potahovaných tablet. v papírové skládačce. 

Balení přípravku Olanzapin Teva 10 mg potahované tablety obsahuje 7, 7 x 1 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 

35, 35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 nebo 98 x 1 potahovaných tablet. v papírové 

skládačce. 

Balení přípravku Olanzapin Teva 15 mg potahované tablety obsahuje 28, 30, 35, 50, 56, 70 nebo 98 

potahovaných tablet. v papírové skládačce. 

Balení přípravku Olanzapin Teva 20 mg potahované tablety obsahuje 28, 30, 35, 56, 70 nebo 98 

potahovaných tablet. v papírové skládačce. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

199 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

Nizozemsko 

 

Výrobce:  

Teva Pharmaceutical Works, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko 

TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká 

Británie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 

Telephone: (32) 38.20.73.73  

Lietuva 

UAB “Sicor Biotech”  

Telephone: +370 5 266 02 03 

България 

Teва Фармасютикълс България ЕООД               

Телефон: +359 2 489 95 82 

Luxembourg/Luxemburg 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 

Telephone: (32) 38.20.73.73  

Česká republika 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o  

Telephone: +(420) 251 007 111 

Magyarország 

Teva Gyógyszergyár Zrt. 

Tel: (36) 1 288 6400 

Danmark 

GxMed Nordic lvs 

Tlf: +45 39 77 50 13 

Malta 

Teva Pharmaceuticals Ireland 

L-Irlanda 

Tel: +353 51 321 740 
 

Deutschland 

Teva GmbH 

Tel: +49 731 40 208 

 

Nederland 

Teva Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 800 0228400 

 

Eesti 

Teva Eesti  

esindus UAB Sicor Biotech Eesti filial 

Tel: +372 661 0801

 

 

Norge 

Teva Sweden AB 

Telephone: (46) 42 12 11 00 

Ελλάδα 

Teva Ελλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 72 79 099 

Österreich 

Teva GmbH 

Tel: (49) 351 834 0 

España 

Teva Pharma, S.L.U. 

Telephone: +(34) 91 387 32 80 

 

Polska 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o  

Telephone: +(48) 22 345 93 00 

France 

Teva Santé 

Telephone: (33) 1 55 91 7800 

Portugal 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda 

Telephone: (351) 214 235 910 

Hrvatska 

Pliva Hrvatska d.o.o. 

Tel:+ 385 1 37 20 000 

România 

Teva Pharmaceuticals S.R.L 

Telephone: +4021 230 65 24 

Ireland 

Teva Pharmaceuticals Ireland 

Telephone: +353 51321740 

Slovenija 

 Pliva Ljubljana d.o.o. 

Tel: +386 158 90 390  

200 

Ísland 

Teva UK Limited 

Telephone: (44) 1323 501 111  

Slovenská republika 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 

Telephone: +(421) 2 5726 7911 

Italia 

Teva Italia S.r.l. 

Telephone: (39) 028917981 

Suomi/Finland 

ratiopharm Oy 

Puh/Tel: +358 20 180 5900 

Κύπρος 

Teva Ελλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 72 79 099 

Sverige 

Teva Sweden AB 

Telephone: (46) 42 12 11 00 

Latvija 

UAB “Sicor Biotech” Latvian Affiliate 

Telephone: +371 67784980 

United Kingdom 

Teva UK Limited 

Telephone: (44) 1323 501 111  

 

Tato příbalová informace byla schválene dne {měsíc, XXX}. 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu. 

 

201 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Olanzapin Teva 5 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapin Teva 10 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapin Teva 15 mg tablety dispergovatelné v ústech 

Olanzapin Teva 20 mg tablety dispergovatelné v ústech 

 

olanzapinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v příbalové informaci: 

1. 

Co je přípravek Olanzapin Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Teva užívat 

3. 

Jak se přípravek Olanzapin Teva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Olanzapin Teva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Olanzapin Teva a k čemu se používá 

 

Olanzapin Teva obsahuje účinnou látku olanzapin. Olanzapin Teva patří do skupiny léků nazývaných 

antipsychotika a používá se k léčbě následujících stavů: 

 

Schizofrenie, nemoc, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo cítíte věci, které 

neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a následující uzavření se. Lidé trpící 

touto nemocí se rovněž mohou cítit sklíčeně, úzkostně nebo v napětí. 

 

Střední až těžké manické epizody, stav, jehož příznaky jsou vzrušení a euforie. 

 

Přípravek Olanzapin Teva předchází rozvoji těchto příznaků u pacientů s bipolární poruchou, u 

kterých již dříve manická epizoda odpovídala na léčbu olanzapinem. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olanzapin Teva užívat  

 

Neužívejte přípravek Olanzapin Teva: 

 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á) na olanzapin nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, 

oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu po užití přípravku Olanzapin Teva, oznamte to 

ošetřujícímu lékaři.  

 

jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku). 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Olanzapin Teva se poraďte se svým lékařem. 

 

Užití přípravku Olanzapin Teva se u starších pacientů s demencí nedoporučuje, protože může 

mít vážné nežádoucí účinky 

 

Léky tohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohyby obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu 

po podání přípravku Olanzapin Teva, oznamte to lékaři. 

 

Velmi zřídka mohou léky tohoto typu způsobovat horečku, zrychlené dýchání, pocení, svalovou 

202 

ztuhlost a otupělost nebo ospalost. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři  

 

U pacientů užívajících přípravek Olanzapin Teva byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. Vy i 

Váš lékař byste měli Vaši váhu pravidelně kontrolovat.V případě potřeby zvažte konzultaci 

s dietologem nebo pomoc s dietním plánem.  

 

U pacientů užívajících přípravek Olanzapin Teva bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a 

hladiny tuků (triglyceridy a cholesterol) v krvi. Před zahájením užívání přípravku Olanzapin 

Teva a pravidelně v průběhu léčby by Váš lékař měl provádět krevní testy pro kontrolu hladiny 

cukru a některých tuků v krvi. 

 

Oznamte svému lékaři, pokud se u vás nebo u členů vaší rodiny dříve vyskytly krevní sraženiny, 

protože užívání léčivých přípravků jako je tento bylo spojeno s tvrobou krevních sraženin 

 

Trpíte-li některou z  následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři. 

 

cévní mozková příhoda nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky cévní mozkové 

příhody) 

 

Parkinsonova nemoc  

 

potíže s prostatou 

 

střevní neprůchodnost (paralytický ileus) 

 

onemocnění jater nebo ledvin 

 

krevní onemocnění  

 

srdeční onemocnění 

 

cukrovka 

 

záchvaty 

 

Pokud trpíte demencí, Vy anebo Váš opatrovník nebo příbuzný by měl sdělit Vašemu lékaři, pokud 

jste někdy prodělal cévní mozkovou příhodu anebo malou mozkovou příhodu. 

 

Je-li vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat váš krevní tlak. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Olanzapin Teva není určen pacientům do 18 let. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Olanzapin Teva: 

Během léčby přípravkem Olanzapin Teva užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. 

Současné užívání přípravku Olanzapin Teva s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které 

vám pomáhají spát (trankvilizéry), způsobovat otupělost.  

 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Upozorněte svého lékaře, zejména pokud užíváte: 

 

léky na Parkinsonovu nemoc. 

 

karbamazepin (lék k léčbě epilepsie a stabilizátor nálady), fluvoxamin (antidepresivum) nebo 

 

ciprofloxacin (antibiotikum) – může být zapotřebí upravit dávku přípravku Olanzapin Teva 

 

Přípravek Olanzapin Teva s alkoholem 

Během léčby přípravkem Olanzapin Teva byste neměli pít žádný alkohol, kombinace přípravku 

Olanzapin Teva společně s alkoholem může způsobovat otupělost. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, pokud se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Tento lék by Vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Olanzapin Teva 

může dostat do mateřského mléka 

Následující příznaky se mohou objevit u novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Olanzapin 

Teva v posledním trimestru (posledních třech měsících těhotenství): třes, svalová ztuhlost a/nebo 

slabost, ospalost, rozrušení, dýchací potíže a potíže při kojení. Jestliže se u dítěte objeví kterýkoliv z 

203 

těchto příznaků, obraťte se na svého lékaře.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Léčba přípravkem Olanzapin Teva může způsobovat pocit otupělosti. V tomto případě neřiďte 

motorová vozidla, neobsluhujte stroje a uvědomte svého lékaře. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Olanzapin Teva: 

Přípravek Olanzapin Teva obsahuje laktózu a sacharózu. Jestliže vás lékař dříve informoval, že trpíte 

nesnášenlivostí některých cukrů, před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku lékaře kontaktujte. 

 

Přípravek Olanzapin Teva tablety dispergovatelné v ústech obsahuje aspartam, který je zdrojem 

fenylalaninu. Může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.  

 

 

3. 

Jak se přípravek Olanzapin Teva užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Olanzapin Teva brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka 

přípravku Olanzapin Teva se pohybuje mezi 5 mg a 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, 

oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku Olanzapin Teva, pokud tak lékař nerozhodne.  

 

Tablety přípravku Olanzapin Teva byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste se 

tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu, není důležité, zda během jídla či nalačno. Tablety přípravku 

Olanzapin Teva jsou určeny k podání ústy. 

 

Tablety Olanzapin Teva se snadno lámou, proto s nimi zacházejte opatrně. Tablety se nedotýkejte 

vlhkýma rukama, může se tím snadno porušit. Tabletu si vložte do úst. Rozpustí se přímo v ústech, 

takže ji můžete snadno spolknout. 

 

Tabletu můžete rovněž vhodit do sklenice plné vody, pomerančového nebo jablečného džusu, mléka 

nebo kávy a zamíchat. U některých nápojů může dojít ke změně barvy nebo k zakalení. Nápoj ihned 

vypijte. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olanzapin Teva, než jste měl(a): 

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Olanzapin Teva než měli, se projevily následující 

příznaky: zrychlení srdečního tepu, rozčilení/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zvláště 

tváře nebo jazyka), snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče 

(epileptické), kóma, kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či 

spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký 

krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte svého lékaře nebo nemocnici ihned, pokud se u Vás 

tyto příznaky objeví. Ukažte lékaři své balení přípravku. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olanzapin Teva: 

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olanzapin Teva:  

Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Olanzapin 

Teva užíval/a tak dlouho, jak určil váš lékař. 

 

Pokud ukončíte užívání přípravku Olanzapin Teva náhle, mohou se u vás objevit příznaky jako je 

pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař vám může navrhnout před 

ukončením léčby snižovat dávku postupně. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

204 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  

 

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví: 

 

neobvyklé pohyby (častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby z 10) obzvlášť 

obličeje a jazyka 

 

krevní sraženiny v žílách (méně častý nežádoucí účinek, který se projevuje až u 1 osoby ze 100) 

zejména v nohou (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohou), které mohou putovat 

cévním řečištěm do plic a způsobovat bolest na hrudi a ztížené dýchání. Pokud zaznamenáte 

jakýkoli z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti nebo ospalosti 

(četnost výskytu tohoto nežádoucího účinku nemůže být z dostupných údajů odhadnuta) 

 

Velmi časté nežádoucí účinky (projevují se u více než 1 osoby z 10) zahrnují přibývání na váze, 

ospalost a zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi. Někteří nemocní mohou na počátku léčby 

pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu 

nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy odezní, v opačném případě to oznamte svému lékaři. 

 

Časté nežádoucí účinky (projevují se až u 1 osoby z 10) zahrnují změny hladin některých 

krvinek, tuků v krvi a na počátku léčby dočasné zvýšení jaterních enzymů, zvýšení hladiny cukrů v 

krvi a moči, zvýšení hladin kyseliny močové a kreatinfosfokinázy v krvi, pocit zvýšeného hladu, 

závratě, neklid, třes, neobvyklé pohyby (dyskineze), zácpu, sucho v ústech, vyrážku, slabost, silnou 

únavu, hromadění vody vedoucí k otokům 

rukou, kotníků nebo nohou, horečku, bolesti kloubů a sexuální poruchy, jako např. sníženou pohlavní 

touhu u mužů a žen nebo poruchy erekce u mužů.  

 

Méně časté nežádoucí účinky (projevují se až u 1 osoby ze 100) zahrnují přecitlivělost (např. otok 

v ústech a krku, svědění, vyrážka), cukrovku nebo zhoršení cukrovky občas spojené s ketoacidózou 

(ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím, křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem 

(epilepsie); ztuhlost nebo křeče svalů (včetně očních pohybů), syndrom neklidných nohou, problémy 

s řečí, pomalou srdeční činnost, přecitlivělost na sluneční světlo, krvácení z nosu, nafouklé břicho, 

ztrátu paměti nebo zapomnětlivost, neschopnost udržet moč, snížení schopnosti močit, padání vlasů, 

vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu a změny prsů u mužů a žen, jako např. nenormální 

tvorba mléka nebo nenormální zvětšení prsů. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (projevují se až u 1osoby z 1000) zahrnují snížení normální tělesné teploty, 

abnormální srdeční rytmus, náhlé nevysvětlitelné úmrtí, zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, 

zvýšenou teplotu a nevolnost, jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí, 

svalové onemocnění projevující  

se bolestmi nejasného původu a prodlouženou a/nebo bolestivou erekcí. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky zahrnují závažné alergické reakce, jako je léková reakce s eozinofilií a 

systémovými příznaky (DRESS). DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a 

vyrážkou v obličeji s následným rozšířením vyrážky, vysokou horečkou, zvětšením lymfatických 

uzlin, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu 

určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie). 

 

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal 

plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, 

zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí. 

 

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Olanzapin Teva zhoršovat její příznaky. 

 

205 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Olanzapin Teva uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Olanzapin Teva obsahuje 

Léčivou látkou je olanzapinum.  

Jedna tableta dispergovatelná v ústech přípravku Olanzapin Teva 5 mg obsahuje 5 mg léčivé látky.  

Jedna tableta dispergovatelná v ústech přípravku Olanzapin Teva 10 mg obsahuje 10 mg léčivé látky.  

Jedna tableta dispergovatelná v ústech přípravku Olanzapin Teva 15 mg obsahuje 15 mg léčivé látky.  

Jedna tableta dispergovatelná v ústech přípravku Olanzapin Teva 20 mg obsahuje 20 mg léčivé látky.  

 

Pomocnými látkami jsou mannitol, aspartam (E951), magnesium stearát, krospovidon typ B, 

monohydrát laktózy, hyprolóza, citronové aroma  (příprava aroma: maltodextrin,sacharóza, arabská 

klovatina (E414), triacetin (E15118), tokoferol-alfa (E307) . 

 

Jak přípravek Olanzapin Teva vypadá a co obsahuje toto balení 

Tableta dispergovatelnáv ústech je technický název pro tabletu, která se rozpustí přímo v ústech a 

může být snadno spolknuta. 

 

Tablety dispergovatelné v ústech přípravku Olanzapin Teva 5 mg jsou žluté, kulaté bikonvexní tablety 

s rozměry 8 mm.. 

Tablety dispergovatelné v ústech přípravku Olanzapin Teva 10 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní 

tablety s rozměry 10 mm.. 

Tablety dispergovatelné v ústech přípravku Olanzapin Teva 15 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní 

tablety s rozměry 11 mm. 

Tablety dispergovatelné v ústech přípravku Olanzapin Teva 20 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní 

tablety s rozměry 125 mm.  

 

Balení přípravku Olanzapin Teva 5 mg, 10 mg a 15 mg obsahuje 28, 30, 35, 50, 56, 70 nebo 98 tablet 

dispergovatelných v ústech. v papírové skládačce. 

Balení přípravku Olanzapin Teva 20 mg obsahuje 28, 30, 35, 56, 70 nebo 98 tablet dispergovatelných 

v ústech. v papírové skládačce. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci:  

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, 

206 

Nizozemsko 

 

Výrobce:  

Teva Pharmaceutical Works, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Maďarsko 

TEVA PHARMA S.L.U., Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4, 50.016 Zaragoza, Španělsko 

TEVA  UK  Ltd,  Brampton  Road,  Hampden  Park,  Eastbourne,  East  Sussex,  BN22  9AG,  Velká 

Británie 

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Německo 

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko 

 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 

 

België/Belgique/Belgien 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 

Telephone: (32) 38.20.73.73  

Lietuva 

UAB “Sicor Biotech”  

Telephone: +370 5 266 02 03 

България 

Teва Фармасютикълс България ЕООД               

Телефон: +359 2 489 95 82 

Luxembourg/Luxemburg 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG 

Telephone: (32) 38.20.73.73  

Česká republika 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o  

Telephone: +(420) 251 007 111 

Magyarország 

Teva Gyógyszergyár Zrt. 

Tel: (36) 1 288 6400 

Danmark 

GxMed Nordic lvs 

Tlf: +45 39 77 50 13 

Malta 

Teva Pharmaceuticals Ireland 

L-Irlanda 

Tel: +353 51 321 740 
 

Deutschland 

Teva GmbH 

Tel: +49 731 40 208 

 

Nederland 

Teva Nederland B.V. 

Tel: +31 (0) 800 0228400 

 

Eesti 

Teva Eesti  

esindus UAB Sicor Biotech Eesti filial 

Tel: +372 661 0801

 

 

Norge 

Teva Sweden AB 

Telephone: (46) 42 12 11 00 

Ελλάδα 

Teva Ελλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 72 79 099 

Österreich 

Teva GmbH 

Tel: (49) 351 834 0 

España 

Teva Genéricos Española, S.L. 

Telephone: +(34) 91 535 91 80 / +(34) 637 72 50 63 

Polska 

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o  

Telephone: +(48) 22 345 93 00 

France 

Teva Santé 

Telephone: (33) 1 55 91 7800 

Portugal 

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda 

Telephone: (351) 214 235 910 

Hrvatska 

Pliva Hrvatska d.o.o. 

Tel:+ 385 1 37 20 000 

România 

Teva Pharmaceuticals S.R.L 

Telephone: +4021 230 65 24 

Ireland 

Teva Pharmaceuticals Ireland 

Telephone: +353 51321740 

Slovenija 

 Pliva Ljubljana d.o.o. 

Tel: + 386 158 90 390  

207 

Ísland 

Teva UK Limited 

Telephone: (44) 1323 501 111  

Slovenská republika 

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 

Telephone: +(421) 2 5726 7911 

Italia 

Teva Italia S.r.l. 

Telephone: (39) 028917981 

Suomi/Finland 

ratiopharm Oy 

Puh/Tel: +358 20 180 5900 

Κύπρος 

Teva Ελλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 72 79 099 

Sverige 

Teva Sweden AB 

Telephone: (46) 42 12 11 00 

Latvija 

UAB “Sicor Biotech” Latvian Affiliate 

Telephone: +371 67784980 

United Kingdom 

Teva UK Limited 

Telephone: (44) 1323 501 111  

 

Tato příbalová informace byla schválene dne {měsíc XXX }. 

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky na adrese: http://www.ema.europa.eu. 

 

  

Recenze

Recenze produktu OLANZAPINE TEVA 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OLANZAPINE TEVA 20 MG 30X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám