Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

OFTAQUIX 5MG/ML OČNÍ KAPKY 5X5MG Oční kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32232

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANTEN OY, TAMPERE
Kód výrobku: 32232
Kód EAN: 6419716965161
Kód SÚKL: 19372
Držitel rozhodnutí: SANTEN OY, TAMPERE
Levofloxacin se ve formě očních kapek používá k místnímu léčení zevních očních bakteriálních infekcí u dětí starších jednoho roku a dospělých. Nejběžnější typ infekce v této oblasti se nazývá konjunktivitida, což je infekce povrchu přední části oka (spojivky).

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls249280/2017 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Oftaquix 5 mg/ml oční kapky, roztok 

Levofloxacinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Oftaquix a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oftaquix používat 

3. 

Jak se přípravek Oftaquix používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Oftaquix uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Oftaquix a k čemu se používá 

 
Levofloxacin je antibiotikum fluorochinolonového typu (někdy zkráceně označované jako chinolony). Jeho 
účinek spočívá v usmrcování bakterií způsobujících infekci. 
 
Levofloxacin se ve formě očních kapek používá k místní léčbě zevních očních bakteriálních infekcí u dětí 
starších jednoho roku a dospělých. 
 
Jeden typ infekce v této oblasti se nazývá konjunktivitida, což je infekce povrchu přední části oka (spojivky). 
 
Oftaquix se nedoporučuje používat u dětí mladších 1 roku. 
 
Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oftaquix používat 

 
Nepoužívejte přípravek Oftaquix
 

jestliže jste alergický(á) na levofloxacin nebo jiné chinolony nebo na kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).   

 
Pokud si nejste jisti, zeptejte se nejprve svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Oftaquix se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 

 

-  Jestliže se objeví alergická reakce dokonce již po první dávce, přestaňte léčivo používat. 
-  Jestliže pozorujete zhoršení příznaků očního onemocnění během léčby, obraťte se, prosím, co nejdříve na 

svého lékaře.  

-  Jestliže nepozorujete žádné známky zotavení po určité době léčby odsouhlasené s Vaším lékařem, obraťte 

se na něj co nejdříve. 

-  Všeobecně by se neměly nosit žádné typy kontaktních čoček, když je oko zasaženo infekcí.  
-  Přípravek Oftaquix obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid, která může způsobit podráždění 

očí. 

 
Děti a dospívající 
Zvláštní upozornění a opatření pro použití tohoto přípravku jsou stejná pro dospělé, dospívající a děti ve 
věku 1 rok.   
 
Další léčivé přípravky a přípravek Oftaquix 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
Předtím, než začnete přípravek Oftaquix používat, zejména informujte svého lékaře či lékárníka, pokud 
používáte jakýkoliv jiný typ očních kapek nebo oční masti. 
 
Jestliže používáte jiné oční kapky, měli byste vyčkat nejméně 15 minut, aby mezi podáním přípravku 
Oftaquix a jakéhokoliv jiného typu očních kapek uplynula dostatečná doba. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Přípravek Oftaquix by měl být proto používán v těhotenství pouze tehdy, pokud potenciální přínos léčby 
ospravedlňuje možné riziko pro vyvíjející se plod. 
 
I když se po aplikaci očních kapek velmi malé množství levofloxacinu dostává do krve a následně do 
mateřského mléka , je velmi nepravděpodobné, že by tyto oční kapky mohly poškodit vyvíjející se dítě. 
Váš lékař je informován o potenciálním riziku a posoudí, zda je vhodné, abyste přípravek Oftaquix v tomto 
případě používala. 
 
Vaše plodnost (schopnost otěhotnět nebo zplodit dítě) není ohrožena, pokud budete dodržovat následující 
instrukce pro použití přípravku Oftaquix. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Oftaquix má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
Pokud po použití očních kapek vidíte mlhavě, neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje 
nebo stroje, dokud se vaše vidění zcela neupraví. 
 
Přípravek Oftaquix obsahuje benzalkonium-chorid.  
Může způsobit dráždění očí. Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte 
kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením. Odbarvuje měkké 
kontaktní čočky. 
 
3. 

Jak se přípravek Oftaquix používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Oftaquix oční kapky jsou určeny k očnímu podání a musí se nanášet na zevní povrch oka. 
Doporučená dávka přípravku pro pacienty starší jednoho roku věku je následující: 
 

 

DNY 1 - 2 

Podejte jednu až dvě kapky do zasaženého oka (očí) každé dvě hodiny. 

Podávejte maximálně 8krát denně. 

 
DNY 3 - 5 

Podejte jednu až dvě kapky do zasaženého oka (očí).  

Podávejte maximálně 4 krát denně. 

 
U starších pacientů není vyžadována žádná úprava doporučené dávky. 
 
Obvyklá celková doba léčby je pět dnů. Váš lékař Vás bude informovat, jak dlouho máte přípravek používat.  
Pokud aplikujete další léčivé přípravky do vašeho oka, musíte počkat 15 minut mezi použitím přípravku 
Oftaquix a použitím jiných očních kapek. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
U dětí ve věku ≥1 roku a u dospívajících nejsou nutné úpravy dávkování. Přípravek Oftaquix se 
nedoporučuje používat u dětí do 1 roku věku.  
 
Před použitím kapek: 
Jestliže je to možné, požádejte někoho jiného, aby Vám aplikoval kapky. Požádejte jej, aby si Vámi tyto 
instrukce přečetl, dříve než Vám bude kapky aplikovat. 
1)  Umyjte si ruce. 
2)  Otevřete lahvičku. Dbejte na to, abyste se nedotkl(a) kapátkem Vašeho oka, kůže okolo oka nebo 

prstů.  

 
3)  Zakloňte hlavu dozadu a držte lahvičku nad 

okem dnem vzhůru. 

 

 

4) 

Stáhněte dolní víčko dolů a podívejte se 
vzhůru. Lehce mačkejte lahvičku, dokud 
kapka nepadne do prostoru mezi spodním 
víčkem a okem. 

 
 
 
 

 

5) 

Zavřete oko a stlačte vnitřní roh oka prstem 
asi na jednu minutu. Tím zamezíte odtoku 
oční kapky do slzných kanálků.  

 

 

 
6) 

Otřete veškerý přebytečný roztok z kůže okolo oka.  

7) 

Nasaďte na lahvičku víčko a lahvičku pevně uzavřete.  

 
Pokud bude zapotřebí další kapka přípravku nebo pokud se mají léčit obě oči, opakujte kroky 3 až 7. 
 
Oftaquix oční kapky se nesmí vstřikovat do vnitřních částí oční bulvy. 

 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Oftaquix, než jste měl(a): 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Oftaquix, než jste měl(a), vypláchněte oko (oči) vodou a informujte 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Oftaquix 
Jestliže jste zapomněl(a) použít oční kapky, aplikujte si další dávku co nejdříve poté, kdy si to uvědomíte. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávka.  
 
Jestliže omylem požijete Oftaquix oční kapky 
Množství levofloxacinu v lahvičce je příliš malé na to, aby vyvolalo nežádoucí účinky. Pokud jste ovšem 
znepokojen(a), informujte svého lékaře nebo lékárníka, který vám doporučí případná další opatření. 
 
Pokud přestanete užívat přípravek Oftaquix dříve, než vám bylo řečeno, proces hojení může být opožděn. 
 
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry.  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky   

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Přibližně u jednoho z deseti pacientů používajících Oftaquix se vyskytnou nežádoucí účinky. Většina těchto 
účinků se projeví pouze na oku a netrvá dlouho. Jestliže máte výrazné a přetrvávající nežádoucí účinky, 
přestaňte ihned používat přípravek Oftaquix a okamžitě se poraďte se svým lékařem. 
 
Velmi vzácně může toto léčivo vyvolat závažné alergické reakce. 
I po jediné dávce přípravku Oftaquix se mohou objevit následující příznaky: 
-  otok a stažení hrdla 
-  dýchací obtíže. 
 
Ve vzácných případech se mohou rozvinout další alergické reakce. Příznaky takových reakcí jsou: 
-  zhoršení zarudnutí a svědění očí 
-  zvýšený nebo náhlý otok očních víček. 
 
Zastavte používání přípravku Oftaquix a neprodleně se obraťte na lékaře, pokud se objeví jakékoliv z těchto 
příznaků. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů) 
-  pocit pálení v oku  
-  zhoršení vidění a rosol v oku 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů)  
-  štípání nebo podráždění očí  
-  bolest očí  
-  suchost oční nebo bolavé oči  
-  otok nebo zarudnutí (podlité oči) spojivky (přední část oka) nebo očních víček 
-  citlivost na světlo  
-  svědění očí 
-  zalepování očních víček 
-  bolest hlavy 
-  vyrážka kolem očí 
-  ucpaný nos nebo rýma  
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 uživatelů) 

 

-  alergické reakce jako kožní vyrážka 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 uživatelů): 
-  otoky a tlak v krku 
-  dýchací obtíže 
 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
Frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků u dětí a dospívajících se očekávají stejné jako u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 
48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Oftaquix uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a krabičce za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že plastová fólie na víčku a hrdle lahvičky chybí nebo je 
poškozená před použitím nové lahvičky. 
 
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. 
 
Po uplynutí 28 dnů od prvního otevření lahvičku zlikvidujte a použijte novou lahvičku, aby se 
zamezilo šíření infekce.
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Oftaquix obsahuje 

Léčivou látkou je levofloxacin.   
1 ml obsahuje 5,12 mg levofloxacinu hemihydrátu, což je odpovídá 5 mg levofloxacinu. 

Dalšími složkami jsou benzalkonium-chlorid (0,05 mg v 1 ml očních kapek, roztoku; konzervační 
látka), chlorid sodný, hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková a voda na injekci. 

 
Jak přípravek Oftaquix vypadá a co obsahuje toto balení 

Oftaquix je čirý, slabě nažloutlý až slabě zelenožlutý roztok bez viditelných částic. 

Dodává se v balení obsahujícím jednu plastovou lahvičku o objemu 5 ml roztoku. Plastová lahvička je 
opatřena šroubovacím uzávěrem.  

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Santen Oy 
Niittyhaankatu 20 
33720 Tampere 
Finsko 
 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Tento léčivý přípravek je v následujících členských státech EHP registrován pod obchodním názvem 
Oftaquix: 
Rakousko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, 
Lucembursko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko, Velká Británie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  25. 10. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu OFTAQUIX 5MG/ML OČNÍ KAPKY 5X5MG Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu OFTAQUIX 5MG/ML OČNÍ KAPKY 5X5MG Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám