Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

OFLOXIN 200 14X200MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20275

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20275
Kód EAN: 8594739038851
Kód SÚKL: 59687
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek lze užívat k léčbě a prevenci následujících infekcí: - léčba infekčních onemocnění dolních dýchacích cest, močových cest, kostí, kůže a měkkých tkání včetně ranných infekcí, nitrobřišních infekcí a zánětů malé pánve, některých forem tuberkulózy, dále k léčbě závažných infekčních průjmů (salmonelóz, shigelóz) a některých pohlavně přenosných infekcí.

Příbalový leták

 

1/6

 

sp.zn.sukls105040/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ofloxin 200 

potahované tablety 

ofloxacinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

‒ 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

‒ 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

‒ 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

‒ 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ofloxin 200 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ofloxin 200 užívat 

3. 

Jak se přípravek Ofloxin 200 užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ofloxin 200 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek Ofloxin 200 a k čemu se používá 

 
Přípravek  Ofloxin  200  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků  nazývaných  fluorochinolony,  tj. léky 
určené  k léčbě  středně  závažných  a  závažných  zánětlivých  onemocnění  vyvolaných  citlivými 
mikroorganismy.  Léčivá  látka  přípravku,  ofloxacin,  působí  proti  původcům  mnoha  bakteriálních 
infekcí tím, že napadá genetický kód bakterií, zabraňuje jejich množení a působí jejich rozpad. 
 
Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí 
Infekční onemocnění dolních dýchacích cest, močových cest a prostaty, infekce kostí, kůže a měkkých 
tkání včetně ranných infekcí, nitrobřišní infekce a záněty malé pánve, některé formy tuberkulózy, dále 
k léčbě závažných infekčních průjmů (salmonelóz, úplavice), některých pohlavně přenosných infekcí 
a infekcí u oslabených pacientů. 
 
Přípravek je určen pro dospělé. 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ofloxin 200 užívat 

 
Neužívejte přípravek Ofloxin 200 

‒ 

jestliže jste alergický(á) na ofloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

‒ 

jestliže trpíte epilepsií; 

 

2/6

 

‒ 

pokud u Vás došlo po podání fluorochinolonů k poškození šlachy; 

‒ 

pokud jste těhotná nebo kojíte. 

Ofloxin se nesmí podávat dětem a dospívajícím v období růstu. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ofloxin 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

‒ 

pokud se u Vás v minulosti vyskytla těžká nežádoucí reakce na chinolony; 

‒ 

pokud jste někdy měl(a) po podání léků nějaké závažné kožní reakce; 

‒ 

pokud  jste  náchylní  k záchvatům  (např.  při  současném  užívání  s fenbufenem,  jinými 
nesteroidními  protizánětlivými  léky  a  theofylinem,  viz  „Další  léčivé  přípravky  a  přípravek 
Ofloxin 200“); 

‒ 

pokud máte bolestivé onemocnění šlach; 

‒ 

pokud máte poškozenou funkci ledvin nebo jater; 

‒ 

pokud jste v minulosti měl(a) psychotické poruchy nebo je máte v současnosti;

 

‒ 

pokud máte onemocnění myasthenia gravis postihující svaly a nervy; 

‒ 

pokud máte problémy se srdcem. Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, 
pokud  jste  se  narodili  s  prodlouženým  QT  intervalem  (je vidět  na  EKG,  elektrickém  záznamu 
srdeční  činnosti)  nebo  máte  tuto  poruchu  v rodině,  máte  nerovnováhu  solí  v  krvi  (především 
nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), 
máte  slabé  srdce  (srdeční  selhání),  v  minulosti  jste  prodělal(a)  srdeční  příhodu  (infarkt 
myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat 
změny na EKG (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Ofloxin 200“), 

‒ 

pokud máte cukrovku a užíváte např. glibenklamid či inzulin; 

‒ 

pokud máte vrozený deficit enzymu glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy; 

‒ 

pokud  Vám  lékař  bude  provádět  opioidní  nebo  porfyrinový  test  (výsledek  může  být  falešně 
pozitivní). 

Pokud  se  Váš  zrak  zhorší  nebo  se  Vám  zdá,  že  jsou  Vaše  oči  jinak  ovlivněné,  poraďte  se  ihned 
s očním lékařem. 
Pacientům  léčeným  přípravkem  Ofloxin  200  se  doporučuje  nevystavovat  se  příliš  prudkému 
slunečnímu záření a vyloučit UV paprsky (solárium, horské slunce), neboť může dojít k reakcím kůže 
a nehtů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ofloxin 200 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  užíval(a)  v nedávné 
době nebo které možná budete užívat. To se týká především následujících léků: 

‒ 

Léky  snižující  kyselost  žaludečních  šťáv  a  léky  obsahující  hořčík,  hliník,  železo  nebo  zinek 
snižují vstřebávání přípravku Ofloxin 200. Proto je třeba podat přípravek Ofloxin 200 nejméně 2 
hodiny před nebo po podání těchto přípravků. 

‒ 

Musíte  svému  lékaři  říci,  pokud  užíváte  jiné  léky,  které  mohou  negativně  ovlivňovat  srdeční 
rytmus:  např.  antiarytmika  (léky  používané  na  poruchy  srdečního  rytmu  jako  např.  chinidin, 
hydrochinidin,  disopyramid,  amiodaron,  sotalol,  dofetilid,  ibutilid),  tricyklická  antidepresiva, 
některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika. 

‒ 

Současné užívání přípravku Ofloxinu 200 a nesteroidních antiflogistik (léků k léčbě revmatických 
nemocí a zánětů) nebo theofylinu může zvýšit riziko vzniku křečí. 

‒ 

Při  současném  podávání  přípravku  Ofloxinu  200  s léky  na  ředění  krve  (např.  s  warfarinem) 
je potřeba sledovat protrombinový čas a jiné koagulační testy. 

‒ 

Vzhledem k možnému zvýšení nebo snížení hladiny glukosy v krvi při podávání Ofloxinu 200 je 
u pacientů léčených léky proti cukrovce nezbytné důsledně monitorovat kompenzaci cukrovky. 

 

3/6

 

‒ 

Při  současném  podávání  přípravku  Ofloxinu  200  s  probenecidem,  cimetidinem,  furosemidem, 
methotrexátem  nebo  dalšími  léčivými  přípravky  vylučovanými  ledvinami  může  dojít 
ke vzájemnému zesílení jejich účinku. 

Jestliže  Vám  další  lékař  bude  předepisovat  nějaký  jiný  lék,  informujte  ho,  že  již  užíváte  přípravek 
Ofloxin 200. 
 
Přípravek Ofloxin 200 s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek užívejte nalačno nebo při jídle, zapijte trochou tekutiny. Během léčby nepijte alkoholické 
nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Ofloxin 200 nesmí užívat těhotné a kojící ženy vzhledem k předpokládanému negativnímu 
účinku na vývoj a růst organismu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání přípravku Ofloxinu 200 bývá zpomalena reakce a ovlivněna pozornost. 
 
Přípravek Ofloxin 200 obsahuje monohydrát laktózy 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 

3. 

Jak se přípravek Ofloxin 200 užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přesné dávkování, způsob užívání a délku léčby vždy určí lékař, a to podle typu a závažnosti infekce. 
 
Dospělí 
Dospělí  pacienti  s normální  funkcí  ledvin  užívají  1‒2  potahované  tablety  přípravku  Ofloxin 200 
každých 12 hodin, nebo 2‒4 potahované tablety přípravku Ofloxinu 200 každých 24 hodin. 
Obecně  platí,  že  jednotlivé  dávky  mají  být  podávány  v  přibližně  stejných  intervalech,  tj. 1× za 24 
hodin při podávání jednou denně nebo každých 12 hodin při podávání 2× denně. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater 
U  pacientů  se  zhoršenou  funkcí  ledvin  může  lékař  upravit  dávkování  přípravku  Ofloxin  200  podle 
míry  zhoršení  funkce  ledvin.  U  pacientů  se  závažným  poškozením  jater  nemá  dávka  překročit  2 
potahované tablety přípravku Ofloxinu 200 denně. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ofloxin 200 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ofloxin 200, než jste měl(a) 
Pokud  užijete  větší  počet  tablet  současně  nebo  dojde-li  k náhodnému  pozření  přípravku  dítětem, 
informujte okamžitě lékaře. Ukažte lékaři zbývající balení tablet. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ofloxin 200 
Pokud zapomenete užít doporučenou dávku, užijte ji co nejdříve. Následující dávku (tabletu) užijte dle 
doporučení  lékaře.  Pokud  se  však  přiblížil  čas  pro  následující  dávku,  vynechte  ji.  Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradili vynechanou tabletu. 
 

 

4/6

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ofloxin 200 
Nepřerušujte  lékařem  předepsanou  dobu  užívání  léku,  i  když  se  budete  cítit  lépe.  Pokud  přerušíte 
léčbu před ukončením léčebného postupu, mohou bakterie zůstat aktivní a způsobit obnovení infekce. 
 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  některý  z níže  uvedených  nežádoucích  účinků,  přestaňte  přípravek 
Ofloxin 200 užívat a ihned vyhledejte lékaře. 

‒ 

Celková  anafylaktická  reakce  (zahrnující  nevolnost,  slabost,  šok,  kolaps  až  bezvědomí 
při poklesu  krevního  tlaku  s  příznaky  oběhového  selhání,  dušnost,  otoky,  zvracení,  průjem, 
zrychlený tep srdce, zrychlený dech, mravenčení v končetinách, promodrávání končetin, studený 
pot). Frekvence výskytu je vzácná. 

‒ 

Poškození  nervů  (dočasné  znecitlivění,  brnění,  píchání,  citlivost  na  dotek,  svalová  slabost,  třes 
aj.). Frekvence výskytu je velmi vzácná. 

‒ 

Těžký  přetrvávající  průjem  s příměsí  krve,  horečkou  a  bolestmi  břicha.  Frekvence  výskytu  je 
velmi vzácná. 

‒ 

Závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti břicha 
(příznaky  podobné  chřipce).  Kožní  projevy  bývají  doprovázeny  postižením  sliznic,  v  podobě 
vředů v ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka 
se může rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže (toxická epidermální nekrolýza, 
Stevens-Johnsonův  syndrom,  akutní  generalizovaná  exantematózní  pustulóza,  lékový  exantém). 
Frekvence výskytu je velmi vzácná nebo není známo. 

‒ 

Bolest  šlachy  (nejčastěji  Achillovy)  způsobená  jejím  zánětem  nebo  přetržením.  Frekvence 
výskytu je vzácná. 

‒ 

Zánět jater (může se objevit i v závažné formě) s příznaky jako nechutenství, žloutenka, bolesti 
břicha, horečka, tmavá moč, svědění. Frekvence výskytu není známa. 

‒ 

Agranulocytóza  (závažné  krevní  onemocnění  spojené  s  náhlou  vysokou  horečkou,  silnými 
bolestmi v krku a vřídky v ústech). Frekvence výskytu není známa. 

 

Při  užívání  látky  ofloxacin  se  mohou  vyskytnout  následující  nežádoucí  účinky  seřazeny  dle četnosti 
výskytu. 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených): 

‒ 

Infekce vyvolané plísněmi, odolnost patogenů vůči léčbě. 

‒ 

Neklid (agitovanost), poruchy spánku, nespavost. 

‒ 

Závratě, bolesti hlavy. 

‒ 

Podráždění očí. 

‒ 

Kašel, výtok z nosu (rýma).  

‒ 

Bolesti břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení. 

‒ 

Svědění, vyrážka. 

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených): 

‒ 

Anorexie. 

‒ 

Psychotické poruchy (např. halucinace), úzkost, zmatenost, noční můry, deprese. 

 

5/6

 

‒ 

Spavost, svědění nebo brnění končetin, poruchy chuti a čichu. 

‒ 

Poruchy zraku. 

‒ 

Zrychlený srdeční tep. 

‒ 

Nízký krevní tlak. 

‒ 

Dušnost. 

‒ 

Zánět tenkého nebo tlustého střeva, může být doprovázen krvavým průjmem. 

‒ 

Zvýšení laboratorních hodnot jaterních enzymů, bilirubinu, kreatininu. 

‒ 

Kopřivka, návaly horka, nadměrné pocení, vyrážka s puchýři. 

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených): 

‒ 

Poruchy krvetvorby (snížení počtu červených, bílých krvinek nebo krevních destiček). 

‒ 

Křeče, porucha koordinace svalů. 

‒ 

Ušní šelest, ztráta sluchu. 

‒ 

Žloutenka. 

‒ 

Červená vyrážka, nepravidelné červeno-fialové skvrny na pokožce (purpura), citlivost na světlo, 
zánět cév. 

‒ 

Bolest kloubů a svalů. 

‒ 

Selhání ledvin. 

Není známo (nelze z dostupných údajů určit) 

‒ 

Selhání kostní dřeně, snížení počtu krevních destiček, červených a bílých krvinek.  

‒ 

Snížení  hladiny  krevního  cukru  (hypoglykemie)  u  diabetiků  léčených  antidiabetiky;  zvýšení 
hladiny krevního cukru, kóma způsobené nízkou hladinou cukru v krvi. 

‒ 

Psychotické poruchy a deprese se sebeohrožujícím chováním, včetně sebevražedných představ či 
pokus o sebevraždu; nervozita. 

‒ 

Třes, mimovolní pohyby, ztráta chuti, krátkodobá ztráta vědomí. 

‒ 

Poškození sluchu. 

‒ 

Abnormálně  rychlá  srdeční  činnost,  život  ohrožující  nepravidelnosti  srdečního  rytmu,  poruchy 
srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu 
činnosti srdce). 

‒ 

Zápal plic, těžká dušnost. 

‒ 

Poruchy zažívání, nadýmání, zácpa, zánět slinivky břišní. 

‒ 

Záněty v ústní dutině. 

‒ 

Poškození svalů, svalová slabost, natržení nebo přetržení svalu nebo vazu, zánět kloubů. 

‒ 

Zánět ledvin. 

‒ 

Záchvaty porfyrie (choroba způsobená vadou při výrobě červeného krevního barviva) u pacientů 
trpící touto chorobou. 

‒ 

Slabost, horečka, bolesti (včetně bolestí zad, hrudi a končetin). 

‒ 

Zánět oka (uveitida), 

‒ 

Zarudnutí kůže s rozsáhlým odlupováním (exfoliativní dermatitida), 

‒ 

Ztráta chuti k jídlu, zežloutnutí kůže a očního bělma, tmavá moč, svědění, citlivý žaludek 
(břicho). Toto mohou být známky problémů s játry, které mohou zahrnovat smrtelné selhání 
jater. 

 
 
 
 

 

6/6

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 

5. 

Jak přípravek Ofloxin 200 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek  Ofloxin  200  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ofloxin 200 obsahuje 

‒ 

Léčivou látkou je ofloxacinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje ofloxacinum 200 mg. 

‒ 

Dalšími  složkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  povidon  25,  krospovidon, 

poloxamer 188, magnesium-stearát, mastek, hypromelosa, makrogol 6 000, oxid titaničitý. 
 
Jak přípravek Ofloxin 200 vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis  přípravku:  bílé  až  téměř  bílé,  kulaté  bikonvexní  potahované  tablety  s půlící  rýhou  na jedné 
straně a s ražbou “200” na straně druhé. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Velikost balení: 10, 14 nebo 20 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu OFLOXIN 200 14X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OFLOXIN 200 14X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám